De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleidsplan 2014-2019 Inhoudsopgave beleidsplan Missie Inleidende samenvatting Werkdomeinen en werklijnen Interlokale en interbestuurlijke samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleidsplan 2014-2019 Inhoudsopgave beleidsplan Missie Inleidende samenvatting Werkdomeinen en werklijnen Interlokale en interbestuurlijke samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1

2 Beleidsplan 2014-2019

3 Inhoudsopgave beleidsplan Missie Inleidende samenvatting Werkdomeinen en werklijnen Interlokale en interbestuurlijke samenwerking Regionale samenwerkingsverbanden en projecten Leiedal als organisatie Financieel plan

4 Missie Leiedal is de interlokale vereniging voor streekontwikkeling in Zuid-West-Vlaanderen die de deze streek dynamisch en duurzaam wil helpen uitbouwen tot een aantrekkelijke streek om te ondernemen, te werken, te wonen en te beleven.

5

6 Missie Interactief en innoverend: -Samen -Strategisch -Streekgericht -Stimulerend -Slimmer

7 Inleiding Streekontwikkeling met een economisch fundament Leiedal integreert, innoveert en inspireert Drie werkdomeinen en drie werklijnen Eenvoudiger overleg met meer impact Regionale projecten in uitvoering van Streekpact en Eurometropool Kostenbewust meerwaarden creëren

8 Werkdomeinen en werklijnen

9

10 Werkdomein ondernemen & ontwikkeling Fysieke en mentale ruimte voor ondernemen Aandacht voor bestaande en nieuwe KMO’s Slimme logistieke poorten verder uitbouwen Innoveren in prospectie en aanbod 60% uitgifte uit reconversie, hergebruik en verdichting Opwaarderen oudere terreinen Begeleiden ondernemingen Ondernemersvriendelijk klimaat creëren Sociale economie verweven met lokale economie Over de grenzen de regio promoten Kwalitatief en betaalbaar wonen

11

12 Werkdomein ruimte & leefomgeving Partnerschap met lokale besturen verstevigen Grens- en sectoroverschrijdend werken Visie en plannen vertalen op het terrein Werkmethodes en kennis delen gedragen regionale ruimtelijke visie uitwerken

13

14 Werkdomein mens & samenleving Expertise bundelen en ondersteunen Wonen Cultuur Sociaal beleid Sport Sociale economie

15

16 Werklijn e-government Breed inzetbaar, focus op visie en aanpak ICT laten renderen en bestuurskracht versterken Open data en mobiele toepassingen Bestaande platformen verbreden en verdiepen Uitbouwen van een multikanaaldienstverlening Innovatie vertalen op het terrein

17

18 Werklijn proces- & projectregie Deskundig adviseren van lokale besturen Antwoord op complexe vraagstukken Regionale visie ontwikkelen door samen te dromen, te denken en te doen

19

20 Werklijn communicatie & participatie Actiever en creatiever imago vormen Doordacht en effectief communiceren Kijken wordt deelnemen Werven, verbeelden, digitaliseren Debatteren over de streek

21

22 Interlokale en interbestuurlijke samenwerking De belangen van de gemeenten behartigen Delen van middelen en kennis Eenvoudiger overleggen, krachtiger aansturen Nieuwe samenwerking opstarten Interbestuurlijk samenwerken

23

24 Regionale samenwerkingsverbanden en projecten Behoud door ontwikkeling Kameleon & De Kloof / Transfo en andere regionale trekpleisters / van beschikbare gronden tot reconversiemogelijkheden / Lokaal patrimonium en vacante plekken Mobiliteit, infrastructuur en publieke ruimte Rekover / Missing links weginfrastructuur / Trage wegen / Publieke ruimte Klimaatneutrale regio Warmer Wonen / Burgemeestersconvenant/ Hernieuwbare energie Blauw-Groen Netwerk Groene sporen / Seine-Schelde project

25

26 Regionale samenwerkingsverbanden en projecten Streekontwikkeling Participatie in streekorganisaties Sterk Besturen in een Sterke Regio Onderzoek en innovatie Slimme Gemeente/Slimme Organisatie Zorginnovatie e-Inclusie UiTPas Technologische jongeren van morgen

27

28 Leiedal als organisatie Een organisatie die krachten wil bundelen Een transparant en interactief bestuur Een beperkte overhead die zoveel als mogelijk wordt gedeeld met andere organisaties Eenvoudige en wervende communicatie Een begeesterende en motiverende werkgever in een regionaal netwerk

29

30 Financieel kader Actuele context: rendabiliteit en solvabiliteit Rendabiliteit Positief resultaat voor elk boekjaar Marge uit realisaties: buffer en fondsen Beperkte bijdrage gemeenten Kostendelende dienstverlening Subsidies Eigen inkomsten Solvabiliteit Investeringsruimte creëren

31 Financieel kader

32 Principes en perspectieven voor de periode 2014-2019 Raming financieringsbronnen 2014 2019 Toetsing haalbaarheid financieringsbronnen Te behalen marge uit verkopen Betaalde opdrachten Bijdrage gemeenten

33 Raming financieringsbronnen 2014 Hypothese Uitgaande van geraamde werkingskosten van 5.085.000 euro Diverse financieringsbronnen (behalve marge uit verkopen) zijn gelijk aan begroting 2013 Hoeveel moet er behaald worden uit marge verkopen ?  2.457.000 euro

34 Raming financieringsbronnen 2019 gewone werkingskosten bijz. ext. werkingskostentotaal% Kosten4.970.000790.0005.760.000100 Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie144.000- 2,50 B. Marge uit verkopen2.432.000425.0002.857.00049,60 C. Betaalde opdrachten898.000130.0001.028.00017,85 D. Subsidies288.000235.000523.0009,08 E. Bijdragen gemeenten762.000- 13,23 F. Diverse eigen inkomsten446.000- 7,74 Opmerkingen 1) Hypothese voor financiering gewone werkingskosten: A-C-D-E-F: +2%/jaar vanaf 2015 B = minimum te behalen marge om de kosten te salderen: 2.857.000 euro

35 Opmerkingen bij de financieringsbronnen CONCLUSIE: Te behalen marge is haalbaar op basis van deze hypothesen.

36 Discussiepunten Financiële tussenkomst nutsleidingen door gemeente op wiens grondgebied zone wordt gerealiseerd Bestemming fondsen (deel van de marge dat bestemd wordt voor regionale projecten) Betaalde opdrachten Voor gemeentebesturen en andere lokale besturen Tarieven worden niet geïndexeerd in 2014 Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= 18.620 euro) Bijdrage gemeenten Geen indexatie voor 2014 Discussiepunt: ook geen indexatie voor 2015? (= 13.800 euro) Opmerkingen bij de financieringsbronnen

37 Principes en perspectieven voor de periode 2014-2019 Implicaties voor uitgaven Gewone werkingskosten - Geen hogere werkingskosten door te besparen - Verminderen personeelsbestand - Besparen op overhead - Inschakelen externen beperkt houden - Afschrijvingen Bijzondere externe werkingskosten - 2014: beperken tot 715.000 - Tot 2019: beperken tot inflatie

38 Raming werkingskosten 2014-2019 Principes mbt gewone werkingskosten 1.Bezoldigingen / Pensioenen Evolutie personeelsbestand Gem. 2008 – 2013:44,95 VTE Begroting 2013:43,7 VTE Raming 2014:41,4 VTE Bijkomende inzet van personeel: in de mate dat er bijkomende externe financieringsbronnen zijn. Indexering: cfr. Inflatie + 1% voor anciënniteit en promotie Hypothese: 2+1 = 3%/jaar Pensioenen statutairen vanaf 2012: kost ten laste van Leiedal Indexering: inflatie (hypothese: 2%/jaar)

39 Raming werkingskosten 2014-2019 Principes mbt gewone werkingskosten 2. Kosten eigen aan het instituut en algemene werkingskosten  Besparing van 10,5% t.o.v. begroting 2013  Index: inflatie (hypothese: 2%/jaar)  In 2019 ongeveer op zelfde niveau als begroting 2013  Delen overheadkosten met andere organisaties (cfr. sterk besturen) 3. Kosten externen – idem als begroting 2013:110.000 euro 4.Afschrijvingen (excl. Uitbreiding Kantoren) idem als begroting 2013:210.000 euro

40 Raming werkingskosten 2014-2019 Samenvatting gewone werkingskosten Gemiddeld periode 2008-2013begroting 2013raming 2014raming 2019 personeel3.424.6523.605.0003.242.0003.758.000 pensioenen statutairen45.250135.000 149.000 kosten eigen aan instituut226.369265.000213.000235.000 algemene werkingskosten446.829487.000460.000508.000 kosten externen118.446110.000 afschrijvingen170.456210.000 totaal4.432.0024.812.0004.370.0004.970.000

41 Raming werkingskosten 2014-2019 Bijzondere externe werkingskosten gemiddelde 2008-2013begroting 2013raming 2014 raming 2019 (incl. stijging 2%/j) Streekontwikkelingsprojecten176.128190.000200.000221.000 Andere regionale projecten535.360567.550515.000569.000 Subtotaal711.488757.550715.000790.000 Kosten n.a.v. 50 jaar Leiedal55.453--- Cofinanciering projecten ikv engagementen tav provincie113.832176.630-- Algemeen totaal880.773934.180715.000790.000

42 Samenvatting raming totale werkingskosten raming 20142019 Gewone werkingskosten4.370.0004.970.000 Bijzondere externe werkingskosten715.000790.000 5.085.0005.760.000


Download ppt "Beleidsplan 2014-2019 Inhoudsopgave beleidsplan Missie Inleidende samenvatting Werkdomeinen en werklijnen Interlokale en interbestuurlijke samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google