De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgavond van Westland Verstandig-LEO 2.0 “Beter en concreter” Niet langer “Bullshit bingo” Vrijdag 15 november 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgavond van Westland Verstandig-LEO 2.0 “Beter en concreter” Niet langer “Bullshit bingo” Vrijdag 15 november 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgavond van Westland Verstandig-LEO 2.0 “Beter en concreter” Niet langer “Bullshit bingo” Vrijdag 15 november 2013

2 Welkom namens Westland Verstandig-LEO 2.0  Corrie Stolk  Renate van der Giessen  Leo Geubbels  Leo Boekestijn  Arie Bongaards  Peter Duijsens 2

3 WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning  Mensen met een beperking krijgen ondersteuning (ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen). Gemeente voert de WMO uit en bepaalt zelf op welke manier dat gebeurt. In Westland nu goed geregeld???  WMO-reserve van de gemeente moet ook in de toekomst alleen gebruikt worden voor WMO-ondersteuning. 3

4 Per 1 januari 2015 overheveling van Rijk naar gemeente; Belangrijk: Taken vanuit AWBZ, ZvW gaan naar WMO Zorgaanbieders krijgen dan te maken met zorgverzekeraar, het zorgkantoor en de gemeente als financier. 4

5 Per 1 januari 2015 een nieuwe jeugd wet: Jeugdzorg gaat naar Gemeente  De transitie jeugdzorg dwingt de gemeente om meer te doen voor de jeugd met minder geld;  Samen met ouders, school, sportverenigingen en burgers de hulp voor jongeren verbeteren door preventie;  Realistische doelen die zowel gemeten als onderzocht worden;  Verhelpen kleine en signalering grote problemen in het vroegste stadium bij jongeren; 5

6 Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor Jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken heeft de gemeente nu ook al en een deel wordt overgenomen van de Rijksoverheid. Dit noemt men de decentralisatie. 6

7 Achtergrond van kabinet: Vanuit de gemeente zal één persoon ondersteuning en begeleiding bieden aan mensen die dat nodig hebben. De gemeenten zitten het dichtst bij de inwoners en kunnen deze zorg effectiever met minder bureaucratie en goedkoper leveren. 7

8 Uitbreiding van taken Gemeente :  Zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen;  Hulp bij het vinden van werk of een uitkering verstrekken;  Jeugdzorg; Taken en middelen worden overgedragen en van gemeenten wordt verwacht dat ze integraal gaan werken in het sociaal domein. 8

9 Angstbeeld wordt opgeroepen: Bezuinigingen:  Geen professionele hulp meer, maar aangewezen voor hulp op familie, kennissen, buren;  Participatiemaatschappij 9

10 10

11 11

12 12

13 Het probleem nu: Alhoewel er veel wordt nagedacht is er toch behoefte aan vernieuwende ideeën. Door “het gedoe” over de overheveling van Rijk naar gemeente lijkt een soort stilstand op te treden en iedereen is bezig met die omschakeling en de voorbereidingen daartoe. Bij de gemeente Westland had dat bijna geleid tot een uitgave van € 5.5 miljoen bestaande uit het aantrekken van heel veel extra ambtenaren en een externe adviseur en het vormen van een innovatief fonds waar dan pilotprojecten mee opgestart kunnen worden. Tegen dat laatste bestaat geen bezwaar mits de centen dan wel ten goede komen aan de inwoners en de kwetsbare burger en niet opgaan aan adviezen, adviesbureaus en extra ambtenaren. 13

14 Veel onzekerheid De hele overgang van Rijk naar gemeente is nog onzeker omdat er allerlei politieke stappen genomen moeten worden. Ook dat datum 1 januari 2015 is mogelijkerwijs aan verandering onderhevig. Ook de wispelturigheid van de Rijksoverheid doet het meest tekenen. Vandaar dat Westland Verstandig-LEO 2.0 heeft aangegeven te wachten totdat er landelijk meer duidelijk is. Nu alleen maar intern voorbereidingen treffen. Voorts zijn ook de VNG en de Rijksoverheid bezig om aan te geven hoe gemeentes een en ander moeten regelen. Iedere gemeente behoeft derhalve niet “het buskruit uit te vinden”. 14

15 De gemeente heeft een koersdocument opgemaakt. Op zich is dat een goede zaak mits men nu maar niet al te veel geld op korte termijn uitgeeft aan onderzoeken en extra ambtenaren en direct geschakeld kan worden op het moment dat er landelijk meer duidelijk is. 15

16 Betreft: schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders in het kader van artikel 26 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Gemeenteraad 2006 inzake de vraag of het verstandig is nu al een bedrag te investeren in voorbereidingen Edelachtbaar College, Op woensdag 6 november2013 is in de Begrotingsraad door een raadsmeerderheid naast de nog beschikbare € 300.000 in 2013 besloten om € 1.000.000 beschikbaar te stellen voor het programma 3D in het sociale domein. Over dit onderwerp is zelfs een schorsing ingelast op verzoek van College van B&W. Uiteindelijk heeft Westland Verstandig-LEO 2.0 als enige 16

17 fractie tegen gestemd tegen deze ’vrijbrief’ van € 1.300.000 tot maart 2014. Wij stelden als voorwaarde dat nog dit jaar met een gemotiveerde onderbouwing gekomen zou moeten worden. Wij hebben steeds aangegeven dat Westland niet voorop zou moeten willen lopen zolang ze er in Den Haag nog zoveel ‘gedoe’ is en de wetgeving nog grotendeels door de Tweede Kamer en helemaal door de Eerste Kamer moet. Onze zorg om dit nog steeds hoge bedrag vrij te geven is ook ingegeven door de gevolgde aanpak tot nog toe. Laatstelijk is dat nog weer bevestigd geworden in de recent gehouden bijeenkomst in De Kiem hier in ’s-Gravenzande en de moeizame wijze om in een extra Raadinformatiebijenkomst onderbouwingen voor deze grote begrotingspost van oorspronkelijk € 5,5 mln. te krijgen. Overigens alle, zo niet bijna alle raadsfracties liepen daar tegen te hoop. 17 Vervolg vorige pagina

18 Op woensdag 6 november 2013 stuurde de staatssecretaris van Volksgezondheid een brief over de hervorming langdurige zorg (HLZ) naar de Tweede kamer m.b.t. de persoonlijke verzorging. Omdat die verzorging voor bijna 85% gerelateerd is aan patiënten met somatische problematiek en voor ca. 10% lichamelijk beperkten en dementie gerelateerd is, betekent dit dat de samenhang met de medische zorg voor 95% van de doelgroep groot is en derhalve wordt overgeheveld naar de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat straks nog maar 5% van dat budget persoonlijke verzorging naar gemeenten gaat in de WMO. De reactie van de voorzitter van de directieraad VNG liegt er niet om. Zij schort de gesprekken over de decentralisatie van de zorg op. Zij beweert dat daarmee het doel ‘zorg dichtbij’ onder druk komt, het kabinet zijn visie 180 graden draait en dat de gemeenten de verantwoordelijkheid over dit deel van de zorg zouden moeten krijgen, zoals eerder het plan was. Tevens maakt zij zich zorgen dat nu € 2,5 mld. van de € 6 mld. (AWBZ-deel van de 3D) niet naar de gemeenten gaat en dat daardoor de mogelijkheid om synergie-effecten en derhalve te besparen minder worden. 18 Vervolg vorige pagina

19 Vragen:  Wat is de mening van het College over dit ‘Haagse gedoe’? Wordt hierdoor het standpunt van Westland Verstandig-LEO 2.0 bevestigd dat we in Westland niet vooruit moeten lopen op deze ‘valse’ muziek uit Den Haag?  Wat vindt het College van deze heroverweging van de Hervorming Langdurige Zorg, zoals verwoord in de kamerbrief?  Wat vindt u van de reactiebrief van de VNG?  Wat betekent dit voor Westland financieel?  Hoeveel (absoluut en percentueel) van de gemaakte kosten in 2013 is indicatief toe te rekenen aan dit onderdeel van de 3D en de AWBZ-decentralisatie in het bijzonder?  Heeft dit nog gevolgen voor het verdere programma? Kan dat afgeslankt worden? Welke kostenbesparing brengt dat met zich mee?  Schorst de gemeente de activiteiten ook op m.b.t. de decentralisatie van de zorg of gaat u gewoon door? Graag toelichten. De fractie van Westland Verstandig-LEO 2.0 verzoekt u de vragen binnen de daarvoor gestelde termijn schriftelijk te beantwoorden. 19 Vervolg vorige pagina

20 Belangrijk :  Niet meer met allerlei deelfacetten werken, maar kijken wat nodig is voor de (kwetsbare) burgers. 20

21  Zorg zo dicht mogelijk bij de inwoners.  Zorg regelen en leveren op maat, per kern en per wijk. 21

22 Wat is er:  Transitieplan (regionaal transitiearrangement) Rijk, VNG en IPD van 13 mei 2013. Doel is afspraken per regio om: continuïteit van de zorg, het beperken van de zogenaamde frictiekosten en het beperken van discontinuïteit en het opzetten van een infrastructuur. Verder afwachten: hoe het verloopt! 22

23 Wet verhoging AOW en prl  Verhoging AOW  Verhoging pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar per 1 januari 2014  Regeerakkoord  strakkere afspraken 23 2013 65+ 1 mnd 2014 65+ 2 mnd 2015 65+ 3 mnd 2019 66 jaar 2016 65+ 5 mnd 2017 65+ 7 mnd 2018 65+ 9 mnd

24 Wel nu al regelen:  Gevolgen wijziging AWBZ-regels: zorginstellingen sluiten: probleem bestaande bewoners;  Überhaupt los van alle ontwikkelingen véél meer aandacht voor de bouw van zorgwoningen. 24

25 Realiseren van zorgwoningen Wat wordt onder zorgwoningen verstaan: geschikte woningen met zorg op maat zoals het leveren van thuiszorg, specialistische zorg, nachtzorg, palliatieve zorg, thuisbegeleiding etc. Uitgangspunten:  Behoud van de kwaliteit van het leven  Zelf de regie in handen houden;  Geschikte woningen voor hulp en ondersteuning naar behoefte;  Zorg aan huis;  Veilige en geborgen woonomgeving. 25

26 Ook zouden er meer focuswoningen in Westland moeten komen. Focuswoningen eventueel in combinatie met ADL, algemene dagelijkse levensverrichtingen, bestemd voor ernstig gehandicapten die de kans krijgen op een normale manier te leven. 26

27 Een goede structurele opzet vergt medewerking van alle betrokkenen: wooncorporaties, zorginstellingen, de diverse bij de zorg betrokken instanties en de gemeente. De rol van de gemeente dient ofwel faciliterend ofwel ondersteunend ofwel mede”bouwend” te zijn. In ieder geval actief! 27

28 De gemeente, woningbouwcorporaties, zorginstellingen en allen die betrokken zijn bij de zorg moeten (nog) beter samenwerken om beter te kunnen voldoen aan de vraag naar passende zorgwoningen voor ouderen en zorgbehoevenden. 28

29 Partijprogramma Westlandverstandig-LEO 2.0 De gemeente moet het voortouw nemen om een zorgwoningstructuurvisie te maken waarbij de navolgende uitgangspunten in acht worden genomen: 1. oriëntatie per kern naar de beschikbare plekken voor de realisering van woningen en daarbij betrekken de bestaande zorgcomplexen die Pieter van Foreest en/of Careyn niet meer als zodanig wensen te gebruiken; 2. vaststellen van de behoefte aan woningen voor ouderen per dorpskern tussen nu en de komende 20 jaar; 3. bezien of bestaande woningbouwplannen die niet en ook niet op korte termijn te realiseren vallen gezien de crisis op de markt, gewijzigd kunnen worden in wooncomplexen voor ouderen; 4. het bepalen van het aantal in de komende jaren te realiseren zwoningen per kern, uitgaande van de behoefte/taakstelling; 29

30 5. concreet plan welke rol de woningbouwcorporaties/zorginstellingen en overige bij de zorg betrokken instanties hebben bij de realisering van woningen en opzet van de aan te bieden hulp; 6. onderzoek doen naar de wenselijkheid en de haalbaarheid van één groot zorgwoningcomplex in Westland. Het voorbeeld van de Berkenflat in ’s-Gravenzande verdient elders in Westland navolging, destijds particulier initiatief, nu voorbeeldfunctie; Blijkbaar is het mogelijk een sluitende exploitatie vast te houden zonder financiële steun van de gemeente of een grote zorginstelling; 30 Vervolg vorige pagina

31 Eigen woningbedrijf De gemeente moet zelf weer een woningbedrijf oprichten en dat woningbouwbedrijf moet mede actief ingezet worden voor de realisering en organisatie van woningen/zorgcomplexen zodra de wooncorporaties en/of de zorginstellingen niet voorzien in de dringende behoefte voor zorgwoningen/complexen; De gemeente moet in de prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties opnemen de wens van het realiseren van woningen voor ouderen; 31

32 De gemeente dient daadwerkelijk te helpen met het behoud van de zorgcentra in de dorpskernen. Ouderen in de onderscheidende dorpskernen hebben het recht om in hun dorpskern van de oude dag te genieten. De gemeente blijft verplicht daarvoor te zorgen, direct of indirect, faciliterend of zelf initiatief nemen, geld lenend en/of leningen garanderend; 32

33 De gemeente dient zorgvuldig toe te zien wat er gebeurt met de vrijkomende gebouwen/gronden van Duinhof, Sonnevanck en Rozenhof. 33

34 Woningbouwcorporaties hebben als doel levensloopbestendige woningen te realiseren. Hoeveel van dit soort woningen hebben de woningbouwcorporaties in de afgelopen periode gerealiseerd? Wat is de taakstelling überhaupt voor de realisering van levensloopbestendige woningen? 34

35 De gemeente dient burgerinitiatieven – groot en klein- te faciliteren die ertoe leiden dat er meer woningen voor ouderen komen. Recentelijk initiatief oude Bernadetteschool van een projectontwikkelaar; 35

36 De gemeente dient ook te faciliteren en te ondersteunen in het aanpassen van individuele woningen voor mantelzorg. Daartoe dienen de regels zonodig te worden aangepast en in concrete gevallen zal de mogelijkheid geboden moeten worden aan de bewoners om woningen aan te passen waardoor ook eventueel de ouders door hen in die woning gehuisvest en verzorgd kunnen worden; 36


Download ppt "Zorgavond van Westland Verstandig-LEO 2.0 “Beter en concreter” Niet langer “Bullshit bingo” Vrijdag 15 november 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google