De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

V De Vereniging van Gepensioneerden van SABIC Europe ALV Vergadering; dd 15-04-2014 Voorzitter: Jo Mastenbroek.

Verwante presentaties


Presentatie over: "V De Vereniging van Gepensioneerden van SABIC Europe ALV Vergadering; dd 15-04-2014 Voorzitter: Jo Mastenbroek."— Transcript van de presentatie:

1 v De Vereniging van Gepensioneerden van SABIC Europe ALV Vergadering; dd 15-04-2014 Voorzitter: Jo Mastenbroek

2 Inleiding o Welkom en huishoudelijke mededelingen o Kopie van de presentaties o Telefoons o Roken o Nooduitgangen o Programma: o ALV vergadering o Presentatie over de huidige positie van het Pensioenfonds o Presentatie “Pluk de dag”, of niet natuurlijk o In de pauze bijpraten met collega’s o Organisatie in samenwerking met Merode, SABIC Europe en SPF o Na afloop van de vergadering borreluurtje en warm buffet 2

3 Agenda ALV (Deel 1) o Vaststellen agenda o Mededelingen door de secretaris Fer Janken o Aan- en afmeldingen o Ledenbestand 2013/2014 o Goedkeuring jaarstukken; indien gewenst toelichting o Jaarverslag 2013 / Notulen ALV 2013 o Financiën door de penningmeester Jos Meulenberg o Verslag 2013 o Begroting 2014 o Verslag kascontrole commissie door Piet Konings o Voorstel contributie 2015 3

4 Agenda ALV ( deel 2) o Planning Activiteiten Commissie 2014 door Henk de Langen o Pensioenactiviteiten Bestuur en Pensioencommissie in 2013 door Jo Mastenbroek o Accorderen genomen besluiten en dechargering van het bestuur o Wijzigingen in samenstelling Bestuur o Rondvraag en sluiting ALV 4

5 Doelen 2013 o Beïnvloeding keuzes van bestuur SPF bij: o Bestuursmodel i.h.k.v. Wet versterking Bestuur Pensioenfondsen o Pensioensysteem: nominaal versus reëel o Invaren “oude rechten” o Solidariteit tussen generaties o Waarborgen continuïteit in het bestuur en vertegenwoordigende organen van SPF o Planning opvolging o Aktiviteiten o Dagtrip naar Luik o Bezoek A2 traverse en Alpha brouwerij 5

6 Mededelingen secretaris o Ontwikkeling ledenbestand 2013 o Ledenbestand per 01.01.2013215 leden o Aanmelding nieuwe leden 18 leden o Opzeggingen 11 leden o Ledenbestand per 01.01.2014222 leden o Aangemeld voor ALV 108 leden o Afgemeld 24 leden o Niet aanwezig zonder afmelding 91 leden o Aansluitpercentage van alle (pré) gepensioneerden is 68% o Goedkeuring jaarverslag 2013 en verslag ALV 2013 6

7 Inkomsten Bijdrage SABIC € 9.000 ( 9.000) Bijdrage SPF (NVOG) € 835 ( 835) Contributie € 3.195 ( 3.250) Rente 2012 € 122 ( 122) ---------- Totaal € 13.152 (13.207) Uitgaven € 8.226 (10.835) ----------- Exploitatie resultaat 2013 € 4.926 ( 2.372) Reserves:ultimo 2013 € 15.933 ( 13.380) ultimo 2012 € 11.008 NOOT: Saldo rekeningen ultimo 2013 € 17.129 (incl. contr.2014 € 465 + Petanque 2014 € 730) Uitgaven WG Pensioenen € 70 ( 1.000) WG Activiteiten € 470 ( 2.000) WG Communicatie € 29 ( 500) Ambassadeurscomm. € 1.092 ( 1.000) ALV € 5.056 ( 4.000) Lidmaatschap NVOG € 835 ( 835) Secretariaat + Bestuur € 674 ( 500) ------------- Totaal € 8.226 ( 10.835) Mededelingen secretaris Exploitatie rekening VGSE 2013 (Budget 2013) 7

8 Inkomsten Bijdrage SABIC€ 10.000 Bijdrage SPF (NVOG)€ 850 Contributie€ 3.200 Rente 2012€ 150 ------------ Totale inkomsten€ 14.200 Uitgaven€ 14.200 ------------- Exploitatie resultaat 2014 € 0 Reserves:ultimo 2014 € 15.933 ultimo 2013 € 15.933 Uitgaven WG Pensioenen € 500 WG Activiteiten€ 2.500 WG Communicatie€ 500 Ambassadeurscomm€ 1.200 ALV€ 5.000 Lidmaatschap NVOG€ 850 Secretariaat + Bestuur€ 650 Reservering extern advies € 3.000 ------------- Totaal€ 14.200 Mededelingen secretaris Budget VGSE 2014 8

9 Kascontrole commissie o Bevindingen commissie ( 7 maart 2014) o Piet Konings o Bert Dané o Benoeming nieuwe kascontrole commissie 2014 o Bert Dané o ? 99

10 Contributie 2015 o Voorstel voor 2015 o Contributie € 15 per jaar o Bijdrage per lid; dwz lid plus partner voor slechts € 15/jaar o Kassaldo einde jaar ~ werkkapitaal van één jaar o Exploitatieresultaat 2013 wordt toegevoegd aan de reserves o Reservering voor kosten extern advies Geen verhoging! 10

11 Activiteitencommissie Activiteitenprogramma 2014 Henk de Langen 11

12 Programma 2013 / 2014 activiteiten voor de leden o Welke activiteiten in 2013 tot heden o De Nieuwjaarsreceptie + Jeu de boules, o Dagtocht Ardennen en Luik o Dagtocht A2 tunnel en Alfa brouwerij o In Januari 2014: Jeu de boules / Nieuwjaarsreceptie o Planning rest 2014 5 juni Tocht naar Aken met rondleidingen 30 juli Wandeltocht rond Schinveld olv Ger Andrieu 1 okt. Bezoek aan Provinciehuis; lunch en fort Eben-Emael o ALLES ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN 12

13 Activiteiten in de toekomst na 2014 o Dagtocht naar Hasselt met o.a. bezoek aan Jenever en Mode museum: een compleet verzorgde dag o Bezoek Jezuietengrot o Steenkoolmijn Waterschei / C mine Genk o Steenkoolmijn Blegny o Bezoek Museum Continium en Rolduc Kerkrade 13

14 Dag indeling bezoek Aken op 5 juni 2014 o Eigen vervoer naar Aken o 10.00 tot 10.15 h parkeren West Friedhof bij P+R(Blumen Nicolai) o Is vanuit Vaals 4 de stoplicht links is de P+R. o 10.30 h bus naar Elisenbrunnen(voor een kaartje voor 4 personen wordt gezorgd) o 11.00 h vertrek rondleiding Aachen olv Riet Vermeren o 12.45 tot 14.00 h lunch aangeboden door de A.C. o 14.30 h rondleiding Printenbäckerei Klein (Franzstrasse 91) o 15.30 h einde officiële programma; eigen invulling of met bus naar P+R o Eigen vervoer naar P+R bij West Friedhof o Kosten, inclusief lunch, per persoon € 6,00 14

15 Programma 2014 / activiteiten voor de leden o Op woensdag 30 juli organiseren wij een wandelmiddag met aansluitend koffie / thee en vlaai. ( eigen vervoer) o Start rond 13.30h, bijzonderheden volgen nog. o Totale lengte parcours rond 6,5 km. o Kosten bedragen € 2,00 per persoon, incl. koffie en vlaai o Programma op 1 oktober 2014 ( eigen vervoer) o Om 09.45h verzamelen bij Fort Eben-Emael België o 10.00h start rondleiding o 12.00h lunch in Restaurant Eben-Emael. o Na lunch naar Gouvernement Maastricht o 14.30h rondleiding door Gouvernement o Om 16.00h terug huiswaarts o Kosten bedragen € 6,00 per persoon, inclusief lunch. 15

16 Ambassadeurs VGSE SABIC Chemelot Presentaties en rondleidingen Uw collega’s welke dit verzorgen Bert Dane Wim Gloerich Wil Keulers Jo Moonen George Stevens Harold Soomers Henk de Langen (coördinatie) 16

17 Activiteiten Bestuur en Pensioencommissie VGSE Integratie met Pensioenfonds SIP Oude rechten Gepensioneerden Opleidingsplan Vertegenwoordigers in o Bestuursvorm SPF per 01-07-2014 o Nieuw Pensioencontract per 01-01-2015 o Oude rechten gepensioneerden o Integratie met Pensioenfonds SIP o Opleidingsplan vertegenwoordigers in Bestuur en VO o Werving nieuwe leden

18 Bestuursvorm SPF per 01-07-2014 o 5 bestuursmodellen mogelijk volgens de Wet V.B. o Bestuur VGSE heeft op basis van analyse voorkeur kenbaar gemaakt aan bestuur SPF paritaire model o Betrokkenheid, deskundigheid, tijdsbeslag, gescheiden toezicht. o WG en Vakbonden hebben dezelfde voorkeur o Bestuur SPF heeft gekozen voor het paritaire model met twee externe deskundigen, nu met stemrecht. o Vertegenwoordigers na 01-07-2014 o Huidige status continueren, verkiezingen, benoemingen? 18

19 Nieuw Pensioencontract per 01-01-2015 o Huidige Wet FTK wordt vervangen door nieuwe Wet om de financiële basis te verstevigen. o onzekerheden mbt pensioenen tav waarde- en welvaartsvaste uitkering en de kennis bij de deelnemers hieromtrent. o Eerste voorstel gaf de mogelijkheid aan Pf-en om meer of minder risicovol te beleggen: reëel of nominaal o Na storm van kritiek: beide systemen worden samengevoegd tot een regeling o Hoe die er uit komt te zien: vrij weinig bekend; bij Raad v. State o In de regeling zullen keuzes mogelijk zijn mbt het risiconiveau bij beleggingen o Keuzes worden gemaakt door WG en Vakbonden: SPF voert de regeling na toetsing uit 19

20 Oude rechten van de Gepensioneerden o Veel veranderingen in 2014 en 2015 o “Zijn de opgebouwde rechten van de gepensioneerden in de afgelopen jaren niet verwaterd?” o Analyse van de periode 2002-2013: o 2002 overgang DSM naar SABIC-Europe o 2006 overgang naar CDC regeling; vaste premie o 2011 overgang naar middelloonregeling o Uitgevoerd door Bestuur en Pensioencommissie en twee “ervaringsdeskundigen” o Conclusie: o De rechten zijn in bovengenoemde periode niet aangetast o Er is geen aanleiding gevonden om een onderzoek te starten 20

21 Integratie met Pensioenfonds SIP o WG wil integratie van SPF met Pensioenfonds SIP z.s.m. o Harde voorwaarde SPF: geen verslechtering van de positie huidige uitkeringsgerechtigden SPF o Status: o Per 01-01-2014 zijn de actieven van SIP aangesloten bij SPF en bouwen pensioen op vanaf die datum o De opgebouwde rechten van de actieven en de reeds gepensioneerden zijn nog in het SIP fonds gebleven. o Er loopt een arbitragezaak over een bijstorting tot het VEV van PF SIP. o Daarna zal er een waardeoverdracht van het SIP fonds naar SPF plaats vinden en volgt liquidatie van het SIP fonds. o Uitbreiding met 1500 actieven, 2750 slapers, 1050 gepensioneerden o Sabic Europe: 2100,,, 320,,, 285,, o WG wil donatie aan het fonds doen van € 100 mil. o Hoe wordt de verdeling over de deelnemers? 21

22 Opleidingsplan vertegenwoordigers in Bestuur en VO van SPF o Wet Versterking Bestuur stelt ook stringente eisen aan de deskundigheid van Bestuurders van PF-en. o Wordt getoetst door de DNB alvorens goedkeuring voor bestuurslid van een PF. o Opleiding noodzakelijk: cursussen en ervaring o Bestuur SPF heeft daarom een opleidingstraject opgezet( extern en intern)voor toekomstige bestuursleden ( eventueel via VO) o WG, de OR en VGSE hebben 2-3 kandidaten voorgedragen, zijn na toetsing door het DB SPF toegelaten en volgen de opleiding. o Namens de VGSE: Ed van Lamoen en Jos Meulenberg. 22

23 Werving nieuwe leden voor de VGSE o Groei van nieuwe leden stagneert. o Wet op de privacy belemmert het beschikbaar stellen van adressen. o Acties bestuur: o Lidmaatschap is ook beschikbaar voor vroeg gepensioneerden, “verlofopmakers tot aan pensioen”, “stamrechthouders op leeftijd” etc. o Aankomende gepensioneerden worden geattendeerd op de VGSE: o Exitgesprek o Vop cursus o Brief van de VGSE, bijgevoegd bij de SPF informatie, die 3 mnd. voor pensioendatum wordt toegestuurd o Voor degenen die nog in dienst zijn bij SABIC, niet meer werkzaam, maar nog niet aangemeld zijn bij SPF, wordt een oplossing gezocht. o Invloed luistert naar de macht van het getal: Groei noodzakelijk! 23

24 Huidige pensioenovereenkomst o Een CDC regeling met een vaste bijdrage van 25,5% van de pensioengevende salarissom voor een periode van 5 jaar. o Hierin is begrepen de kostendekkende premie. o Door de hoogte van de bijdrage wordt de kans op toeslag vergroot o Dit is ongeveer 21 % voor de werkgever en gemiddeld 4,5 % voor de werknemers. o Het vorige contract is na drie jaar door de Sociale Partners opengebroken, genoodzaakt door integratie actieven SIP. o Bedreigingen: o Wettelijke maatregel om de premie te verlagen ( aanpassing Witteveen kader) o Openbreken van het huidige contract ( vóór of ná waardeoverdracht door PF SIP) door Sociale Partners om een gedeelte van de pensioenbijdrage om te zetten in loon voor de actieven o Hierdoor zal de kans op toeslagverlening afnemen. 24

25 Samenstelling Bestuur VGSE o Statutair aftredend en niet herkiesbaar per 15 april 2014 zijn Ed van Lamoen en Jo Mastenbroek o Nieuwe kandidaten voorgedragen door het bestuur: o Harry Lucas o Stuf Kaasenbrood o Henny Egberink o Geen tegenkandidaten o Dagelijks Bestuur: o Voorzitter: in 2014 : Jos Meulenberg o Secretaris: Fer Janken o Penningmeester: Harry Lucas 25

26 Dechargeren bestuur o Accorderen genomen besluiten door de leden o Zijn de leden het eens met de handelwijze en de genomen besluiten door het bestuur? o Dechargeren bestuur o Voor het gevoerde beleid in het afgelopen jaar 26

27 Doelen 2014 (I) o Bestuursvorm: o Sterke vertegenwoordiging van VGSE-èrs in bestuur en VO. o Nieuw Pensioen contract: o Evenwichtig en geen verwatering oude rechten gepensioneerden. o Integratie met SIP: o Handhaving rechten VGSE-gepensioneerden en evenwichtige verdeling van de donatie door WG. o Lobby naar Sociale Partners. o Hoogte van de bijdrage handhaven op 25,5 %: o Geen gedeeltelijke omzetting naar direct loon. o Toegang tot adressen van personen in dienst, maar niet meer actief voor SABIC. o Delen van Intranet SABIC toegankelijk maken voor de leden VGSE. 27

28 Doelen 2014 (II) o Revisie van Beleidsplan 2013-2018 o Activiteiten: o Dagtocht naar Aken o Wandeling rond Schinveld o Bezoek aan het Gouvernement en Fort Eben-Emael o Nog veel te doen in 2014 en 2015. 28

29 Gedeeltelijke Bestuurswisseling Oud Nieuw Ed van Lamoen Harry Lucas Jo Mastenbroek Stuf Kaasenbrood Henny Egberink 29

30 Einde ALV PAUZE 30

31 Programma voor het tweede gedeelte o Status Pensioenfonds, dekkingsgraad, herstelplan, toeslag-, korting-, en inhaalbeleid, integratie SIP door de voorzitter Eric Dorn o “Pluk de dag” door Fer Naus o Na afloop: pow-wow met drankjes en warm buffet 31

32 Vragen ? Suggesties ? o Wie? 32

33 Einde vergadergedeelte Blijf gezond en positief, alles kump good! Tot ziens tijdens de dagtocht naar Aken. 33


Download ppt "V De Vereniging van Gepensioneerden van SABIC Europe ALV Vergadering; dd 15-04-2014 Voorzitter: Jo Mastenbroek."

Verwante presentaties


Ads door Google