De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Reconstructie N61 Hoek – Schoondijke Duurzaam inkopen met CO2-prestatieladder en DuboCalc John Duijsens, Rijkswaterstaat 18-6-2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Reconstructie N61 Hoek – Schoondijke Duurzaam inkopen met CO2-prestatieladder en DuboCalc John Duijsens, Rijkswaterstaat 18-6-2012."— Transcript van de presentatie:

1 Reconstructie N61 Hoek – Schoondijke Duurzaam inkopen met CO2-prestatieladder en DuboCalc John Duijsens, Rijkswaterstaat

2 Inhoud N61 – huidige situatie en reconstructie Waarom inzet van instrumenten CO2-prestatieladder(PL) en DuboCalc? Toepassing CO2-PL Toepassing DuboCalc Inschrijving en gunning Aanbestedingsresultaat N61 CO2-PL en DuboCalc Succes- en faalfactoren inzet DuboCalc en CO2-PL in aanbestedingen projecten

3 Huidige N61

4 Vernieuwing N61

5 Vernieuwing wegproject N61
Projectdoelstellingen Verkeersveiligheid N61 en invloedsgebied Leefbaarheid Schoondijke Duurzaamheid MIRT-afspraken Oplevering eind 2014 Projectbudget 110 mln. Organisatie Sturing op grote projecten RWS Scope (22 km hoofdrijbaan, Parallelstructuur, Fietspaden, 6 Rotondes, 5 Fietstunnels, 1 Viaduct en 1 Brug) – 50 ha nieuwe wegverharding Contractvorm Design & Construct

6 CO2 footprint Rijkswaterstaat (913 kton, 2010)

7

8 Duurzaam inkopen instrumenten ingezet bij aan- besteding N61
Gunnen op meerwaarde ten aanzien van: Bedrijfsvoering hoé maak je het ? --- CO2-prestatieladder GWW-product wát maak je ?  Milieukwaliteit ( DuboCalc)

9 Toepassing van CO2-prestatieladder bij N61
Principe: de kwaliteit van de uitvoering wordt beloond Inschrijver kiest ambitieniveau (i.c. ladderniveau 3, 4 of 5) Bij inschrijving wordt fictief 1% per trede van de som afgetrokken (3, 4 en 5 % bij resp. niveau 3, 4 en 5) RWS past vervolgens EMVI toe Bij gunning wordt ambitieniveau harde prestatie-eis in contract Naleving prestatie-eis in contract: Opdrachtnemer toont aan middels CO2 -Bewust certificaat, óf RWS ziet toe via SCB

10 Toepassing van DuboCalc bij N61
Principe: de milieukwaliteit van het GWW-product wordt beloond Des te beter de milieukwaliteit des te groter de kans om de opdracht te krijgen Methodiek daarvoor: Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Berekening van milieukwaliteit met DuboCalc

11 Intermezzo: Economisch Meest Voordelige Inschrijving
Het principe: aanbesteder trekt een fictief bedrag af van de inschrijfsom als hij vindt dat een aanbieding ‘meerwaarde’ heeft Aanbesteder geeft aan op welk aspect de ‘meerwaarde’ van toepassing is Des te hoger de ‘meerwaarde’ des te hoger de fictieve aftrek Aanbesteder geeft aan wat de maximale fictieve aftrek voor ‘meerwaarde’ zal zijn en wanneer een aanbieding géén meerwaarde heeft

12 Wat is en hoe werkt het softwaretool DuboCalc?
Input (projectontwerp) DuboCalc Output LCA calculator 11 milieu- effecten Materiaal hoeveelh. Transportafstand Levensduur project en materialen o.a. ton CO2 equiv. Milieu kosten calculator Milieu Kosten Indicator (MKI) in € LCA Database

13 EMVI-criteria N61 in Inschrijvings- en beoordelingsdocument
Criterium Subcriterium Maximale kwaliteitswaarde (€) 1. Omgevingsmanage- ment 1.1 Hinder en doorstroming 1.2 Zwakke verkeersdeelnemers 1.3 Planning en fasering 4 miljoen 3 miljoen 2. Duurzaamheid Milieukwaliteit (MKI-waarde DuboCalc) 2 miljoen

14 Toepassing van DuboCalc in N61
Meerwaarde is milieukwaliteit, uitgedrukt als MilieuKostenIndicator-waarde (MKI-waarde), dit wordt berekend met DuboCalc Methodiek: Aanbesteder geeft in het aanbestedingsdocument N61 de beschouwde objecten, scope en projectlevensduur aan voor de berekening van de MKI-waarde met DuboCalc De maximale MKI-waarde (bovengrens – contracteis) is 8 M€ en de minimale MKI-waarde is 6 M€ (ondergrens – groen ontwerp) De inschrijver berekent de MKI-waarde van de beschouwde objecten met DuboCalc en biedt dit aan bij de inschrijving

15 Objecten, scope en projectlevensduur N61 tbv MKI-waarde berekend met DuboCalc
Projectlevensduur t.b.v. DuboCalc Wegverharding Nieuw aan te leggen verhardingsconstructies binnen systeemgrenzen N61 Verwijdering verhardingsmateriaal buiten de systeemgrenzen N61 50 jaar Grondwerk/-verzet Nieuw te leveren hoeveelheden zand /grond en te verwijderen hoeveelh. grond binnen systeemgrenzen N61 met herkomst en bestemming buiten systeemgrenzen N61 Geleiderail Nieuw aan te leggen geleiderail binnen systeemgrenzen N61 Openbare verlichting Alle OV installaties van 6 rotondes conform de component specs OV (zie functionele eisen in D&C contract) o

16 Toepassing van DuboCalc N61
Maximale EMVI-aftrek 2 M€ Contract-eis EMVI-aftrek Minimale MKI-waarde 6 M€ Maximale MKI-waarde 8 M€ Milieueffecten

17 Inschrijving en gunning
Inschrijver kiest voor CO2-trede en MKI-waarde, meldt dit bij inschrijving Lage transactiekosten: Géén plannen van aanpak meesturen, slechts bekopte berekening MKI-waarde Géén certificaat meesturen Opdrachtgever Aanbiedingen vergelijken en gunnen op laagste fictieve waarde Fictieve waarde = Inschrijfsom – %gunningsvoordeel CO2pl – EMVI DuboCalc – overige EMVI Aangeboden CO2-trede en MKI-waarde worden contracteisen en komen onder SCB (Systeemgerichte Contractbeheersing)

18 Aanbestedingsresultaat N61 CO2-PL en DuboCalc
Inschrijvers % gunningsvoordeel CO2-PL EMVI-kwaliteitswaarde DuboCalc (€) 1 5 2,0 M€ (MKI=6,0 M€) 2 2,0 M€ (MKI= 6,0 M€) 3 1,71 M€ (MKI= 6,29 M€) 4 1,49 M€ (MKI= 6,51 M€) 2,0 M€ (MKI = 6,0 M€) 6

19 Toegezegde mbv DuboCalc berekende CO2-emissiereductie N61 door ON
De toegezegde reductie voor de 4 beschouwde objecten (wegverharding, grondverzet, geleiderail en openbare verlichting) in realisatie- en exploitatiefase van 50 jaar tov referentie bedraagt 15,8 kton CO2 Verdeling CO2-emissiereductie over levensduurfasen: - bouw (winning, productie en aanleg): 6,9 kton - gebruik : 0,4 kton - onderhoud (vervanging) : 7,0 kton - einde levensduur : 1,5 kton

20 Succes- en faalfactoren inzet DuboCalc en CO2-PL in aanbestedingen projecten (1)
Bedrijven willen het; “eye openers” voor ontwerpers Gebruik DuboCalc alleen als er iets te ontwerpen valt; vooral zinvol bij veel materiaalgebruik; beperk je tot inzet van de CO2-PL als er niets valt te ontwerpen Heb geen koud watervrees; gewoon een keer in een project inzetten is de beste en snelste leerschool; duurzaam inkopen is gewoon leuk !! De weg naar succes in het toepassen van DuboCalc is het aandragen van een concrete kwantitatieve inschatting van emissiereducties (o.a. CO2) aan de projectmanager/technisch manager die in zijn/haar project met de inzet van DuboCalc kunnen worden bereikt Ga als adviseur/specialist duurzaamheid cq duurzaam inkopen rond de tafel met de GWW-specialist en kostenramer voor het vast stellen van de scope het project, het referentieontwerp (max. MKI-waarde) en bepalen van de minimale MKI-waarde (groen ontwerp) Hou je bij DuboCalc aan een objectscope van het project aan de 80/20- of 90/10-regel (de grote vissen)

21 Succes- en faalfactoren inzet DuboCalc en CO2-PL in aanbestedingen projecten (2)
De eerste ervaringen zijn er met DuboCalc: - bij DBFM en D&C contracten bij RWS - als gunningscriterium en verificatie-instrument bij RWS-projecten - interne ontwerpafwegingen maken door andere overheden bij traditionele aanbestedings cq contractvormen is ook zeer zinvol DuboCalc als gunningscriterium in EMVI daagt de markt uit tot slimmer en materiaalbesparend ontwerpen, duurzamer en innovatief materiaal- en productgebruik Bevordert innovatie, kostenreductie EN duurzaamheid DuboCalc is de meetlat duurzaam materiaal- en energiegebruik RWS en overige opdrachtgevers creëren randvoorwaarden en kansen voor de markt

22 Succes- en faalfactoren inzet DuboCalc en CO2-PL in aanbestedingen projecten (3)
De toepassing van DuboCalc vereist deskundigheid (milieukundig. materialen en GWW) en maatwerk; onoordeelkundig gebruik kan leiden tot falen Te lage financiele EMVI-kwaliteitswaarden voor milieukwaliteit (mbv DuboCalc berekend) van het GWW-werk tov de raming zodat het verschil niet gemaakt kan worden ondanks een substantieel verschil in milieukwaliteit van de aanbiedingen

23 Websites met informatie inzet DuboCalc en CO2-prestatieladder


Download ppt "Reconstructie N61 Hoek – Schoondijke Duurzaam inkopen met CO2-prestatieladder en DuboCalc John Duijsens, Rijkswaterstaat 18-6-2012."

Verwante presentaties


Ads door Google