De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VISIE Beleidsplan van de Procureur-generaal dd 13 maart 2006.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VISIE Beleidsplan van de Procureur-generaal dd 13 maart 2006."— Transcript van de presentatie:

1 VISIE Beleidsplan van de Procureur-generaal dd 13 maart 2006

2 2 Maatschappelijk relevant optreden OM Een uniform opsporings- en vervolgingsbeleid tot stad brengen dat ten aanzien van het strafbaar gedrag in al zijn facetten telkens een doelmatige en rechtvaardige maatschappelijke reactie uitmaakt in het kader van het gelijkheidsbeginsel. Een optimale ondersteuning te geven aan het College van Procureurs-generaal teneinde de Minister van Justitie snel, correct en degelijk gemotiveerd in te lichten over elke zaak die verband houdt met de opdrachten van het openbaar ministerie, en dit met inbegrip van het benaarstigen van een degelijk wetgevend arsenaal. Bij te dragen tot een correcte rechtspraak met respect voor de legaliteit, de algemene rechtsbeginselen en de fundamentele rechten, en ten aanzien van het aangeklaagd strafbaar gedrag in elk opzicht – inzonderheid de strafmaat – rechtvaardige beslissingen te vorderen; en de rechterlijke beslissingen correct en consequent ten uitvoer leggen.

3 3 Ondersteunen van de keten en scharnierfuncties Een goede algemene en gecoördineerde werking van het openbaar ministerie en de samenwerking tussen de diverse échelons ervan te bevorderen, en deze maximaal te ondersteunen. De doorlooptijden van gerechtelijke procedures zoveel mogelijk in te korten, de doorlooptijden van de procedures te bewaken, en actief tussen te komen ter verkorting ervan en ter verbetering van de werkprocessen, de voorraden dossiers tot een absoluut minimum te beperken, en voorkomen dat onbeheersbare of zelfs grotere voorraden gevormd worden. In het algemeen alle zaken op snelle, zorgvuldige en goed gemotiveerde wijze voor te brengen en/of te behandelen.

4 4 Kwaliteitsdenken De kwaliteit van elk facet van het optreden van het openbaar ministerie inzake rechtshandhaving, opsporing en vervolging van strafbare feiten gradueel te verbeteren door communicatie, overleg, specialisatie, expertise, duidelijke uitgewerkte deontologische normen en specifieke vorming binnen het ressort. Het kwaliteitsdenken binnen het ressort in het algemeen bevorderen. Een optimale inwendige en externe communicatie en aanspreekbaarheid van het parket-generaal te verwezenlijken voor partners, burgers en instanties, en een volledige accurate informatiedoorstroming te verwezenlijken op ieder écholon.

5 5 MACRO Niveau College van Procureurs-generaal A.Beleidsplan van 25 juni 2007 B.Voorzitterschap 2007-2008 C.Uitgebreid expertisenetwerk strafrechtelijk beleid- strafrechtspleging D.Krachtlijnen voor een strategisch plan 3 juli 2008

6 6 MACRO Niveau College van Procureurs-generaal E.Adviezen van het OM over de hervorming van het gerechtelijk landschap aan de Minister van Justitie De Clerck inzake samenwerking, steundienst, beleids- en beheerscyclus, samenwerking gewesten en gemeenschappen, sociaal recht 2009-2010 F.Visietekst informatisering OM – jaar 2010 G.Proeve van globale beheersovereenkomst 25 november 2010

7 7 A. Maatschappelijk relevant Beleidsplan OM van 25 juni 2007 Proactief werken OM – beslissingsvorming op maat 1.Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst 2.Samenwerkingsmodel Staatsmachten 3.Expertisenetwerken  adviezen (zie slide 31) 4.Overleg Directoraat-Generaal Wetgeving en Rechten van de Mens – Dienst voor het strafrechtelijk beleid 5.Communicatieplan College

8 8 A. Maatschappelijk relevant Strategisch plan 3 juli 2008 Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst 1. Verhouding tussen de Minister van Justitie en het OM 2. Inspelen staatshervorming en communautair aspect Verslagen van het College houdende een overzicht van de wetten die toepassings- of interpretatiemoeilijkheden hebben gesteld 2006-2007; 2007-2008; 2008-2009; 2009-2010

9 9 B. Ondersteunen van de keten en scharnierfuncties Beleidsplan 25 juni 2007 Statistische analyse doorlooptijden dd 22 mei 2008 Statistische analyse minnelijke schikkingen ism PG Gent Strategisch plan 3 juli 2008 Statistische analyse scharnierfuncties dd 8 december 2008 Richtlijn en draaiboek bewaking doorlooptijden en scharnierfuncties – COL dd 18 mei 2010 Samenwerkingsverbanden

10 10 B. Ondersteunen van de keten en scharnierfuncties Andere Prioriteiten 27 juni 2008 inzake informatisering Nationale antecedentendatabank Visietekst informatisering OM Oprichting OmpICT Aanbevelingen mbt afhandelingswijze (Minnelijke schikking, snelrecht) Werkgroep algemeen strafrechtelijk beleid Statistische analyse doorlooptijden informatieonderzoek

11 11 B. Ondersteunen van de keten en scharnierfuncties Andere Rondvraag noodzaak periodieke statistische analyses ten behoeve van de materienetwerken Project strafrechtelijk beleid – formulering beleidsprioriteiten Werklastmeting - 85% per 1 juli 2010 in kaart Integratie managementinstrumenten in steundienst (ICT, WLM, statistiek; organisatie ontwikkeling)

12 12 C. Kwaliteitsdenken Beleidsplan 25 juni 2007 (zie slide 7) Beleidsvisie en waarden van het ganse OM Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst Parketbeleidsplan Statistiek Kwaliteitszorg door herbekijken opdrachten en organisatie OM Strategisch plan 3 juli 2008 (zie slide 8) Hertekening arrondissementen – samenwerkingsverbanden Gemeenschappelijke ondersteuningsdienst – beleid en beheer Adviezen ivm de hertekening van het gerechtelijk landschap

13 13 C. Kwaliteitsdenken Proeve van globale beheersovereenkomst “kwaliteit” dd 25 november 2010 Kwaliteit en strafrechtelijk beleid -Verkorting van de doorlooptijden -Strafrechtelijke beleidsstatistieken -Meet- en opvolgingsinstrument voor de strafrechtsketen -Gemeenschappelijke aanbevelingen inzake afhandelingsstandaarden voor afdoening in strafzaken

14 14 C. Kwaliteitsdenken Proeve van globale beheersovereenkomst “kwaliteit” dd 25 november 2010 Kwaliteit, strafrechtelijk beleid en beheer -Parketsbeleidsplan -Ontwikkeling van de resultaatgebieden van het kwaliteitsmodel voor het OM Kwaliteit en organisatiebeheer -Optimalisering van de ICT -Werklastmeting -Optimalisering van de werkprocessen -Uitwerken van een HRM-beleid binnen het OM

15 15 C. Kwaliteitsdenken Proeve van globale beheersovereenkomst “kwaliteit” dd 25 november 2010 Kwaliteit en hertekening van het gerechtelijk landschap -Gezamenlijke beleids- en beheersinstrumenten voor parketten en auditoraten -Ondersteuning van de samenwerkingsverbanden Kwaliteit en wetsevaluatie -Wetsevaluatie en rapportering

16 16 MESO Niveau ressort

17 17 A. Maatschappelijk relevant Overleg met PK’s en AA’s Opdrachten met invulling post-mandaat van korpschefs Overleg met AA’s en AG over ontwikkeling beleid inzake sociaal strafrecht Bewaking doorlooptijden in de arrondissementen 18 juni 2010: Ontmoetingsdag “Bestuurlijk en gerechtelijke overheid… natuurlijk(e) partners!” Invoering van het parketbeleidsplan in het ressort Antwerpen-Limburg Invoering ressortelijk beleidsplan

18 18 B. Ondersteunen van de keten en scharnierfuncties Opleidingsflitsen Ressortelijke expertisecentra (REIS, ECOFIN, Slachtofferbejegening, Correctionele zitting, Intrafamiliaal geweld, BOM) Specialisatie – competentiemanagement ressort Communicatieplan Dossiers verticale integratie Samenwerkingsverbanden parketten Mechelen-Turnhout en Hasselt-Tongeren Aanduiding van een magistraat op grond van artikel 146 quater Ger. W. binnen auditoraat-generaal inzake sociaal strafrecht Samenwerkingsverbanden auditoraten-parketten Project Vitruvius Federale Politie Advies inzake werking politie in criminele zaken ingevolge de zaak R. J. / draaiboek

19 19 C. Bevorderen kwaliteitsdenken Kwaliteitscel -9 projecten meegedeeld aan arrondissementen Bevorderen kwaliteit in arrondissementen Bevorderen intrinsieke kwaliteit door aanbod stage op dienst KI

20 20 MICRO Parket bij het Hof van beroep

21 21 A. Maatschappelijk relevant Continue strijd gerechtelijke achterstand (trimestriële statistieken KI en correctionele zaken) Overleg met de heer Eerste Voorzitter en de Kamer van inbeschuldigingstelling over de doorlooptijden van de gerechtelijke onderzoeken Overlegronde met de heer Eerste Voorzitter, Voorzitters en Procureurs des Konings van het ressort mbt bespreking doorlooptijden

22 22 B. Ondersteunen van de keten en scharnierfuncties Toekomstgerichte specialisaties Functieomschrijving magistraten Omptranet – kennisbeheer rechtspraak en modellen voor het ressort OmpICT Communicatieplan ombudsmagistraat Brugfunctie tussen auditoraat-generaal en parket-generaal Directievergadering Samenwerking secretariaten van het auditoraat-generaal en parket-generaal

23 23 C. Bevorderen kwaliteitsdenken Kwaliteitscel -Project 1 : Opleidingsflitsen en coaching OM binnen het ressort -Project 2 : Bewaking van de doorlooptijden -Project 3 : Specialisatie – Draaiboeken + vademecums PK’s en AA’s ressort (publicatie Omptranet) -Project 4 : Scharnierfuncties binnen het Openbaar Ministerie beveiligen -Project 5 : Het communicatieplan -Project 6 : Behandeling criminele zaken -Instellen dubbele coaching -Proefdraaien verslaggeving in criminele zaken

24 24 C. Bevorderen kwaliteitsdenken Kwaliteitscel -Project 7 : Zelfevaluatie parketten ressort -Project 8 : Samenwerkingsverbanden met PK’s en AA’s van het ressort -Project 9 : Optimalisering samenwerking parketsecretariaat en secretariaat van het auditoraat- generaal Teamwerking

25 25 Verwezenlijkingen op niveau van het parketsecretariaat Administratieve (voorbereidende) ondersteuning bij : -Opleidingsflitsen -Oproepingen bij de KI-magistraten -Expertisenetwerken -Strafrechtspleging – Strafrechtelijk beleid -Informatica Aanpassingen werkprocessen van correctioneel bureau m.b.t. : -De bewaking van de doorlooptijden -De vereenvoudiging van de verslagen

26 26 Verwezenlijkingen op niveau van het parketsecretariaat Opvolging OMPTRANET -Opstart en voeding van ressortelijke databank -Implementatie ressortelijke databank voor expertisenetwerk internationale samenwerking in strafzaken -Centrale agenda -Digitalisatie documentatiedienst parket-generaal -Publicatie draaiboeken + vademecums PK’s en AA’s ressort Werklastmeting (controlemetingen – nulmeting en rapportering)

27 27 Verwezenlijkingen op niveau van het parketsecretariaat Aanvang en verdere uitbouw project Justscan met Assisendossiers Periodieke opvolging personeelstoestand (juridische pijler) van het ressort Administratieve vereenvoudigingen Implementatie nieuw (informatica)materiaal voor o.a. opleidingsflitsen, Assisen, KI, regeling rechtsgebied Infobord PG in Minerva – vervanging op termijn van verslaggeving artikel 136bis SV Volledige vernieuwing informaticamateriaal voor magistraten en personeel (met interne opleiding, ook voor het gebruik van diverse juridische databanken).

28 28 Verwezenlijkingen op niveau van het parketsecretariaat Reorganisatie parketsecretariaat : -Behandelingen voorstellen hoger beroep -Buitenlandse diensten -E-mail correspondentie -Dossierbeheer -Archieven Implementatie applicatie PaGe (informatisering parketten- generaal) – met interne opleidingen Ressortelijke DNA-databank nationaal laten implementeren Nieuwe personeelsstatuten: piloot voor de functieomschrijvingen

29 29 Verwezenlijkingen op niveau van het parketsecretariaat Samenwerking met CMRO ivm functieprofielen niveau A en B en ivm mandaatregeling naar Nederlands model voor parketjuristen Implementatie van uniforme huisstijl en logo OM Uniformisering formulieren Geïntegreerde werking van het parketsecretariaat van het parket-generaal en auditoraat-generaal Geïnformatiseerde implementatie van nieuwe procedure Assisenhof

30 30 LEIDERSCHAP Professioneel Leider Manager

31 31 Professioneel Werking expertisenetwerk Strafbeleid en Strafrechtspleging -Agenda’s 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010 Adviezen en onderwerpen (overzicht 2006 – 2010) zoals deelname werkgroep BOM en internetrecherche, anonieme rechercheurs, wijziging verstekregeling artikel 187 Sv, zware voet, opvolging inzage en afschrift, gerechtskosten, regeling betekening in strafzaken ism de gerechtsdeurwaarders, wijziging artikel 26 Sv, advies schouwartsen, advies wetsvoorstel wijziging taalwetgeving, voorstel strafrechtelijk kortgeding, voorstel uitgebreide minnelijke schikking, hervorming Assisen, huiszoekingen, statuut benadeelde minderjarige, hoger beroep in gevangenissen, redelijke termijn, aanwezigheid advocaat eerste verhoor

32 32 Leider Delegatie – responsabilisatie -3 leidinggevende magistraten -Ombudsmagistraat (cfr. Communicatieplan) -Referentiemagistraten -Correctionele zitting: materiegebonden specialsatie -KI: functionele referentiemagistraten (strafrechtelijk beleid, politie, slachtofferbejegening sensu lato, internationale dienst, rechterchebeheer, BOM + materiegebonden specialisatie op “waakvlam” -Bevraging persoonlijke specialisatie eerstelijns magistraten (competentiemanagement)

33 33 Leider Communicatieplan Uitgebreide beleidscel Procureur-generaal, Eerste Advocaten-generaal van het Hof van beroep en Arbeidshof, leidinggevende Advocaten-generaal, Hoofdsecretarissen parket-generaal en auditoraat- generaal

34 34 Manager Kwaliteitscel in samenwerking met het parketsecretariaat Beleidsplan OM 25 juni 2007 Strategisch plan 3 juli 2008 Proeve van beheersplan “kwaliteit” dd 25 november 2010. OmpICT en overlegstructuur R.O.


Download ppt "VISIE Beleidsplan van de Procureur-generaal dd 13 maart 2006."

Verwante presentaties


Ads door Google