De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HOOP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HOOP."— Transcript van de presentatie:

1 HOOP

2 Give me your tired, your poor, Your huddled masses yearning to breathe free, The wretched refuse of your teeming shore. Send these, the homeless, tempest-tossed to me, I lift my lamp beside the golden door! Emma Lazarus Vrijheidsbeeld New York

3 Ze wordt geschonken aan hen die zichzelf de middelen ertoe geven,
Wat brengt ons bijeen over onze uiteenlopende opvattingen van het geloof heen? Spiritualiteit. Ze wordt geschonken aan hen die zichzelf de middelen ertoe geven, door in stilte in het gebed ruimte te maken voor Gods Geest die waait waarheen Hij wil. Dr. Guy Liagre (voorz. Verenigde protestantse kerk België)

4 Gebed Ik hoop op mensen die bergen verzetten, die door blijven gaan met hun kop in de wind. Ik bid om mensen die risico’s nemen, die vol blijven houden met het geloof van een kind. … naar Paul van Vliet

5 Sagrada Familia – Tegen alle ongeloof in oprijzend naar de hemel

6 Sagrada Familia: zuilen als bomen die tot de hemel groeien

7 Geschiedenis We shall overcome, ontstaansgeschiedenis We shall overcome, toespraak M.L. King

8 Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk.
Uitspraken Waar het visioen ontbreekt, verwildert het volk. (Spreuken 29:18) Hoop doet leven.

9 Vaclav Havel – Hoop Diep in onszelf dragen wij de hoop Als dat niet het geval is, is er geen hoop meer. Hoop is een kwaliteit van de ziel en hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, voorbij de horizon verankerd. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken omdat het goed is, niet alleen omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme. Evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Wel de zekerheid dat iets zinvol is ongeacht de afloop, het resultaat.

10 Fahrenheit 451 Hoop geeft kracht om het leven vorm te geven temidden van de hopeloosheid. Hoop die steunt op geloof is een nog grotere kracht Joan Baez, Kumbaya

11 Bijbel Genesis 15:1-6 Abrams visioen
Enige tijd later richtte de HEER zich tot Abram in een visioen: ‘Wees niet bang, Abram: ikzelf zal jou als een schild beschermen. Je loon zal vorstelijk zijn. ‘HEER, mijn God,’ antwoordde Abram, ‘wat voor zin heeft het mij te belonen? Ik zal kinderloos sterven, en alles wat ik bezit zal het eigendom worden van Eliëzer uit Damascus. U hebt mij immers geen nakomelingen gegeven; daarom zal een van mijn dienaren mijn erfgenaam worden. Maar de HEER sprak opnieuw tot hem: ‘Nee, niet je dienaar zal jouw bezittingen erven, maar een kind dat jijzelf zult verwekken. Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen. Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad. Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling

12 Uitleg Abraham heeft niets anders om zijn vertrouwen op te baseren
Dan de God die hij heeft leren kennen. De God die hem gezegd had: Trek weg uit je land en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Daar woont hij, zonder familie, zonder zonen die hem ooit, volgens de belofte, tot een groot volk zullen maken. Maar deze God is voor Abraham een betrouwbare stem in zijn bestaan. Hij gelooft hem. Hij werpt het anker van zijn hoop - Dat hij ooit een zoon zal krijgen met Sara - uit in zijn God. Die is de vaste grond waarin die hoop zich hecht. En God rekent het hem tot gerechtigheid.

13 Vertaalslag De kern van oecumene is dat we elkaar herkennen als mensen die de roepstem van God gehoord hebben, Die het geloof in Hem vorm geven in hun leven De kern van de oecumene is dat we elkaar herkennen als broeders en zusters in de Heer naar wie genoemd zijn: Christus. Wij geloven dat deze ervaring de kerkgrenzen overstijgt En dat Gods Geest zelf wegen zal vinden om ons elkaar te laten ontmoeten in het grote huis van onze Vader. Zoals het zaad steeds opnieuw wordt gezaaid, zo mogen wij steeds weer en steeds anders vrucht dragen.

14

15

16 De verscheidenheid van menselijke wegen naar God is een zegen.
Er bestaan wegen tot het heil die alleen God kent. Laten we er niet over twisten welke de beste of enig juiste weg is. Laten we niet twisten over de volheid van de waarheid en de heilsmiddelen. God heeft er meer van dan wij denken. Hij is de God van allen, een werkelijk oecumenische God. Prof. dr. Wacław Hryniewicz OMI

17

18 Maak me tot een werktuig van Uw vrede
Heer, Maak me tot een werktuig van Uw vrede, Laat mij, waar haat is, liefde zaaien waar onrecht heerst, vergeving schenken waar twijfel is, vertrouwen waar teleurstelling is, hoop waar duisternis heerst, licht en waar droefheid is, vreugde brengen. Fransiscus van Assisi

19 Uit de encycliek Spe Salvi van Benedictus XVI
Terwijl de storm woedt, gooi ik mijn anker tot vóór de troon van God: levende hoop, die in mijn hart is …

20 Geloof, Hoop, Liefde “Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde.“ 1 Corinthiërs 13: 13


Download ppt "HOOP."

Verwante presentaties


Ads door Google