De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Xavier Boman Joelle Collard Christiane Gossset Aurelie Londot

Verwante presentaties


Presentatie over: "Xavier Boman Joelle Collard Christiane Gossset Aurelie Londot"— Transcript van de presentatie:

1 interRAI Acute Care in acute ziekenhuisdiensten Eerste ervaringen in België
Xavier Boman Joelle Collard Christiane Gossset Aurelie Londot Jean Petermans Ingrid Schumacher Mieke Deschodt Johan Flamaing Koen Milisen Philip Moons Katleen Van Craen Nathalie Wellens

2 Algemene ziekenhuizen
Situering Algemene ziekenhuizen Toename vergrijzing ziekenhuispopulatie Hospitalisatie ouderen op G en niet-G dienst Nood aan specifieke geriatrische zorg Comprehensief Geriatrisch Assessment (CGA) noodzakelijk voor kwaliteitsvolle zorg Het Zorgprogramma voor de geriatrische patiënt K.B. 29/1/2007 Verspreiding van de geriatrische cultuur op alle hospitalisatiediensten Belgische zorgcontext Transfer van gegevens overheen de settings (thuiszorg, residentiële zorg, acute zorg) kan vergemakkelijkt worden door een uniform instrument

3 DIEPGAANDER ONDERZOEK Is de 75+’er een risicopatiënt?
Wat is exact het probleem? Wat is de oorzaak? Wat is de meest gepaste behandeling? ASSESSMENT Op welke gebieden situeren de problemen zich? Op welke gebieden is er een risico? Ja Nee SCREENING Is de 75+’er een risicopatiënt? Ja Nee GEBOORTEDATUM Is de patiënt 75+ ? PATIËNTENPOPULATIE

4 2001-2002: Interkabinettengroep Ouderenzorgbeleid
Criteria assessment : Interkabinettengroep Ouderenzorgbeleid Lijst van criteria waaraan een evaluatie-instrument moet voldoen Gebaseerd op ICF classificatie van WHO Geschikt in verschillende zorgcontexten Holistische benadering die de complexiteit van ouderen respecteert Gericht op het opstellen van een zorgplan ter verbetering van de mogelijkheden van de oudere persoon Interdisciplinaire werking bevorderen Gericht op continuïteit van zorg : Inteface Verscheidene instrumenten toetsen aan criteria De RAI-methode beantwoordt aan elk van de criteria+ DOEL: zorgvragen, zorgnoden en resterende capaciteiten in kaart brengen met als concrete doelstelling: bevorderen autonomie, levenskwaliteit en effectieve teamcommunicatie Huisartsengeneeskunde (KUL) heeft reeds onderzoek gedaan naar meest geschikte instrument om zorgbehoevendheid van pt op GESTRUCTUREERDE en SYSTEMATISCHE manier in kaart te brengen. Daarbij werden 3 instrumenten vergeleken: Katz Pathos-Aggir-Socios RAI

5 Resident Assessment Instrument
GESTANDARDISEERDE DATAVERZAMELING  beoordelingsinstrumenten HC, LTCF, AC… KWALITEITSVOLLE AANPAK (geïnformatiseerde) DATA ANALYSE & INTERPRETATIE Alarmsignalen signaleren probleemgebieden ZORGPLANNING EN INTERVENTIES  CAP = aanzet tot reflectie en richtlijnen INFORMATIETRANSFER Intra en/of extra muraal EVALUATIE Interdisciplinaire evaluatie van de zorgverlening en de aanpak

6 RAI AC nog niet gevalideerd voor België
InterRAI is een internationaal onderzoeksnetwerk, in andere landen zijn gevalideerde instrumenten in gebruik

7 Geestelijke gezondheidszorg ...
Thuiszorg Residentiële zorg Palliatieve zorg Revalidatie Gehandicaptenzorg Geestelijke gezondheidszorg ... InterRAI ontwikkelt instrumenten die in verschillende zorgsettings gehanteerd kunnen worden met elk een eigen accent.

8 Ervaringen met RAI in ziekenhuissetting
Belgische ervaringen Ervaringen met RAI in ziekenhuissetting Interface [2005, De Lepeleire et al.] In vergelijking met andere instrumenten (KATZ, Pathos-Aggir-Socios) blijkt de RAI (Nursing Home en Screener) globaal het beste, maar bruikbaarheid in ziekenhuissetting wordt in vraag gesteld BelRAI [2006, Declercq et al.] De geriatrische dagziekenhuizen ervaren de RAI Screener niet als een zinvol instrument Eerdere ervaringen met RAI in België? Beperkt, enkel pilootprojecten, nog niet geïmplementeerd in een zorgorganisatie enkel volgende instrumenten: HC, LTCF, Screener enkel in thuiszorg, residentiële zorg en GDZ, nog niet in acute ZH’setting

9 NIEUW PRODUCT IN RAI-PORTFOLIO
RAI Acute Care [maart 2006] Bepalen van de opportuniteit van het gebruik van de RAI - Acute Care binnen het kader van de implementatie van het Geriatrisch Zorgprogramma [aug 2007 – aug 2008] Nieuw product in RAI portfolio: (maart 2006) RAI Acute Care Het Acurate.be project beoogt OP KORTE TERMIJN een inhoudelijke evaluatie van de RAI Acute Care alsook een evaluatie van het gebruik ervan in de acute ziekenhuissetting. OP LANGE TERMIJN wordt er uniformiteit op vlak van assessment nagestreefd.

10 RAI Acute Care Administratieve gegevens Gezondheidstoestand Cognitie
Communicatie – zicht Stemming en gedrag ADL Continentie Ziektediagnoses Gezondheidstoestand Toestand mond en voeding Toestand van de huid Medicatie Behandelingen en procedures Wilsverklaringen Kans op ontslag 96 items vormen samen een holistisch instrument Niet enkel strikt medische info (gezondheidstoestand, medicatie) Ook stemming en gedrag, communicatie

11 Acute geriatrische afdelingen [alle patiënten]
RAI Acute Care Acute geriatrische afdelingen [alle patiënten] Algemene ziekenhuisafdeling [zorgvuldig geselecteerde patiënten] Geriatrische consultatiedienst [op moment van doorverwijzing naar dienst] Een succesvolle implementatie van de interRAI Acute Zorg in een ziekenhuissetting is afhankelijk van de ontwikkeling van doelgerichte strategieën zodat het gebruik van de Acute Zorg beperkt zou zijn tot die cliënten die wellicht baat zullen hebben bij een uitgebreide beoordeling. De interRAI Acute Zorg is in de volgende settings geschikt voor gebruik: - Acute geriatrische afdelingen (waar de interRAI Acute Zorg op alle cliënten toegepast zou worden) - Algemene ziekenhuisafdelingen (waar de interRAI Acute Zorg op zorgvuldig geselecteerde cliënten toegepast zou worden) - Geriatrische consultatiediensten (waar de interRAI Acute Zorg toegepast zou worden op het moment van doorverwijzing naar de dienst) In veel algemene ziekenhuisafdelingen zal het merendeel van de cliënten geen baat hebben bij een uitgebreide geriatrische beoordeling. Om die reden is een doelgerichte strategie aangewezen. Er wordt geschat dat, afhankelijk van het type afdeling, 5% tot 50% van de opgenomen cliënten een beoordeling nodig zal hebben. In sommige afdelingen, zoals de afdeling orthopedische chirurgie, kan het zijn dat de meerderheid van de ouderen beoordeeld moet worden. [Het is belangrijk om op te merken dat, aangezien zwakke, oudere cliënten vaak langer in het ziekenhuis verblijven, het op een bepaald moment zo kan zijn dat zij een groter aandeel van de cliënten op de afdeling uitmaken.] Om te bepalen welke cliënten een volledige beoordeling nodig hebben, kan een doelgerichte strategie de vorm van een preliminair beoordelings- of screeningsinterview aannemen.

12 Doelstellingen Methodologie Resultaten Aanbevelingen

13 Doelstellingen Systematic review en meta-analyse
Vertaling RAI Acute Care [NL, FR, DUI] Hertaling RAI Acute Care naar de Belgische context Het klinisch belang en mogelijkheden tot implementatie testen G, Niet-G, Sp, Geriatrisch Dagziekenhuis Vergelijkende analyse interRAI Acute Care en BMGST Extramurale communicatie De doelstellingen van dit project zijn meervoudig: 1) Een literatuurstudie uitvoeren. Contact en samenwerking met INTERRAI onderhouden. 2) Verbeteren en definitief vastleggen van de vertaling (NL en FR) van de RAI Acute en het proces opstarten om de vertalingen te laten erkennen door InterRAI. 3) Het klinische belang uittesten van de RAI Acute in het kader van het uitwerken van een zorgplan en de verbetering van de zorgkwaliteit. Hiertoe selecteert de onderzoeksequipe 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige ziekenhuizen. 4) De mogelijke gemeenschappelijke punten analyseren tussen de RAI Acute en het Belgian Minimal Geriatric Screening Tool (BMGST), dat momenteel in de diensten geriatrie wordt gebruikt. 5) De opportuniteit van de RAI Acute analyseren in termen van de uitwisseling van gegevens met de andere zorgsectoren bij ontslag en/of doorverwijzing van de patiënt BMGST = samenstelling van screeningsinstr, dat gelijkaardige doelstelling heeft als RAI, namelijk een holist beeld v pt te krijgen BMGST samengesteld door College van Geriaters .

14 Systematic review & meta-analyse: Vraagstelling
Welke evidentie is beschikbaar over Comprehensief Geriatrisch Assessment (CGA) in de acute ziekenhuissetting op het vlak van…? Fysiek en cognitief functioneren Verblijfsduur Mortaliteit Institutionalisering Heropname Welke instrumenten worden hiervoor gebruikt? Voldoet de RAI Acute Care aan de specifieke vereisten noodzakelijk voor een effectief CGA? Antwoord formuleren vanuit de literatuur op volgende vraagstellingen

15 Systematic review & meta-analyse: Resultaten
In ziekenhuis verschillende organisatievormen mogelijk IGCS Inpatient Geriatric Consultation Service GEMU Geriatric Evaluation and Management Unit 14 artikels  inclusie 8 RCT’s CGA effectief door combinatie met management (opstellen individueel zorgplan, opstart ontslagmanagement, follow-up) Verschillen inzake de organisatie van GEMU Case-finding (In)directe opname Assessmentmethode Follow-up Geen enkele studie hanteert interRAI (AcuteCare) "Het onderzoeksteam is bezig met de uitvoering van een systematisch review betreffende de effectiviteit van comprehensive geriatric assessment and management (GEMU) voor kwetsbare oudere patiënten opgenomen op een dienst geriatrie. Aan de hand van streng geselecteerde in- en exclusiecriteria werden 14 Randomized clinical trial’s geïncludeerd die 8 verschillende studies beschrijven. De belangrijkste bevindingen tot nu toe zijn dat de onderzoeken moeilijk te vergelijken zijn daar er geen enkel onderzoek duidelijk aangeeft wat de inhoud van hun comprehensief geriatrisch assessment is. Geen enkele studie gebruikt bijvoorbeeld het RAI instrument. Verder zijn de outcome parameters niet altijd eenduidig geformuleerd tussen de verschillende onderzoeken. Ondanks deze methodologische verschillen zal er getracht worden meta-analyses uit te voeren voor outcome parameters zoals mortaliteit, functioneel verlies, verblijfsduur, heropname en institutionalisering.

16 1. Systematic review & meta-analyse: Resultaten
Op basis van individuele studieresultaten (8 RCT’s) Mortaliteit S (2 / 7) Institutionalisering S (1 / 6) Heropname na één jaar S (1 / 3) Functioneel verval bij ontslag S (1 / 2) na 12 m S (1 / 2) Verblijfsduur S (5 / 9*): langer S (3 / 9), korter S (2 / 9) * 1 RCT 2 campi, “verblijfsduur” verschillende resultaten Meta-analyse De resultaten duiden op een significant effect bij Functioneel verval bij ontslag Institutionalisering 12 m

17 Besluit 1. Systematic review & meta-analyse: Besluit
CGA kan meerwaarde zijn om specifieke noden van ouderen te detecteren vb. in combinatie met specifieke management- & interventiestrategie Onvoldoende literatuur om impact na te gaan + grote diversiteit Transparantie noodzakelijk: assessmentmethoden & -instrumentaria Idealiter uniform assessment Tot nu toe 2 publicaties InterRAI AC Geen enkel artikel over gebruik in interventie onderzoek

18 2. Vertaling en cross-culturele aanpassing: Doelstelling
Vertaling interRAI AcuteCare [NL, FR, DUI] Hertaling naar de Belgische context Aanzet tot erkenning interRAI

19 2. Vertaling en cross-culturele aanpassing: Methodologie
Linguïstische vertaling vertaler-tolk Inhoudelijke hertaling en aanpassing Belgische context Afstemmen FR en NL Expertbeoordeling Inhoudelijke evaluatie: G, Niet-G, GDZ Fine-tuning onderzoeksgroep Gelijkstemmen RAI-portfolio: HC, LTCF, AC Aanzet Duitstalige versie Voorbereiding erkenningsprocedure InterRAI PRE-TEST POST-TEST

20 2. Vertaling en cross-culturele aanpassing: Besluit
Eerste voorstel o.b.v. adviezen werkveld en experten Gewenste aanpassingen versus mogelijke aanpassingen Belangrijke structurele veranderingen Aanpassing administratieve onderdelen Toevoeging « Mantelzorg ». Aanzet tot erkenning interRAI Verdere evidentie zou in de toekomst kunnen leiden tot definitieve wijzigingen van de Belgische versies Handboek afstemmen en verfijnen op Belgische ziekenhuiscontext De weg naar een Belgische versie is een continue proces. De eerste stappen zijn gezet Aanpassingen Belgische context Persoonsidentificatie, woon-, ontslagmogelijkheden, (euthanasie?) Toevoeging sectie “Mantelzorg” in het kader van ontslagmanagement Items gebaseerd op Home Care en Screener

21 3. Klinisch belang: Doelstelling
De klinische bruikbaarheid en haalbaarheid van interRAI Acute Care in het kader van het Zorgprogramma voor de geriatrische Patiënt in 3 hospitalisatie settings - G-dienst - Niet-G-dienst - Geriatrische Dagziekenhuis Met het oog op inhoudelijke evaluatie van RAI AcuteCare worden patiëntengegevens verzameld

22 3. Klinisch belang: Vraagstelling
Probleem Systematisch CGA t.b.v. zorgplanning gebeurt te weinig CGA op niet-geriatrische diensten is (quasi) onbestaande Doel Gebruik van de interRAI-AC binnen GZP uittesten Vraagstelling Inhoudelijke evaluatie van interRAI AC Hoe interRAI AC inbedden in eigen structuur? Hoe gebruiken interdisciplinaire teams de interRAI AC? Wat zijn de bevorderende en de belemmerende factoren? Hoe helpt interRAI AC om een zorgplan op te stellen? Steekproef 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige ziekenhuizen Per ziekenhuis 1 G-dienst , 1 niet G-dienst, GDZ De nood voor een comprehensief assessment bij ouderen in een acuut ziekenhuis is groot als men ziet dat een belangrijk deel van de geriatrische patiënten op niet-geriatrische afdelingen worden gehospitaliseerd. De gezondheidszorgwerkers op deze afdelingen zijn vaak weinig vertrouwd met een geriatrisch assessment. Het GERIATRISCH ZORGPROGRAMMA tracht hier een antwoord op te bieden. De RAI kan de gezondheidszorgwerkers die in een dergelijk geriatrisch zorgprogramma werken, helpen om een beter zicht te krijgen over het profiel van de patiënt, en op die manier de gezondheidszorgbehoeften in kaart brengen. Op basis hiervan kan een gedegen zorgplan worden opgesteld. Met het oog op inhoudelijke evaluatie van RAI AcuteCare worden patiëntengegevens verzameld in 10 Nederlandstalige en 10 Franstalige ZH’en

23 * * * * * * * * * * Univ. Privé OCMW G-isolé

24 3. Klinisch belang: Methodologie (sub)acute - ambulante setting
Methodologie G en niet G Plenaire en on-site opleiding 2 maanden registratie 20 patiënten / afdeling Schriftelijk informed consent Papieren versie Helpdesk Evaluatie: focusgroepen, intervisies, vragenlijst, organogram PROCES INHOUD RELEVANTIE BRUIKBAARHEID FOCUS = het RAI-proces PROCES: Hoe werd het multidisciplinair gebruikt? (organogram) Hoe werd het ingebed in bestaande zorg/structuur? Creëert RAI AC kansen om zorgplanning te vergemakkelijken, het ontslag voor te bereiden? Kan RAI AC een faciliterende rol spelen bij aspecten van het zorgproces? INHOUD: Sluit de RAI AC aan bij de ambulante setting, zowel G als niet-G? Zijn de items eenduidig? RELEVANTIE Methode Lynn, 1986, inhoudsvaliditeit BRUIKBAARHEID Info meekrijgen bij opname pt Info verzamelen; pt evalueren tijdens hospitalisatie Verzamelde info terugkoppelen naar extramurale zorgverleners RELEVANTIE BRUIKBAARHEID Methodologie GDZ Geen patiëntenregistratie Inhoudelijke evaluatie

25 MDS CAP’s OVERLEG INPUT OUTPUT ZORGPLAN
RAI-proces MDS CAP’s OVERLEG Assessment Analyses Problemen Evolutief verloop Doelstelling Interventie Evaluatie INPUT OUTPUT ZORGPLAN De gegevensverzameling gebeurt via een elektronische databank die via internet beschikbaar is: BelRAI. De hulpverlener vult een Minimal Data Set in. Collega’s vullen de gegevens aan. De eindverantwoordelijke sluit het dossier af. De analyse van de 300 ingevulde items gebeurt met hulp van de computer. De software voert berekeningen uit en geeft een output: problemen of een mogelijke kans op problemen (grijze zone) worden aangegeven door CAP’s (Client Assessment protocol – thuiszorg) [in vroegere versies RAP’s (Resident Assessment Protocol – residentiële zorg]. Eventueel moet diepgaander, bijkomend onderzoek gebeuren; Via de schalen kan je de evolutie van de cliënt longitudinaal per kwartaal opvolgen. De hulpverlener en/of het team werken een zorgplan (ontwikkelen + implementeren) uit. Hierbij kan men gebruik maken van de evidence-based tips die aansluiten bij de CAP’s en de zorgkaart. Verschillende disciplines hanteren eenzelfde referentiekader en hebben allen een overzicht over het geheel van de verzamelde gegevens. Standaard wordt elke drie maanden voor elke cliënt een nieuwe RAI ingevuld. vb. Voor opnames in GDZ kan een nieuwe RAI ingevuld bij een nieuw acuut probleem dat een weerslag heeft op totaal functioneren van een pt. Het is ook mogelijk om bij een plotse verandering in de toestand tussentijds een RAI in te vullen. De vorige gegevens blijven beschikbaar zodat de evolutie in kaart kan gebracht worden, zowel verbetering, verslechtering, stabilisatie, regressie. BESLUIT: Goede zorgplanning kan maar mits een goede cliëntbeoordeling!

26 3. Klinisch belang: Bevindingen
Het instrument RAI Acute Care De organisatie binnen het ziekenhuis

27 Bevindingen: RAI ACUTE CARE- instrument
Uitgebreid assessment: 96 items “inhoud is te uitgebreid” “er ontbreekt…” 4 meetmomenten: premorbide - opname - dag 14 - ontslag Meer tijdsintensief in vgl met HC, LTCF (1 meetmoment) Planning van evaluatiemomenten noodzakelijk Weinig tijdswinst na herhaaldelijk invullen Premorbide data scoren niet evident, in toekomst mogelijks vergemakkelijkt door integratie assessment verschillende settings Onduidelijkheden scheppen ruimte voor interpretatie: handleiding onvoldoende

28 Bevindingen: RAI ACUTE CARE - instrument
Scoremogelijkheden ADL en IADL 8 puntschaal in vergelijking met 4 puntschaal Katz Zeer gedetailleerd, arbeidsintensief Moeilijk in te schatten vb IADL premorbide situatie Bredere beeldvorming Zinvolheid afhankelijk van patiëntensituatie Opsporen doelpopulatie Mogelijkheden interRAI Post Acute Care, Palliative Care? Ligduur

29 Bevindingen: ORGANISATIE binnen ZIEKENHUIS
(Sub)acute setting is verschillend van thuiszorg en residentiële zorg Beperkte ligduur: patiëntrelatie is korter, accurate inschatting is moeilijk Variabiliteit naargelang afdeling: G, niet G, Sp Ligduur Mate van multidisciplinariteit Vertrouwdheid geriatrische patiënten Vertrouwdheid met assessment Teamoverleg Performantie Verscheidenheid aanpak: mono-, multi-, interdisciplinair Verdeling RAI-items afhankelijk per team meest betrokken disciplines: vpk, ref vpk, arts, kine, ergo, soc dienst, (diëtist, psycholoog, liaisonteam)

30 Bevindingen: ORGANISATIE binnen ZIEKENHUIS
Overlap interRAI AC en bestaande registratie Diensteigen assessment instrumenten MVG2 Maar biedt een gemeenschappelijke taal Fluctuaties in het functioneren [24u]: niet altijd mogelijk om te scoren o.w.v. wisselende dienst Sterke coördinatie is noodzakelijk Weinig verandering in zorgplanning door gebrek aan feedback DOELSTELLING RAI-AC Ontwikkeld om comprehensief geriatrisch assessment mogelijk te maken Cliëntvolgsysteem; een instrument dat op gestandaardiseerde wijze holistische informatie geeft over de zorgvraag, de resterende capaciteiten en de bestaande zorgverlening aan de geriatrische patiënt. Helpt om vastgestelde doelen in het zorgplan te evalueren en bij te stellen MVG2 Registratie van minimale ziekenhuisgegevens om een weergave te geven van de verpleegkundige zorg uitgevoerd door verpleegkundig personeel Informatieverzameling voor toepassingen zoals personeelsallocatie, financiering, kwaliteitstoetsing DOELPUBLIEK RAI AC: 75+’ers met een risicoprofiel MVG2: Alle patiënten op de spoedgevallendienst, dagziekenhuis en alle hospitalisatieafdelingen MEETMOMENT RAI AC: Voor opname, Bij opname, Na 14 dagen, Bij ontslag MVG2: Elke dag van de hospitalisatie die binnen een MZG-registratieperiode valt OPBOUW INSTRUMENT RAI AC (Belgische testversie): 19 secties, 62 items, 99 subitems, keuzemogelijkheden MVG2: 6 domeinen, 23 klassen, 78 MVG-items, Keuzemogelijkheden, > ALTIJD verantwoording nodig uit het patiëntendossier

31 Eerste bevindingen: ORGANISATIE binnen ZIEKENHUIS
G: beperkte klinische bruikbaarheid AC Geen meerwaarde t.o.v. geriatrische benadering en interdisciplinaire werking Samenwerking vanuit verschillende settings nodig: zowel geven als nemen Niet-G: AC kan meerwaarde betekenen Complexe materie Multidisciplinaire samenwerking, interdisciplinair overleg, zorgplanning niet standaard Sp-diensten: specifieke aanpassingen AC noodzakelijk Meetmoment na 14 dagen = te korte follow-up periode Geen uitgebreide sectie over gebruik hulpmiddelen, revalidatiemogelijkheden IADL: enkel premorbide, geen meetmoment tijdens hospitalisatie Sectie “Behandelingen en zorg”: enkel meetmoment bij ontslag Sp-dienst zou meetmoment tijdens hospitalisatie relevant vinden GDZ: zeer beperkte zinvolheid CGA in ambulante context

32 3. Klinisch belang: Besluit
Motivatie is dienstafhankelijk Tijdsintensief (leerfase) Verruimt de visie, vergroot het denkkader en draagt bij aan totaalzorg Gelijktijdig opstarten diverse projecten beïnvloedt het project Assessment en invoer KB GZP wordt gescheiden van elkaar gepercipieerd, hoewel assessment een belangrijk onderdeel van het zorgprogramma is Bij implementatie is duidelijk nood aan opleiding om o.a. betrouwbaarheid van gegevensevaluatie te kunnen waarborgen

33 3. Klinisch belang: Voorwaarden
Informatisering Formulier Alarmfunctie Evolutief verloop Protocollen Recente evidentie Transmuraal gebruik met centraal beheer (Basis)opleiding Uitbreiding middelen: inzetbaar personeel + financiële steun Breed draagvlak vanuit collega’s en leidinggevenden Overlap bestaande administratie en assessment reduceren Bij implementatie is duidelijk nood aan opleiding om o.a. betrouwbaarheid van gegevensevaluatie te kunnen waarborgen

34 Vergelijking: MVG en interRAI Acute Care
Er wordt overlap gepercipieerd Verschillen op het vlak van Doelstelling AC: CGA, cliëntvolgsysteem, zogplanning MVG: registratie uitgevoerde vpk’zorg met oog op personeelsallocatie, financiering, kwaliteitstoetsing Doelpubliek AC: 75+’ers met een risicoprofiel MVG: alle opnames op spoed, dagziekenhuis, hospitalisatieafdelingen Meetmoment AC: premorbide, opname, hospitalisatiedag 14, ontslag MVG: elke dag van de hospitalisatie die binnen MVG-registratieperiode valt Opbouw Aantal topics zijn gemeenschappelijk MAAR andere registratievorm, keuzemogelijkheden MVG vraagt verantwoording uit patiëntendossier DOELSTELLING RAI-AC Ontwikkeld om comprehensief geriatrisch assessment mogelijk te maken Cliëntvolgsysteem; een instrument dat op gestandaardiseerde wijze holistische informatie geeft over de zorgvraag, de resterende capaciteiten en de bestaande zorgverlening aan de geriatrische patiënt. Helpt om vastgestelde doelen in het zorgplan te evalueren en bij te stellen MVG2 Registratie van minimale ziekenhuisgegevens om een weergave te geven van de verpleegkundige zorg uitgevoerd door verpleegkundig personeel Informatieverzameling voor toepassingen zoals personeelsallocatie, financiering, kwaliteitstoetsing DOELPUBLIEK RAI AC: 75+’ers met een risicoprofiel MVG2: Alle patiënten op de spoedgevallendienst, dagziekenhuis en alle hospitalisatieafdelingen MEETMOMENT RAI AC: Voor opname, Bij opname, Na 14 dagen, Bij ontslag MVG2: Elke dag van de hospitalisatie die binnen een MZG-registratieperiode valt OPBOUW INSTRUMENT RAI AC (Belgische testversie): 19 secties, 62 items, 99 subitems, keuzemogelijkheden MVG2: 6 domeinen, 23 klassen, 78 MVG-items, Keuzemogelijkheden, > ALTIJD verantwoording nodig uit het patiëntendossier

35 Vergelijking: MVG en interRAI Acute Care
Aanbevelingen voor de toekomst Nagaan welke interRAI AC items als bewijslast kunnen dienen voor MVG Bijlage MVG II handboek: verduidelijken welke items interRAI AC bewijskracht dragen MVG-auditeurs informeren over bestaan interRAI AC Formele erkenning interRAI AC als onderdeel van interdisciplinaire dossier

36 4. RAI versus BMGST Vergelijkende analyse tussen interRAI Acute Care
en het Belgian Minimal Geriatric Screenings Tool (BMGST)

37 4. RAI versus BMGST: Methodologie
Theoretische vergelijking op basis van volgende criteria Doelstelling Samenstelling en validatie Praktische richtlijnen Frequentie datacollectie Informatiebronnen Vereiste expertise geriatrische zorg Zorgplanning Informatisering Informatietransfer Expertenpanel 8 Belgische geriaters

38

39 4. RAI versus BMGST: Besluit
Beide instrumenten beogen multifactoriële evaluatie geriatrische domeinen De doelstelling, invalshoek en de aanpak verschillen Complementair Beide methoden integreren in een cascadesysteem AC detecteert lacunes in de vorm van CAP’s Onderdelen van BMGST kunnen zorgnoden verder uitdiepen Diverse aanpak naargelang type dienst Onderdelen BMGST: update a.h.v. recente evidentie Detectie van negatieve gemoedstoestand door zelfgerapporteerde stemmining in interRAI sectie F “stemming en gedrag”  Cornell-schaal BMGST Socios schaal BMGST brengtt sociale complexiteit in kaart naar aanleiding van signaal uit interRAI evaluatie ahv sectie P “kans op ontslag” de verschillende BMGST onderdelen zouden als basis kunnen dienen voor CAP’s

40 Cascadesysteem BMGST in geheel meer detectie (Pepersack)

41 5. Extramurale transfer van gegevens
Mogelijkheden van de interRAI AC in termen van de uitwisseling van gegevens met andere zorgsectoren bij ontslag en/of doorverwijzing van de patiënt Doel RAI: gezondheidwerkers uit verschillende settings eenzelfde taal laten spreken + uitwisseling van informatie omtrent patiênt

42 5. Extramurale transfer van gegevens: Methodologie
Vragenlijst Focusgroepen

43 5. Extramurale transfer van gegevens: Resultaten
G en niet-G diensten Algemene openheid tot uitwisseling van gegevens Grotere consensus over het ontvangen van items als over het terugkoppelen Angst voor overregistratie  reductie registratiesystemen Voorwaarden rond informatisering en privacy Geriatrisch dagziekenhuis Accent meer op het ontvangen van RAI-onderdelen Algemeen Concentratie van informatie (CAP’s) Vervolgproject met samenwerking acute, residentiële en thuiszorg binnen zelfde regio mits randvoorwaarden voldaan zijn

44 6. Aanbevelingen Verder aanpassingen aan Belgische context
Hertesten op hospitalisatieafdelingen Informatiseren Juridische en deontologische vragen Centraal beheer Voorbereiden integratie geïnformatiseerde AC in ziekenhuissetting Informticatoepassingen koppelen Inventaris gelijkaardige items elektronisch patiëntendossier Organisatorische vragen Noden nagaan op het vlak van (basis)opleiding Inschatten financiering implementatie Rol huisarts nagaan Gegevenstransfer in 1 regio testen


Download ppt "Xavier Boman Joelle Collard Christiane Gossset Aurelie Londot"

Verwante presentaties


Ads door Google