De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid 23 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid 23 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid 23 februari 2010

2 2  Project 1 : aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL Stand van zaken Volgende stappen  Project 2 : historische gegevens Algemene aanpak Wijzen van inzameling van de gegevens Structuur van de gegevens Volgende stappen  Vragen - Antwoorden Dagorde

3 3 Aanpassing van de DmfA en de DmfAPPL

4 4 Bijdrage niet gebonden aan natuurlijk persoon Vermindering voor de tewerkstelling Weddenlijn Weddenbijslaglijn Bezoldigingslijn Gegevens openbare diensten Tewerkstelling - informatie Bijdrage voor WL Vermindering voor WL Tewerkstelling Natuurlijk persoon Aangifte Bedrijfsvoertuig Werknemerslijn (WL) Toevoeging codes in « Maatregel tot reorganisatie » Prestatielijn Toevoeging codes in « Arbeidstijdgegevens » Statutair / contractueel : bestaande codes Perioden van activiteit, uurrooster, … Nieuwe codificatie afwezigheden Nieuwe codes niet situeerbare afwezigheid (x dagen) Graad, tantième : nieuwe codificatie Schaal (code PDOS), weddenanciënniteit, … Code PDOS, type, bedrag Herhaling : nieuwe structuur

5 Stand van zaken  Het document met de beschrijving van de aanpassingen is nu beschikbaar op www.capelo.be en weldra ook in de TechLib op www.socialsecurity.be (drafts). www.capelo.bewww.socialsecurity.be  Het gaat om een werkversie, d.w.z. waarin de nieuwe glossaria geen XML labels bevatten (bevoegdheid ploeg glossaria van de Smals).  Controles en anomalieën : een werkgroep zal de verdeling van de bevoegdheden vaststellen voor de behandeling van de anomalieën die op niveau van de DmfA zullen gesignaleerd worden.  Wat betreft de punctuele gegevens die via de portaal van de sociale zekerheid zullen moeten aangegeven worden werd het dossier bij de KSZ ingediend. 5

6 Volgende stappen  Simulatie omgeving: Vervroegd in productiestellen (facultatief) van de DmfA met de nieuwe blokken Capelo waarschijnlijk vanaf 2010/3 (te bevestigen). De uitbreiding van de codificaties in de bestaande zones komen niet in aanmerking. Bedoeling is: aan de werkgevers en hun sociaal secretariaten toegang tot de simulatie omgeving zes maanden op voorhand geven. Hierdoor kunnen ze hun aanpassingen testen en een zo volledig mogelijke feedback ontvangen. LET OP: de in de productie omgeving DmfA-aangiften zouden geen juridische waarde hebben. De officiële en verplichte in productiestelling van de aangepaste DmfA en DmfAPPL blijft voor 2011/1 vastgesteld.  De administratieve instructies 2010/3 zullen aangepast worden. 6

7 7 De historische gegevens

8 Algemene aanpak (1/2) 8  De laatste werkgever is verantwoordelijk voor de historische gegevens van de ganse loopbaan van de werknemer in de overheidssector.  Hij geeft de gegevens aan voor alle werknemers die in dienst bij hem zijn op 31-12-2010.  De aanvraag van een uitgesteld pensioen voor een werknemer die de overheidssector definitief heeft verlaten vóór het einde van 2010 wordt manueel behandeld.  Een overzicht van de ingezamelde gegevens wordt aan de werknemer voorgesteld vóór de automatische raming.  De bezoldigingsgegevens vóór 01-01-2006 worden niet gevraagd.

9 Algemene aanpak (2/2) 9  De aangevende werkgever geeft aan Sigedis elektronische attesten door. Met de “aangifte van de historische gegevens” stuurt de werkgever één attest per werknemer.  Attest -- Definitie Een attest bevat alle gegevens die betrekking hebben op de prestaties van de loopbaan van één werknemer. Naast die gegevens komen de gegevens die betrekking hebben op de diploma’s. De gegevens die betrekking hebben op de prestaties van de loopbaan bevatten de loopbaanlijn(en) et de afhangende lijnen. Dat attest wordt door de aangevende werknemer gegeven, d.w.z. de werkgever bij wie de werknemer in dienst is op 31 december 2010.

10 Wijzen van inzameling van de gegevens (1/5) 10 Drie wijzen  “Batch” De attesten die naar Sigedis worden gestuurd zijn volledig ingevuld. Die gegevens worden gecontroleerd en als er problemen zijn wordt een notificatie naar de werkgever gestuurd.  “On line” De attesten worden via een website ingevuld. Die worden gedurende het invullen “on line” gecontroleerd.  “Gemengd” De attesten die via “batch” naar Sigedis worden gestuurd zijn gedeeltelijk ingevuld. De ontbrekende gegevens worden via de website ingevuld. De gegevens worden gecontroleerd.

11 Wijzen van inzameling van de gegevens (2/5) 11 Batch : werkingsprincipes  De werkgever stuurt 1 tot n volledige attesten via de website van de sociale zekerheid.  Sigedis ontvangt en controleert die attesten en stuurt per attest naar de werkgever : een ontvangstbewijs een notificatie met het resultaat van de uitgevoerde controles. Als er fouten werden ontdekt bevat het bericht de fouttype. De werkgever wordt ook gevraagd die fouten recht te zetten.  In het geval dat de werkgever een tweede attest stuurt wordt het principe “cancel and replace” toegepast. In dat geval krijgt het nieuwe attest een verhoogde versienummer en het vorige attest wordt disabled (niet gewist).

12 Wijzen van inzameling van de gegevens (3/5) 12 On line : werkingsprincipes  De werkgever geeft de gegevens aan via de portaal van de sociale zekerheid en de controles worden interactief toegepast.  De attesten volgen een werkproces gelijkaardig aan dat van “tax-on-web”, namelijk invoer, opslaan en validatie van het attest.  De fouten worden gesignaleerd gedurende het invoer en op het moment van het opslaan van het attest. Een foutief attest zal niet kunnen gevalideerd worden.  Voor een bepaalde werkgever zal het systeem via de Dimona gestart kunnen worden.

13 Wijzen van inzameling van de gegevens (4/5) 13 Gemengd: werkingsprincipes  De attesten worden gedeeltelijk via “batch” aangegeven. De ontbrekende gegevens worden “on line” ingevuld. Een minimum aan gegevens per attest zal verplicht worden.  Let op: het zal onmogelijk zijn een tweede keer via “batch” aan te geven. Inderdaad zou een tweede “gemengd” attest de “on line” ingevoerde of aangepaste gegevens annuleren. De “on line” wijze is dus de master.

14 Wijzen van inzameling van de gegevens (5/5) 14 Algemene functionaliteiten  De volgende basisfunctionaliteiten zullen in het portaal van de sociale zekerheid moeten ontwikkeld worden: Download van een XML schema van het attest en upload door een werkgever van een geheel van attesten (“batch”). Visualisering en validatie door de werkgever van de via “batch” ingevoerde gegevens. On line invoer en aanpassing van de gegevens door de werkgever (“on line”- en gemengde wijze). Overzicht door de werkgever van de ingevoerde attesten (dashboard). ……

15 Structuur van de gegevens (1/6) 15 Attest: Aangevende werkgever-- Werknemer (Sleutels : KBO nr-- INSZ) Attest: Aangevende werkgever-- Werknemer (Sleutels : KBO nr-- INSZ) Werkgevers (KBO of RSZ nr, aangevende, benaming, …) Werkgevers (KBO of RSZ nr, aangevende, benaming, …) Wedde (Datums, schaal, anciënniteit, …) Wedde (Datums, schaal, anciënniteit, …) Weddebijslag (Datums, codes, …) Weddebijslag (Datums, codes, …) Loopbaanlijn (Datums, aard arbeidsrelatie, uurrooster (Q/S), afwezigheden, gegevens overheidssector, …) Loopbaanlijn (Datums, aard arbeidsrelatie, uurrooster (Q/S), afwezigheden, gegevens overheidssector, …) Diploma’s (Idem punctuele gegevens, …) Diploma’s (Idem punctuele gegevens, …)

16 Structuur van de gegevens (2/6) 16  Niveau “Attest” Functionele sleutels KBO nummer van de aangevende werkgever, INSZ, Versienummer Andere gegevens In onderzoek  Niveau “Diploma’s » Idem punctuele gegevens

17 Structuur van de gegevens (3/6) 17  Niveau “Werkgever” Functionele sleutels KBO nummer van de werkgever RSZ of RSZPPO nummer De identificatie van de werkgevers die op 31-12-2010 niet meer bestaan zal gebeuren op basis van de codificatie van de PDOS Andere gegevens Al dan niet aangevende werkgever Naam (beschrijving) …

18 Structuur van de gegevens (4/6) 18  Niveau “Loopbaanlijn” Functionele sleutels Begin- en eindedatum Aard van de arbeidsrelatie (5 codes) Afwezigheden = maatregels tot reorganisatie (uit te breiden codificatie) Wekelijks uurrooster (= Q/S), voltijds contract (Y or N) Personeelscategorie (codificatie te beëindigen), type instelling overheidssector (40tal codes), aard van de functie (2 codes) en aard van de dienst (2 codes) Andere gegevens Graad, taalrol, precair contract (te ontwikkelen codificatie), varend personeel, … …

19 Structuur van de gegevens (5/6) 19  Niveau “Wedde”  vanaf 01-01-2006 Functionele sleutels Begin- en eindedatum Weddeschaal (referentie PDOS) Datum van ranginneming (Date : YYYY/MM) Andere gegevens Bedrag Breuk (optioneel)

20 Structuur van de gegevens (6/6) 20  Niveau “Weddebijslag” Functionele sleutels Begin- en eindedatum Code bijslag (referentie PDOS) Andere gegevens Basisbedrag (met aantal uren weekend- of nachtprestaties of aantal prestaties)) Percentage (variabele) Aantal uren weekend- of nachtprestaties Aantal uren of prestaties Bedrag

21 Volgende stappen (1/2) 21  De fasering beëindigen Op basis van de resultaten van de bevraging (zie www.capelo.be)www.capelo.be Formulier verzonden (= volledig): 931 Formulier niet verzonden maar voldoende ingevuld (= loopbaan + bezoldigingsgevens) : 40 Formulier niet verzonden en onvoldoende ingevuld (= geen of te weinig gegevens) : 1537 Aantal dossiers papier: 34.715 (8,28%) Aantal dossiers gemengd : 253.069 (60,39%) Aantal dossiers geïnformatiseerd : 131.303 (31,33%) Probleem : wat met de werkgevers die aan de bevraging niet beantwoord hebben ?

22 Volgende stappen (2/2) 22  Starten van de functionele analyse Uitwerken van het unieke dossier voor het protaal van de sociale zekerheid. Kwaliteits- en coherentiecontroles van de ontvangen gegevens. Notificatie van de anomalieën aan de aangevende werkgever. Integratie van de gegevens met de attesten van het eerste kwartaal 2011 etc.  Ter beschikkingstellen (www.capelo.be) van de nuttige informatie na validatiewww.capelo.be  2 de semester 2010 : communicatie campagne naar de werkgevers en hun sociale secretariaten

23 23 Dank u ! Vragen & antwoorden


Download ppt "Capelo Carrière publique électronique - Elektronische Loopbaan Overheid 23 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google