De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom bij de Lezing: Nieuw Verzekeringsrecht 1 jaar na invoering! Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom bij de Lezing: Nieuw Verzekeringsrecht 1 jaar na invoering! Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom bij de Lezing: Nieuw Verzekeringsrecht 1 jaar na invoering! Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur.

2 Aan de orde komt: Van het oude WVK naar het nieuwe BW Belangrijkste wijzigingen voor de dagelijkse praktijk uit: - de algemene bepalingen en - de bepalingen schadeverzekeringen

3 Van oud naar nieuw Verzekeringsrecht Oude WVK Bescherming van verzekeraar tegen de koophandel Stamt uit ongeveer 1838 Nieuw Burgerlijk Wetboek: Bescherming van de burger/consument Invoering op 1-1-2006! Veel (anticiperende) jurisprudentie; invoering formaliteit

4 Overgangsrecht Algemeen: - oude recht blijft van toepassing tot het contract aangepast wordt. - nieuwe recht heeft een eerbiedigende werking ten opzichte van het oude recht Voor nieuwe contracten direct werking Per onderdeel kan hiervan worden afgeweken.

5 Nieuw verzekeringsrecht Boek 7 Burgerlijk Wetboek Titel 17 verzekering Afdeling 1: Algemene bepalingen art. 7:925 BW t/m 7:943 BW Afdeling 2: schadeverzekeringen Art. 7:944 t/m 963 BW Afdeling 3: Onderdeel 1:sommenverzekeringen Art. 7: 964 t/m 7:974 BW Onderdeel 2: levensverzekeringen Art. 7:975 t/m 6:986 BW Totaal 62 artikelen;lang en in ‘juridische’ taal

6 Onderdeel Algemene bepalingen Art. 7: 925 BW Definitie verzekering Art. 7: 928 BW Mededelingsplicht Art. 7: 940 BW Opzegging Art. 7: 941 BW Schademelding

7 Art. 7:925 BW definitie van een verzekering Overeenkomst tussen een verzekeraar en een verzekeringnemer Tegen het genot van premie Tot het doen van een of meer uitkeringen Onzekerheid over: - wanneer uitkering of - tot welk bedrag uitkering of - hoelang de premiebetaling zal duren. Het gaat om zowel schade- als sommenverzekeringen.

8 Art. 7:925 lid 2 BW Definitie van een persoonsverzekering: verzekeringsovereenkomst leven of de gezondheid van de mens betreffende Bijvoorbeeld een zorgverzekering, levensverzekering etc.

9 Art. 251 WVK Verzwijgingsartikel Verzwegen feiten bij het aangaan van de overeenkomst Te goeder en te kwader trouw, premie wel of niet terug In principe “alles of niets beginsel” Jurisprudentie!

10 Voorbeeld: Paul (51 jaar) vermeldt bij de aanvraag van zijn autoverzekering, dat hij zelf de regelmatige bestuurder is. Hij vermeldt opzettelijk niet, dat zijn 19 jarige zoon Bert feitelijk de regelmatige bestuurder is. Bij schade ontdekt de verzekeraar dit. Wat waren de gevolgen voor de uitkering en de verzekering volgens artikel 251 WVK?

11 Antwoord voorbeeld: Beroep op verzwijging art. 251 WVK mogelijk Geen recht op uitkering Polis per ingangsdatum doorgehaald Te kwader trouw geen premies terug (Te goeder trouw wel alle premies terug)

12 art. 7: 928 BW mededelingsplicht Omschreven staat wat medegedeeld moet worden bij het aangaan van de overeenkomst: Kennisvereiste: feiten die hij kent of behoort te kennen. Kenbaarheidvereiste: feiten waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen. Relevantievereiste: de beslissing van de verzekeraar afhangt of kan afhangen.

13 Vervolg mededelingsplicht M.b.t. strafrechtelijk verleden alleen mededelingsplicht: voorzover voorgevallen binnen 8 jaar voorafgaand aan het sluiten van de verzekering en voorzover er uitdrukkelijk naar gevraagd wordt in niet mis te verstane bewoordingen.

14 Vervolg mededelingsplicht Na ontdekking van niet nakomen van de mededelingsplicht moet verzekeraar binnen twee maanden na het ontdekken de ontdekking en de gevolgen daarvan melden bij de verzekeringnemer

15 Vervolg mededelingsplicht Opzegrecht verzekeraar: 1. bij opzet om verzekeraar te misleiden 2. indien anders geen verzekering zou zijn gesloten Opzegrecht verzekeringnemer: 1. Binnen twee maanden na mededeling verzekeraar 2. Bij persoonsverzekering beëindiging beperken tot persoon die het betreft

16 Vervolg mededelingsplicht Geen uitkering als de verzekeraar geen verzekering had afgesloten of als er sprake is opzet om de verzekeraar te misleiden Causaliteitsbeginsel: volledige uitkering als de feiten niet van belang zijn voor het risico dat zich heeft voorgedaan Proportionaliteitsbeginsel: uitkering pro rata als er wel causaliteit is en als de verzekeraar de verzekering tegen een andere premie of op andere voorwaarden zou hebben gesloten.

17 Voorbeeld I: Paul (51 jaar) vermeldt bij de aanvraag van zijn autoverzekering, dat hij zelf de regelmatige bestuurder is. Hij vermeldt opzettelijk niet, dat zijn 19 jarige zoon Bert feitelijk de regelmatige bestuurder is. Bij schade ontdekt de verzekeraar dit. Wat zijn de gevolgen voor de uitkering en de verzekering volgens artikel 7:928 BW?

18 Antwoord voorbeeld I: Beroep op het niet nakomen van de mededelingsplicht mogelijk Geen recht op uitkering Polis dient door verzekeraar binnen 2 maanden na het ontdekken opgezegd te worden Premierestitutie over de periode waarover verzekeraar geen risico heeft gelopen; aftrek kosten

19 Overgangsrecht mededelingsplicht Directe werking voor verzekeringen geaccepteerd op of na 1-1-2006 De sancties van het oude recht blijven van kracht voor lopende verzekeringen tot uiterlijk 1 jaar na in werking treden van de nieuwe wet

20 Tussentijdse wijziging van het risico Oude recht: art. 293 WVK. Alles of niets beginsel: bij tussentijdse verzwaring risico- object geen uitkering en soortgelijke bepalingen in de meeste polisvoorwaarden Nieuw recht kent geen bepalingen over risicowijziging Overgangswet: voor polissen voor 1-1-2006 gesloten blijft 293 WVK van kracht

21 Art. 7: 940 BW Opzegging Opzegtermijn is 2 maanden Gelijk opzegrecht verzekeraar en verzekeringnemer Bij wijziging ten nadele van de verzekerde opzegtermijn 1 maand na mededeling van de wijziging Geen opzegrecht persoonsverzekering bij verzwaring risico

22 Art. 7: 941 BW schademelding In het oude WVK was niets geregeld; wel in polisvoorwaarden Schade moet zo spoedig mogelijk na verwezenlijking van het risico en nadat verzekerde er kennis van heeft genomen, gemeld worden Verval recht uitkering: - als verzekeraar door de niet tijdige melding in zijn belangen is geschaad of - als er sprake is van opzettelijke misleiding

23 Onderdeel Schadeverzekeringen Art. 7: 951 BW Eigen gebrek Art. 7: 952 BW Eigen schuld Art. 7: 960 BW Indemniteitsbeginsel Art. 7: 961 BW Samenloop Art. 7: 957 BW Bereddingskosten Art. 7: 959 BW Expertisekosten Art. 7: 962 BW Subrogatie

24 Art. 7: 951 BW Eigen gebrek Oud was art. 249 WVK. Blijft ongewijzigd: ‘De verzekeraar vergoedt geen schade aan de verzeker- de zaak, indien die is veroorzaakt door de aard of een gebrek van die zaak’. Regelend recht: volledige en beperkte renunciatie komen voor!

25 Art. 7: 952 BW Eigen schuld Oud was art.276 WVK (eigen schuld uitgesloten) en art.294 WVK (eigen merkelijke schuld bij brandverzekeringen uitgesloten) Praktijk: Opzet is altijd uitgesloten Merkelijke/grove/zware aan opzet grenzende schuld bij brandverzekeringen uitgesloten(volgens dus 294 WVK) Reisverzekering: zorgvuldigheidscriterium

26 Art. 7:952 BW eigen schuld Geen schade-vergoeding ingeval van opzet of roekeloosheid van de verzekerde Roekeloosheid is niet gedefinieerd, maar algemeen wordt aangenomen dat dit hetzelfde is als grove/zware aan opzet grenzende schuld Regelend recht

27 Art. 7:960 BW Schadevergoeding Definitie van schade:waarde vóór minus waarde ná of reparatiekosten (eventueel met waardevermindering) Open polis: Oververzekering: Indemniteitsbeginsel (art.7:960 BW) Onderverzekering (art.7:958 BW) vergoeding volgens onderverzekeringsregel VS/WW x S=U

28 Vervolg schadevergoeding Getaxeerde polis: Geen aparte wetsartikelen meer Partijen taxatie (niet meer bij wet geregeld dus geen rechtskracht.) Deskundigentaxatie: art.7:960 BW vermeldt dat indemniteitsbeginsel en onderverzekeringsregel toepassing mist bij vaststelling van waarde door een deskundige vooraf

29 Art. 7:957 BW Bereddingskosten Verzekerden zijn verplicht om maatregelen te nemen ter voorkoming of vermindering van de schade als een schade zich verwezenlijkt of dreigt te verwezenlijken Niet nakomen bereddingsplicht: geen uitkering Vergoeding van bereddingskosten boven de verzekerde som en bij particuliere verzekeringen minimaal eenmaal de verzekerde som Dwingend recht

30 Expertisekosten Oud recht kende geen bepaling Diverse regelingen komen in de praktijk voor Nieuw recht: art. 7:959 BW alle redelijke kosten voor vaststellen van de schade zijn voor rekening van verzekeraar Discussie: alleen expert verzekeraar of ook contra expert en arbiter?!

31 Art. 7:961 BW Samenloop Oude recht:oudste polis gaat voor! Nieuw:eerst aangesproken verzekeraar behandelt en vergoedt de schade onderling verhaal voor evenredig deel van de schade en de kosten van expertise worden gelijkelijk verdeeld Regelend recht (dus nog wel de na-u-clausule) Gewone overgangsrecht Afspraken tussen verzekeraars onderling komen voor!

32 Art. 7: 962 BW Subrogatie op grond van betaling treedt de verzekeraar in de (verhaals) rechten van de verzekerde verzekeraar kan de uitbetaalde en werkelijke geleden schade verhalen op veroorzaker verzekerde gaat voor in de verhaalsactie op bepaalde personen* geen verhaal mogelijk beperking art. 6:197 BW (tijdelijke regeling verhaalsrecht) Blijft bestaan!

33 Geen verhaal mogelijk op: De verzekeringnemer Een mede-verzekerde De niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot of geregistreerd partner De andere levensgezel Bloedverwanten in de rechte lijn en Werkgever of werknemer of collega van een verzekerde

34 De belangrijkste wijzigingen zijn: Verzwijging/Mededelingsplicht Opzegging Eigen schuld: opzet en roekeloosheid Schadevergoeding Samenloop Expertisekosten en bereddingskosten Subrogatie

35 Zijn er vragen?!

36 Bedankt en tot ziens! Anita Hol-Bubeck Email: anita.hol@planet.nlanita.hol@planet.nl Website: www.anitahol-bubeck.nl Bedankt en tot ziens! Anita Hol-Bubeck Email: anita.hol@planet.nlanita.hol@planet.nl Website: www.anitahol-bubeck.nl


Download ppt "Welkom bij de Lezing: Nieuw Verzekeringsrecht 1 jaar na invoering! Verzorgd door: Anita Hol-Bubeck Free-lance assurantiedocent en auteur."

Verwante presentaties


Ads door Google