De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lead partner: VMM Presentatie Scaldwin Interreg IV B NWE project voorstel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lead partner: VMM Presentatie Scaldwin Interreg IV B NWE project voorstel."— Transcript van de presentatie:

1 Lead partner: VMM Presentatie Scaldwin Interreg IV B NWE project voorstel

2 2 Algemeen doel Bijdragen tot een betere kwaliteit van oppervlakte- en grondwaterlichamen in het internationale stroomgebieds- district (ISGD) van de Schelde… …door de ontwikkeling en implementatie van een set kosteneffectieve, innovatieve en transnationale acties die erop gericht zijn een goede toestand te bereiken van oppervlakte- en grondwaterlichamen. Door het transnationale effect van deze acties te moni- toren, zal de basis gelegd worden voor de ontwikkeling van een transnationaal opvolgingssysteem voor de maatregelenprogramma's die in het kader van de kaderrichtlijn Water (KRW) voor het ISGD Schelde werden opgesteld.

3 3 Partners 1.Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 2.Leefmilieu Brussel - Bruxelles Environnement (BIM- IBGE) 3.Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement (DGARNE) 4.Direction régionale de l'environnement Nord - Pas-de- Calais (DIREN) 5.Lille Métropole Communauté Urbaine (LMCU) 6.Waterschap Zeeuws-Vlaanderen (WSZV) 7.Provincie Zeeland (Prov Zeeland) 8.Ministerie van Verkeer en Waterstaat, DG Water (Min V&W)

4 4 Projectdoelstellingen Het project heeft 5 doelstellingen: 1.Het verbeteren van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door rivierecosysteemontwikkeling en bevorderen van biodiversiteit (WP1); 2.Het verbeteren van de ecologische toestand van oppervlaktewaterlichamen door het beheer van sedimenten (WP2); 3.Duurzaam watervoorradenbeheer voor grondwaterlichamen (WP3); 4.Het beoordelen van de implementatie van de KRW maatregelenprogramma's (WP4); 5.De kennis en bewustwording van de grensoverschrijdende aspecten van integraal waterbeheer verhogen (WP5).

5 5 Inhoud WP 1 4 acties: 1.Implementatie van transnationale en kosteneffectieve acties om de ecologische toestand van oppervlaktewateren te verbeteren; 2.Monitoring van het transnationaal effect van de kosteneffectieve acties; 3.Kosten-baten analyse m.b.t. het wegwerken en verbeteren van vismigratieknelpunten op waterlopen; 4.Transnationale inventaris van prioritaire vismigratie- knelpunten en gezamenlijke verklaring van de bevoegde regionale autoriteiten m.b.t. het oplossen van vismigratieknelpunten.

6 6 Inhoud WP 2 4 acties: 1.Grensoverschrijdende monitoring van sedimentvrachten op kwantitatief en kwalitatief vlak op een aantal geselecteerde waterlopen; 2.Calibratie en fine-tuning van een sedimenttransport-model voor onbevaarbare waterlopen; 3.Constructie van een sedimentvang, evaluatie van de efficiëntie van verschillende configuraties en het opstellen van een sedimentvangplan voor onbevaarbare waterlopen gebaseerd op het sedimentmodel; 4.Ontwikkelen van een transnationale aanpak om de invloed van vervuilde sedimenten op de ecologische toestand van het oppervlaktewater te bepalen.

7 7 Inhoud WP 3 4 acties: 1.Grensoverschrijdende monitoring van grondwater op kwantitatief en kwalitatief vlak om het transnationaal beheer van grondwatervoorraden in de kolenkalk en het Nederlands- Vlaams poldergebied te harmoniseren; 2.De creatie van een conceptueel en numeriek model voor de kolenkalkaquifer; 3.De verdeling van zoet en zout water in het grondwater van poldersystemen en de mogelijke effecten van een verhoging van het zeeniveau hierop onderzoeken, onder meer aan de hand van een numeriek model; 4.Gezamenlijke verklaring van de bevoegde regionale autoriteiten voor een grensoverschrijdend beheer van de kolenkalkaquifer en van het grondwater in het Nederlands- Vlaams poldergebied

8 8 Inhoud WP 4 3 acties: voortbouwend op input van WP 1, 2 en 3 1.De ontwikkeling van een set indicatoren op het niveau van het ISGD van de Schelde om de uitvoering en het effect van de maatregelen van het eerste maatregelenprogramma op te volgen. 2.Vergelijking van de indicatoren en methodes die door de partners worden gebruikt om de baten van maatregelen te beoordelen. 3.Vergelijking van de indicatoren en methodes die door de partners worden gebruikt om disproportionaliteit te evalueren en onderzoeken van alternatieve financieringsmechanismen.

9 9 Inhoud WP 5 4 acties: 1.Evenementen voor stakeholders en waterexperts om de bewustwording en de betrokkenheid m.b.t. het ISGD van de Schelde te verhogen: startseminarie (2009) en Internationale Scheldedag (2011) 2.Informatieve website over het ISGD van de Schelde met een focus op waterkwaliteit en transnationale maatregelen, internationale coördinatieactiviteiten en organisaties, cartografische informatie en webanimatie grondwater. 3.Elektronische nieuwsbrieven 4.Informatiepakket m.b.t. transnationale coördinatie voor verschillende doelgroepen

10 10 Budget / partner PartnerPartnernummerBudget (€)Tot. budget (€)/regio VL-VMM1 (LP)2.745.786 BR-IBGE-BIM2776.768 WAL-DGARNE32.062.986 FR-DIREN4281.548 1.351.148 FR-LMCU51.069.600 NL-WSZV6895.065 1.710.005 NL-Prov Zeeland778.700 NL-Min V&W8736.240 Totaal8.646.694 €8.646.6934 €

11 11 Budget / werkpakket (bij benadering) WerkpakketBudget (€)% tov totaalbudget Voorbereiding25.9400,30 Coördinatie492.8625,70 WP 13.199.27737,00 WP 21.902.27322,00 WP 31.902.27322,00 WP 4691.7368,00 WP 5432.3355,00 Totaal8.646.694 €100

12 12 Budget / budgetlijn BudgetlijnBudget (€)% tov totaalbudget 1. Personeel1.587.21418,36 2. Consultancy3.052.37635,30 3. Reis- en verblijf74.9200,87 4. Vergaderingen / semin.460.4905,33 5. Publiciteit161.9001,87 6. Uitrusting215.0002,49 7. Investeringen2.966.21534,30 8. Audit94.6501,09 9. Administratiekosten33.9280,39 Totaal8.646.694 €100

13 13 Project management structure Project manager Project co-ordinatorFinancial manager Partner 2Partner 3Partner 4Partner 5 Partner 6Partner 7Partner 8 Partner 1 – lead partner Project officerCommunication manager DG ENV CIS - WFD EU water directors WG env objectives & exemptions International Scheldt Commission (ISC) Heads of delegation JTS

14 14 Verdere stappen 04-05/12: beslissing over projecten door ‘Steering Committee’


Download ppt "Lead partner: VMM Presentatie Scaldwin Interreg IV B NWE project voorstel."

Verwante presentaties


Ads door Google