De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Operational Excellence 2.0

Verwante presentaties


Presentatie over: "Operational Excellence 2.0"— Transcript van de presentatie:

1 Operational Excellence 2.0
Benutten van potentieel

2 Operational Excellence Praktijk van 2010
Veel ondernemingen noemen Operational Excellence expliciet in hun strategie Helaas: weinig geven er invulling aan of men heeft een beperkte scope Gaat alleen over procesoptimalisatie, niet over de organisatie Intern gericht, niet klantgericht Geldt alleen voor de operatie, niet voor commercie Gericht op ‘harde’ proceskant, gedragsverandering moet ‘vanzelf’ volgen Operational Excellence is een project, niet van de lijnorganisatie Wordt ingevuld met een methode of concept: lean-trainingen, STP, etc Oorzaken: Onvoldoende kennis van en ervaring om het concept Operational Excellence binnen de gehele organisatie betekenis te geven Onvoldoende vaardigheden in veranderen en implementeren

3 Operational Excellence Praktijk van 2010
De huidige manier van invulling van het begrip Operational Excellence zorgt voornamelijk voor realisatie van quick wins en tijdelijke resultaten door middel van veranderingen in proces-stappen en methodisch werken. Operational Excellence 2.0 realiseert het aanwezige potentieel van de organisatie door middel van 6 bouwstenen……

4 Operational Excellence 2.0 Benutten van potentieel
Heldere en gedragen strategie Organisatie afgestemd op klantpropositie Hogere winstgevendheid & rendement Verhoogde klanttevredenheid Verbeterde concurrentiepositie Betere motivatie medewerkers Focus van kostenbeheersing naar performance verbetering Meer grip op prestaties Meer en kwalitatief betere output met kortere doorlooptijd

5 Operational Excellence 2
Operational Excellence 2.0 De 6 bouwstenen van Operational Excellence 2.0 Operational Excellence 2.0 is het vermogen om een effectieve en efficiënte waardeketen te realiseren door middel van samenhang in processen, (klant-) strategie, organisatie, systemen, HRM & management (-stijl). Duurzame resultaten worden bereikt door een passende veranderstrategie en het vormgeven van continue verbeteren.

6 Operational Excellence
Strategie keuze Uit praktijkervaringen en onderzoek is gebleken dat succesvolle bedrijven een keuze maken voor een dominante waarde discipline. Perspectief klant Zij zijn het meest innovatief Constant vernieuwend en creatief (voorop) Intern perspectief Focus op constante introductie Product is koning Product Leadership Industry Leadership waarde discipline Waarde Minimum drempel Perspectief klant Unieke service Precies wat ik zoek (beste en grootste assortiment) Reageren snel op de markt Perspectief klant Goede prijs (waar voor je geld) Betrouwbare club Maken geen fouten Michael Treacy & Fred Wiersema PL: Samsung Apple Nike CI: Toys R Us Amazon OE: Dell Computers Federal Express KLM Operational Excellence Customer Intimacy Treacy & Wiersema Intern perspectief - Focus op kosten en kwaliteit - Proces is koning Intern perspectief Focus op identificatie van begrip voor en service aan de klant Klant is koning

7 Operational Excellence 2.0 Strategie
Dit betekent: Keuze voor primaire waarde discipline organisatie Operational Excellence vraagt een nadere uitwerking Alle bedrijfsonderdelen dezelfde primaire waarde discipline Keuze voor klantsegmenten Een strategische leidende keuze voor de gehele organisatie, vertaald voor iedere unit en afdeling binnen hun eigen (unieke) omgeving En dit betekent dus ook: Niet alles voor iedere klant willen aanbieden Grenzen kennen Maar ook: blijven inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de markt

8 Operational Excellence 2
Operational Excellence 2.0 Integrale scope: van strategie naar resultaat

9 Operational Excellence 2.0
Operational Excellence 2.0 Integrale scope voor bedrijfsmodel Product Leadership Customer Intimacy Operational Excellence 2.0 Kop-tot-staart efficiënte, gestandaardiseerde processen Betrouwbare, efficiënte service Duidelijke & heldere rollen en verantwoordelijkheden Produktie van maatwerkprodukten en/of persoonlijke elementaire service voor best passende oplossing Extra service voor totaaloplossing Uitvinden en innovatie Commercialiseren: vertalen naar produkten Exploiteren van de markt Resultaatgericht, focus op grondoorzaken Samenwerken onderdelen, klanten, leveranciers Hoge motivatie en klantgerichtheid Zelfsturend bij punt van klantcontact Sterke vaardigheden aan de rand Ad hoc, organisch en cellulair Gespecialiseerd talent, sterke vaardigheden leiden tot losse structuur KPI’s gericht op efficiëntie en klant service Planning and Control, standaard operationele procedures Efficiënte meeting structuur Winstgevendheid per klant Klant satisfactie Beloon individuen voor innovatief vermogen Portfolio en levenscyclus management Geïntegreerde efficiëntie-ondersteunende systemen Optimale benutting/inrichting van locaties Specifieke ondersteuning voor specifieke functies Geïntegreerd rond klanten (in/extern) klantendatabases Gekoppeld systeem: veldondersteuning/verkoop/service Systemen voor communicatie van persoon tot persoon Technologiën maken samenwerking mogelijk Proces- en produktgedreven Besef van kosten en verspilling Pro-actief gedrag gericht op constante operationele verbetering Klantgedreven Variëteit en “u-krijgt-het-zoals-u-het hebben-wil” mentaliteit Creëer de toekomst, toekomstgedreven Mentaliteit: experimenteren en “out-of-the-box” denken Processen & structuur Mensen Besturing Systemen Cultuur Value propositie is helder, intern en extern Klantverwachting wordt altijd bevredigd Zoveel mogelijk front-end processen met de klant als integraal onderdeel van proces en verbeteringen Toegankelijkheid voor klanten gewaarborgd Aantal/plaats locaties afgestemd op noodzakelijke klantinteractie Personen dicht bij elkaar tbv samenwerking, communicatie en informatie-uitwisseling Faciliteiten voor teamactiviteiten Klant

10 Operational Excellence 2.0 Ketenmanagement
De omgeving waarin organisaties opereren wordt complexer waarbij steeds grotere prestaties gevraagd worden op het gebied van productontwikkeling, snelheid, flexibiliteit en efficiency. Organisaties kunnen dit niet alleen; het verbeteren van de resultaten van de eigen organisatie vereist een duurzame, effectieve en efficiënte relatie met leveranciers en andere business partners (onder andere toeleveranciers, opdrachtnemers, en andere partijen die waarde toevoegen voor de eigen organisatie). Belangrijke aandachtpunten bij het optimaliseren van samenwerking met ketenpartners zijn: Het vertalen van de business strategie naar de ketenstrategie. Alignment van de ketenpartners; segmentatie en beoordeling van de partners. Inrichting van de samenwerking. Hierbij zijn naast het proces, de organisatie en het beheer, ook transparantie, competentie en vaardigheden van mensen, de managementstijl en de waarde- creatie voor alle betrokken partijen van belang.

11 Operational Excellence 2.0 Samenwerken met partners

12 Operational Excellence 2.0 Doelgericht Human Resource Management
Doelgericht HRM betekent: Bepalen (van Ooganisatie- en HRM-doelen) Vertalen (naar HRM-strategie en –instrumenten) Behalen (door realiseren en leren) Omgevings Omgevings Omgevings Omgevings - - - - factoren factoren factoren factoren Integrale scope Integrale scope Expertise Motivatie Mogelijkheid Expertise Expertise Bepalen Bepalen Bepalen Bepalen Bepalen Bepalen Vertalen naar Vertalen naar Vertalen naar Vertalen naar Realiseren HRM doelstellingen Realiseren Realiseren Realiseren Realiseren Realisatie organisatie doelstellingen Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie OPEX 2.0 Opex 2.0 strategie strategie organisatie organisatie - - HRM HRM HRM HRM - - - - HRM HRM HRM HRM - - - - strategie strategie strategie strategie Motivatie Motivatie HRM HRM HRM HRM - - - - organisatie organisatie organisatie organisatie - - - - doelstellingen doelstellingen doelstellingen doelstellingen doelstellingen doelstellingen en en en en - - - - interventies interventies interventies interventies doelstellingen doelstellingen doelstellingen doelstellingen doelstellingen doelstellingen doelstellingen doelstellingen Mogelijkheid Mogelijkheid Bedrijfs Bedrijfs - - Bedrijfs Bedrijfs - - Integrale scope voerings voerings aspecten aspecten incl. erfenis incl. erfenis

13 Operational Excellence 2.0 Doelgericht Human Resource Management
Doelgericht HRM zorgt voor: Verticale integratie: Koppeling tussen doelen/ strategie en HRM-strategie en -instrumenten Horizontale integratie: Onderlinge samenhang HRM instrumenten HRM Horizontale integratie Missie Visie Doelen Strategie Verticale integratie Competenties

14 Operational Excellence 2
Operational Excellence 2.0 Verander management om tot effecten te komen Effecten Historie (succes- factoren) Omgeving Aanleiding Filosofie Invloedfactoren op de ambitie en aanpak Ambitie Communicatie en sturing Rollen/ actoren 2. Ontwerp Beeld 3. Implementatieplan 4. Implementatie 1. Diagnose

15 Operational Excellence 2
Operational Excellence 2.0 Verandermanagement: vijf kleuren voor veranderen Bij organisatie veranderingen zijn er vijf manieren van denken te onderscheiden: Denkwijze Er verandert iets als je:… Geeldruk De belangen van de belangrijkste spelers bij elkaar kunt brengen tot een consensus middels een onderhandelingsproces Blauwdruk Duidelijke resultaten formuleert en vervolgens de implementatie planmatig uitvoert in een rationeel werkproces Rooddruk Mensen motiveert, verleidt en (situationeel) beloont om gewenst gedrag op hun werk te vertonen middels een zorgvol proces met HRM-instrumenten Groendruk Mensen in leersituaties brengt met allerlei OD-instrumenten, ze bewuster en bekwamer maakt waardoor hun vermogens toenemen op het werk Witdruk Begrijpt welke patronen een organisatie blokkeren en drijven, de blokkades slecht en ruimte biedt voor spontane evolutie gebaseerd op eigen energie van mensen Elke denkwijze heeft ++ en --, idealen en valkuilen

16 Operational Excellence 2.0 Verandermanagement is balanceren
Een effectieve verandering vraagt een doordachte aanpak die aansluit op de ambitie, de huidige situatie, de organisatie, ervaringen etc: Quick wins Structurele verbetering Top-down Bottom-up Intern gericht Extern gericht Ontwerpbenadering Ontwikkelbenadering Pilot Brede aanpak Standaard Maatwerk

17 Operational Excellence 2.0
Continu verbeteren Checklist Mogelijke oplossingen Voorstellen % 1. Selecteren 2. In kaart brengen 3. Inventariseren 4. Meten 5. Selecteren 6. Accorderen 7. Invoeren 8. Evalueren 9. Borgen Beslisdocument 5. 6. Verbetervoorstel 80% 7. 4. 8. 20% 9. 3. Knelpunten 1. 2. Verbeteropdracht Performance issues Checklist Proces Input Evaluaties Ambitie Klanten Medewerkers In Out

18 Operational Excellence 2.0 Continu verbeteren voor duurzaam resultaat
Toekomst Performance Resultaten zijn duurzaam door de gekozen veranderstrategie, samenhangende integrale oplossingen & het vormgeven van continue verbeteren gericht op denken & doen. Huidige Situatie Toekomst Tijd

19 Operational Excellence 2.0 Waar te beginnen ?
Oriëntatie Workshop introductie Opex 2.0, bedrijfsbezoek, Opex 2.0 game Ambitie en statusbepaling Opex 2.0: waar staan we en wat willen we wanneer? Quick scan voor potentieel & positie bepaling Veranderstrategie en -aanpak Diagnose veranderstrategie volgens Twynstra Gudde Veranderkleuren® model Intensieve samenwerking tussen lijnmanagement en interne/externe projectteams binnen projecten en programma’s (co-creatie) Duidelijk plan van aanpak voor elke fase richting Operational Excellence 2.0 10: high performer 0: no control

20 Operational Excellence 2.0 Aanpak op hoofdlijnen
Scoping Analyse Ontwerp Implementatie plan Implementatie Verandermanagement & programma-management Vaststellen doelstellingen (key) Stakeholders Analyse-strategie Data-analyse & As-Is process map Bepalen scope Lijn organisatie Organisatie analyse Externe analyse Plan van aanpak Blootleggen grondoorzaken Strategie koppelen aan organisatie Verantwoordelijkheid Veranderkracht To-Be Process mapping (intern- extern) Integraal Verbeterpotentieel Vormgeven organisatie-model GAP analyse huidige-nieuwe model Programma organisatie Toetsing aan best practices & business case Veranderstrategie en plan Opzetten implementatie schema & vormgeving Interventie’s, werkvormen, Communicatie, motivatie Continue verbeteren Organisatie realisatie en –ontwikkeling = (klant) Strategie = Integraal kijken = Keten management = Human resources = Verandermanagement = Continue verbeteren

21 Operational Excellence 2.0 Ervaring
* * * * * * * * * *= Ervaring vanuit het Highland WorldWide netwerk

22 Operational Excellence 2.0 Publicaties & onderzoeken
Whitepaper: Operational Excellence 2.0: extra waarde creëren met zes bouwstenen Whitepaper: Effectief reorganiseren: van voorbeelden naar praktijk Whitepaper: Grip op samenwerking in de keten Onderzoeken: Effectief reorganiseren: Best practices in Nederlandse bedrijfsleven Operational Excellence in de Financiële sector 2010 (Europees) Operational Excellence in de Industriële en Automotive sector (Europees) Deze publicaties zijn op te vragen via het secretariaat Operational Excellence 2.0:

23 Operational Excellence 2.0 Expertise Twynstra Gudde
Binnen Twynstra Gudde is de adviesgroep Operational Excellence gespecialiseerd in Operational Excellence 2.0 vraagstukken & oplossingen. Ferry Bezem als partner voor Operational Excellence 2.0 vraagstukken uw contactpersoon. Kijk ook op de website: excellence Hiernaast isTwynstra Gudde partner in het Highland Worldwide netwerk. Dit is een strategische alliantie tussen diverse adviesbureaus wereldwijd. De alliantie bestaat uit meer dan collega’s en 46 kantoren in Europa, USA, Verenigde Arabische Emiraten, China, Australië en Singapore.

24 Adviesgroep Operational Excellence Ferry Bezem fbe@tg.nl
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.


Download ppt "Operational Excellence 2.0"

Verwante presentaties


Ads door Google