De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Drie transities (of eigenlijk 4…)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Drie transities (of eigenlijk 4…)"— Transcript van de presentatie:

1 Drie transities (of eigenlijk 4…)
Wat verbindt de jeugdzorg, de AWBZ-Begeleiding en de Wet Werken naar Vermogen? Paul van Gennip 3 decentralisaties

2 Jeugdzorg Probleem; Uitgavenontwikkeling Bestuurlijke drukte
Verschillende financieringskolommen Specialisatie/fragmentatie Nodig; Versterking pedagogische omgeving Eén gezin, één plan 3 decentralisaties

3 Passend onderwijs Probleem
Uitgavenontwikkeling van onderwijsondersteuning (rugzakjes) Ondoelmatigheid van dit systeem Nodig Concentratie van taken bij het onderwijs zelf Kern van deze decentralisatie; Zorgplicht wordt bij de scholen zelf gelegd Samenwerkingsverbanden cruciaal Van 235 samenwerkingsverbanden in het PO naar 75 76 samenwerkingsverbanden in het VO worden gehandhaafd 3 decentralisaties

4 AWBZ-Begeleiding Probleem; Uitgavenontwikkeling Overregulering
Zorgafhankelijkheid Verkeerde prikkels (productie en indicering) Nodig; Ontzorgen en ondersteuning aan laten sluiten op zelforganiserend vermogen 3 decentralisaties

5 WWnV Probleem; Lappendeken aan regelingen/instellingen
Uitgavenstijging Verkeerde / geen prikkels, focus op output ipv outcome/ geen prikkel voor werkgevers m.b.t. opname arbeidsgehandicapten / geen prikkel voor toeleiding naar regulier werk vanuit WSW Nodig; Integratie van WWB, WIJ, WSW, WAJONG Benutting van arbeidsvermogen 3 decentralisaties

6 Grootste gemene deler op inhoud
Versterking van zelfoplossend vermogen / eigen kracht Van “claimen”en “recht op” náár “eerst eigen bronnen aanboren” Daardoor minder specialistische hulp Noodzaak tot versterking van 0e en 1e lijn! 3 decentralisaties

7 Grootste gemene deler op stelsel/strategie
Vergroting van absorberend vermogen van reguliere systemen (wijk, scholen, bedrijven) Verbetering van afstemming tussen voorzieningen Organisatie van bovenlokale taken en keuzen m.b.t. congruentie andere domeinen 3 decentralisaties

8 Van zware ondersteuning naar lichtere vormen
Frontlijnsturing/wijkteams Intensieve ondersteuning Indicatie: toegang tot tweede lijn ligt bij overheid Indicatie: toegang tot intensieve ondersteuning ligt bij overheid Lichte ondersteuning Collectieve voorzieningen Algemene voorzieningen Burgerkracht Puur voor analyse dus taken passen er nooit perfect in. Benadrukken dat de frontlijnsturing / wijkteams dus is voor die mensen die een beroep doen op intensieve ondersteuning en regie, maar dat zij zelf diagnose/indicatie, verwijzing/toewijzing en lichte ondersteuning uitvoeren. 3 decentralisaties 8 Maatschappelijke ondersteuning Enschede - Transformatie Jeugdzorg 11 november 2011 8 8

9 Huidige financiële opbouw verschuiving
€€€€ €€€ Investeren in preventie om onnodig zware kosten te voorkomen en middelen beschikbaar te hebben voor groep die het nodig heeft €€ Hier noemen landelijke gegevens jeugd: 80% van het geld gaat naar de 5% met problemen 3 decentralisaties 9

10 Bezuinigingen WWnV 300 miljoen ontschotte re-integratiebudget (structureel v.a. 2045) 900 miljoen Wajong (structureel v.a. 2045) 650 miljoen reductie aantal SW-plekken (structureel v.a. 2045) AWBZ 140 miljoen efficiencykorting ( structureel v.a. 2014) Jeugdzorg 300 miljoen efficiencykorting (structureel v.a. 2017, in 2015 al 80 milj.) 3 decentralisaties

11 Andere/eerdere bezuinigingen
800 miljoen op Begeleiding AWBZ in 2009 Invoering beperkingen en hogere eigen bijdrage AWBZ en Zorgverzekeringswet 400 miljoen op re-integratiebudget UWV 300 miljoen op Passend Onderwijs 3 decentralisaties

12 Begeleiding; 2 tot 3 miljard Jeugdzorg; 3,5 miljard
Omvang van Financiën WWnV; circa 2 miljard Begeleiding; 2 tot 3 miljard Jeugdzorg; 3,5 miljard € 8 miljard 3 decentralisaties € 17 miljard Gemeentefonds 2011 3 decentralisaties

13 Gemeentelijke inkoop vanaf 2015
3 decentralisaties

14 Voorbeeld Van eenvormige contracten voor zorg en vervoer via zorgkantoor Naar verschillende contracten voor zorg en vervoer via verschillende gemeenten 3 decentralisaties

15 Decentralisatie vraagt om transitie en transformatie
Stelsel Transitie = Overgang van verantwoordelijkheden (van rijk naar gemeenten) Organisatie Uitvoering Transformatie = Opnieuw inrichten van (werk)processen 3 decentralisaties

16 (Systeem)Innovaties…….
Krimp in de financiën dwingt om andere oplossingen te vinden! Stelselproblemen zijn door de overheid zelf gerealiseerd/gecreëerd. Lokale overheid heeft met zelfde politieke dynamiek van doen als andere overheden. Terugblik op overdracht HbH naar WMO; innovatie kwam pas écht nadat er problemen ontstonden 3 decentralisaties

17 Invalshoeken Beleid en organisatie Sturing Cultuur Instrumenteel
Heden Toekomst New public management New public value Beleid en organisatie Instrumenteel Gefragmenteerd Rechten centraal Sectoraal Outcome centraal Verbinding leggen tussen werk, zorg en jeugd Alles organiseren rondom cliënt, rondom gezin! Sturing Op producten Op prijzen Op rechten Op outcome Op resultaten Via wijkteams/generalisten Maatschappelijk aanbesteden / contracteren Cultuur Wantrouwen, regeldrukte Professional zorgt voor… Cliënten claimen en consumeren Vertrouwen, regelarm Professional ontzorgt Professional helpt cliënt met zelforganiserend vermogen Professional 1e lijn wordt generalist 3 decentralisaties

18 Voorbeelden van verbindingen op inhoud
Jeugdigen (jeugdzorg) die nu AWBZ- begeleiding krijgen IQ maatregel i.r.t. jeugd en begeleiding Jeugdigen die straks in WWnV vallen en tegelijk in Jeugdzorg zijn Dagbestedingsdoelgroep én doelgroep van WWnV (beschermd werken) Eigen bijdrage wel/niet bij AWBZ en Jeugdzorg Eén kind, één plan of één gezin, één plan! Eén vorm van indicatiestelling voor gezin/individu mbt WMO/Jeugdzorg/WWnV Vervoerstaken bundelen;vervoer dagbesteding, vervoer dagbehandeling jeugd, WMO-vervoer, leerlingenvervoer, SW-vervoer Maximaliseren van Social Return Inzetten van WWnV-klanten op vervoer, op wmo-taken, organiseren van leer-werkbedrijven, etc. etc. 3 decentralisaties

19 Beleid en Organisatie Verwerven van kennis en kunde m.b.t. nieuwe taken/terreinen Inrichten van eigen organisatie voor deze opgaven Inrichten van nieuwe sturingsinstrumenten Ontwerp van nieuwe prikkels i.p.v. huidige perverse prikkels Inkopen en/of subsidiëren? Inkooporganisatie / subsidieorganisatie (kwaliteit/kwantiteit) Inkopen/contractafspraken/subsidies van (hulp)trajecten vanuit de drie transities (met soms zelfde organisaties) Kostenbeheersing Inrichten ICT 3 decentralisaties

20 Intensieve ondersteuning
Systeemopbouw Frontlijnsturing/wijkteams Intensieve ondersteuning Indicatie: toegang tot tweede lijn ligt bij overheid Indicatie: toegang tot intensieve ondersteuning ligt bij overheid Lichte ondersteuning Collectieve voorzieningen Algemene voorzieningen Burgerkracht Puur voor analyse dus taken passen er nooit perfect in. Benadrukken dat de frontlijnsturing / wijkteams dus is voor die mensen die een beroep doen op intensieve ondersteuning en regie, maar dat zij zelf diagnose/indicatie, verwijzing/toewijzing en lichte ondersteuning uitvoeren. 3 decentralisaties 20 Maatschappelijke ondersteuning Enschede - Transformatie Jeugdzorg 11 november 2011 20 20

21 Collectieve voorzieningen
Eén gezin. Collectieve voorzieningen Maakt gebruik van wijkaccommodatie, jongerenwerk aanwezig Doet beroep op info & advies CJG, hulp bij opvoeden Noemen dat volgens schattingen 80-85% van de mensen zich prima zonder ondersteuning redt (wellicht niet eens gebruik maakt van genoemde voorzieningen Gaat naar school, voetbalt graag op straat Heeft pokergroepje; kan goed met buren (zitje in voortuin), werkt in de bouw Werkt als huishoudelijke hulp 3 decentralisaties 21 Maatschappelijke ondersteuning Enschede - Transformatie Jeugdzorg 11 november 2011 21 21

22 Collectieve voorzieningen
Eén gezin, één plan Regie door wijkzorgteam op multiproblematiek gezin , pa soms agressief Ontvangt uitkering, heeft individuele begeleiding en dagbesteding (AWBZ). Risico op verslaving Na signalen school + jongerenwerk indicatie Jeugdzorg, sociaalpedagogisch begeleidingstraject Maatschappelijk werk voor juridische problemen en schulden. Beroep op werkplein voor hulp bij solliciteren Collectieve voorzieningen Maakt gebruik van wijkaccommodatie, jongerenwerk aanwezig Doet beroep op info & advies functie CJG, hulp bij opvoeden Dus dat betekent dat een aanpak noodzakelijkerwijs al die niveaus in samenhang moet bezien. Gerrit = Lid van muziekvereniging en huurder van woning; Lvg, doet beroep op uitkering en individuele begeleiding Ria: lichte ondersteuning maatschappelijk werk (gedonder in het gezin), opvoedingsondersteuning, juridisch loket (gedoe in de buurt), maar werkt wel gewoon. Vermoeden lichte psychiatrische problematiek Kevin: Jeugdzorg ivm psychische problemen en weinig structuur thuis (ma aan het werk, pa slechte invloed), gaat naar school en voetbalt. Risico op afglijden ivm verkeerde vrienden (signaal school). Gaat (soms) naar school, voetbalt graag op straat Heeft pokergroepje; kan goed met buren (zitje in voortuin) Werkt als huishoudelijke hulp 3 decentralisaties 22 Maatschappelijke ondersteuning Enschede - Transformatie Jeugdzorg 11 november 2011 22 22

23 Model frontlijnsturing
Bewoner Werkloket Vrij toegankelijke ondersteuning Zorgloket Deel v.d. groep meedoen Wijkteams ‘generalisten’ Meervoudige problematiek Signalen Specialistische hulp Huisarts, onderwijs, welzijn, CJG, zorgzame burgers, sportverenigingen, politie, woningcorporaties, etc. Bewoner 3 decentralisaties 23

24 Inzoomen op ‘Model frontlijnsturing (3)
klimopbaan woonbegeleiding jeugdmaatregelen dagbesteding Budget Uitvoering Integraal plan van aanpak (ondersteuningspakket) per huishouden Wijkteam met ‘generalisten’ monitoring maatje (bijv. invullen formulieren) uitkering + HH Resultaat zorgtraject (specialistisch) terugkoppeling / evaluatie 3 decentralisaties

25 Model maatschappelijk aanbesteden
Alle uitgaven op één hoop; uitkeringen, WMO- individuele voorzieningen, jeugdzorgvoorzieningen, leerlingenvervoer……………. Bijv. 15% efficiencykorting Eén aannemer, diverse onderaannemers Sturen op klanttevredenheid en outcome 3 decentralisaties

26 Bovenlokaal Rijk schrijft regiovorming voor bij transitie Jeugdzorg en WWnV. Traceren van bovenlokale vraagstukken per transitie, enkele voorbeelden AWBZ; Schaalgrootte nodig voor kleine doelgroepen, zoals NAH (niet aangeboren hersenletsel) en visueel gehandicapten. Jeugdzorg; Schaalgrootte nodig intra-murale voorzieningen, zoals Kinder- en jeugdpsychiatrische kliniek, behandelcentrum voor gedragsproblematische jeugd, Gesloten jeugdzorg, etc. WWnV; Mobiliseren en benaderen bedrijfsleven voor arbeidsplaatsen Bovenlokale vraagstukken uit 3 transities integreren waar nodig/gewenst, bijv. Gemeentelijke vervoerstaken combineren en regionaal inkopen (leerlingen, SW, dagbesteding, KCV, etc) Inrichten van bovenlokale aanpak/organisatie voor deze opgaven 3 decentralisaties

27 De praktijk van nu! Go-groep Jeugdzorg Veiligheidshuis
Passend onderwijs Regio arbeidsmarkt Jeugdzorg WVS groep Passend onderwijs Jeugdzorg BSW Opgenomen Domeinen WWnV Jeugdzorg Passend onderwijs Veiligheidshuis Niet opgenomen Domeinen Politieregio MEE etc. Arrondissement Maatschappelijke Opvang etc. Veiligheidsregio Huiselijk Geweld Zorgkantoor ROS 3 decentralisaties

28 Risicobeheersing Stuur op integratie van 3 decentralisaties; bestuurlijk én ambtelijk! Vermijdt “AWBZ-tje spelen” / “Provincietje- spelen”. Zorg voor adequate financieel systeem Hou oog voor de verschillende samenwerkingsverbanden / domeinen m.b.t. samenhang van decentralisaties Zoek naar de juiste schaalgrootte; inhoudelijke en budgettaire redenen Paradigmashift; betrek maatschappelijke partners en communiceer met burgers! 3 decentralisaties


Download ppt "Drie transities (of eigenlijk 4…)"

Verwante presentaties


Ads door Google