De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen of beleggen erin

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen of beleggen erin"— Transcript van de presentatie:

1 Fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen of beleggen erin
KATHO – CBA 4 december 2004

2 Geld uit een vennootschap halen
Peter Verschelden Bedrijfsrevisor – Accountant Licentiaat in de Rechten, Licentiaat in Management, Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen, Master in Accountancy, laureaat in Exportmanagement Extern medewerker Kluwer Rechtswetenschappen (Accountancy Actualiteit, Modellenboek, Ondernemingsbibliotheek, Praktijkgids voor Vennootschappen, Actuele Voorinformatie, e.a.) Verschelden Bedrijfsrevisoren, Molenkouterstraat 75, 9308 Aalst. Verschelden - 4 december 2004

3 Verschelden - 4 december 2004
Programma (I) 1. Bestuursbezoldiging (loon) 2. Winstverdeling: toekenning van tantième 3. Winstverdeling: toekenning van dividend 4. Kapitaalvermindering 5. Kapitaalaflossing 6. Inkoop eigen aandelen Verschelden - 4 december 2004

4 Verschelden - 4 december 2004
Programma (II) 7. Gratis beschikking over woning 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water 9. Gebruik van huispersoneel 10. Intresten op leningen / voorschotten 11. Bedrijfswagen 12. Groepsverzekering 13. Intern gefinancierde pensioenbelofte Verschelden - 4 december 2004

5 Verschelden - 4 december 2004
Programma (III) 14. Opname rekening courant 15. Verkoop van goederen aan vennootschap 16. Forfaitaire onkostenvergoeding 17. Verhuren van woning aan vennootschap 18. Infrastructuurovereenkomst 19. Verkoop van aandelen aan holding 20. Vereffening van de venoootschap Verschelden - 4 december 2004

6 Verschelden - 4 december 2004
Progamma (IV) Per techniek: - omschrijving - fiscaal regime voor vennootschap - fiscaal regime voor genieter - voordelen - nadelen - aandachtspunten Verschelden - 4 december 2004

7 Verschelden - 4 december 2004
Progamma (V) Fiscaal vriendelijk beleggen in de vennootschap: Beleggen in onroerende goederen Beleggen in roerende waarden, andere dan aandelen Beleggen in roerende waarden: aandelen Enkele aandachtspunten Verschelden - 4 december 2004

8 1. Bestuursbezoldiging (loon)
Omschrijving: - verschil bestuursbezoldiging – tantième - inhouding en doorstorting bedrijfsvoorheffing - bestuursbezoldiging in geld / in natura Fiscaal regime voor vennootschap: % aftrekbare beroepskost - opmaak fiches 20 Fiscaal regime voor genieter: - belastbaar beroepsinkomen - aftrek sociale bijdragen - beroepskosten Verschelden - 4 december 2004

9 Tarieven personenbelasting AJ 05
25 % van 0,01 € tot 6.950,00 € 30 % van 6.950,01 € tot 9.890,00 € 40 % van 9.890,01 € tot ,00 € 45 % van ,01 € tot ,00 € 50 % € Verschelden - 4 december 2004

10 Tarieven vennootschapsbelasting
Normaal tarief: 40,17 % wordt 33,99 % Verlaagd getrapt tarief 28,84 % van 0,01 tot € wordt 24,98 % 37,08 % van ,01 € tot € wordt 31,93 % 42,23 % van ,01 € tot € wordt 35,54 % Verschelden - 4 december 2004

11 1. Bestuursbezoldiging (loon)
Voordelen: - geen beperking in bedrag - ideaal om laagste inkomstenschijven in PB op te vullen - verlaagd tarief vennb. (éénmiljoenregel) - groepsverzekeringspremie aftrekbaar - bijkomende intrestaftrek / kinderoppaskosten Verschelden - 4 december 2004

12 1. Bestuursbezoldiging (loon)
Nadelen: - hoge tarieven in PB - effect op sociale bijdragen wordt vaak over het hoofd gezien: +/- 21 % van loonsverhoging, doch aftrekbaar, dus effectieve kost van +/- 10,5 % - hoe hoger loon, hoe kleiner kans op studiebeurs, (ver)bouwpremie, enz. Aandachtspunten: - regelmatigheid van loon is belangrijk Verschelden - 4 december 2004

13 2. Winstverdeling: toekenning van tantième
Omschrijving: - vergelijkbaar met loon - toekenning door algemene vergadering uit te bestemmen winst van het boekjaar - enkel uit « voor uitkering vatbare sommen » Fiscaal regime voor vennootschap: % aftrekbare kost voor het boekjaar waarop de tantième wordt toegekend - fiche 20 Verschelden - 4 december 2004

14 2. Winstverdeling: toekenning van tantième
Fiscaal regime voor genieter: - idem loon, maar één jaar later belastbaar Voordelen: - één jaar later belastbaar - geen intresten op laattijdige betaling bedrijfsvoorheffing - resultaat van de vennootschap oogt mooier Nadelen: - hoge tarieven in PB - effect op sociale bijdragen Verschelden - 4 december 2004

15 2. Winstverdeling: toekenning van tantième
Aandachtspunten: - niet vergeten om fiches op te maken - niet vergeten aan te geven in PB-aangifte - telt mee voor éénmiljoenregel - er zijn argumenten om te stellen dat het meetelt voor 80 % -regel (voorwaarde van regelmatigheid); voorzichtigheidshalve best geen rekening mee houden Verschelden - 4 december 2004

16 3. Winstverdeling: toekenning van dividend
Omschrijving: - beslissing AV, uit (belaste) winst boekjaar - verschil met tantième Fiscaal regime voor vennootschap: - niet aftrekbaar ! Fiscaal regime voor genieter: - bevrijdende roerende voorheffing van 25 % of 15 % (na 31/12/93, op naam) - definitief belast inkomen indien vennootschap Verschelden - 4 december 2004

17 3. Winstverdeling: toekenning van dividend
Voordelen: - globale druk lager dan loon - geen effect op sociale bijdragen - geen gemeenteopcentiemen - geen effect m.b.t. studiebeurzen, enz. Verschelden - 4 december 2004

18 3. Winstverdeling: toekenning van dividenden
Nadelen: - mogelijk verlies van verlaagd tarief - formalisme: aangifte RV - enkel mogelijk voor aandeelhouders en gelijke behandeling ! - niet geschikt als « enige » bron van inkomsten: verlies van diverse voordelen Aandachtspunten: - grens van 13 % van gestorte kapitaal ! Verschelden - 4 december 2004

19 4. Kapitaalvermindering
Omschrijving: - terugbetaling van kapitaal aan de aandeelhouders Fiscaal regime voor vennootschap: - belastingvrij als het gaat om « eigen inbreng van aandeelhouders » (in geld, in natura) - belastingvrij als het gaat om belaste reserves - belast als het gaat om belastingvrije reserves Verschelden - 4 december 2004

20 4. Kapitaalvermindering
Fiscaal regime voor de genieter: - belastingvrij als het gaat om « eigen inbreng van aandeelhouders » (in geld, in natura) - belast als dividend als het gaat om geïncorporeerde reserves Voordelen: - onbelastbaarheid indien werkelijk gestort kapitaal ! - geen risico verlaagd tarief te verliezen - privé-inkomen wordt beperkt gehouden (studiebeurs, enz.) Verschelden - 4 december 2004

21 4. Kapitaalvermindering
Nadelen: - complex en duur (notariële akte) - niet altijd mogelijk (minimumkapitaal); enkel wanneer werkelijk gestort kapitaal - eenmalige operatie Aandachtspunten: - moet gebeuren « op de wijze voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen » - duidelijke vermelding in akte van notaris - uitgiftepremie: gelijkgesteld met fiscaal kapitaal - geïncorporeerde herwaarderingsmeerwaarden ! - herkwalificatie als dividenduitkering Verschelden - 4 december 2004

22 Verschelden - 4 december 2004
5. Kapitaalaflossing Omschrijving: - terugbetaling van een zeker aantal door het lot aan te wijzen aandelen / vervanging door bewijzen van deelgerechtigheid - statutair kapitaal verandert niet; aangerekend op reserves en winst Fiscaal regime voor de vennootschap: idem als dividenduitkering Fiscaal regime voor de genieters: idem als dividenduitkering Verschelden - 4 december 2004

23 Verschelden - 4 december 2004
6. Inkoop eigen aandelen Omschrijving: zie artikel in bijlage Fiscaal regime voor de vennootschap: - nuloperatie Fiscaal regime voor de genieter: - vrijgesteld van personenbelasting - liquidatiebonus van 10 % (nieuw !) Verschelden - 4 december 2004

24 Verschelden - 4 december 2004
6. Inkoop eigen aandelen Voordelen: - Fiscaal zeer interessant Nadeel: - Fiscaal geviseerd !! - Vennootschapsrechtelijk strikt geregeld Aandachtspunten: - niet enkel fiscale motieven - voorbeeld uit rechtspraak: zie bijlage Verschelden - 4 december 2004

25 7. Gratis beschikking over woning
Omschrijving: vennootschap koopt, bouwt, huurt woning en stelt die gratis ter beschikking van haar bedrijfsleider; de vennootschap draagt alle kosten van de woning (afschrijvingen, intresten, onderhoud, enz.) en rekent VAA aan Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 100 % aftrekbaar Verschelden - 4 december 2004

26 7. Gratis beschikking over woning
Fiscaal regime voor genieter: belast als voordeel alle aard KI < 745 € : geïndex. KI x 100/60 x 1,25 KI > 745 € : geïndex. KI x 100/60 x 2 indien gemeubeld : x 5/3den « niet lager dan huurwaarde » deze voorwaarde werd vernietigd door Raad van State Verschelden - 4 december 2004

27 7. Gratis beschikking over woning
Voordelen: berekening VAA op basis van KI kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken ! Nadelen: onroerend goed zit in vennootschap (latere meerwaarden, enz.) Aandachtspunten: - correctie voor verplichte woongelegenheid - enkel voor ruimtes die werkelijk worden gebruikt Verschelden - 4 december 2004

28 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water
Omschrijving: vennootschap betaalt de kosten van electriciteit, verwarming en water voor haar bedrijfsleider en rekent VAA aan Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 100 % aftrekbaar Verschelden - 4 december 2004

29 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water
Fiscaal regime voor genieter: belast als voordeel alle aard leidinggevend personeel en bedrijfsleiders: € / 590 € voor verwarming / electriciteit andere verkrijgers: 590 € / 295 € voor verwarming / electriciteit Forfait voor water wordt verwaarloosd. Ook als werkelijke kosten kleiner zijn, geldt forfait. Persoonlijke bijdragen worden in mindering gebracht. Verschelden - 4 december 2004

30 8. Gratis gebruik electriciteit, verwarming, water
Voordelen: berekening VAA op forfaitaire basis kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken ! Nadelen: niet intressant als werkelijke kosten lager zijn dan forfait Verschelden - 4 december 2004

31 9. Gebruik van huispersoneel
Omschrijving: vennootschap betaalt de volledige loonkost en andere kosten voor de service van dienstboden, hoveniers, chauffeurs, poetspersoneel, enz. Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 100 % aftrekbaar Verschelden - 4 december 2004

32 9. Gebruik van huispersoneel
Fiscaal regime voor genieter: belast als voordeel alle aard € per jaar per voltijdse betrekking Persoonlijke bijdragen worden in mindering gebracht Voordeel: berekening VAA op forfaitaire basis kan deze techniek fiscaal zeer interessant maken ! Verschelden - 4 december 2004

33 10. Intresten op leningen / voorschotten
Omschrijving: - lening van aandeelhouder-natuurlijke persoon of bestuurder (natuurlijke persoon of vennootschap) aan vennootschap - wordt vergoed met (royale) intrest - voorschot = elke al dan niet door effecten vertegenwoordigde geldlening - ook wanneer gegeven door echtgenoot of kinderen Verschelden - 4 december 2004

34 10. Intresten op leningen / voorschotten
Fiscaal regime voor de vennootschap: % aftrekbare beroepskost, behalve: - bij overdreven intrest én - wanneer totaal bedrag van de voorschotten hoger is dan de som van de belaste reserves bij het begin van het boekjaar en het gestort kapitaal op het einde van het belastbaar tijdperk. Verschelden - 4 december 2004

35 10. Intresten op leningen / voorschotten
Fiscaal regime voor genieter: - 15 % bevrijdende roerende voorheffing - behalve bij overdreven intrest en hoger dan kapitaal + reserves: dan gelijkgesteld met dividenduitkering Voordeel: fiscaal zeer interessant: hogere rente mogelijk dan op spaarboekje Verschelden - 4 december 2004

36 10. Intresten op leningen / voorschotten
Nadeel: beperkt qua bedrag Aandachtspunten: - bepaling van de intrestvoet - 7,4 % (AJ 2004) mogelijk ? - splitsing tussen lening en R/C - contract nodig ? - datum van betaalbaarstelling en aangifte RV - opletten wanneer voldoende liquide middelen Verschelden - 4 december 2004

37 Verschelden - 4 december 2004
11. Bedrijfswagen Omschrijving: vennootschap betaalt alle kosten van personenwagen en rekent VAA aan Fiscaal regime voor de vennootschap: kosten zijn 75 % / 100 % aftrekbaar Verschelden - 4 december 2004

38 Verschelden - 4 december 2004
11. Bedrijfswagen Fiscaal regime voor genieter: - VAA via loon of boeking op R/C km of 7500 km - forfaitair op basis van fiscale PK - deels aftrekbaar als beroepskost - solidariteitsbijdrage RSZ – zal veranderen ! Voordeel: - meestal zeer voordelig omdat werkelijke kosten veel hoger zijn dan aangerekend VAA - zeer voordelig bij grote afstand tussen woon en werk Verschelden - 4 december 2004

39 Verschelden - 4 december 2004
11. Bedrijfswagen Nadeel: - geen forfaitaire onkostenvergoeding mogelijk - niet interessant indien weinig gebruik wordt gemaakt van bedrijfswagen Aandachtspunten: - BTW-herziening einde jaar (keuze tussen loon en aanrekening via L/R) - opname op fiche 20 Verschelden - 4 december 2004

40 Verschelden - 4 december 2004
12. Groepsverzekering Omschrijving: - verschil met bedrijfsleidersverzekering - « groep » Fiscaal regime voor de vennootschap: 100 % aftrekbaar, als voldaan is aan de 80 % regel Fiscaal regime voor de genieter: - bijzonder taxatieregime: 10 % / 16,5 % - « normaal » regime: 33 % / progressief belast met vermindering voor vervangingsinkomsten Verschelden - 4 december 2004

41 Verschelden - 4 december 2004
12. Groepsverzekering Fiscaal regime voor de genieter: 10 / 16,5 % indien: - bij het overlijden van de verzekerde; - bij het normaal verstrijken van het contract of gedurende één van de vijf jaar vóór het normaal verstrijken van het contract; - naar aanleiding van de pensionering of brugpensionering van de verzekerde - op de normale leeftijd waarop de verkrijger zijn beroepswerkzaamheid volledig en definitief stopzet (voetballers) Verschelden - 4 december 2004

42 Verschelden - 4 december 2004
12. Groepsverzekering Voordelen: - fiscaal gunstig: aftrekbaar aan tarieven vennb en aan lagere tarieven belastbaar bij uitkering - appeltje voor de dorst - bruikbaar als waarborg bij verwerving OG Nadelen: - fondsen geblokkeerd tot pensioen - liquiditeiten nodig om premies te storten Aandachtspunten: - back-service ! Wordt dit afgeschaft ? Verschelden - 4 december 2004

43 13. Intern gefinancierde pensioenbelofte
Omschrijving: - verschil met groepsverzekering - voorwaarden Fiscaal regime voor de vennootschap: idem groepsverzekering Fiscaal regime voor de genieter: idem groepsverzekering Verschelden - 4 december 2004

44 13. Intern gefinancierde pensioenbelofte
Voordelen: - fiscaal - geen liquiditeiten nodig - creatie van lopende rekening Nadelen: - geen zekerheid voor begunstigde - liquiditeiten nodig op het einde van de rit - fiscale onwennigheid bij Administratie Aandachtspunten: - voorzichtig met contract ! - alle formaliteiten stipt naleven ! Verschelden - 4 december 2004

45 14. Opname rekening courant
Omschrijving: = lening van de vennootschap Fiscaal regime voor de vennootschap: - het is geen (aftrekbare) kost - er wordt een vordering gecreërd - er moet debetintrest worden aangerekend Fiscaal regime voor de genieter: - het is geen belastbaar inkomen - er is belasting op debetrente / verhoging RC als gevolg van debetrente Verschelden - 4 december 2004

46 14. Opname rekening courant
Voordelen: - beperkte belasting privé – enkel op VAA - geen bijzondere formaliteiten - inkomen beperkt (studiebeurzen, enz.) - geen effect op sociale bijdragen - terugbetaling op te lossen met « vereffening » Nadelen: - lening moet ooit eens terugbetaald worden - ongezonde en gevaarlijke situatie (faling !) - ontsiering van de balans - verlies aftrekmogelijkheden in PB Aandachtspunten: sneeuwbaleffect Verschelden - 4 december 2004

47 15. Verkoop van goederen aan vennootschap
Omschrijving: - koop / verkoop Fiscaal regime bij de vennootschap: - indien investering: afschrijfbaar - geen recuperatie van BTW - geen investeringsaftrek (tweedehands) Fiscaal regime bij genieter: - in principe niet belastbaar (normaal beheer van privé-vermogen) Verschelden - 4 december 2004

48 15. Verkoop van goederen aan vennootschap
Voordelen: - (principiële) onbelastbaarheid van de ontvangen verkoopprijs en afschrijving in vennootschap - geen effect op sociale bijdragen - beperkt formalisme (enkel verkoopnota) Nadelen: - geen investeringsaftrek - vennootschap betaalt onrechtstreeks BTW - éénmalig of beperkte toepassing Aandachtspunten: - niet te vaak of BTW-plicht / beroepsmatig - quasi-inbreng Verschelden - 4 december 2004

49 16. Forfaitaire onkostenvergoeding
Omschrijving: terugbetaling van voorgeschoten kosten « eigen aan de werkgever » Fiscaal regime bij de vennootschap: - volledig aftrekbare beroepskost (75 % bij autokosten of 50 % / 62,5% bij representatiekosten) Fiscaal regime bij de genieter: - niet belastbaar Verschelden - 4 december 2004

50 16. Forfaitaire onkostenvergoeding
Voordelen: - fiscaal: aftrekbaar en toch niet belastbaar - geen effect op sociale bijdragen - forfaitair / dus geen bewijsstukken bijhouden Nadelen: - fiscale doorn in het oog: niet overdrijven - komt niet in aanmerking voor éénmiljoenregeling / 80%-regel Aandachtspunten: opnemen op fiches ! Verschelden - 4 december 2004

51 16. Forfaitaire onkostenvergoeding
Hoeveel ? Besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 (BS ): inspecteurs gedetacheerd van de FOD Financiën naar het Vlaamse Gewest krijgen een forfaitaire maandelijkse onkostenvergoeding van 210 € per maand. Verschelden - 4 december 2004

52 17. Verhuren van woning aan vennootschap
Omschrijving: (gedeelte van) privé-woning verhuren aan vennootschap Fiscaal regime bij de vennootschap: 100 % aftrekbare beroepskost Fiscaal regime bij de genieter: belastbaar als onroerend inkomen herkwalificatie tot beroepsinkomen mogelijk Verschelden - 4 december 2004

53 17. Verhuren van woning aan vennootschap
Voordelen: - geen effect op sociale bijdragen - O.I. kan worden weggewerkt met intresten - herkwalificatie enkel voor bedrijfsleider Nadelen: - beperkt, anders herkwalificatie - aj 2004: ongeïndexeerd KI x 5,65 Aandachtpunten: - procedure artikel 523 W. Venn. - opname op fiche 20 Verschelden - 4 december 2004

54 18. Infrastructuurovereenkomst
Omschrijving: forfaitaire vergoeding voor infrastructuurkosten (electriciteit, verwarming, water, onderhoud, ...) Fiscaal regime voor de vennootschap: 100 % aftrekbare beroepskost Fiscaal regime voor de genieter: niet belastbaar Verschelden - 4 december 2004

55 18. Infrastructuurovereenkomst
Voordelen: - fiscaal regime: aftrekbaar en niet belastbaar - geen effect op sociale bijdragen Nadelen: - beperkt qua bedrag Aandachtspunten: - niet overdrijven - overeenkomst maken / art. 523 W. Venn. Verschelden - 4 december 2004

56 19. Verkoop van aandelen aan holding
Omschrijving: bijzondere toepassing van « verkoop aan vennootschap » Fiscaal regime voor de vennootschap: geen aftrekbare kost / geen afschrijving Fiscaal regime voor de genieter: niet belastbaar want normaal beheer ? Interne meerwaarden fiscaal ter discussie !!! Verschelden - 4 december 2004

57 19. Verkoop van aandelen aan vennootschap
Voordelen: - fiscaal interessant: creatie van R/C - geen effect op sociale bijdrage Nadelen: - aandelen niet aftrekbaar / afschrijfbaar - verlies verlaagd tarief - formalisme - eenmalig Aandachtspunten: vennootschapsrechtelijke procedures volgen (inbreng in natura, quasi-inbreng, belangenconflict) Verschelden - 4 december 2004

58 19. Verkoop van aandelen aan vennootschap
Accountancy & fiscaliteit nr 38 van 4 november 2004 Zes recente uitspraken (vonnissen) sedert 17 april 2003 Drie in het voordeel van de belastingplichtige Drie in het voordeel van de fiscus Conclusie: onzekerheid troef! Verschelden - 4 december 2004

59 20. Vereffening van de vennootschap
Omschrijving: reserves uitkeren aan aandeelhouders Fiscaal regime voor de vennootschap: in principe geen vennootschapsbelasting (tenzij bij vereffening meerwaarden worden gerealiseerd of als er vrijgestelde reserves zijn) Fiscaal regime voor de genieter: - DBI - of 10 % liquidatiebelasting Verschelden - 4 december 2004

60 20. Vereffening van de vennootschap
Voordelen: - globaal lagere taxatie dan loon Nadelen: - procedure van vereffening kost geld - men kan dit niet te pas en te onpas gebruiken Aandachtspunten: - vennootschapsrechtelijk strikt procedure volgen - fiscaal niet overdrijven Verschelden - 4 december 2004

61 Verschelden - 4 december 2004
Besluit Dé beste manier om geld uit de vennootschap halen bestaat niet Niet alle manieren zijn op elk moment mogelijk De éne manier is fiscaal veiliger dan de andere Shoppen met (fiscaal) verstand !!! « Salami-politiek » toepassen Verschelden - 4 december 2004

62 Beleggen in de vennootschap: onroerende goederen
Voordelen: - afschrijvingen op OG - afschrijvingen op bijkomende kosten - waardevermindering op terreinen - intresten volledig aftrekbaar - kosten van de eigenaar volledig aftrekbaar Nadelen: - meerwaarde bij vervreemding - OG moeilijk uit vennootschap te halen Verschelden - 4 december 2004

63 Beleggen in de vennootschap: roerende waarden andere dan aandelen
Betreft: spaarrekening, termijnrekening, deposito’s Voordeel: - eenvoud Nadeel: - intresten werden belast aan normaal tarief Verschelden - 4 december 2004

64 Dank voor uw aandacht !

65 Beleggen in de vennootschap: aandelen (geldbeleggingen)
Zie artikel Gevaar: verlies van het verlaagd tarief Waardevermindering of minderwaarde op aandelen: niet aftrekbaar Meerwaarden in de regel niet belastbaar. Inkomsten uit aandelen : wél belastbaar. DBI niet (meer) van toepassing! Verschelden - 4 december 2004


Download ppt "Fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap halen of beleggen erin"

Verwante presentaties


Ads door Google