De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 interRAI Acute Care in acute ziekenhuisdiensten Eerste ervaringen in België Mieke Deschodt Johan Flamaing Koen Milisen Philip Moons Katleen Van Craen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 interRAI Acute Care in acute ziekenhuisdiensten Eerste ervaringen in België Mieke Deschodt Johan Flamaing Koen Milisen Philip Moons Katleen Van Craen."— Transcript van de presentatie:

1 1 interRAI Acute Care in acute ziekenhuisdiensten Eerste ervaringen in België Mieke Deschodt Johan Flamaing Koen Milisen Philip Moons Katleen Van Craen Nathalie Wellens Xavier Boman Joelle Collard Christiane Gossset Aurelie Londot Jean Petermans Ingrid Schumacher

2 2 Situering Algemene ziekenhuizen Toename vergrijzing ziekenhuispopulatie Hospitalisatie ouderen op G en niet-G dienst Nood aan specifieke geriatrische zorg Comprehensief Geriatrisch Assessment (CGA) noodzakelijk voor kwaliteitsvolle zorg Het Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt K.B. 29/1/2007 Verspreiding van de geriatrische cultuur op alle hospitalisatiediensten Belgische zorgcontext Transfer van gegevens overheen de settings (thuiszorg, residentiële zorg, acute zorg) kan vergemakkelijkt worden door een uniform instrument

3 3 SCREENING Is de 75+’er een risicopatiënt? JaNee ASSESSMENT Op welke gebieden situeren de problemen zich? Op welke gebieden is er een risico? GEBOORTEDATUM Is de patiënt 75+ ? PATIËNTENPOPULATIE Ja DIEPGAANDER ONDERZOEK Wat is exact het probleem? Wat is de oorzaak? Wat is de meest gepaste behandeling?

4 4 Criteria assessment 2001-2002: Interkabinettengroep Ouderenzorgbeleid Lijst van criteria waaraan een evaluatie-instrument moet voldoen Gebaseerd op ICF classificatie van WHO Geschikt in verschillende zorgcontexten Holistische benadering die de complexiteit van ouderen respecteert Gericht op het opstellen van een zorgplan ter verbetering van de mogelijkheden van de oudere persoon Interdisciplinaire werking bevorderen Gericht op continuïteit van zorg 2004-2005: Inteface Verscheidene instrumenten toetsen aan criteria De RAI-methode beantwoordt aan elk van de criteria+

5 5 GESTANDARDISEERDE DATAVERZAMELING  beoordelingsinstrumenten HC, LTCF, AC… (geïnformatiseerde) DATA ANALYSE & INTERPRETATIE  Alarmsignalen signaleren probleemgebieden ZORGPLANNING EN INTERVENTIES  CAP = aanzet tot reflectie en richtlijnen INFORMATIETRANSFER Intra en/of extra muraal EVALUATIE Interdisciplinaire evaluatie van de zorgverlening en de aanpak KWALITEITSVOLLE AANPAK Resident Assessment Instrument

6 6

7 7 www.interrai.org Thuiszorg Residentiële zorg Palliatieve zorg Revalidatie Gehandicaptenzorg Geestelijke gezondheidszorg...

8 8 Belgische ervaringen Ervaringen met RAI in ziekenhuissetting Interface [2005, De Lepeleire et al.] In vergelijking met andere instrumenten (KATZ, Pathos-Aggir-Socios) blijkt de RAI (Nursing Home en Screener) globaal het beste, maar bruikbaarheid in ziekenhuissetting wordt in vraag gesteld BelRAI [2006, Declercq et al.] De geriatrische dagziekenhuizen ervaren de RAI Screener niet als een zinvol instrument

9 9 NIEUW PRODUCT IN RAI-PORTFOLIO RAI Acute Care [maart 2006] Bepalen van de opportuniteit van het gebruik van de RAI - Acute Care binnen het kader van de implementatie van het Geriatrisch Zorgprogramma [aug 2007 – aug 2008]

10 10 RAI Acute Care Administratieve gegevens Cognitie Communicatie – zicht Stemming en gedrag ADL Continentie Ziektediagnoses Gezondheidstoestand Toestand mond en voeding Toestand van de huid Medicatie Behandelingen en procedures Wilsverklaringen Kans op ontslag

11 11 RAI Acute Care Acute geriatrische afdelingen [alle patiënten] Algemene ziekenhuisafdeling [zorgvuldig geselecteerde patiënten] Geriatrische consultatiedienst [op moment van doorverwijzing naar dienst]

12 12 Doelstellingen Methodologie Resultaten Aanbevelingen

13 13 Doelstellingen 1. Systematic review en meta-analyse 2. Vertaling RAI Acute Care [NL, FR, DUI] Hertaling RAI Acute Care naar de Belgische context 3. Het klinisch belang en mogelijkheden tot implementatie testen G, Niet-G, Sp, Geriatrisch Dagziekenhuis 4. Vergelijkende analyse interRAI Acute Care en BMGST 5. Extramurale communicatie

14 14 1.Systematic review & meta-analyse: Vraagstelling Welke evidentie is beschikbaar over Comprehensief Geriatrisch Assessment (CGA) in de acute ziekenhuissetting op het vlak van…? Fysiek en cognitief functioneren Verblijfsduur Mortaliteit Institutionalisering Heropname Welke instrumenten worden hiervoor gebruikt? Voldoet de RAI Acute Care aan de specifieke vereisten noodzakelijk voor een effectief CGA?

15 15 In ziekenhuis verschillende organisatievormen mogelijk IGCSInpatient Geriatric Consultation Service GEMUGeriatric Evaluation and Management Unit 14 artikels  inclusie 8 RCT’s CGA effectief door combinatie met management (opstellen individueel zorgplan, opstart ontslagmanagement, follow-up) Verschillen inzake de organisatie van GEMU Case-finding (In)directe opname Assessmentmethode Follow-up Geen enkele studie hanteert interRAI (AcuteCare) 1.Systematic review & meta-analyse: Resultaten

16 16 1. Systematic review & meta-analyse: Resultaten Op basis van individuele studieresultaten (8 RCT’s) MortaliteitS (2 / 7) InstitutionaliseringS (1 / 6) Heropname na één jaar S (1 / 3) Functioneel verval bij ontslag S (1 / 2) na 12 mS (1 / 2) VerblijfsduurS (5 / 9*): langer S (3 / 9), korter S (2 / 9) * 1 RCT 2 campi, “verblijfsduur” verschillende resultaten Meta-analyse De resultaten duiden op een significant effect bij Functioneel verval bij ontslag Institutionalisering 12 m

17 17 Besluit CGA kan meerwaarde zijn om specifieke noden van ouderen te detecteren vb. in combinatie met specifieke management- & interventiestrategie Onvoldoende literatuur om impact na te gaan + grote diversiteit Transparantie noodzakelijk: assessmentmethoden & -instrumentaria Idealiter uniform assessment Tot nu toe 2 publicaties InterRAI AC Geen enkel artikel over gebruik in interventie onderzoek 1. Systematic review & meta-analyse: Besluit

18 18 Vertaling interRAI AcuteCare [NL, FR, DUI] Hertaling naar de Belgische context Aanzet tot erkenning interRAI 2. Vertaling en cross-culturele aanpassing: Doelstelling

19 19 Linguïstische vertaling vertaler-tolk Inhoudelijke hertaling en aanpassing Belgische context Afstemmen FR en NL Expertbeoordeling Inhoudelijke evaluatie: G, Niet-G, GDZ Fine-tuning onderzoeksgroep Gelijkstemmen RAI-portfolio: HC, LTCF, AC Aanzet Duitstalige versie Voorbereiding erkenningsprocedure InterRAI PRE- TEST POST- TEST 2. Vertaling en cross-culturele aanpassing: Methodologie

20 20 Eerste voorstel o.b.v. adviezen werkveld en experten Gewenste aanpassingen versus mogelijke aanpassingen Belangrijke structurele veranderingen  Aanpassing administratieve onderdelen  Toevoeging « Mantelzorg ». Aanzet tot erkenning interRAI Verdere evidentie zou in de toekomst kunnen leiden tot definitieve wijzigingen van de Belgische versies Handboek afstemmen en verfijnen op Belgische ziekenhuiscontext 2. Vertaling en cross-culturele aanpassing: Besluit

21 21 3. Klinisch belang: Doelstelling De klinische bruikbaarheid en haalbaarheid van interRAI Acute Care in het kader van het Zorgprogramma voor de geriatrische Patiënt in 3 hospitalisatie settings - G-dienst - Niet-G-dienst - Geriatrische Dagziekenhuis

22 22 3. Klinisch belang: Vraagstelling Probleem Systematisch CGA t.b.v. zorgplanning gebeurt te weinig CGA op niet-geriatrische diensten is (quasi) onbestaande Doel Gebruik van de interRAI-AC binnen GZP uittesten Vraagstelling Inhoudelijke evaluatie van interRAI AC Hoe interRAI AC inbedden in eigen structuur? Hoe gebruiken interdisciplinaire teams de interRAI AC? Wat zijn de bevorderende en de belemmerende factoren? Hoe helpt interRAI AC om een zorgplan op te stellen? Steekproef 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige ziekenhuizen Per ziekenhuis 1 G-dienst, 1 niet G-dienst, GDZ

23 23 * * * * * * * * ** OCMW G-isolé Privé Univ.

24 24 3. Klinisch belang: Methodologie (sub)acute - ambulante setting Methodologie G en niet G Plenaire en on-site opleiding 2 maanden registratie 20 patiënten / afdeling Schriftelijk informed consent Papieren versie Helpdesk Evaluatie: focusgroepen, intervisies, vragenlijst, organogram PROCES INHOUD RELEVANTIE BRUIKBAARHEID Methodologie GDZ Geen patiëntenregistratie Inhoudelijke evaluatie RELEVANTIE BRUIKBAARHEID

25 25 RAI-proces MDSCAP’sOVERLEG Assessment Analyses - Problemen - Evolutief verloop - Doelstelling - Interventie - Evaluatie INPUTOUTPUTZORGPLAN

26 26 Het instrument RAI Acute Care De organisatie binnen het ziekenhuis 3. Klinisch belang: Bevindingen

27 27 Bevindingen: RAI ACUTE CARE- instrument Uitgebreid assessment: 96 items “inhoud is te uitgebreid” “er ontbreekt…” 4 meetmomenten: premorbide - opname - dag 14 - ontslag Meer tijdsintensief in vgl met HC, LTCF (1 meetmoment) Planning van evaluatiemomenten noodzakelijk Weinig tijdswinst na herhaaldelijk invullen Premorbide data scoren niet evident, in toekomst mogelijks vergemakkelijkt door integratie assessment verschillende settings Onduidelijkheden scheppen ruimte voor interpretatie: handleiding onvoldoende

28 28 Bevindingen: RAI ACUTE CARE - instrument Scoremogelijkheden ADL en IADL 8 puntschaal in vergelijking met 4 puntschaal Katz Zeer gedetailleerd, arbeidsintensief Moeilijk in te schatten vb IADL premorbide situatie Bredere beeldvorming Zinvolheid afhankelijk van patiëntensituatie Opsporen doelpopulatie Mogelijkheden interRAI Post Acute Care, Palliative Care? Ligduur

29 29 Bevindingen: ORGANISATIE binnen ZIEKENHUIS (Sub)acute setting is verschillend van thuiszorg en residentiële zorg Beperkte ligduur: patiëntrelatie is korter, accurate inschatting is moeilijk Variabiliteit naargelang afdeling: G, niet G, Sp Ligduur Mate van multidisciplinariteit Vertrouwdheid geriatrische patiënten Vertrouwdheid met assessment Teamoverleg Performantie Verscheidenheid aanpak: mono-, multi-, interdisciplinair Verdeling RAI-items afhankelijk per team meest betrokken disciplines: vpk, ref vpk, arts, kine, ergo, soc dienst, (diëtist, psycholoog, liaisonteam)

30 30 Overlap interRAI AC en bestaande registratie Diensteigen assessment instrumenten MVG2 Maar biedt een gemeenschappelijke taal Fluctuaties in het functioneren [24u]: niet altijd mogelijk om te scoren o.w.v. wisselende dienst Sterke coördinatie is noodzakelijk Weinig verandering in zorgplanning door gebrek aan feedback Bevindingen: ORGANISATIE binnen ZIEKENHUIS

31 31 G: beperkte klinische bruikbaarheid AC Geen meerwaarde t.o.v. geriatrische benadering en interdisciplinaire werking Samenwerking vanuit verschillende settings nodig: zowel geven als nemen Niet-G: AC kan meerwaarde betekenen Complexe materie Multidisciplinaire samenwerking, interdisciplinair overleg, zorgplanning niet standaard Sp-diensten: specifieke aanpassingen AC noodzakelijk Meetmoment na 14 dagen = te korte follow-up periode Geen uitgebreide sectie over gebruik hulpmiddelen, revalidatiemogelijkheden IADL: enkel premorbide, geen meetmoment tijdens hospitalisatie Sectie “Behandelingen en zorg”: enkel meetmoment bij ontslag Sp-dienst zou meetmoment tijdens hospitalisatie relevant vinden GDZ: zeer beperkte zinvolheid CGA in ambulante context Eerste bevindingen: ORGANISATIE binnen ZIEKENHUIS

32 32 Motivatie is dienstafhankelijk Tijdsintensief (leerfase) Verruimt de visie, vergroot het denkkader en draagt bij aan totaalzorg Gelijktijdig opstarten diverse projecten beïnvloedt het project Assessment en invoer KB GZP wordt gescheiden van elkaar gepercipieerd, hoewel assessment een belangrijk onderdeel van het zorgprogramma is 3. Klinisch belang: Besluit

33 33 Informatisering  Formulier  Alarmfunctie  Evolutief verloop  Protocollen  Recente evidentie Transmuraal gebruik met centraal beheer (Basis)opleiding Uitbreiding middelen: inzetbaar personeel + financiële steun Breed draagvlak vanuit collega’s en leidinggevenden Overlap bestaande administratie en assessment reduceren 3. Klinisch belang: Voorwaarden

34 34 Er wordt overlap gepercipieerd Verschillen op het vlak van Doelstelling AC: CGA, cliëntvolgsysteem, zogplanning MVG:registratie uitgevoerde vpk’zorg met oog op personeelsallocatie, financiering, kwaliteitstoetsing Doelpubliek AC:75+’ers met een risicoprofiel MVG:alle opnames op spoed, dagziekenhuis, hospitalisatieafdelingen Meetmoment AC:premorbide, opname, hospitalisatiedag 14, ontslag MVG:elke dag van de hospitalisatie die binnen MVG-registratieperiode valt Opbouw Aantal topics zijn gemeenschappelijk MAAR andere registratievorm, keuzemogelijkheden MVG vraagt verantwoording uit patiëntendossier Vergelijking: MVG en interRAI Acute Care

35 35 Vergelijking: MVG en interRAI Acute Care Aanbevelingen voor de toekomst Nagaan welke interRAI AC items als bewijslast kunnen dienen voor MVG Bijlage MVG II handboek: verduidelijken welke items interRAI AC bewijskracht dragen MVG-auditeurs informeren over bestaan interRAI AC Formele erkenning interRAI AC als onderdeel van interdisciplinaire dossier

36 36 4. RAI versus BMGST Vergelijkende analyse tussen interRAI Acute Care en het Belgian Minimal Geriatric Screenings Tool (BMGST)

37 37 4. RAI versus BMGST: Methodologie Theoretische vergelijking op basis van volgende criteria Doelstelling Samenstelling en validatie Praktische richtlijnen  Frequentie datacollectie  Informatiebronnen  Vereiste expertise geriatrische zorg  Zorgplanning Informatisering Informatietransfer Expertenpanel 8 Belgische geriaters

38 38

39 39 4. RAI versus BMGST: Besluit Beide instrumenten beogen multifactoriële evaluatie geriatrische domeinen De doelstelling, invalshoek en de aanpak verschillen Complementair  Beide methoden integreren in een cascadesysteem  AC detecteert lacunes in de vorm van CAP’s  Onderdelen van BMGST kunnen zorgnoden verder uitdiepen Diverse aanpak naargelang type dienst Onderdelen BMGST: update a.h.v. recente evidentie

40 40 Cascadesysteem

41 41 5. Extramurale transfer van gegevens Mogelijkheden van de interRAI AC in termen van de uitwisseling van gegevens met andere zorgsectoren bij ontslag en/of doorverwijzing van de patiënt

42 42 5. Extramurale transfer van gegevens: Methodologie Vragenlijst Focusgroepen

43 43 5. Extramurale transfer van gegevens: Resultaten G en niet-G diensten Algemene openheid tot uitwisseling van gegevens Grotere consensus over het ontvangen van items als over het terugkoppelen Angst voor overregistratie  reductie registratiesystemen Voorwaarden rond informatisering en privacy Geriatrisch dagziekenhuis Accent meer op het ontvangen van RAI-onderdelen Algemeen Concentratie van informatie (CAP’s) Vervolgproject met samenwerking acute, residentiële en thuiszorg binnen zelfde regio mits randvoorwaarden voldaan zijn

44 44 6. Aanbevelingen Verder aanpassingen aan Belgische context Hertesten op hospitalisatieafdelingen Informatiseren Juridische en deontologische vragen Centraal beheer Voorbereiden integratie geïnformatiseerde AC in ziekenhuissetting Informticatoepassingen koppelen Inventaris gelijkaardige items elektronisch patiëntendossier Organisatorische vragen Noden nagaan op het vlak van (basis)opleiding Inschatten financiering implementatie Rol huisarts nagaan Gegevenstransfer in 1 regio testen


Download ppt "1 interRAI Acute Care in acute ziekenhuisdiensten Eerste ervaringen in België Mieke Deschodt Johan Flamaing Koen Milisen Philip Moons Katleen Van Craen."

Verwante presentaties


Ads door Google