De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonzorg Brussel voorgesteld Studiedag Woonzorgzones in Vlaanderen: van idee naar uitvoering 14 oktober 2009 Herwig Teugels.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonzorg Brussel voorgesteld Studiedag Woonzorgzones in Vlaanderen: van idee naar uitvoering 14 oktober 2009 Herwig Teugels."— Transcript van de presentatie:

1 Woonzorg Brussel voorgesteld Studiedag Woonzorgzones in Vlaanderen: van idee naar uitvoering 14 oktober 2009 Herwig Teugels

2 Brussel specifiek 1 gewest, 2 gemeenschappen 3 bevoegde overheden voor welzijnsmateries: - Vlaamse Gemeenschap - Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie - Franse Gemeenschapscommissie => verschillen in programmatie, visie, organisatie, normering, financiering, … OCMW’s vallen onder GGC: tweetalige diensten, maar slechts 1/3 is onthaalvriendelijk NL-kundig => niet altijd eenvoudige samenwerking

3 Brussel specifiek Brussel telt ruim 1 060 000 inwoners, waarvan ongeveer 16% 65+ => demografisch jongste gewest maar met grootste aantal 85+ Vlaamse gemeenschap wil een beleid voeren voor 30% van de Brusselaars (= 318 000 inw.) Brussel heeft achterstand in de uitbouw van Vlaams erkende welzijnsvoorzieningen => situatie is schrijnend, maar geeft ook mogelijkheden want weinig belemmering voor ontwikkeling van de programmatie en voor een plan van aanpak

4 Brussel specifiek Woonzorg: programmatie is haast niet ingevuld –ROB 1.227 => 115 9,37% –Serviceflats 1.257 => 32 2,54% –DVC 113 => 0 0,00% –CVK 113 => 0 0,00% –LDC 20 => 13 65,00% –Gezinszorg 837.850 => 137.558 16,42% –RDC 2 => 2 100,00% Sector personen met een handicap: amper nursing voor volwassenen, geen plaatsen zelfstandig of geïntegreerd wonen, geen aanbod voor personen met fysieke handicap, nood aan dagcentra

5 Ontwikkeling van de woonzorgzones 2004 Conceptnota 2006 Strategisch woonzorgplanner 2007 Masterplan Woonzorg Brussel Motto: ‘Stabiliseer het wonen, mobiliseer de zorg’ Brussel opgedeeld in 33 woonzorgzones (+/- 10 000 inw.) => rekening houdend met (deel)gemeentegrenzen en kansindicatoren => subzones van de 8 zones lokaal sociaal beleid Strategie voor opstart in 8 woonzorgzones (prioritaire zones) (2008-2012) 2008 Algemeen zorgstrategisch koepelplan (= verdere uitwerking Masterplan voor residentiële voorzieningen) 2009 Studie uitbouw thuiszorg

6 Ontwikkeling van de woonzorgzones Diensten voor gezinszorg Serviceflats Rusthuizen Dienstencentra

7 Ontwikkeling van de woonzorgzones

8 Projectontwikkeling –oplijsten van noden en planning uittekenen –hiaten invullen met oog voor goede spreiding en complementariteit –ankerplaatsen voor WZZ uittekenen => zoeken naar beschikbare ruimte (grote site of verschillende kleinere sites) –integratie van dienstverlening, welzijnsvoorzieningen, aangepaste huisvesting, … voor zorgbehoevenden en niet zorgbehoevenden –zoeken van initiatiefnemers, promotoren, … –participatie van de bewoners en de bestaande diensten en voorzieningen

9 Ontwikkeling van de woonzorgzones Ontwikkeling van visie rond zorgknooppunt, met welzijns- en thuiszorgpartners –‘stabiliseer het wonen en mobiliseer de zorg’ –organisatie van haal- en brengfuncties –sluit sterk aan bij opdrachten lokaal dienstencentrum –creatie van een woonzorgnetwerk met lokale partners Uitwerking actieplan levensloopbestendig wonen –i.s.m. VUB-sociale agogiek en Toegankelijkheidsbureau –3 aspecten: aanpassing van de woning & creatie meegroeiwoningen aanpassing van woonomgeving versterking van sociaal netwerk –sensibilisering: jaar van de woningaanpassing

10 Ontwikkeling van de woonzorgzones Opleiding en tewerkstelling, samen met VDAB, Actiris, Tracé Brussel en opleidingspartners –opleiding polyvalent verzorgenden en zorgkundigen –opleiding van logistieke functies  charter met werkgevers  klaar tegen start eerste voorziening Wonen: samenwerking met sociaal verhuurkantoor Mobiliteit: diensten voor aangepast vervoer Werkgroepen rond zorgvernieuwing, benadering allochtonen…

11 Concept woonzorgzone - Meerwaarde Wijkgericht (korter bij de burger, antwoord op mobiliteitsproblemen) => iedereen heeft er baat bij Speelt beter in op de opvattingen van de huidige zorgbehoevende die staat op privacy, zelf beslissingen wil nemen, veeleisend is… Werken naar zorgcontinuüm => woonzorgnetwerken Uitnodiging tot sectoroverschrijdend werken (vnl. ouderenzorg, thuiszorg, personen met een handicap, algemeen welzijnswerk) => integrale aanpak voor de wijk Indien goed georganiseerd en gepland kan het een 24 uren-zorggarantie bieden (= veiligheid)

12 Concept woonzorgzone - Houvast voor planning Centrale planningsinstantie nodig: KC Planning is mogelijk mits aanpassing regelgeving: bvb. geen afstemming WZC, DVC, CVK, SF: andere initiatiefnemers: koppelen aan elkaar of gezamenlijke aanpak verplichten bvb. betere afstemming tussen verschillende sectoren Nood aan openheid voor nieuwe initiatieven : bvb. ADL-centrale die ook werkt voor ouderen bvb. ambulant woonzorgcentrum in de stad => experimenteerruimte laten => luwheid in regelgeving

13 Concept woonzorgzone - Samenwerking Afspraken met partners noodzakelijk => ietwat bedreigend want werkwijze aanpassen Samenwerking met private partners : er is enthousiasme, maar tevens ook afscherming Samenwerking met andere sectoren (bvb. project waar ouderen en personen met handicap samenwonen – 24 u permanentie door voorziening voor PmH kan ook gebruikt worden door ouderen in crisissituatie) Inbedding van andere functies om er levendige sites te maken: bvb. project waarin culturele functies en welzijnsfuncties naast elkaar bestaan (bib., gemeenschapscentrum, jeugdhuis, kinderkribbe, DVC, LDC, ADL-centrale => onderling overleg stimuleren en inclusief werken)

14 Concept woonzorgzone - Knelpunten Knelpunten in huidige Vlaamse regelgeving: –programmatie lokale dienstencentra afstemmen op aantal woonzorgzones (cfr. functie van zorgknooppunt) –(VIPA-)reglementering: de mogelijkheden zijn niet afgestemd op PPS-formules –sterkere opdeling van Brusselse programmatie: eerste stap gezet –beperkte programmatie van de rusthuizen te Brussel: slechts 1/3 van de programmatie van Vlaamse gemeenten: optrekken want Vlaams erkende rusthuizen zijn alleen al o.w.v. de huidige normering kwaliteitsvoller + gevolgen voor CVK en DVC

15 Concept woonzorgzone - Knelpunten Versnippering van de Brusselse bevoegdheden: meer overleg tussen GGC en VG / VGC: - bvb. samenwerking tussen WZC van GGC en Vlaams erkend DVC is niet mogelijk - bvb. verschillende rusthuizen op een boogscheut van elkaar Samenwerking met gemeenten en gewest voor afstemming op woonzorgzones is niet vanzelfsprekend: huisvesting, aanpassing woonomgeving (openbare werken), vervoer zijn gewestmateries Een te beperkt aanbod aan aangepast vervoer te Brussel

16 Concept woonzorgzone - Uitdagingen Hoe omgaan met allochtone ouderen Aanpak sensibilisering woningaanpassing Inbedding van ‘zorg op afstand’ Zorgvernieuwing Onderlinge uitwisseling van de ontwikkeling in verschillende steden => leren van elkaar en elkaar bevruchten

17 Kenniscentrum Woonzorg Brussel Sint-Gisleinsstraat 44 1000 Brussel 02 513 53 48 www.woonzorgbrussel.be


Download ppt "Woonzorg Brussel voorgesteld Studiedag Woonzorgzones in Vlaanderen: van idee naar uitvoering 14 oktober 2009 Herwig Teugels."

Verwante presentaties


Ads door Google