De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Bahá’í-geloof De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn Bert Kersten Almere, 20 september 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Bahá’í-geloof De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn Bert Kersten Almere, 20 september 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Het Bahá’í-geloof De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn Bert Kersten Almere, 20 september 2007

2 Agenda en structuur van vanavond  Inleiding  Eenheid van religie, wereldeenheid en wereldvrede  Leringen voor deze wereldeenheid  Leringen, voorschriften en adviezen voor het individu  Vragen

3 Het Bahá’í-geloof – een overzicht (1) Het Bahá’í-geloof is de jongste onafhankelijke wereldreligie Zijn wortels liggen in Perzië (Irán) van de 19-de eeuw Het doel van het Bahá’í-geloof is wereldeenheid

4 Het Bahá’í-geloof – een overzicht (2) Bahá’u’lláh is de Stichter van het Geloof Bahá’u’lláh is Arabisch voor “De Heerlijkheid (Glorie) van God” Overleden in Palestina, nabij Akká, in 1892

5 Het Bahá’í-geloof – een overzicht (3) Bahá'u'lláh wordt door de bahá'ís beschouwd als de meest recente Boodschapper van God. Het centrale thema van de boodschap van Bahá'u'lláh is dat de mensheid één mensenras is en dat nu de tijd is gekomen voor de eenwording van de wereldwijde samenleving. Eén van de doelen van het Bahá'í-geloof is om dit helpen mogelijk te maken.

6 Het Bahá’í-geloof – een overzicht (5) Geen geestelijkheid De Bahá’í-gemeenschap wordt bestuurd door gekozen instellingen en raden: plaatselijk, nationaal en internationaal. Alle volwassen gelovigen hebben actief en passief kiesrecht; verkiezingen vinden plaats zonder kandidaatstelling en propaganda.

7 Agenda en structuur van vanavond  Inleiding  Eenheid van religie, wereldeenheid en wereldvrede  Leringen voor deze wereldeenheid  Leringen, voorschriften en adviezen voor het individu  Vragen

8 Het centrale thema van de Openbaring van Bahá’u’lláh (1) Eén God, één Religie en één mensheid

9 Het centrale thema van de Openbaring van Bahá’u’lláh (2) Eén God Er is slechts één Schepper, de Schepper van alle bestaan, de Meest Verhevene, de Alwetende, de Alwijze, de Meestgenadevolle, etc. Door mensen in hun eigen woorden aangeduid als Alláh, God, Dieu, etc.

10 Het centrale thema van de Openbaring van Bahá’u’lláh (3) Eén Religie Alle Stichters van de Wereldreligies komen uit dezelfde Bron en kwamen naar de mensheid met slechts één Doel: het opvoeden van de mensen.

11 Eén Religie “Dit is het onveranderlijke Geloof van God, eeuwig in het verleden, eeuwig in de toekomst.” “Deze geheiligde Spiegels, deze Dageraden van aloude glorie, zijn allen de Belichaming op aarde van Hem Die de centrale Lichtbol is van het heelal, Zijn Essentie en uiteindelijke Doel. Uit Hem komt hun kennis en kracht; uit Hem spruit hun soevereiniteit voort. “ Bahá’u’llah

12 Het centrale thema van de Openbaring van Bahá’u’lláh (5) “Aan iedere Profeet die de almachtige en weergaloze Schepper besloot tot de volkeren der aarde te zenden, werd een Boodschap toevertrouwd en de opdracht gegeven op een wijze te handelen die het beste beantwoordde aan de eisen van de tijd waarin Hij verscheen.”

13 Het centrale thema van de Openbaring van Bahá’u’lláh (6) Eén mensheid Alle mensen op aarde zijn leden van één familie, cellen van één lichaam, golven van een zee, bloemen van één tuin, etc. “Gij zijt allemaal de bladeren van één boom en de druppels van één oceaan.” “Alle mensen zijn geschapen om een immer voortschrijdende beschaving uit te dragen”

14 Het centrale thema van de Openbaring van Bahá’u’lláh Eén God, één Religie en één mensheid

15 Agenda en structuur van vanavond  Inleiding  Eenheid van religie, wereldeenheid en wereldvrede  Leringen voor deze wereldeenheid  Leringen, voorschriften en adviezen voor het individu  Vragen

16 Geneesmiddel voor de ziekten van de mensheid Leringen voor de mensheid als geheel Leringen voor het individu als geestelijk wezen

17 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (1) De eenheid van de gehele wereld Duurzame en universele vrede als hoofddoel voor de gehele mensheid De fundamentele eenheid van alle religies De vooruitgang van de ziel, visie op de mens Onafhankelijk onderzoek naar de waarheid Het afleggen van alle vormen van vooroordelen De overeenstemming tussen religie en wetenschap Religie moet de bron zijn van harmonie en eenheid De gelijkwaardigheid van man en vrouw Verplichte opvoeding en opleiding Het aanvaarden van een universele wereldhulptaal Het uitbannen van de uitersten van rijkdom en armoede Het instellen van een wereldgerechtshof De verheffing van werk, verricht in de geest van dienstbaarheid, tot gebed

18 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (2) De vooruitgang van de ziel ”De mens is de verheven Talisman. Gebrek aan een juiste opvoeding heeft hem evenwel ontnomen wat hij van nature bezit. Het Opperwezen zegt: Beschouwt de mens als een mijn, rijk aan edelstenen van onschatbare waarde. Alleen opvoeding kan de schatten ervan aan het licht doen komen, en de mensheid in staat stellen daarvan profijt te trekken.”

19 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (3) Onafhankelijk onderzoek naar de waarheid “…. opdat de wereld der mensheid gered moge worden uit de duisternis van nabootsing en tot de waarheid moge komen; opdat zij dit duizend jaar oude gerafelde en te klein geworden kledingstuk moge afrukken en weggooien en het gewaad aantrekken dat met de allergrootste zuiverheid en heiligheid op het weefgetouw van de werkelijkheid is geweven.”

20 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (4a) Het afleggen van alle vormen van vooroordelen “Vooroordelen van godsdienst, ras of gezindte vernietigen het fundament van de mensheid.” “Alle verdeeldheid, haat, oorlog en bloedvergieten in de wereld worden door één der genoemde vooroordelen veroorzaakt.”

21 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (4b) Het afleggen van alle vormen van vooroordelen “De gehele wereld moet worden gezien als één land, alle natiën als één natie en alle mensen als tot één ras behorend. …... God is er voor allen en voor Hem is de gehele schepping één. Wij moeten God gehoorzamen en ons inspannen Hem te volgen door al onze vooroordelen uit te bannen en vrede op aarde tot stand te brengen.”

22 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (5) De overeenkomst tussen religie en wetenschap “Tot de leringen van Bahá'u'lláh behoort dat religie in overeenstemming moet zijn met wetenschap en rede om het hart der mensen te kunnen beïnvloeden. De grondslag moet hecht zijn en niet bestaan uit nabootsing.”

23 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (6) Religie als fundament voor de bescherming van alle volkeren en naties “Tot de leringen van Bahá'u'lláh behoort dat religie de oorzaak moet zijn van vriendschap en liefde. Als zij de oorzaak van vervreemding wordt, dan bestaat er geen behoefte meer aan, want religie is als een geneesmiddel; als het de ziekte verergert wordt het overbodig.”

24 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (7) De gelijkwaardigheid van man en vrouw “De wereld der mensen heeft twee vleugels: de één de vrouw, de andere de man. Pas wanneer beide vleugels even goed ontwikkeld zijn, kan de vogel vliegen. Wanneer één vleugel zwak blijft, is het onmogelijk om te vliegen. Pas wanneer de wereld van vrouwen gelijk wordt aan de wereld der mannen in het verwerven van goede eigenschappen en volmaaktheden, kunnen succes en voorspoed worden bereikt zoals dat zou moeten en behoren.”

25 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (8) Verplichte opvoeding en opleiding “Elk kind moet zoveel als nodig in de wetenschappen worden onderricht. Als de ouders de kosten van dit onderwijs kunnen dragen, dan is dat prima; anders moet de gemeenschap in de middelen voorzien om dat kind te onderwijzen.”

26 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (9) Een universele wereldhulptaal “O parlementsleden overal ter wereld! Kiest één enkele taal die door allen op aarde zal worden gebruikt, en neemt eveneens een gemeenschappelijk schrift aan.” Bahá'u'lláh

27 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (10) Het uitbannen van de uitersten van rijkdom en armoede “Het is van belang om rijkdom te beperken, zoals het ook van belang is armoede te beperken. Beide uitersten zijn niet goed. Zich in het midden te bevinden is het meest wenselijke. Als het voor een kapitalist rechtvaardig is een groot fortuin te bezitten, zou het even rechtvaardig zijn dat zijn arbeider voldoende middelen van bestaan heeft.”

28 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (11) Het instellen van een wereldgerechtshof ”Een Opperste Gerechtshof zal door de volkeren en regeringen van iedere natie worden gekozen, waar afgevaardigden van elk land en iedere regering in eenheid samen zullen komen. Alle twistpunten zullen aan dit Hof worden voorgelegd, dat als opdracht heeft oorlogen te voorkomen.”

29 Belangrijkste leringen van Bahá’u’lláh (12) De verheffing van werk, verricht in de geest van dienstbaarheid, tot gebed “O volk van Bahá! Een ieder van u heeft de plicht een beroep uit te oefenen - zoals een ambacht, een vak of iets dergelijks. Wij hebben het verrichten van zulk werk verheven tot de rang van aanbidding van de ene ware God.”

30 Agenda en structuur van vanavond  Inleiding  Eenheid van religie, wereldeenheid en wereldvrede  Leringen voor deze wereldeenheid  Leringen, voorschriften en adviezen voor het individu  Vragen

31 Geneesmiddel voor de ziekten van de mensheid Leringen voor de mensheid als geheel Leringen voor het individu als geestelijk wezen

32 Leringen, voorschriften en adviezen voor het individu (1) Persoonlijke ontwikkeling –Toewijding tot God –Verplichte gebed –Vasten –Gebeden –Het dagelijks lezen in de Geschriften –Reinheid –Gezondheid en genezing –Het verwerven van kennis

33 Leringen, voorschriften en adviezen voor het individu (2) Als lid van de mensenfamilie –Bevorderen van liefde en eenheid –Niet roddelen –Liefdadigheid –Hoffelijkheid, onthechting, standvastigheid, gastvrijheid, nederigheid, rechtvaardig, vriendelijkheid naar dieren en mensen, dienstbaarheid, betrouwbaarheid, etc … –Huwelijk en scheiding –Het Recht van God –Bijeenkomsten en consultatie (beraadslaging)

34 Internet sites on Bahá’í Faith www.bahai.org www.bic-un.bahai.org www.bahai-education.org www.reference.bahai.org http://bahai.poolman.be www.bahai.nl www.cs.ccu.edu.tw/~dan/readings/images/index.html

35 Agenda en structuur van vanavond  Inleiding  Eenheid van religie, wereldeenheid en wereldvrede  Leringen voor deze wereldeenheid  Leringen, voorschriften en adviezen voor het individu  Vragen +

36 De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn


Download ppt "Het Bahá’í-geloof De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn Bert Kersten Almere, 20 september 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google