De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Predikant en Docent Harry Kamphuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Predikant en Docent Harry Kamphuis"— Transcript van de presentatie:

1 Door Predikant en Docent Harry Kamphuis
Les 1 Het boek Genesis Door Predikant en Docent Harry Kamphuis

2 Wat is de bedoeling? Het bestuderen van de Bijbel;grondig en systematisch. Welke Bijbel? Staten vertaling in ieder geval.

3 Kosten: De kosten voor het eerste leerjaar  ( ) zijn € 195,= (echtpaar € 235) Deze kunnen contant betaald worden tijdens de lunchpauze of overgemaakt worden via de ABN bank Rek t.n.v. H.Kamphuis Emmeloord met vermelding Lesgeld EDB.

4 Genesis Literatuur blz. 43- 133 Sleutels tot de Bijbel david Pawson.
Hebreeuws Be-resjit =In het begin. Grieks Genesis = geboorte. Tijd: Van Schepping tot en met Jozef Schrijver Mozes. Christus zelf noemt hem zo (Joh 5 :46 Lucas 24:27) Redactie pas later: Er worden koningen genoemd na Mozes. 36:31-39

5 Namen van God in Genesis
Elohim = God (komt 2700x voor in OT) Jahwe (Jehova) = Naam van Israëls verbondsgod. Grieks Kurios HEER El shaddai = De gever en de vernietiger ook vertaald met de almachtige God (17:1) Eljon = de verhevene 14:8 Adonai = de Heer (Here let op kleine letters)

6 Gen 1 Schepping Schiep = Bara scheppen uit niets. (creatie ex nihilo) Niet altijd in die zin, maar in ieder geval Uniek. Elohim = Goden. Meervoud. Eloha = God Hebreeuws kent geen majesteit meervoud Laat ons mensen maken. Let op Johannes 1 Door de Logos. Systeem in de bijbel van de Theofanie  (Godsopenbaring, godsverschijning)

7 Zeven dagen 7 Godsgetal. Jom = dag De Dag ervoor Jes 51. Rahab Leviathan. Sabbat = type 1000 jarig vrede rijk. Laatste bedeling

8 Paradijs = tuin Genesis Eerste keer Hof van Eden. Hof = tuin = Paradijs. Evangeliën Jezus zegt heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Openbaring De tuin of het paradijs in de hemel Openbaring 22 Let op de boom des levens. Vers 2

9 Gen 1 Hemel A De bijbel begint met de tekst: "in den beginne schiep God de hemel en de aarde Gen 1:1" Beresjiet bara Elohim. De oorsprong van de schepping, is gelegen in de ongeschapen werkelijkheid in God zelf.

10 In God bestaat de schepping
Hand 17:28 “Want in Hem leven wij, en bewegen ons, en zijn wij; gelijk ook enigen van uw poëten gezegd hebben: Want wij zijn ook Zijn geslacht”. Niet in de geschapen hemel omdat ook die en de aarde hoort bij de geschapen werkelijkheid. God schiep de hemel en de aarde.

11 Boven de hemelen Er staat ook geschreven dat Christus boven de hemelen verheven is "immers zulk een hogepriester hadden wij ook nodig; heilig zonder schuld of smet gescheiden van de zondaren en boven de hemelen verheven Hebr 7:26."

12 Gen 1 Hemel B Er is een aarde met een hemels gewest = de eerste hemel.
Een tweede hemel die geschapen is met de engelen en troon van het Lam en Een derde ongeschapen hemel waar de troon van God staat.

13 Bewijs We kunnen en mogen dit alleen uit de heilige schrift bewijzen.
2Kor 12:2 “Ik ken een mens in Christus, voor veertien jaren (of het geschied zij in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, weet ik niet, God weet het), dat de zodanige opgetrokken is geweest tot in den derden hemel;” De geschapen hemel en aarde zullen voorbij gaan. 2 Petr 3:7 Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen Engelen zijn voor de schepping van de aarde geschapen.

14 Christus tweede adam Christus Adam Heeft geen begin. Heeft een begin.
Uit de hemel. Gemeente geboren uit bloed uit de rib in doodsslaap Zijn vrouw is de gemeente. Standgehouden woestijn. Heeft vloek gedragen doornenkroon. Door Hem is het leven. Is uit de dood opgestaan. Adam Heeft een begin. Uit Rode aarde . Vrouw geboren uit een rib in slaap Heeft een vrouw Eva Is gevallen (verleiding) Vloek doornen. Door hem is de dood Is in de dood gebleven Opdracht 1 Bedenk nog meer overeenkomsten en verschillen. Opdracht 2 Bekijk Les Typologie1 Beeld, type, en antitype

15 Tholedood Dit nu zijn de geboorten van: Hemel en aarde Adam Noach Enz.
Seth geschapen naar beeld en gelijkenis van een zondig mens

16 Vier Typen van Christus in Gen.
Er zijn vier duidelijk typen van Christus. Drie worden in het nieuwe testament genoemd.De laatste is overduidelijk. Adam 1 Korinthe 15:45 Abel Hebr. 11:4 Isaäk Hebr. 11:17 Jozef

17 Kaïn en Abel ( Gen 4) Kaïn brengt van de vruchten van zijn eigen werk.
Abel brengt plaatsvervangend bloedig offer ( Hebr 11:4) Daarom beter offer. God bracht eerste offer om schaamte te bedekken. God bracht laatste offer om schaamte te dragen en weg te nemen. Kaïn krijgt Teken een zegel = Kruis. Spreekwoord

18 Gen 4 en 5 Ontwikkeling zaad
Eerst ontwikkeling van het slangenzaad – natuurlijk zaad het geslacht van Kaïn. Daarna ontwikkeling van het zaad van de belofte Adam seth. Ish = man Ishja=vrouw Medeklinkers in Jahwe. IS=vuur

19 Drievoudig snoer Vader Zoon Heilige Geest Jahwe Ish = man
Ishja = mannin Geest Ziel. Lichaam

20 Gen 6 Zonen Gods drie verklaringen:
Nakomelingen van Seth. Bezwaar alleen engelen worden zonen Gods genoemd. Calvijn. Koningen werden in oudheid zonen van God genoemd. Farao was een zoon van de zonnegod. RA. Bezwaar lees je nergens in de schrift. Wel in de profane Geschiedenis. Engelen . Lees Job 1 toen de kinderen of zonen Gods voor de troon verschenen.. Bezwaar engelen kunnen niet huwen. Flavius Josephus en dr. WJ Ouweneel

21 Gen 7 Noach Noach kon niet gestraft worden omdat hij door God rechtvaardig wordt bevonden. Wij zijn in Christus gerechtvaardigd. Hij heeft het oordeel gedragen Noach wordt bewaard voor zondvloed. Lot wordt bewaard voor het vuur Gelovigen worden bewaard voor de grote verdrukking. Openbaring 3:10

22 Gen 8 Zeven verbonden Adamitisch verbond Noachitisch Abrahamitisch
Sinaïtisch Genade of Nieuwe verbond Nieuwe verbond met Israël Eeuwige verbond

23 Gen 10 Zeven bedelingen Bedeling is een tijdsperiode waarin God handeld. Met mensen volken Israël en de gemeente. ( Woord der waarheid recht snijden) Alles is wel voor ons geschreven maar gaat niet over ons. Andere verantwoordelijkheid

24 Gen 17 Verbond met Abraham
Israël Gemeente Oude verbond Goed voor Israël Aards zaad Natuurlijke geboorte Burgers Israël Aardse zegen Aardse beloften Nieuwe verbond in zijn Bloed Beter volgens Hebr. Brief Hemels zaad Wedergeboorte Hemelburgers Hemels zegen Hemelse beloften

25 Isaak Isaak Offer Moria Moest zelf hout dragen Enige zoon 22:2
Waar is het lam Abraham spaarde niet Uit dood opwekken gen 22:5 Christus Offer Golgotha Moest zelf kruis dragen Enige Zoon Hebr 1:2 Zie het lam Zoon niet gespaard Ro 8:32 God heeft zijn Zoon opgewekt uit de dood Hand 2:32

26 Jacob = bedrieger Wordt Israël = Vader van het volk.
Ontmoeting met God bij Bethel = Huis van God. Vader van 12 zonen stammen van Israël

27 Jozef Jozef Geliefde v Vader Gen 37:3 Wil v Vader Gen 37:13
Naar broers gezonden Broers plegen aanslag Alles wat hij doet lukt 39:3 Allen om zijn wil gezegend Weerstaat verleiding 39:8 Lijdt onschuldig 40:15 Twee lot genoten Bakker Christus Geliefde Zoon Math 3:17 Hebr 10:9 Wil v Vader Joh 3:17 naar wereld Mat. 27:1 Zoeken te doden Jes 53:10 door zijn hand Ef. 1 :3 In Hem gezegend Mat. 4:10 Verzoeking Joh 18:38 Geen schuld Twee moordenaars

28 Door Predikant en Docent Harry Kamphuis
Les 2 Het boek Exodus Door Predikant en Docent Harry Kamphuis

29 Exodus Boek van bevrijding
3.1 Voorbereiding Lees het Bijbelboek goed door. Volg het college op zaterdag. Lees en leer daarna de aantekeningen van Mij. (

30 3.2 Achtergronden 3.2.1 Tijd. Aankomst Jacob uit Egypte 1875 v Chr.
Zij verbleven daar 430 jaar De uittocht vond plaats 1445 v Chr. Zie ook de andere tijd rekening. Teksten Ex. 12:40 en 1 Kon. 6:1 Zie overzicht van Abraham tot Paulus

31 De Naam en plaats Sjemot = namen Ex = uit Odos = weg
De naam van Genesis = Beresjit Geografie zie kaart 8

32 De schrijver De volgende schriftplaatsen bewijzen het auteurschap van Mozes. Ex 17:14 , Ex 24:4 en 34:27 Andere bewijzen dat een ander de redactie had. Ex 11:3b De man Mozes was groot.

33 De Historie Vijanden van Egypte.
Zee volken Hiksos Afbeelding gevonden in Egypte

34 3.3 Overzicht A. Indeling 1. Bevrijding 2. Aanbidding
B. Indeling 1. Israël in Egypte Israël naar de Sinaï Israël bij de Sinaï Samenvatting God toont zijn belofte aan Israël. Hij geeft bevrijding.

35 Zes namen van God Jahwe de verlosser (H 12)
Jahwe de aanvoerder (H13:21) Jahwe de bevrijder (H14:19-22) Jahwe de heelmeester (H15:26) Jahwe de levens-schenkende (H16:13-15) Jahwe de overwinnaar (H 17:8-16)

36 3.4 onderdelen Slaven arbeid. Bouwen van schatsteden.
Per Raämses = Huis of tempel van Raämses. Pitom = Huis van Atoëm, de zonnegod.

37 Farao's list. Hij draagt de vroed vrouwen op om jongentjes te doden.
Sifra = schoonheid Pua = glanzende, kleurstof De leugen van deze vrouwen wordt gezegend.

38 Jeugd van Mozes Mozes is een Egyptische naam. Het betekent trekken uit. Amram = Oom is verheven. Jochabed = De Here is Heerlijkheid. Mirjam = geliefd door. Aäron = verlicht.

39 Mozes vlucht naar Midean
Oorzaak hij slaat een Egyptenaar dood die een jood mishandeld. Hij komt bij Rehuël (= vriend van God) De titel is Jetro is ambtsnaam zijne eminentie of Hoogheid. Mozes trouwt met Zippora (= vogeltje) Midean zoon van Abraham en Ketura

40 Mozes Roeping bij braambos.
Engel des Heren = Jezus Vuurvlam = beeld van de Heilige Geest Braamstruik = beeld van zondige mens Wij noemen dit een Theophanie = Gods verschijning.

41 Het volk Israël ( 2 woorden)
Edah = vergadering (als cultus gemeenschap) Kahal = Gemeente in algemene zin Kahal Jahwe Deut 23:1 Gemeente in Geestelijke zin.

42 Tocht door de woestijn Mara = Bitterheid
Misschien is hier Ain Hawwara bedoelt waar nu nog bitter water wordt gevonden. Elim is bomen (oase) Strijd tegen Amelek. Jozua de Heer is redding en Hur = Edelman. ( zwager v Mozes volgens Joodse traditie)

43 De bouw van de Tabernakel
Lezen Ex 25 :11-16 Goud = beeld van Majesteit (Vader) Zilver = beeld van de verlossing (Zoon) Koper = beeld van oordeel (Heilige Geest)

44

45 Deur Joh 10:9 Ik ben de deur. Vier kleuren spreken van Jezus. 1.Purper = koning 2.Wit = dienstknecht (kracht) 3.Rood = bloed. 4.Blauw = God in de hemel Omheining Fijn linnen = rechtvaardige daden der heiligen = Openb 19:8 en haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der heiligen.

46

47 Koperen brandofferaltaar
Koper spreekt van oordeel. Koperen slang en koperen voeten. Openbaring 1 Beeld van Golgotha. Daar kwam het vuur van Gods toorn over de zonde. Bij de deur van de tabernakel Ex 40:6 Daar aan de poort van de heiligheid van God is verzoening gedaan en de weg vrijgemaakt.

48

49 Wasvat Gemaakt van de spiegels van de vrouwen
Beeld van het woord. Ef 5:26 Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Ontdekkende kracht – ongerechtigheden reinigende kracht

50

51 Tafel der Toonbroden Brood = beeld van Christus in verbinding met de mens . Dit is mijn lichaam dat voor u verbroken is. Broden moesten doorpriemd zijn. Waren voedsel voor de priesters. Er zijn dus twee getuigen die voor ons pleiten. Jezus en de Heilige Geest

52

53 Kandelaar = Beeld van Jezus in verbinding met de Heilige Geest
Had zeven armen zijn zeven geesten die voor de troon van God staan Zie ook Jes 11:2 waar de volheid van Geest zevenvoudig wordt genoemd.

54

55 Reuk offeraltaar Beeld van Jezus in verbinding met de vader.
Hij was een liefelijke reuk voor zijn God en Vader

56 Voorhang Was er om te beletten in het heilige der heilige te gaan.
Toegang was verboden – alleen de hogepriester mocht eenmaal per jaar verzoening doen. Kleed gescheurd van boven naar beneden Toegang tot de troon van de genade door Jezus Christus

57

58 Door Predikant en Docent Harry Kamphuis
Les 3 Het boek Matteüs Door Predikant en Docent Harry Kamphuis

59 Symbool Matth. Jezus is Koning
Er zijn vier dingen van God te zeggen: Van hem is het koninkrijk (Matth.) De kracht (Marc.) De heerlijkheid (Luc.) Tot in Eeuwigheid (Joh.) In de les typologie gaan wij hier dieper opin.

60 Mattheüs beschrijft de Koning
Heel vaak lees je in dit Evangelie opdat vervuld zou worden. Dit veronderstelt een kennis van het oude Testament. (130 citaten OT) het woord koninkrijk 51 x Marc. 18 Luc. 39 en Joh 3x 32 x koninkrijk der hemelen ( Uniek!) Het woord koning 19 x Marc en Luc. 10 Joh 13 Symbool Leeuw Goud en Purper (Les typolog)

61 Auteur: Naam: geschenk van de Here
Voor wie: Schreef als Jood voor de joden. Onderwerp: Jezus de koning van Israël Zoon van Alfeüs = Geleerde of Leidsman Beroep: belastinginner tollenaar.

62 Toespraken Jezus Bergrede (5-7) = Grondwet Koninkrijk
Uitzendingsrede (10) Gelijkenissen (13) Gemeente (18) Eindtijd (24 en 25)

63 Geslachtsregister 14= 2x het volmaakte getal is volmaaktheid
Mattheüs 1:17 drie keer veertien generaties tussen Abraham en Jezus. In de literatuur van Israël komt het voor dat men de geschiedenis van Israël vanaf Abraham indeelt in weken, waarbij dan één week staat voor zeven opeenvolgende generaties. Mattheüs laat uitkomen dat Jezus, na drie keer twee weken, dat is na drie keer veertien geslachten, de zevende week inluidt. D.w.z. de komst van Jezus het Oude Testament zijn hoogtepunt en vervulling heeft bereikt, met Hem is "het Koninkrijk der hemelen nabij gekomen"

64 De voorloper van de Koning
Johannes : Geen uiterlijke vorm maar bekering. Matth. 3 :2 Noemt Joodse leidslieden adderengebroed Leeft van Sprinkhanen en honing en kleed zich met de huid van een kameel. Doopt in de Jordaan (zie ook les Marc.) Wordt door Herodus vermoord ( zie les Lucas) Verzoeking in Woestijn (Zie les Marc.)

65 Jordaan Beeld van: strijd en scheiding = Gen 32:10 en 11 de dood = doods Jordaan. Gen 50:10 Scheiding aardse leven en het hemelse. Met Christus gestorven en met Hem opgestaan. Matth. 3:16 Alle gerechtigheid vervullen.

66 Drie-eenheid Stem van de Vader Zoon uit het water Duif = Geest
Zie Les Exodus Stem doe de schoenen van je voeten. Engel des Heeren = Jezus Vuur = Geest

67 Bergrede Hoofdstuk 5-7 Zalig = gelukkig Jezus komt om de wet te vervullen. Grondwet van het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk Gods ( zie les bibliologie) Uiteindelijk: Uw Koninkrijk komt zie ook Matth. 6:13 God zien. (niemand heeft God gezien dan de Zoon die het uitgedrukte beeld is van Zijn heerlijkheid)

68 Genezing Hoofdstuk 9 De vrouw is een beeld van de gelovige die krachteloos is door de macht van de zonde Zo is het dochtertje van Jarius een beeld van de ongelovige die dood is in zonde en misdaden. Ze had nog niet eens te maken met de levenskracht het bloed. Ze was nog niet eens echt een vrouw. Heel opmerkelijk dat de heilige Geest dit benadrukt. De Vrouw die twaalf jaar an bloedvloeing leed en dit meisje dat twaalf jaar was en stierf ( Marcus 5:21)

69 Kwast van het Kleed 9:20 Hebreeuwse woord Kanaaf = Vleugel of kwast. Zie ook Matth. 14:36 Beeld gemeenschap met God Ruth 2:12 gemeenschap man en vrouw Ruth 3:9 genezing van de Messias Mal 4:2 Verder beeld van Bescherming, geborgenheid, liefde

70 Zonde tegen de Heilige Geest
Hoofdstuk 12 ( Marcus 3:20) Tegen wie heeft Jezus het? Waarom? In welke tijd?

71 Koninkrijk Hoofdstuk 17 en 18
Verheerlijking op de berg Twee profeten Mozes en Elia Openb. 11 De grootste in het koninkrijk

72 Echtscheiding Hoofdstuk 19
Mozes heeft met het oog op de hardheid van uw harten. Man en vrouw zijn een vlees. ISH-ISHJA Wat God samenvoegt scheidde de mens niet. Twee mogelijkheden: echtbreuk verlating

73 Gelijkenissen Hoofdstuk 18-22
Verloren schaap =Liefde van God Joh 3:16 Verloren penning = grote vreugde. Als een zondaar zich bekeerd is er feest in de hemel. Verloren zoon = toont ons het hart van de Vader. Oudste zoon = beeld van Israël Arbeiders in de wijngaard + Onrechtvaardige Pachters

74 Mattheüs Verdorde vijgenboom = beeld van Israël Lucas 13:7 Hij zei tegen de wijngaardenier: “Al drie jaar kom ik kijken of die vijgenboom vrucht draagt, maar tevergeefs. Hak hem maar om, want hij dient tot niets en put alleen de grond uit.” Tempelreiniging = oordeel begint bij het huis van God. 1 Petr 4:17 Want het is de tijd, dat het oordeel beginne van het huis Gods; en indien het eerst van ons begint, welk zal het einde zijn dergenen, die het Evangelie van God ongehoorzaam zijn?

75 Eindtijd rede over Israël 1
Deze hoofdstukken gaan over Israël en niet over de gemeente. Math Het is de tijd van de grote verdrukking.Math 24:15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, den profeet, staande in de heilige plaats; (die het leest, die merke daarop!) De gemeente is dan al opgenomen. 2. Verder vijgenboom en zomer Vluchten uit Judea

76 Eindtijd rede over Israël 2
Mattheüs 25 Dwaze maagden. 1. Nacht = beeld grote verdrukking 2. Tien = getal van de wet 3. Vijf met olie = verzegelden 4. Bruidsmeisjes is niet hetzelfde als de bruid van het Lam 5. Vijf gaan verloren = oordeel over Israël in grote verdrukking.

77 Opname of aanname Gemeente wordt opgenomen 1 Tes 4. wegrukking naar de hemel. Israël wordt aangenomen. Verzegelden uit Israël zullen weggerukt worden (op aarde ) voor de kaken van de duivel. En ze zullen verstopt worden zie openbaringen 12. Niet goed verstaan verwarring of de gemeente door de grote verdrukking moet

78 Paasmaaltijd Hoofdstuk 26
Waarom is deze avond anders dan de andere. Omdat God ons verlost heeft uit de slavernij van Egypte. Jezus heeft ons verlost van de slavernij van de Duivel. Brood = Lichaam Wijn = bloed Voordat Jezus gaat sterven zingt hij het hallel de lofzang. Psalm 113 t/m 118 Ps. 116 Ik lag gekneld in banden van de dood daar de angst der hel mij al troost deed missen.

79 Het lijden Getsemane = Vreugde beker van de paasmaaltijd wordt de lijdensbeker. Bloed zweten = als je bang bent loopt de bloedruk zo op dat de kleine haarvaatjes knappen. Haan symbool van het licht en waakzaamheid Sterven van Jezus – De grote waarom vraag van Jezus in zijn verlating. Past consequentie

80 Het graf Nieuw graf – profetisch Jes 53:9 En men heeft Zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij den rijke in Zijn dood geweest, omdat Hij geen onrecht gedaan heeft, noch bedrog in Zijn mond geweest is. Wacht en verzegeling van het graf. Engel uiterlijk bliksem en kleed wit als sneeuw. Opstanding Hoofdstuk 28 komen wij nog op terug.

81 Door Predikant en Docent Harry Kamphuis
Les 4 Het boek Marcus Door Predikant en Docent Harry Kamphuis

82 Jezus = De dienstknecht
Fil Hoofdstuk 2 5 Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was; 6 Die in de gestaltenis Gods zijnde, geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn; 7Maar heeft Zichzelven vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; 8 En in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelven vernederd,gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. 9 Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; 10 Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. 11 En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders.

83 Doulos = slaaf Marcus : Romeinse naam
voornaam Johannes ( de Here is genadig) Werkte samen met Barnabas (neef) Kol 4:10 Bijzondere band met Petrus waarschijnlijk heeft deze hem veel ooggetuige informatie doorgespeeld. Geschreven na Chr. Sleutelvers 10:43-45 Schreef voor Romeinen ( Terstond ) 40% beschrijft het lijden van de dienstknecht

84 Dopen Woord baptismus = Onderdompelen Omgeven worden door.
Met Christus sterven en met Hem opstaan Rom 6 Baptismus met de Heilige Geest Hand 1:5 13: :4

85 Exorcisme Hoofdstuk 1 Man met een onreine geest 1:24
Machtswoord van Jezus : Zwijg wees stil Geen poespas Vaak ook ga heen vertel het aan niemand. De Here Jezus heeft geen geestelijke show nodig.

86 Jezus is Kurios Over de natuur 4:35 en 6:45.
Over de zieken 1:30-34 en 1:40-42. Over de dood 5:22-43 Over de sabbat 2:23-28 en 3:1-6 Over de satan 1:12,13 en 1:34 Over boze geesten 1: :39

87 De vrouw van Petrus Petrus was getrouwd. Zijn vrouw komen we allen tegen in 1 kor 9:5 Daar wordt zij een zuster genoemd. Dus een gelovige. Stelling van der Brink dat Paulus ook getrouwd moet zijn geweest, maar dat zijn vrouw ( orthodoxe Joods) hem verlaten heeft. Hij was een rabbijn met een mandaad van het sanhedrin. Je moest dan getrouwd zijn

88 Bidden Hoofdstuk 2 2:35 En des morgens vroeg, als het nog diep in den nacht was, opgestaan zijnde, ging Hij uit, en ging henen in een woeste plaats, en bad aldaar Jezus bidt soms hele nacht voor een beslissing (Keuze discipelen) Jezus zocht de wil van Zijn Vader. Wist echter niet alle dingen. De Tijden en gelegenheden.

89 Melaatsheid Beeld van de zonde Je bent onrein Het tast je aan
Het leidt tot de dood Je bent buitengesloten Jezus raakt Hem aan was volgens de wet onrein. Onze ziekte en onreinheid heeft Hij op zich genomen.

90 Bezetenheid Marc 5 Demonen zoeken verblijfplaats
Zij zijn nog vrij. Engelen van Abadon niet Zijn gebonden in de afgrond. Jud 1:6 En de engelen, die hun beginsel niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij tot het oordeel des groten dags met eeuwige banden onder de duisternis bewaard.

91 Nazareth en uitzending
Jezus kon daar geen kracht doen vanwege het ongeloof alleen door oplegging van handen. Discipelen worden uitgestuurd. En zij dreven vele boze geesten uit en zalfden vele zieken met olie en genazen hen. 6:13 zie ook Jak 5:14 en 15 Zalven = afzonderen door en in de kracht van de Heilige Geest.

92 Blinde Betsaïda Marcus 8
Wij zijn blind door de zonde. Jezus spuugt = verachting Stof = stof van de dood Wrijft in zijn ogen = Letterlijk de dood in de ogen. Wassen door het water des Levens = Jezus.

93 Drie aankondigingen Lijden
8:31-33 na de belijdenis van Petrus dat Jezus is de Christus = Messias. 9:30-32 na de verheerlijking op de berg. 10:32-45 na het onderwijs aan zijn discipelen. Marcus 13 zie mat. 24

94 Lijden en sterven Moordaanslag marc. 14:1,2 Zalving 14:3-11
Paasmaaltijd 14:12-25 Getsemane 14::26-52 Verhoor 14:53 – 15:19 Golgotha 15:20-41 Begrafenis 15:42-47

95 Slot Hoofdstuk 16 Lege graf 16:1-8 Verschijningen 16:9-14
Zendingsbevel 16:15-18 Hemelvaart 16:19 Zending 16:20

96 Huiswerk voor de maand :
September 1. Lees globaal Genesis Exodus Mattheüs en Marcus door. 2. Print en leer de  aantekeningen


Download ppt "Door Predikant en Docent Harry Kamphuis"

Verwante presentaties


Ads door Google