De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond Voorontwerp Bestemmingsplan Ballemanseweg en Bollemeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond Voorontwerp Bestemmingsplan Ballemanseweg en Bollemeer"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond Voorontwerp Bestemmingsplan Ballemanseweg en Bollemeer
25 oktober 2012 – 19:30

2 Agenda Welkom door wethouder Ton Braspenning
1. Voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg Door Marjolijn Nijssen (ruimte voor ruimte) 2. Voorontwerp bestemmingsplan Bollemeer Door Ellen Muskens (Compositie 5 Stedenbouw) 3. Toelichting CPO Galder Door Dorien van Riel en Sofie Rens (CPO groep Galder) 4. Bestemmingsplan procedure Door Michelle Korst (Gemeente Alphen – Chaam) 5. Vragen

3 1. Voorontwerpbestemmingsplan Ballemanseweg te Galder – presentatie tijdens de inspraakavond d.d. 25 oktober 2012 ir. M.J. (Marjolijn) Nijssen

4 Agenda Toelichting op regeling Ruimte voor Ruimte
Toelichting op voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg Gelegenheid tot het stellen van vragen

5 Toelichting op regeling Ruimte voor Ruimte (1)
Terugdringen intensieve veehouderij door financiering van stallensloop; Financiering via uitgifte grote woningbouwkavels: 1 bouwtitel voor sloop m2-stal; Convenant met gemeenten, kavels; Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR); Grondverwerving, planontwikkeling, uitvoering, kavelverkoop; Meer informatie of inschrijven elektronische nieuwsbrieven:

6 Toelichting op regeling Ruimte voor Ruimte (2)
Selectie locaties - In overleg met provincie en betrokken gemeente Ruimtelijke ordening - Duurzame afronding van kernen - Kernrandzones - Hoge kwaliteitseisen Volkshuisvesting - Aanvulling op het gemeentelijke woningbouwprogramma - Kopers zijn veelal dorpsbewoners die willen ‘doorgroeien’ - Lokale keten verhuisbewegingen

7 Toelichting op voorontwerp bestemmingsplan Ballemanseweg
Het plan: Situering en historie Randvoorwaarden en uitgangspunten Planconcept Stedenbouwkundig plan Groen Verkeer en parkeren Watersysteem Beeldkwaliteit Bestemmingsplan Ballemanseweg

8 Situering en historie Historische opbouw: Kenmerken:
Overgang van dekzand naar het beekdal van de Bovenmark; Verschil in grondgebruik: - grote akkers; - kleinschalige graslanden; Compacte opbouw naar binnen toe; Oudste deel aan noordzijde; Clusters van boerderijen op de hogere delen. Kenmerken: Kleinschalig landschap met een afwisseling van akkers, graslanden, boomkwekerijen en bossen; Hoogteverschillen; Veelheid aan paden; Langs de doorgaande wegen (o.a. Ballemanseweg) komt lintbebouwing voor uit diverse perioden.

9 Randvoorwaarden en uitgangspunten
Duurzaam watersysteem; Verkeersstructuur 'duurzaam veilig' en 30 km/h; Twee parkeerplaatsen per woning op eigen terrein; Inheemse groensoorten in de openbare ruimte (Cittaslow). Uitgangspunten 8 kavels van circa 1000 m2; Duurzame materialen; Zachte overgang naar het landelijk gebied; Eigentijdse of moderne woningen, aansluitend op het landschap en het huidige woningtype.

10 Planconcept Ontsluiting aan zuidzijde ; Woningen intern georiënteerd;
Achtertuinen als groene overgang naar landelijk gebied; Zichtlijn pleintje onderbreekt introvert karakter; Eén woning aan het lint (Ballemanseweg).

11 Stedenbouwkundig plan (1)
Programma 8 Ruimte voor Ruimte-kavels; Oppervlakte circa 950 – m2. Bebouwing Volgt pleintje; 7 Moderne / eigentijdse woningen; Met kap of plat dak; Bouwhoogte max. 10 m; Goothoogte max. 6 m; Woning oostzijde: dubbele oriëntatie (geen blinde gevels).

12 Stedenbouwkundig plan (2)
Lintwoning Woning gericht op Ballemanseweg; Aansluiting bij de lintbebouwing; Zadeldak (40-50o); Vrije nokrichting; Bouwhoogte max. 9 m; Goothoogte max. 3,5 m.

13 Groen Grasbermen langs de straat: - oost: trottoir (kabels, leidingen); - west: opvang hemelwater; Plein: grasvlak met nieuwe bomen; Inheemse groensoorten (Cittaslow): - bomen: Eik, Esdoorn - hagen: Liguster, Haagbeuk, Beuk, Linde, Esdoorn

14 Verkeer en parkeren Parkeren
Minimaal twee parkeerplekken op eigen terrein; Incidenteel parkeren op het pleintje. Inritten Eén inrit per kavel; Inritbreedte max. 4 m bij enkele inrit; Inritbreedte max. 9 m bij gecombineerde inritten. Verkeersplateau Verplaatsing huidige drempel.

15 Watersysteem Kavels Waterberging op eigen terrein. Openbaar gebied
Straat op één oor; Oppervlakkige berging in berm; Bergingsvoorziening bij pleintje; Overloop naar de sloot (zuiden).

16 Beeldkwaliteit (1) Woningen Modern en eigentijds;
Plat dak of kap (bij voorkeur zadeldak of lessenaarsdak); Riet of rode of antracietkleurige, niet-glanzende pannen; Donkere kleuren (grijs/antraciet/bruin), lichte kleuren (wit/grijs) of een combinatie daarvan; Grote glas- en/ of houtvlakken; Riet als gevelbekleding.

17 Beeldkwaliteit (1) Woningen Modern en eigentijds; Kap of plat dak;
Donkere kleuren (grijs/antraciet/ bruin), lichte kleuren (wit/grijs) of een combinatie daarvan; Grote glas- en/ of houtvlakken; Riet of rode of antracietkleurige, niet-glanzende pannen; Riet als gevelbekleding.

18 Beeldkwaliteit (2) Openbare ruimte
Functioneel in het gebruik, moderne sfeer. Verharding Pleintje en straat in één materiaal, in een donkere tint; Aansluiting op de verharding in het buitengebied (asfalt): asfalt of een groot formaat gebakken klinker. Openbare verlichting Standaardtype lichtmast in Galder. Erfafscheidingen Groene erfafscheidingen op de grens naar het landelijk gebied.

19 Beeldkwaliteit (3) Heesterbeplantingen en hagen Liguster; Haagbeuk;
Esdoorn; Linde.

20 Voorontwerp bestemmingsplan
Toelichting Ruimtelijke onderbouwing van het plan Regels Bouw- en gebruiksregels van de gronden Verbeelding Ondersteunende en visualiserende functie bij de regels Digitaal raadpleegbaar

21 Gelegenheid tot het stellen van vragen

22 2. P R E S E N T A T I E - B O L L E M E E R - G A L D E R

23 Bollemeer, Galder Uitgangspunten plangebied Stedenbouwkundig plan
Kwaliteiten en knelpunten locatie Programma en fasering Stedenbouwkundig plan Bestemmingsplan

24 Uitgangspunten plangebied
Kwaliteiten en knelpunten Ten westen van Sint Jacobsstraat Tegenover de nieuwe multifunctionele accomodatie en sportvelden Landschappelijke situering met enerzijds bos (EHS) en anderzijds agrarisch landschap Beslotenheid en zichtlijnen Omliggende zandpaden Bestaande houtwallen in plangebied

25 Uitgangspunten plangebied
Programma en fasering Flexibel woningbouwprogramma Grondgebonden woningen 1/3 rijwoningen 1/3 twee-kappers 1/3 vrijstaand Plantermijn 10 – 15 jaar

26 Uitgangspunten plangebied

27 Stedenbouwkundig plan - hoofdstructuur
Groene verbinding EHS-bos en bosperceel Openheid en zichtlijnen naar landschap Achterkanten naar bos Ontsluitingslus vanaf Sint Jacobsstraat Gevarieerd en dorps straatbeeld

28 Stedenbouwkundig plan - Verkavelingsplan

29 Bestemmingsplan Toelichting Planregels Verbeelding

30 Bestemmingsplan - Toelichting
Planbeschrijving (inclusief parkeerbalans) Toetsing aan vigerend beleid Rijksbeleid Provinciaal beleid herbegrenzing zoekgebied verstedelijking kwaliteitsverbetering landschap: bijdrage aan gemeentelijk groenfonds bescherming EHS: geen negatieve invloed Gemeentelijk beleid Planologisch relevante aspecten, o.a. Wegverkeerslawaai: 30 km/uur gebied, geen belemmeringen Waterhuishouding: infiltratievoorziening / wadi opgenomen aan zuidzijde Bedrijven en milieuzonering: bedrijven op voldoende afstand van woningen Flora en fauna: geen negatieve invloed op EHS, aandacht voor de huismus Archeologie: volmiddeleeuws nederzettingsterrein, uitvoeren opgraving Bodem: geen belemmeringen

31 Bestemmingsplan - Verbeelding

32 VRAGEN

33 Donderdag 25 oktober 2012 Sofie Rens en Dorien van Riel 33

34 Waarom collectief bouwen in Galder?
Te dure woningen Leefbaarheid Galder Woning bouwen naar eigen wens

35 Vereniging CPO Galder Wat is CPO? Samenwerking met BIEB Aantal leden
collectief particulier opdrachtgeverschap Samenwerking met BIEB Aantal leden

36 Architect Voorselectie Presentatie architectenbureaus op 3 oktober jl.
Keuze architect Architecten Buro Schoenmakers, Achtmaal

37 Koop- en huurwoningen Mogelijk ook huurwoningen
In gesprek met woningbouwvereniging Ontwikkelen van je eigen huurwoning Huurprijs onder sociale huurgrens Mogelijkheid tot kopen van je huurwoning Gemeente Alphen-Chaam

38 Deelname nog steeds mogelijk!
NIET ALLEEN VOOR STARTERS! Woning bouwen naar eigen budget Van rijwoning tot vrijstaande woning

39 Voor meer informatie:

40 6. Bestemmingsplan procedure - Ballemanseweg
Voorontwerp Bestemmingsplan Ballemanseweg 6 Weken ter inzage van 16 oktober 2012 tot en met 26 november 2012 Inspraakrapportage Ontwerp Bestemmingsplan Ballemanseweg 6 Weken ter inzage (februari/maart 2013) Zienswijzenrapportage Vaststellen OBP door gemeente raad Vaststelling Bestemmingsplan Ballemanseweg Indien gewijzigd 6 weken provincie 6 Weken ter inzage (juni/juli 2013) Onherroepelijk mits geen beroep (juli 2013)

41 6. Bestemmingsplan procedure - Bollemeer
Voorontwerp Bestemmingsplan Bollemeer 6 Weken ter inzage van 25 oktober tot en met 5 december 2012 Inspraakrapportage Ontwerp Bestemmingsplan Bollemeer 6 Weken ter inzage (januari/februari 2013) Zienswijzenrapportage Vaststellen OBP door gemeente raad Vaststelling Bestemmingsplan Bollemeer Indien gewijzigd 6 weken provincie 6 Weken ter inzage (juli/augustus 2013) Onherroepelijk mits geen beroep (augustus 2013)

42 Bedankt voor uw komst VRAGEN


Download ppt "Informatieavond Voorontwerp Bestemmingsplan Ballemanseweg en Bollemeer"

Verwante presentaties


Ads door Google