De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gevolgen van het bestaan of niet bestaan van God voor de mens

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gevolgen van het bestaan of niet bestaan van God voor de mens"— Transcript van de presentatie:

1 Gevolgen van het bestaan of niet bestaan van God voor de mens
Fq = k Q1Q2/r2 Fg = G M1M2/r2 Een zaak voor of tegen God vanuit evolutionaire biologie Bestaat God? Een zaak vanuit kosmologie Gevolgen van het bestaan of niet bestaan van God voor de mens Een zaak voor of tegen God vanuit geschiedenis Een zaak voor of tegen God vanuit moraliteit

2 Waarom ik geloof dat de zaken voor God overtuigender zijn!

3 In elk van de vier zaken is theïsme minstens zo redelijk als atheïsme.
Gezond verstand leert ons de meest optimistische optie te verkiezen wanneer er een mogelijkheid is. Bovendien lijkt theïsme ofwel de betere of zelfs de enige voor hand liggende optie. In de kosmologie berust theïsme op het onmiskenbare waarneembaar ontwerp; terwijl atheïsme gebaseerd is op onvervalsbare pogingen op dat ontwerp te verkopen als een illusie. Er zijn nog steeds geen goede atheïstische verklaringen voor het opstandingsverhaal en moraliteit. Het sterkste atheïstische argument vanuit evolutie lijkt niet juist te zijn.

4 Alle vier zaken voor God bevestigen en versterken elkaar.
Ze onthullen dezelfde God met dezelfde liefde en zorg voor mensen (meerdere bevestigingen). Tenslotte biedt het theïsme één enkele verklaring die perfect werkt in elke zaak (filosofisch voordeel).

5 Waarom ik geloof dat geloof in God een betere weg is!

6 Als God niet bestaat Er is uiteindelijk “geen ontwerp, geen doel, geen goed en kwaad” in de wereld rondom ons.

7 Richard Dawkins “Het universum dat we zien heeft precies de eigenschappen die we zouden verwachten als er, in de basis, geen ontwerp, geen doel, geen goed en kwaad is, niets dan blinde meedogenloze onverschilligheid.”  River Out of Eden: A Darwinian View of Life (New York: Basic Books, 1995),

8 Als God niet bestaat Er is uiteindelijk “geen ontwerp, geen doel, geen goed en kwaad” in de wereld rondom ons. Bijgevolg is er niets echts groots waarop we kunnen hopen of waarnaar we kunnen streven. Alles beweegt zich onomkeerbaar naar een dood einde, en het beste wat we kunnen doen is proberen te genieten tijdens dat proces.

9 Apostel Paulus “Indien er geen doden worden opgewekt, laten wij eten en drinken, want morgen sterven wij.’” 1Korinthiërs 15:32

10 Als God niet bestaat Er is uiteindelijk “geen ontwerp, geen doel, geen goed en kwaad” in de wereld rondom ons. Bijgevolg is er niets echts groots waarop we kunnen hopen of waarnaar we kunnen streven. Alles beweegt zich onomkeerbaar naar een dood einde, en het beste wat we kunnen doen is proberen te genieten tijdens dat proces. Er is op het einde ook geen verantwoordelijkheid, en een zeer wankele in het heden.

11 Inderdaad een zeer duister vooruitzicht!

12 Opmerkingen op het atheïstische perspectief
Het is absoluut contra-intuïtief (past niet in de realiteit zoals we die waarnemen). Indien waar is er geen manier om het te weten (we kunnen niet selectief zijn in het vertrouwen van onze percepties). Het levert onleefbare oplossingen: Zelfmoord (existentialisten), Najagen van illusies (naturalistische moralisten), Een gemene “menselijke maatschappij simpelweg gebaseerd op … de wet van universeel meedogenloos egoïsme”. Daarom is er weinig (of geen) zin om deze weg (dood einde) verder te onderzoeken.

13 Langs de andere kant, als de christelijke God bestaat…

14 Er is geen “meedogenloze onverschilligheid”!!!
Er is een transcendent machtig Wezen van een onbegrijpelijke schoonheid, intelligentie en kracht! En dit Wezen heeft een zeer speciale zorg voor ons: Hij heeft het hele universum geschapen om ons leven mogelijk te maken! Hij is de oorsprong van leven, intelligentie, waarden en vele andere wonderbaarlijke dingen! Hij kwam in het vlees, leefde, stierf en werd opgewekt voor ons! Daarom hebben wij de grootste hoop zowel in de leven en daarbuiten!

15 Apostel Paulus “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?” Romeinen 8:31-32

16 Opmerkingen op het christelijke perspectief
Het voldoet aan het grootste streven van de menselijke geest en hart. Indien waar, moet er een manier zijn om het te weten. Daarom is er alle reden om bijzondere aandacht te schenken aan alle bewijzen voor God! Er is alle reden om meer naar de implicaties te kijken die met deze bewijzen komen.

17 Er is geen “meedogenloze onverschilligheid”!!!
Er is een transcendent machtig Wezen van een onbegrijpelijke schoonheid, intelligentie en kracht! En dit Wezen heeft een zeer speciale zorg voor ons: Hij heeft het hele universum geschapen om ons leven mogelijk te maken! Hij is de oorsprong van leven, intelligentie, waarden en vele andere wonderbaarlijke dingen! Hij kwam in het vlees, leefde, stierf en werd opgewekt voor ons! Daarom hebben wij de grootste hoop zowel in de leven en daarbuiten!

18 We moeten verstandig genoeg zijn om onze Schepper dankbaar te aanbidden en Hem alleen!

19 Romeinen 1:21-25 Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart. … Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

20 We moeten verstandig genoeg zijn om onze Schepper dankbaar te aanbidden en Hem alleen!
We kunnen weten wat de Schepper van ons verwacht en voldoen aan die verwachting!

21 Handelingen 17:24-28 De God, die de wereld gemaakt heeft en al wat daarin is, die een Heer is van hemel en aarde, woont niet in tempels met handen gemaakt, en laat Zich ook niet door mensenhanden dienen, alsof Hij nog iets nodig had, daar Hij zelf aan allen leven en adem en alles geeft. Hij heeft uit een enkele het gehele menselijke geslacht gemaakt ... opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem al tastende vinden mochten, hoewel Hij niet ver is van een ieder van ons ...

22 We moeten verstandig genoeg zijn om onze Schepper dankbaar te aanbidden en Hem alleen!
We kunnen weten wat de Schepper van ons verwacht en voldoen aan die verwachting! Jezus van Nazaret is de weg (naar God), de waarheid (van en over God) en het leven (van en met God)!

23 Handelingen 17:30-31 God dan verkondigt, met voorbijzien van de tijden der onwetendheid, heden aan de mensen, dat zij allen overal tot bekering moeten komen; omdat Hij een dag heeft bepaald, waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een man, die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken.

24 Johannes 12:47-50 En indien iemand naar mijn woorden hoort, maar ze niet bewaart, Ik oordeel hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, doch om de wereld te behouden. Wie Mij verwerpt en mijn woorden niet aanneemt, heeft een, die hem oordeelt: het woord, dat Ik heb gesproken, dat zal hem oordelen ten jongsten dage. Want Ik heb niet uit Mijzelf gesproken, maar de Vader, die Mij heeft gezonden, heeft zelf Mij een gebod gegeven, wat Ik zeggen en spreken moet. En Ik weet, dat zijn gebod eeuwig leven is. Wat Ik dan spreek, spreek Ik zo, als de Vader Mij gezegd heeft.

25 We moeten verstandig genoeg zijn om onze Schepper dankbaar te aanbidden en Hem alleen!
We kunnen weten wat de Schepper van ons verwacht en voldoen aan die verwachting! Jezus van Nazaret is de weg (naar God), de waarheid (van en over God) en het leven (van en met God)! We moeten Jezus’ leer volgen om de grootste hoop waar te kunnen maken!

26 Mattheus 28:18-20 “En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

27 We moeten verstandig genoeg zijn om onze Schepper dankbaar te aanbidden en Hem alleen!
We kunnen weten wat de Schepper van ons verwacht en voldoen aan die verwachting! Jezus van Nazaret is de weg (naar God), de waarheid (van en over God) en het leven (van en met God)! We moeten Jezus’ leer volgen om de grootste hoop waar te kunnen maken! Die leer heeft op de eerste plaats te maken met morele waarden!

28 Romeinen 6:1-6 Hoe zullen wij, die der zonde gestorven zijn, daarin nog leven? Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn


Download ppt "Gevolgen van het bestaan of niet bestaan van God voor de mens"

Verwante presentaties


Ads door Google