De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het raadsel van Simson (deel II).

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het raadsel van Simson (deel II)."— Transcript van de presentatie:

1 het raadsel van Simson (deel II)

2 periode die voorafgaat aan het koninkrijk van Israël
Richteren-periode periode die voorafgaat aan het koninkrijk van Israël “ieder deed wat goed was in eigen ogen” spreekt van de tijd voorafgaand aan het Koninkrijk en Gods heerschappij onzichtbaar is 2

3 terugblik vorige studie
Simson is als Nazireeër een type van hem die gehoorzaam (>lang haar) was tot de dood (>geen wijn). Simson spreekt van Hem die als Bruidegom tot zijn volk kwam (“onbesneden van hart”). 3

4 15 Jezus zeide tot hen: Kunnen soms bruiloftsgasten treuren, zolang de bruidegom (= de Messias) bij hen is? Er zullen echter dagen komen, dat de bruidegom van hen weggenomen is, en dan zullen zij vasten. Matteus 9 4

5 8 Na enige tijd keerde hij terug om haar te huwen; en toen hij van de weg afweek om naar de dode leeuw te zien, was er een bijenzwerm in het lichaam van de leeuw en ook honig. = leven uit de dood! 5

6 9 Hij haalde die eruit, nam die in zijn hand en ging al etende verder, waarna hij naar zijn vader en moeder ging en ook hun ervan te eten gaf. Maar hij vertelde hun niet, dat hij de honig uit het lichaam van de leeuw had gehaald. 6

7 St.Vert. ‘bruiloft’. Lett. ‘waar men drinkt’
10 Toen zijn vader naar de vrouw gegaan was, richtte Simson daar een feestmaal aan, want zo plachten de jongelingen te doen. St.Vert. ‘bruiloft’. Lett. ‘waar men drinkt’ 7

8 11 Zodra men hem zag, koos men dertig metgezellen om met hem samen te zijn.
8

9 12 En Simson zeide tot hen: Ik wil u een raadsel opgeven.
elders: geheimenis * Psalm 49:5 9

10 12 … Indien gij mij de oplossing geeft binnen de zeven dagen van het feestmaal en het raadt, dan zal ik u dertig onderklederen en dertig bovenklederen geven. 10

11 13 Maar indien gij mij de oplossing niet kunt geven, dan zult gij mij dertig onderklederen en dertig bovenklederen geven. En zij zeiden tot hem: Geef uw raadsel op, dat wij het horen. 11

12 Spijze ging uit van de eter, en zoetigheid van de sterke.
14 Toen zeide hij tot hen: Spijze ging uit van de eter, en zoetigheid van de sterke. = zoete spijze ging uit van de sterke eter 12

13 14 … Drie dagen lang konden zij het raadsel niet oplossen,
het Goddelijke raadsel houdt verband met “drie dagen”…* * Johannes 2:19; Hosea 6:1-3 13

14 15 maar op de zevende dag… de openbaring van het raadsel houdt verband met de zevende dag = de komende sabbatsrust * * Hebreeën 4:9 14

15 15 … zeiden zij tot de vrouw van Simson: Haal uw man over om ons de oplossing van het raadsel mee te delen; anders zullen wij u en uw familie met vuur verbranden. Hebt gij ons uitgenodigd om ons arm te maken, of niet? 15

16 16 Toen kwam de vrouw van Simson bij hem wenen en zeide: Gij geeft niets om mij en hebt mij niet lief; gij hebt aan mijn volksgenoten een raadsel opgegeven, maar mij de oplossing niet verteld. Hij echter zeide tot haar: Ik heb die zelfs aan mijn vader en moeder niet verteld; zou ik het u dan wel doen? 16

17 17 Maar zij weende bij hem de zeven dagen, die hun feestmaal duurde…
St.Vert.: En zij weende voor hem, op den zevenden der dagen in dewelke zij deze bruiloft hadden… 17

18 17 … Op de zevende dag vertelde hij het haar, omdat zij bij hem bleef aandringen, waarna zij de oplossing van het raadsel aan haar volksgenoten meedeelde. 18

19 18 Toen zeiden de mannen van de stad op de zevende dag, voordat de zon was ondergegaan, tot hem…
19

20 18 …Wat is zoeter dan honig, wat is sterker dan een leeuw?
de oplossing van het raadsel is zélf een raadsel…! 20

21 “wat is zoeter dan honing?”
9 …de verordeningen des HEREN zijn waarheid, altegader rechtvaardig. 10 … zoeter dan honig, ja dan honigzeem uit de raat. Psalm 19 SV 21

22 “wat is sterker dan een leeuw?” antwoord: Simson!
22

23 “wat is sterker dan een leeuw?” antwoord: Simson!
David! – zette zijn leven in voor de schapen!* * 1Sam.17:34,35 23

24 “wat is sterker dan een leeuw?” antwoord: Simson!
David! (om de kudde te sparen) Daniël! - vroeg in de morgen, de verzegelde steen weggewenteld! * * Daniël 6 24

25 18 … Maar hij zeide tot hen:
Hadt gij niet met mijn kalf geploegd, gij hadt mijn raadsel niet geraden. 2 Want ik getuig van hen, dat zij ijver voor God bezitten, maar zonder verstand. Romeinen 10 25

26 19 En de Geest des HEREN greep hem aan: hij ging naar Askelon, sloeg daar dertig mannen dood, nam hun bovenklederen en gaf die aan hen, die het raadsel hadden opgelost. 26

27 19 … Maar zijn toorn was ontbrand …
lett. zijn neus was verhit = geëmotioneerd 27

28 19 … en hij keerde terug naar het huis van zijn vader.
ná het verslaan van de leeuw (> overwinning op de dood) en enige dagen vóór de tarweoogst (>Pinksteren) 1 En het geschiedde na sommige dagen, in de dagen van den tarweoogst, dat Simson zijn huisvrouw bezocht met een geitenbokje… Richteren 15 (SV) 28

29 … bruidegom en bruid zijn elkaar kwijt
20 En de vrouw van Simson werd gegeven aan degene, die zijn bruidsjonker geweest was. … bruidegom en bruid zijn elkaar kwijt … het grote thema van “het lied der liederen” (Hooglied): “Ik zocht mijn zielsbeminde, ik zocht hem, maar ik vond hem niet”. “mijn geliefde was weg, verdwenen! 29


Download ppt "Het raadsel van Simson (deel II)."

Verwante presentaties


Ads door Google