De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoedebeleid: NAP 2008-2010 en Federaal Plan. AGENDA I. Armoedebeleid in België Federaal Plan Armoedebestrijding II. Armoedebeleid binnen de E.U. Nationaal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoedebeleid: NAP 2008-2010 en Federaal Plan. AGENDA I. Armoedebeleid in België Federaal Plan Armoedebestrijding II. Armoedebeleid binnen de E.U. Nationaal."— Transcript van de presentatie:

1 Armoedebeleid: NAP 2008-2010 en Federaal Plan

2 AGENDA I. Armoedebeleid in België Federaal Plan Armoedebestrijding II. Armoedebeleid binnen de E.U. Nationaal Actieplan Sociale Inclusie (NAPIncl. 2008-2010)

3 I. Armoedebeleid in België 14.7% Belgen hebben een verhoogd armoederisico 1 1 op 7 Belgen moet rondkomen met een maandinkomen dat 60% onder het mediaaninkomen ligt 2 10.1% van de Belgische huishoudens stelde in 2004 gezondheidszorg uit wegens financiële redenen 3 De levensverwachting van een 25-jarige man zonder diploma ligt gemiddeld 5,5 jaar lager dan die van een 25-jarige man met een diploma van het hoger onderwijs lange type 4

4 I. Armoedebeleid in België Kader: Realisatie van de sociale grondrechten en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens “Ieder heeft het recht om een menswaardig leven te leiden” (art. 23, Grondwet)

5 I. Armoedebeleid in België Coördinatie op nationaal niveau: - minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden (M. Arena) - staatssecretaris voor Armoedebestrijding, (J.-M. Delizée) - Interministeriële Conferentie Integratie in de Maatschappij - Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting

6 Federaal Plan Armoedebestrijding Uitgangspunt: Armoede is complex en multidimensioneel Het verwijst naar: onwaardig levensomstandigheden onvermogen om in essentiële behoeften te voorzien De Strijd tegen armoede moet meer doen dan middelen verstrekken, hij moet tevens mogelijkheden creëren om aan de armoede te ontsnappen of uit de armoede te geraken De strijd tegen armoede moet zich afspelen op de verschillende domeinen

7 Aandachtspunten Centrale domeinen in het Federaal Plan: Inkomen Werkgelegenheid Gezondheid Huisvesting Onderwijs  Deze zijn vertaald in  4 voorwaarden  6 doelstellingen  59 actiepunten

8 Voorwaarden 4 voorwaarden: 1.Permanente armoedebarometer om armoede in België te meten –Jaarlijkse evolutie meten inzake armoede –Middelen vrijmaken opdat onderzoek gevoerd kan worden bij de kwetsbare en moeilijk te bereiken groepen, om zo de Europese statistieken aan te vullen. –Zichtbaarheid geven aan de armoede door middel van de DOEB test. 2.Dialoog met de armen zelf –In het kader van het Europese jaar van de Strijd tegen Armoede(2010): acties ontwikkelen en het Belgische netwerk Strijd tegen de Armoede financieren. –Het project “Ervaringsdeskundige” promoten en uitbreiden –Jaarlijks uitreiken van een prijs tegen armoede

9 Voorwaarden 3.Iedereen mobiliseren –Evaluatie van het Steunpunt tot Bestrijding van de Armoede en en een eventuele versterking ervan –Interministriële Conferentie Maatschappelijke Integratie als uitwisselingsplaats van goede praktijken 4.Europa als partner in de strijd tegen armoede –In het kader van het Belgisch Europees voorzitterschap in 2010 –Het armoedeprobleem bovenaan de Europese agenda zetten en het ontwikkelen van nieuwe doelstellingen en evaluatiemechanismen –Verenigingen waar armen het woord nemen, integreren in het voorbereidingsproces van het Belgisch Europees voorzitterschap –Promoten van “ervaringsdeskundige” in Europa.

10 Doelstellingen 1. Inkomen dat het mogelijk maakt projecten te verwezenlijken 2. Het recht op gezondheid waarborgen 3. Werk als hefboom van maatschappelijke integratie en welzijn 4. Een dak boven het hoofd 5. Gewaarborgde toegang tot energie 6. Overheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn

11 1. Een inkomen dat het mogelijk maakt projecten te verwezenlijken Door het verhogen van de laagste sociale uitkeringen Door de minimumpensioenen te verhogen, zowel voor de werknemers als voor de zelfstandigen, en de IGO te verhogen, en het zelfstandigenstelsel meer op het stelsel van bezoldigde werknemers af te stemmen Via een 13 e maand kinderbijslag en extra inspanningen voor de risicogroepen (kinderen met een handicap,…) Door een verhoging van de minimumlonen en het toegankelijker maken van de arbeidsmarkt voor personen met een handicap en voor personen van vreemde origine

12 Dankzij de fiscaliteit; verhoging van belastingsvrije minimum voor lage en gemiddelde inkomens Via het uitbouwen van een sterk werkgelegenheidsbeleid Vervolgen van de strijd tegen overmatige schuldenlast (examen de  lois) en veillant à renforcer la prévention et à assurer un financement structurel du Fonds de traitement du surendettement.

13 De toekenning van het onderhoudsgeld optimaliseren door het opzetten van een extra informatiecampagne, een administratieve vereenvoudiging, het verhogen van de bedragen en de toekenningvoorwaarden versoepelen. Belastingkredieten ontwikkelen voor de energiebesparende maatregelen, de opvang van naaste familieleden ouder dan 65 jaar en de kosten voor kinderopvang. Een betere informatie over de maandelijkse vergoeding die bij faillissement wordt toegekend aan zelfstandigen

14 2. Het Recht op gezondheid waarborgen Het gebruik van de “gezondheidskaart” in de OCMW’s aanmoedigen De informatie rond het terugbetalingssysteem OMNIO verbeteren, de toegang tot het OMNIO-statuut vereenvoudigen en de mogelijkheid van de automatisering onderzoeken Strijden tegen de weigering van ziekenhuisopname van patiënten die geen voorschot kunnen betalen, door bv. de gezondheidskaart bij de OCMW’s te gebruiken, of het statuut OMNI/MAF te benutten. Het gebruik van het derdebetalersysteem door de zorgverleners verhogen door de administratieve stappen te vereenvoudigen en hun uitbetaling te versnellen.

15 3. Werk als hefboom van maatschappelijke integratie en welzijn De personen die opnieuw een baan vinden, de mogelijkheid bieden sommige sociale voordelen te behouden gedurende de periode na de werkhervatting (degressiviteit in de tijd van de aanvullende hulp bij de sociale uitkeringen). De OCMW’s ertoe aanzetten een voluntaristisch activeringsbeleid te voeren (artikel 60, SINE- maatregelen,…). De lonen van de "dienstencheque"-werknemers op structurele manier indexeren.

16 De relaties tussen de meest kansarme personen en de administratie verbeteren via opleidingen die aan de RVA-facilitatoren worden gegeven. De asielzoekers de mogelijkheid bieden vrijwilligerswerk te doen en toegang te krijgen tot de reguliere arbeidsmarkt indien ze 6 maanden na de asielaanvraag nog steeds geen beslissing van het CGVS hebben gekregen.

17 4. Een dak boven het hoofd Een sensibiliseringscampagne bij de gemeenten organiseren, opdat ze de voorziene bepalingen rond verplichte affichering van de huurprijzen uitvoeren. De samenwerking met Landsverdediging, in het kader van de opvang en de hulp aan daklozen, voortzetten. Studie voeren naar de situatie van dakloze vrouwen. Verbeteren van het gebruik van het referentieadres. Kwantitatieve gegevens over uithuiszettingen en de problematiek van huisjesmelkers verstrekken, en zwaardere straffen invoeren voor personen die zich schuldig maken aan illegale praktijken of illegale uithuiszettingen.

18 5. Gewaarborgde toegang tot energie In samenwerking met alle overheden van het land, de toegang tot energie voor allen waarborgen als wezenlijk onderdeel van het recht om een leven te leiden overeenstemming met de menselijke waardigheid. De automatisering van het sociaal energietarief invoeren. De toegankelijkheid van energiebesparende investeringen vergroten, door de promotie van het derde-investeerdermechanisme.

19 6. Overheidsdiensten die voor iedereen toegankelijk zijn Toegang tot de justitie: –Een uniek loket voor rechtshulp en rechtsbijstand oprichten om de administratieve stappen te vereenvoudigen. –Om de rechtstaal toegankelijker en minder stigmatiserend te maken, beginnen met de vereenvoudiging van de rechtstaal. –Om de rechter de mogelijkheid te bieden (op eigen initiatief) de partijen te informeren over mogelijke kostenverminderingen in functie van de financiële situatie van de verliezer in het kader van de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat.

20 Toegang tot overheidsdiensten – en bedrijven: –Een informatiecampagne lanceren bij de personen met een OMNIO-statuut om de voordelen waarvan ze gebruik kunnen maken op het vlak van vervoer, beter bekend te maken. –Dit aanvullend voordeel automatisch toekennen. –De toekenning van het sociaal telefoontarief automatisch maken. –Een verlaagd internettarief onderhandelen en het project "computers tegen 100€" voortzetten.

21 AGENDA I. Armoedebeleid in België Federaal Plan Armoedebestrijding II. Armoedebeleid binnen de E.U. Nationaal Actieplan Sociale Inclusie (NAPIncl.2008-2010)

22 NAPIncl. 2008-2010 Lissabon-strategie (2000) Tegen 2010 : –Verhogen van economische groei met respect voor de duurzame ontwikkeling –Het verhogen van de werkgelegenheid en de kwaliteit ervan – Een beslissende impact hebben op de uitroeiing van de armoede

23 NAPIncl. 2008-2010 Open Methode voor Coördinatie (OMC) - Gemeenschappelijke Doelstellingen - Gemeenschappelijke Indicatoren - Nationale Actieplannen - Gemeenschappelijk Rapport - Uitwisselen van goede praktijken  coherentie tussen de lidstaten  benchmarking tussen de lidstaten

24 NAPIncl. 2008-2010 vier doelstellingen : 1. Een goede & betaalbare woning voor iedereen 2. Activering & diversiteit: meer mensen uit risicogroepen aan het werk 3. Kinderarmoede: doorbreken van de cirkel van de armoede 4. Beter Bestuur

25 1. Een goede en betaalbare woning: Sociale huurwoningen in percentage van totaal aantal private huishoudens 200320042005200620082010 België6,2% 7%8%

26 1. Een goede en betaalbare woning: –Garantie toegang tot de privémarkt en huurprijzen –Stimuleren van eigendomsverwerving –Preventie en bestrijding van dakloosheid –Sociale verhuurkantoren (SVK) uitbreiden –Verruimen huisvesting met sociale finaliteit –Energiebeleid en vaste kosten

27 2. Activering en diversiteit: Verhogen van de werkzaamheidgraad van specifieke doelgroepen 20052006200720082010 Totale actieve bevolking 61,1%61,0%62,0%66%70% Vrouwen53,8%54,0%55,3%55%60% Laaggeschoolden32,6%40,1 %40,5 %40%50% Personen met een handicap 35,6%40%50%

28 2. Activering en diversiteit: Ratio EU/niet EU Ratio 2005 Ratio 2006 Ratio 2007 Target 2008 Target 2010 BE24,524,823,570100 BX40,547,744,876100 FL20,319,319,068100 WA29,427,727,372100 Werkloosheidsgraad van personen met een niet EU-nationaliteit zal niet hoger zijn dan deze van werknemers met EU/Belgische nationaliteit

29 2. Activering en diversiteit: Verhogen van de participatie aan levenslang leren 200320042005200620082010 België8,59,58,47,811,512,5 Lage opleiding 2,63,23,1 4,56,25

30 2. Activering en diversiteit: Vermindering van het aantal vroegtijdige schoolverlaters 20052006200720082010 België13%12,612,311%10%

31 2. Activering en diversiteit: - Activering - Kwaliteit van de jobs - Dienstencheques - Inkomen - Maatschappelijke integratie - Sociale integratie van mensen met psychische problemen - Culturele ontplooiing en participatie - Opleiding van hulpverleners

32 3. Kinderarmoede: Verminderen van het percentage kinderen dat een armoederisico kent 20042005200620082010 België15,5%17,9%15% 12%

33 3. Kinderarmoede: Verminderen van het aandeel kinderen die leven in een ‘jobless household’ 200420052006200720082010 België 13,2%12,9%13,5% 10%7%

34 3. Kinderarmoede: - Koopkracht van de gezinnen - Welzijn van het kind en ondersteuning van de ouders in hun educatieve rol - Plaatsing en alternatieven - Kinderopvang - Onderwijs

35 4. Beter Bestuur: –Samenwerking tussen entiteiten, departementen en sectoren –Kennis van de problematiek –Participatie van de stakeholders


Download ppt "Armoedebeleid: NAP 2008-2010 en Federaal Plan. AGENDA I. Armoedebeleid in België Federaal Plan Armoedebestrijding II. Armoedebeleid binnen de E.U. Nationaal."

Verwante presentaties


Ads door Google