De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Corporate PowerPointpresentatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Corporate PowerPointpresentatie"— Transcript van de presentatie:

1 Corporate PowerPointpresentatie
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Corporate PowerPointpresentatie Welkom bij deze bijeenkomst met nieuwe medewerkers introductie: mijn achtergrond (opleiding, werk, hoe bij de HU gekomen, waarom voor HU gekozen), huidige functie, relatie met dit onderwerp. Bijeenkomst met nieuwe medewerkers: belangrijk! Onderscheid warm welkom / professioneel welkom. We zijn met een grote groep: toch graag als start een paar minuten dat je even met je buren in gesprek gaat. Stel je even voor: wie ben je, wat doe je voor werk, waar werk je precies? (ca. 3 minuten) In deze presentatie neem ik je graag mee in de wereld van de HU. Graag afspraak: géén eendimensionaal zendgebeuren, maar interactie! Vragen? Onduidelijkheid? Stel ze gerust! Bron cijfers: HU jaarverslag 2012 xxxxxxxxxxxxx

2 Wat is de HU? Behoort tot de drie grootste hogescholen van Nederland
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Wat is de HU? Behoort tot de drie grootste hogescholen van Nederland Randstedelijke hogeschool, sterk verankerd in de regio Utrecht/Amersfoort Breed en toegankelijk aanbod voor diverse doelgroepen Investering vraaggericht toegepast onderzoek In toekomst volledig gevestigd op het Utrecht Sciencepark, hoge concentratie kennisinstellingen Strategische alliantie UU en UMCU Citycampus Amersfoort Er valt héél véél te vertellen over Hogeschool Utrecht; er is veel beweging en veel in ontwikkeling. Daarom allereerst een aantal feitelijkheden van de buitenkant bekeken: wat is de HU? xxxxxxxxxxxxx

3 Impact Hogeschool Utrecht in de regio
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Impact Hogeschool Utrecht in de regio Jaarlijks circa opgeleide professionals Sterk netwerk met stageverlenende organisaties Toegepast onderzoek Kennisvalorisatie En wat is de impact van de HU op de regio? xxxxxxxxxxxxx

4 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
Aan de hand van dit schema uitleg over Hogeschool Utrecht: de buitenwereld naar binnen xxxxxxxxxxxxx

5 Organisatie HU xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
Organisatie HU: hoe hebben we het georganiseerd? We onderscheiden in ietwat beleidsmatige taal: kerntaken (onderwijs & onderzoek) en ketentaken (HU Diensten) Nu nog vanuit zes verschillende faculteiten (over 9 panden); dit model gaat veranderen (ihkv huisvesting, flexibilisering) De instituten gaan gelden als de bouwstenen voor de fysieke positionering, de faculteiten blijven de organisatorisch eenheid HUA (HU Amersfoort: FE, FEM, FG, FMR) HU Diensten (6): Bedrijfsvoering, Business Control, Human Resources, Marketing & Communicatie, Onderwijs & Onderzoek, Studentzaken Faculteitsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de resultaten van de kerntaken (Onderwijs & Onderzoek); stafdirecteuren zijn dat voor de ketentaken. College/portefeuilleverdeling: drie leden Jan Bogerd (financiën, bedrijfsvoering, huisvesting) Geri Bonhof (M&C, SZ, externe contacten) Anton Franken (O&O, HRM) De rol en functie van de CMR, CMR-S xxxxxxxxxxxxx

6 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 HU missie Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie waar we door hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee draagt de hogeschool bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. xxxxxxxxxxxxx

7 Praktijkgericht onderzoek
Bij alles wat we doen vanuit de driehoek: onderwijs, onderzoek, beroepspraktijk In de komende sheets gaan we hier verder op in.

8 4/4/2017 Onderwijs & studenten Bachelor voltijd studenten Marktaandeel van 10% bekostigde bachelors (breed aanbod) 25% van onze studenten is werkend professional Marktaandeel van 30% bekostigde masters (merendeel in gezondheidszorg en educatie) Bachelor dt en du 4.694 studenten Onderwijs & studenten Marktaandeel van 9% bekostigde bachelors (breed aanbod) Marktaandeel van 30% bekostigde masters (merendeel in gezondheidszorg en educatie) 80% bachelor degree 20% master degree De HU wordt vooral gezien als een bachelor VT-bedrijf: terwijl 20% van onze studenten werkend professional is. HU heeft voor LLL gekozen. Dus niet alleen focus op VT, maar juist student van jong tot oud. Bachelor en master. Masteropleiding 3.524 studenten

9 Onderzoek/valorisatie
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Onderzoek/valorisatie Vraaggestuurd en toegepast onderzoek dat een bijdrage levert aan innovatie van de beroepspraktijk Versterking HU binding onderwijs en onderzoek HU brede speerpunten: Zorg & Technologie Creatieve Industrie Duurzaamheid Werken & Leren in de Wijk CARPE (Consortium on Applied Research and Professional Education) Utrecht Valorisation Center/Utrecht Inc. 6 facultaire kenniscentra 42 lectoren 31 lectoraten 76 promovendi 172 gepromoveerden 297 participerende docenten en andere onderzoekers 3798 participerende studenten Onderzoek/valorisatie In de afgelopen tien jaar is de onderzoekspoot binnen de HU enorm ontwikkeld Facts: 6 kenniscentra, 48 lectoren, 83 promovendi, 172 gepromoveerden 20% omzet (12% van budget is expenditure on research; 9 % income from knowledge transfer) Er worden mooie boeken geschreven; openbare lessen Onderscheid onderzoek universiteit en hoger onderwijs Valorisatie (Vlaams woord): kennis, kunde, kassa xxxxxxxxxxxxx

10 HU Diensten Een open kennisorganisatie van medewerkers en studenten
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 HU Diensten Een open kennisorganisatie van medewerkers en studenten Kerntaken staan voorop (Onderwijs & Onderzoek); bedrijfsvoering heeft ondersteunende functie Werken vanuit een gedeelde en gestandaardiseerde infrastructuur We hebben zojuist de kerntaken van de HU behandeld (onderwijs & onderzoek); nu inzoomen op de ketentaken: HU Diensten Samengevat de uitgangspunten voor de bedrijfsvoering: We zijn een open kennisorganisatie van medewerkers en studenten. De kerntaken Onderwijs & Onderzoek staan voorop; bedrijfsvoering heeft een ondersteunende functie; we optimaliseren de bedrijfsvoering zodat verschuiving van middelen van ketentaken naar kerntaken plaatsvindt. We werken vanuit een gedeelde en gestandaardiseerde infrastructuur Procesmatig werken is de kern van de professionalisering van de bedrijfsvoering We werken in partnerschap: samenwerken is vanzelfsprekend en we verbinden interne en externe relaties bij beleidsvorming en uitvoering. werken evidence based xxxxxxxxxxxxx

11 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Richtinggevend (1 / 2) 1. Kwaliteit boven kwantiteit De HU streeft niet naar groei van het aantal studenten maar naar een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces. Kwaliteit staat voorop, om de waarde van elk diploma te kunnen waarborgen. 2. De verbinding tussen onderwijs en onderzoek De HU wil competentie- en vraag gericht onderwijs bieden in een rijke leeromgeving en met een stevige theoretische basis. Een stevige verbinding tussen onderwijs en onderzoek is hiervoor absoluut noodzakelijk. 3. Flexibiliteit Studenten moeten de mogelijkheid hebben tijdens hun studie te versnellen, in te halen, te profileren en te excelleren. De HU wil hiervoor alles in het werk stellen. 1. Kwaliteit boven kwantiteit De HU streeft niet naar groei van het aantal studenten maar naar een verhoging van de kwaliteit van het onderwijs en het studiesucces. Kwaliteit staat voorop, om de waarde van elk diploma te kunnen waarborgen. 2. De verbinding tussen onderwijs en onderzoek De HU wil competentie- en vraag gericht onderwijs bieden in een rijke leeromgeving en met een stevige theoretische basis. Een stevige verbinding tussen onderwijs en onderzoek is hiervoor absoluut noodzakelijk. 3. Flexibiliteit Studenten moeten de mogelijkheid hebben tijdens hun studie te versnellen, in te halen, te profileren en te excelleren. De HU wil hiervoor alles in het werk stellen. 4. Leven Lang Leren Kennis vergaren en delen is belangrijk gedurende de gehele loopbaan. Daarom versterkt de HU het aanbod van bachelor- en masteronderwijs aan professionals. 5. Profilering via speerpunten De HU wil excelleren op vier speerpunten die ook voor de regio van groot belang zijn (en legt hier de lat voor zichzelf dus extra hoog), namelijk: Zorg en Technologie Creatieve Industrie Duurzaamheid Werken en Leren in de Wijk xxxxxxxxxxxxx

12 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Richtinggevend (2 / 2) 4. Leven Lang Leren Kennis vergaren en delen is belangrijk gedurende de gehele loopbaan. Daarom versterkt de HU het aanbod van bachelor- en masteronderwijs aan professionals. 5. Profilering via speerpunten De HU wil excelleren op vier speerpunten die ook voor de regio van groot belang zijn (en legt hier de lat voor zichzelf dus extra hoog), namelijk: Zorg & Technologie Creatieve Industrie Duurzaamheid Werken & Leren in de Wijk Prestatieakkoord met OCW Voorgaande is opgenomen in prestatieakkoord met ministerie over onderwijskwaliteit en onderzoek. Prestatieakkoord is een logische vertaling van onze Koers, dus we stapelen niet. Mooi voorbeeld van inbreng van onze bestuurlijk actieve studenten. ze kwamen zelf met doelstelling van 80% bezettingsgraad (Sheet over prestatieakkoord achterin opgenomen als extra sheet.) xxxxxxxxxxxxx

13 Programma’s Leven Lang Leren
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Programma’s Leven Lang Leren Focus op onderwijs in de professionele ruimte Flexibilisering Ovidius Hoe sturen we om het profiel te kunnen realiseren? Er zijn vier HU brede programma’s. Een programma is anders dan een project; gaan als een hark door de organisatie en raken alles. Via speciale, meerjarige programma’s werken we aan thema’s die innovatief en van strategisch belang zijn. De vier hoofdprogramma’s zijn: Leven Lang Leren: Het uitbreiden van de mogelijkheden voor werkende professionals om een opleiding te volgen aan de HU. De komende jaren gaan we op een andere manier naar ons onderwijsaanbod kijken. Dat wordt meer vraag- in plaats van aanbodgericht. Ons ‘product’ wordt op de markt afgestemd. Focus op onderwijs in de professionele ruimte: de docent centraal Het op een hoger niveau laten functioneren van docententeams voor wat betreft professionaliteit en zelfsturing. Attent maken op filmpje op Sharepoint / YouTube oudcollegelid Huib de Jong die dit helder uitlegt Interactie: Zijn docenten aanwezig die hier aan mee werken / als team mee bezig zijn? Ervaringen delen Flexibilisering: Het bieden van (meer) mogelijkheden aan studenten om te versnellen, in te halen, te excelleren of zich te profileren en zo regisseur van hun eigen onderwijsloopbaan te zijn. Als HU kunnen we zo bovendien beter inspelen op veranderende opleidingsbehoeften, door nieuwe combinaties mogelijk te maken uit bestaand onderwijsaanbod. Het Sirius-programma (gericht op excellentie) maakt deel uit van het hoofdprogramma flexibilisering, evenals een experiment met voltijdsbachelors bij de HUA. Ovidius: De algehele verbetering van de bedrijfsvoering (parapluprogramma) en de ontwikkeling van een HU-breed dienstverleningsconcept. Ook is het gericht op het vergroten van de samenhang tussen deelprogramma’s en het verhogen van het tempo van de verbetering. xxxxxxxxxxxxx

14 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Huisvesting Visie: één campus op USP De Uithof: optimaliseren, ontmoeten, verbinden HUA blijft aparte Citycampus In toekomst alles op USP De Uithof (behalve HUA): FNT en HU Diensten naar USP De Uithof Afstoten pand Bolognalaan (FG) Een nieuw pand op huidig parkeerterrein (voor FEM, FCJ, deel HUD) verschillende faculteiten samen (verhuiscarroussel) Hiermee besparing op ruimte en geld: méér geld voor goed onderwijs en onderzoek De 4 speerpunten komen herkenbaar terug in de 4 gebouwen Dichter op elkaar, voorzieningen delen Huisvesting sluit aan op programma flexibilisering Wat is de visie van de HU op huisvesting? De visie kort samengevat: één campus, optimaliseren (van ruimtegebruik en ondersteunende processen), ontmoeten (t.b.v. kennisoverdracht en – uitwisseling) en verbinden (waarbij het accent ligt op relaties met de omgeving). Huisvesting De hogeschool wil alle faculteiten en diensten binnen de stad Utrecht concentreren in De Uithof. Daarom liggen enorme verhuisplannen op tafel. Met één nieuw pand, afstoten Bolognalaan en grote renovaties krijgt het grootste deel van de opleidingen een nieuwe plek. De HU wordt kleiner met tienduizenden vierkante meters minder. Dat moet kunnen met flexwerken, studielandschappen. Besparing op ruimte en geld. Hiermee meer geld voor goed onderwijs en onderzoek. De 4 speerpunten komen terug in de 4 gebouwen Dit moet het voor opleidingen makkelijker maken om met elkaar samen te werken, voorzieningen te delen. Sluit aan op flexibel onderwijs. Tijdens de campagne Bouwmee (voorjaar 2012) werd geluisterd naar de studenten en medewerkers nog missen in hun faculteiten Thuisbasis Met HU 2.0 willen we een zo rijk mogelijke leeromgeving creëren. Kennisverrijking, kennisdeling, ontmoeting, ondernemerschap en innovatie zijn daarin sleutelbegrippen. Studenten en medewerkers van de HU worden daar gestimuleerd het beste uit zichzelf te halen. En samenwerking tussen studenten onderling, tussen studenten en docenten en tussen docenten onderling (vooral ook in docententeams) wordt op alle mogelijke manieren ondersteund. Dat zal goed terug te zien zijn in de inrichting van de gebouwen en voorzieningen. Zo bevinden de werk- en studieplekken van studenten en docenten van eenzelfde instituut zich in de HU van de toekomst heel dicht bij elkaar en in de kern van elk gebouw. De algemene voorzieningen bevinden zich daar omheen, in de periferie. Flexibel, modern, geconcentreerd, geharmoniseerd  Studenten en medewerkers voelen zich er thuis: (thuisbasis) Binnen een instituut kent men elkaar bij naam (klein binnen groot, docententeams) Studenten en docenten staan centraal Studenten hebben de mogelijkheid te versnellen, in te halen te excelleren of zich te profileren - er is veel keuzeruimte en keuzevrijheid De serviceverlening is modern (geavanceerd) en zo dicht mogelijk bij de eindgebruiker gesitueerd De campus staat in het teken van opleiden, onderzoeken, kennisdelen en leven lang leren HU Plaza is: anderen ontmoeten De faculteiten zijn niet langer gebonden aan gebouwen of locaties De HU is zes dagen per week open (i.e. langere bedrijfstijden) De bedrijfsvoering is geharmoniseerd, gestandaardiseerd en geüniformeerd xxxxxxxxxxxxx

15 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx Overzichtsfoto van de Uithof
Parkeerterrein bestemd voor nieuw gebouw; onze straat, pand FG afstoten xxxxxxxxxxxxx

16 De verhuiscarroussel xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
De verhuiscarroussel in kaart gebracht. Bron: Trajectum xxxxxxxxxxxxx

17 HU Amersfoort xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
HUA, in een heel modern nieuw gebouw; met op de gevel foto van alle eerstejaars bachelor studenten xxxxxxxxxxxxx

18 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
Wat willen we zijn? In een moodboard De afgelopen jaren zijn veel gesprekken gevoerd over de strategische koers van de HU. Alle documenten en achtergrondinformatie terug te vinden op Sharepointsite HUID (= HU Informatie & Documentatie) Hoe de HU van de toekomst eruit zou moeten zien is niet altijd in volzinnen uit te drukken. Vandaar dat ik deze presentatie graag wil eindigen met een soort (onofficieel) ‘moodboard’, waarin de termen staan die samen het ‘gevoel’ omschrijven dat we als HU willen oproepen. xxxxxxxxxxxxx

19 xxxxxxxxxxxxxxx Thuisbasis: HU 2.0 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx

20

21 Prestatieafspraken Kwaliteit van onderwijs verhogen
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Prestatieafspraken Kwaliteit van onderwijs verhogen Deelname studenten aan excellente programma’s  Alumni tevredenheid  Studiesucces verhogen Uitval studenten  Rendement opleidingen  Onderwijs-maatregelen Kwaliteit personeel  Onderwijsintensiteit  Indirecte kosten  Onderwijskwaliteit Ombuiging negatieve trend rendement en uitval in VT bachelor Stabilisatie rendement en uitval in DT bachelors en bekostigde masters Verhoging alumnitevredenheid Uitbreiden percentage studenten in excellentietraject Sirius Alle VT bachelor opleidingen hebben minimaal 12 contacturen Uitbreiding aantal docenten met master- en phd-graad Bezettingsgraad studentzetels medezeggenschap en onderwijscommissie 80% Verschuiving van middelen voor indirecte kosten naar meer handen aan het bord Aanscherping instellingsprofiel xxxxxxxxxxxxx

22 Onderwijsprofiel Competentie- en vraaggericht
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Onderwijsprofiel Competentie- en vraaggericht Stevige theoretische basis in een rijke leeromgeving Flexibel aanbod (Sirius) versnellen inhalen profileren excelleren Versterking HU binding onderwijs en onderzoek xxxxxxxxxxxxx

23 Partner van professionals in de beroepspraktijk
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Partner van professionals in de beroepspraktijk Master Studievereniging, medezeggenschap Cursist, congresbezoeker Professional in beroepsvereniging Stagebedrijf/begeleider Onderzoeks- Partner Leverancier lector Medewerker/ Docent, Pnil Relatie/sponsor 14-18 jr 92 jr HU Learning Community Bachelor gastdocent Oud Goud Bachelor deeltijd Phd alumnus Beroepenveldcomm. Bedrijven/contract-onderwijs Brancheorg. De HU wil partner zijn van professionals in de beroepspraktijk. Daarmee onderscheidt de HU zich nadrukkelijk als UAS, een kennisorganisatie die door onderwijs en onderzoek de beroepspraktijk innoveert. xxxxxxxxxxxxx

24 xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 xxxxxxxxxxxxx
(Nieuwe organogram met juiste namen diensten, maar zonder Raad van Toezicht en CMR) xxxxxxxxxxxxx

25 Dank voor jullie aandacht
xxxxxxxxxxxxxxx 4/4/2017 Dank voor jullie aandacht xxxxxxxxxxxxx


Download ppt "Corporate PowerPointpresentatie"

Verwante presentaties


Ads door Google