De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PROCESVISIE - INTRODUCTIE WWW.INFOCON.NL ROSMALEN, VOORJAAR 2013 Specialist in de Test discipline © Infocon 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "PROCESVISIE - INTRODUCTIE WWW.INFOCON.NL ROSMALEN, VOORJAAR 2013 Specialist in de Test discipline © Infocon 1."— Transcript van de presentatie:

1 PROCESVISIE - INTRODUCTIE WWW.INFOCON.NL ROSMALEN, VOORJAAR 2013 Specialist in de Test discipline © Infocon 1

2 1. PROCESVISIE: FASEN EN DISCIPLINES 2. WERKPRODUCTEN 3. DISCIPLINE: REQUIREMENTS 4. DISCIPLINE: ANALYSIS&DESIGN 5. DISCIPLINE: TEST 6. AFSLUITING © Infocon Agenda 2

3 1. Procesvisie: fasen en disciplines (1) © Infocon Processen en fasering 3 Kwaliteits- definitie Afron- ding Kwaliteitsborging Kwaliteitsverbetering Kwaliteitscontrole Projectmanagement en Configuratiemanagement Project Con- ception fase Inception fase Elabo- ration fase Con- struction fase Tran- sition fase Primair Kwaliteit Secundair

4 1. Procesvisie: fasen en disciplines (2) © Infocon Fasering en beslissen 4 Tussen de verschillende fasen van een project is steeds een duidelijk beslispunt aanwezig Beslispunt betekent:  enerzijds: goedkeuring en vastlegging resultaat voorafgaande fase  anderzijds: vaststelling welke activiteiten in de volgende fase(n) zullen plaatsvinden Elk beslispunt wordt ondersteund door zowel inhoudelijke als beheersmatige beslisdocumenten Con- ception fase Inception fase Elabo- ration fase Con- struction fase Tran- sition fase Project resultaat Projectweg

5 1. Procesvisie: fasen en disciplines (3) © Infocon Inception-fase 5 Inception fase Producten PID Risk list Business Case Business Model Vision SAD PAP / MTP Producten PID Risk list Business Case Business Model Vision SAD PAP / MTP Te beantwoorden vragen: Zijn we het eens over de scope? (Vision) Is er op zijn minst één oplossing of oplossingsrichting bekend? (SAD) Zijn we het eens over de wensen en eisen? (Use Case Model en Acceptatieplan) Hebben we de belangrijkste risico’s en afdoende tegenmaatregelen in beeld? (Risicolijst) Zijn we het erover eens dat de globale planning en kosteninschatting realistisch zijn? (Software Development Plan) Zijn we het eens over het te volgen proces en de tools waarmee we de oplossing realiseren? Te beantwoorden vragen: Zijn we het eens over de scope? (Vision) Is er op zijn minst één oplossing of oplossingsrichting bekend? (SAD) Zijn we het eens over de wensen en eisen? (Use Case Model en Acceptatieplan) Hebben we de belangrijkste risico’s en afdoende tegenmaatregelen in beeld? (Risicolijst) Zijn we het erover eens dat de globale planning en kosteninschatting realistisch zijn? (Software Development Plan) Zijn we het eens over het te volgen proces en de tools waarmee we de oplossing realiseren? Planvorming

6 1. Procesvisie: fasen en disciplines (4) © Infocon Elaboration-fase 6 Creëren stabiele situatie Elabo- ration fase Te beantwoorden vragen: Hebben we een gedetailleerd beeld van de meest kritische requirements? (Enkele Use Case Specifications uitgewerkt) Hebben we een stabiele architectuur in werkende code? (Architecturele Prototypen en SAD) Is de ontwikkelomgeving ingericht en adequaat gebleken? Hebben we de belangrijkste risico’s overwonnen? (Proof of Concept) Hebben we een accuraat idee van kosten, planning en scope? Wordt de business case nog gehaald? Te beantwoorden vragen: Hebben we een gedetailleerd beeld van de meest kritische requirements? (Enkele Use Case Specifications uitgewerkt) Hebben we een stabiele architectuur in werkende code? (Architecturele Prototypen en SAD) Is de ontwikkelomgeving ingericht en adequaat gebleken? Hebben we de belangrijkste risico’s overwonnen? (Proof of Concept) Hebben we een accuraat idee van kosten, planning en scope? Wordt de business case nog gehaald? Producten Adm. Organisatie SAD SRS Testdesign PID Business Case Stageplan Producten Adm. Organisatie SAD SRS Testdesign PID Business Case Stageplan

7 1. Procesvisie: fasen en disciplines (5) © Infocon Dambord 7 Disciplines Infocon

8 2. Werkproducten (1) © Infocon Belanghebbenden  Business Proces Model  Inhoud: levert een overzicht van de relevante bedrijfsprocessen en toont de samenhang tussen de business objecten die daarin een rol spelen  Wie schrijft: business (proces) analist  Project Start Architectuur (PSA)  Inhoud: architecturele kaders en richtlijnen waarbinnen het nieuwe product zal gaan functioneren  Wie schrijft: ICT-architect  Product Acceptatie Plan (PAP)  Inhoud: verschaft een meetbare basis voor de te accepteren werkproducten  Wie schrijft: testmanager 8

9 2. Werkproducten (2) © Infocon Requirements  Vision  Inhoud: beschrijft het gezamenlijk perspectief van opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot het project  Wie schrijft: informatie/system analist  SRS (System Requirement Set)  Inhoud: Use Case Model: een overkoepelend overzicht van de onderkende Use Cases, hun samenhang, gewicht en classificatie Use Case Specification(s): de uitgewerkte beschrijving van de interactie van een Actor met het te bouwen systeem Supplementary Specifications: niet functionele specs  Wie schrijft: informatie/system analist 9

10 2. Werkproducten (3) © Infocon Analysis&Design  Software Architectuur Document  Inhoud: bevat de hoofdlijnen van de oplossing, bestaande uit zowel de logische opdeling in componenten als de toe te passen patronen en alle ontwerpkeuzes  Wie schrijft: Software/Project Architect  Analysis Model  Inhoud: verdere uitwerking van de logische interne samenhang tussen de onderkende componenten (Use Case Realizations)  Wie schrijft: Designer/Ontwikkelaar  Design Model  Inhoud: vertaling logische gewenste structuur naar de implementatie ervan (o.a. Data Model)  Wie schrijft: Designer/Ontwikkelaar 10

11 2. Werkproducten (4) © Infocon Test  (Master) Test Plan  Inhoud: een document dat de testaanpak voor het gehele project beschrijft (testscope, testorganisatie, testtypen, testhulpmiddelen, testtooling en testomgeving)  Wie schrijft: testmanager  Testontwerp  Inhoud: een document, al dan niet vergezeld van testscripts en testdata, waarin wordt vastgelegd welke elementen getest zullen worden (bijvoorbeeld Use Case Scenario's, niet-functionele requirements, compleetheid), en welke test cases daarvoor zullen worden gebruikt  Wie schrijft: test analist/tester 11

12 3. Discipline: Requirements (1) © Infocon Doel  Vaststellen en vastleggen van de eisen en wensen die aan een oplossing worden gesteld: de requirements Rollen  Keyrol: System Analist (verantwoordelijk voor het vaststellen van de eisen en wensen en het vertalen van deze eisen en wensen in specificaties voor de realiseren oplossing  System Analist wordt hierbij ondersteund door de User Interface Designer die de specificaties ten aanzien van de User Interface uitwerkt  Belangrijke reviewers binnen het projectteam voor de System Analist zijn de Project Architect en de Test Analist 12

13 3. Discipline: Requirements (2) © Infocon Taken System Analist 13 Vastleggen specificaties in een Software Requirements Set (SRS) bestaande uit: Use Case Model met gebruik making van het PAM 1) en SAD 2) model Use Case Specifications Supplementary Specifications 2) Parallel aan opstellen Use Case Model werkt User Interface Designer de specificaties van het User Interface uit in Storyboards User Interface Specificaties 1)Proces Architectuur Model 2)Software Architecture Document 3)Geldig voor meerdere use cases en niet functionele specificaties

14 3. Discipline: Requirements (3) © Infocon Samenhang deliverables 14 Vision: beeldvorming en scope; onderbouwing PID SRS: contract tussen gebruikers en project en vormt de baseline voor bouwers Use Case Realizations: vertaling Use Case naar welke interactie daarvoor binnen systeem tussen componenten moet plaatsvinden (discipline: Analysis&Design)

15 4. Discipline: Analysis&Design (1) © Infocon Keyrol: Project Architect 15

16 4. Discipline: Analysis&Design (2) © Infocon Rol: Ontwikkelaar 16

17 4. Discipline: Analysis&Design (3) © Infocon Samenhang begrippen/producten 17

18 5. Discipline: Test (1) © Infocon Doel  Validatie van datgene wat binnen het project is gerealiseerd, van unittest tot en met de acceptatietest door gebruikers en beheerorganisatie (wordt voldaan aan de vooraf vastgelegde specificaties?) Rollen  Keyrol: Testmanager (verantwoordelijk)  Ondersteund door Testcoördinator, Testanalist/-Designer (inhoudelijk), Tester (uitvoering) en Gebruiker (uitvoering)  Afhankelijk van project kunnen rollen worden gecombineerd 18

19 5. Discipline: Test (2) © Infocon V-Model  Standaard uitgangspunt voor testen binnen de procesvisie  Uitgegaan wordt een verband tussen de mate ven detaillering in de ontwikkeling van het systeem en de teststages 19

20 5. Discipline: Test (3) © Infocon Samenhang deliverables 20 Vision PAP Perspectief van opdrachtgever en opdrachtnemer Acceptatie- strategie Detail TP Detail TP Test design Test design Test results Test results Test report Test report Eisen/ wensen Eisen/ wensen Voor elke fase SAD (Software Architecture) SRS (Use Cases, e.d.) Test- specificatie MTP Testuitvoering Testafronding Testplanning Verantw.heid: Projectmanager Verantw.heid: Projectmanager Teststrategie Verantw.heid: Testmanager Verantw.heid: Testmanager

21 5. Discipline: Test (4) © Infocon Testsoorten 21 “Whitebox” “Blackbox”

22 5. Discipline: Test (5) © Infocon Testomgevingen 22 Leverancier Klant

23 5. Discipline: Test (6) © Infocon Testvormen  Securitytest: test op ongeautoriseerde toegang  Performancetest: test op performance eisen  Regressietest: test of wijzigingen geen ongewenste neveneffecten teweegbrengen in andere delen van het systeem  Installatietest: test of software middels de installatie- procedure/-programma kan worden geïnstalleerd  GUI/User Interfacetest: test of User Interface voldoet aan de hieraan gestelde eisen  Documentatietest: test of documentatie voldoet aan eisen  Portabilitytest: test vervangbaarheid hardware/software  … 23

24 UW PARTNER IN TESTEN DANK VOOR UW AANDACHT 6. Afsluiting © Infocon 24 Infocon Services Kooikerstraat 7 5241 MC Rosmalen T 073 52 19 567 E info@infocon.nlinfo@infocon.nl W www.infocon.nlwww.infocon.nl


Download ppt "PROCESVISIE - INTRODUCTIE WWW.INFOCON.NL ROSMALEN, VOORJAAR 2013 Specialist in de Test discipline © Infocon 1."

Verwante presentaties


Ads door Google