De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drie transities (of eigenlijk 4…) Wat verbindt de jeugdzorg, de AWBZ-Begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen? Paul van Gennip 1 3 decentralisaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drie transities (of eigenlijk 4…) Wat verbindt de jeugdzorg, de AWBZ-Begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen? Paul van Gennip 1 3 decentralisaties."— Transcript van de presentatie:

1 Drie transities (of eigenlijk 4…) Wat verbindt de jeugdzorg, de AWBZ-Begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen? Paul van Gennip 1 3 decentralisaties

2 Jeugdzorg Probleem; Uitgavenontwikkeling Bestuurlijke drukte Verschillende financieringskolommen Specialisatie/fragmentatie Nodig; Versterking pedagogische omgeving Eén gezin, één plan 23 decentralisaties

3 Passend onderwijs Probleem Uitgavenontwikkeling van onderwijsondersteuning (rugzakjes) Ondoelmatigheid van dit systeem Nodig Concentratie van taken bij het onderwijs zelf Kern van deze decentralisatie; Zorgplicht wordt bij de scholen zelf gelegd Samenwerkingsverbanden cruciaal Van 235 samenwerkingsverbanden in het PO naar 75 76 samenwerkingsverbanden in het VO worden gehandhaafd 33 decentralisaties

4 Probleem; Uitgavenontwikkeling Overregulering Zorgafhankelijkheid Verkeerde prikkels (productie en indicering) Nodig; Ontzorgen en ondersteuning aan laten sluiten op zelforganiserend vermogen AWBZ-Begeleiding 43 decentralisaties

5 WWnV Probleem; Lappendeken aan regelingen/instellingen Uitgavenstijging Verkeerde / geen prikkels, focus op output ipv outcome/ geen prikkel voor werkgevers m.b.t. opname arbeidsgehandicapten / geen prikkel voor toeleiding naar regulier werk vanuit WSW Nodig; Integratie van WWB, WIJ, WSW, WAJONG Benutting van arbeidsvermogen 53 decentralisaties

6 Grootste gemene deler op inhoud Versterking van zelfoplossend vermogen / eigen kracht Van “claimen”en “recht op” náár “eerst eigen bronnen aanboren” Daardoor minder specialistische hulp Noodzaak tot versterking van 0 e en 1 e lijn! 63 decentralisaties

7 Grootste gemene deler op stelsel/strategie Vergroting van absorberend vermogen van reguliere systemen (wijk, scholen, bedrijven) Verbetering van afstemming tussen voorzieningen Organisatie van bovenlokale taken en keuzen m.b.t. congruentie andere domeinen 73 decentralisaties

8 8 Burgerkracht Collectieve voorzieningen Van zware ondersteuning naar lichtere vormen Lichte ondersteuning Intensieve ondersteuning Indicatie: toegang tot tweede lijn ligt bij overheid Frontlijnsturing /wijkteams Indicatie: toegang tot intensieve ondersteuning ligt bij overheid Algemene voorzieningen 83 decentralisaties

9 9 Huidige financiële opbouw verschuiving Investeren in preventie om onnodig zware kosten te voorkomen en middelen beschikbaar te hebben voor groep die het nodig heeft € €€€ €€€€ €€ 93 decentralisaties

10 Bezuinigingen WWnV 300 miljoen ontschotte re-integratiebudget (structureel v.a. 2045) 900 miljoen Wajong (structureel v.a. 2045) 650 miljoen reductie aantal SW-plekken (structureel v.a. 2045) AWBZ 140 miljoen efficiencykorting ( structureel v.a. 2014) Jeugdzorg 300 miljoen efficiencykorting (structureel v.a. 2017, in 2015 al 80 milj.) 103 decentralisaties

11 Andere/eerdere bezuinigingen 800 miljoen op Begeleiding AWBZ in 2009 Invoering beperkingen en hogere eigen bijdrage AWBZ en Zorgverzekeringswet 400 miljoen op re-integratiebudget UWV 300 miljoen op Passend Onderwijs 113 decentralisaties

12 Omvang van Financiën WWnV; circa 2 miljard Begeleiding; 2 tot 3 miljard Jeugdzorg; 3,5 miljard € 17 miljard € 8 miljard Gemeentefonds 2011 3 decentralisaties 123 decentralisaties

13 Gemeentelijke inkoop vanaf 2015 133 decentralisaties

14 Voorbeeld Van eenvormige contracten voor zorg en vervoer via zorgkantoor Naar verschillende contracten voor zorg en vervoer via verschillende gemeenten 143 decentralisaties

15 Decentralisatie vraagt om transitie en transformatie Stelsel Organisatie Uitvoering Transitie Transformatie = Overgang van verantwoordelijkheden (van rijk naar gemeenten) = Opnieuw inrichten van (werk)processen 153 decentralisaties

16 (Systeem)Innovaties……. Krimp in de financiën dwingt om andere oplossingen te vinden! Stelselproblemen zijn door de overheid zelf gerealiseerd/gecreëerd. Lokale overheid heeft met zelfde politieke dynamiek van doen als andere overheden. Terugblik op overdracht HbH naar WMO; innovatie kwam pas écht nadat er problemen ontstonden 163 decentralisaties

17 Invalshoeken Heden Toekomst New public managementNew public value Beleid en organisatie Instrumenteel Gefragmenteerd Rechten centraal Sectoraal Outcome centraal Verbinding leggen tussen werk, zorg en jeugd Alles organiseren rondom cliënt, rondom gezin! Sturing Op producten Op prijzen Op rechten Op outcome Op resultaten Via wijkteams/generalisten Maatschappelijk aanbesteden / contracteren Cultuur Wantrouwen, regeldrukte Professional zorgt voor… Cliënten claimen en consumeren Vertrouwen, regelarm Professional ontzorgt Professional helpt cliënt met zelforganiserend vermogen Professional 1 e lijn wordt generalist 173 decentralisaties

18 Voorbeelden van verbindingen op inhoud Jeugdigen (jeugdzorg) die nu AWBZ- begeleiding krijgen IQ maatregel i.r.t. jeugd en begeleiding Jeugdigen die straks in WWnV vallen en tegelijk in Jeugdzorg zijn Dagbestedingsdoelgroep én doelgroep van WWnV (beschermd werken) Eigen bijdrage wel/niet bij AWBZ en Jeugdzorg Eén kind, één plan of één gezin, één plan! Eén vorm van indicatiestelling voor gezin/individu mbt WMO/Jeugdzorg/WWnV Vervoerstaken bundelen;vervoer dagbesteding, vervoer dagbehandeling jeugd, WMO-vervoer, leerlingenvervoer, SW- vervoer Maximaliseren van Social Return Inzetten van WWnV-klanten op vervoer, op wmo-taken, organiseren van leer-werkbedrijven, etc. etc. 183 decentralisaties

19 Beleid en Organisatie Verwerven van kennis en kunde m.b.t. nieuwe taken/terreinen Inrichten van eigen organisatie voor deze opgaven Inrichten van nieuwe sturingsinstrumenten Ontwerp van nieuwe prikkels i.p.v. huidige perverse prikkels Inkopen en/of subsidiëren? Inkooporganisatie / subsidieorganisatie (kwaliteit/kwantiteit) Inkopen/contractafspraken/subsidies van (hulp)trajecten vanuit de drie transities (met soms zelfde organisaties) Kostenbeheersing Inrichten ICT 193 decentralisaties

20 20 Burgerkracht Collectieve voorzieningen Systeemopbouw Lichte ondersteuning Intensieve ondersteuning Indicatie: toegang tot tweede lijn ligt bij overheid Frontlijnsturing /wijkteams Indicatie: toegang tot intensieve ondersteuning ligt bij overheid Algemene voorzieningen 203 decentralisaties

21 21 Collectieve voorzieningen Eén gezin. Gaat naar school, voetbalt graag op straat Werkt als huishoudelijke hulp Maakt gebruik van wijkaccommodatie, jongerenwerk aanwezig Doet beroep op info & advies CJG, hulp bij opvoeden Heeft pokergroepje; kan goed met buren (zitje in voortuin), werkt in de bouw 213 decentralisaties

22 22 Collectieve voorzieningen Eén gezin, één plan Gaat (soms) naar school, voetbalt graag op straat Heeft pokergroepje; kan goed met buren (zitje in voortuin) Werkt als huishoudelijke hulp Regie door wijkzorgteam op multiproblematiek gezin, pa soms agressief Maatschappelijk werk voor juridische problemen en schulden. Beroep op werkplein voor hulp bij solliciteren Ontvangt uitkering, heeft individuele begeleiding en dagbesteding (AWBZ). Risico op verslaving Maakt gebruik van wijkaccommodatie, jongerenwerk aanwezig Doet beroep op info & advies functie CJG, hulp bij opvoeden Na signalen school + jongerenwerk indicatie Jeugdzorg, sociaalpedagogisch begeleidingstraject 223 decentralisaties

23 23 Model frontlijnsturing Zorgloket Werkloket Vrij toegankelijke ondersteuning Wijkteams ‘generalisten’ Deel v.d. groep meedoen Specialistische hulp Bewoner Huisarts, onderwijs, welzijn, CJG, zorgzame burgers, sportverenigingen, politie, woningcorporaties, etc. Meervoudige problematiek Bewoner Signalen 233 decentralisaties

24 Wijkteam met ‘generalisten’ Integraal plan van aanpak (ondersteuningspakket) per huishouden Inzoomen op ‘ Model frontlijnsturing (3) Uitvoering Resultaat woonbegeleiding dagbesteding uitkering + HH zorgtraject (specialistisch) maatje (bijv. invullen formulieren) klimopbaan jeugdmaatregelen Budget monitoring terugkoppeling / evaluatie 243 decentralisaties

25 Model maatschappelijk aanbesteden Alle uitgaven op één hoop; uitkeringen, WMO- individuele voorzieningen, jeugdzorgvoorzieningen, leerlingenvervoer……………. Bijv. 15% efficiencykorting Eén aannemer, diverse onderaannemers Sturen op klanttevredenheid en outcome 3 decentralisaties25

26 Bovenlokaal Rijk schrijft regiovorming voor bij transitie Jeugdzorg en WWnV. Traceren van bovenlokale vraagstukken per transitie, enkele voorbeelden  AWBZ; Schaalgrootte nodig voor kleine doelgroepen, zoals NAH (niet aangeboren hersenletsel) en visueel gehandicapten.  Jeugdzorg; Schaalgrootte nodig intra-murale voorzieningen, zoals Kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek, behandelcentrum voor gedragsproblematische jeugd, Gesloten jeugdzorg, etc.  WWnV; Mobiliseren en benaderen bedrijfsleven voor arbeidsplaatsen Bovenlokale vraagstukken uit 3 transities integreren waar nodig/gewenst, bijv.  Gemeentelijke vervoerstaken combineren en regionaal inkopen (leerlingen, SW, dagbesteding, KCV, etc) Inrichten van bovenlokale aanpak/organisatie voor deze opgaven 263 decentralisaties

27 De praktijk van nu! Regio arbeidsmarkt Go-groep WVS groep BSW Jeugdzorg Passend onderwijs Passend onderwij s Veiligheidshuis Opgenomen Domeinen WWnV Jeugdzorg Passend onderwijs Veiligheidshuis Niet opgenomen Domeinen PolitieregioMEEetc. ArrondissementMaatschappelijke Opvangetc. VeiligheidsregioHuiselijk Geweld ZorgkantoorROS 273 decentralisaties

28 Risicobeheersing Stuur op integratie van 3 decentralisaties; bestuurlijk én ambtelijk! Vermijdt “AWBZ-tje spelen” / “Provincietje- spelen”. Zorg voor adequate financieel systeem Hou oog voor de verschillende samenwerkingsverbanden / domeinen m.b.t. samenhang van decentralisaties Zoek naar de juiste schaalgrootte; inhoudelijke en budgettaire redenen Paradigmashift; betrek maatschappelijke partners en communiceer met burgers! 3 decentralisaties28


Download ppt "Drie transities (of eigenlijk 4…) Wat verbindt de jeugdzorg, de AWBZ-Begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen? Paul van Gennip 1 3 decentralisaties."

Verwante presentaties


Ads door Google