De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 juli 2014Omdat uw expertise verder reikt1. 11 juli 2014 2 Aarschot 2 maart 2012 Steunmaatregelen voor tandartsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 juli 2014Omdat uw expertise verder reikt1. 11 juli 2014 2 Aarschot 2 maart 2012 Steunmaatregelen voor tandartsen."— Transcript van de presentatie:

1 11 juli 2014Omdat uw expertise verder reikt1

2 11 juli Aarschot 2 maart 2012 Steunmaatregelen voor tandartsen

3 11 juli Greep uit de steunmaatregelen via Overheid Om te starten – uit te breiden – te investeren Winwin-lening Waarborglening Notionele interestaftrek M.b.t. personeel Plus één Plan Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen M.b.t. opleiding KMO Portefeuille

4 11 juli Winwinlening

5 5 Winwinlening Achtergestelde lening Van vrienden, familie, kennissen => jaarlijkse belastingskorting van 2,5% op ontleend bedrag Aan startende ondernemers => gunstige lening Cumuleerbaar met lening bank Doel : Particulieren fiscaal stimuleren geld ter beschikking te stellen En te bouwen aan een gunstig ondernemingsklimaat Kan de ondernemer niet terugbetalen => 30% van geleend bedrag terug via 1-malige belastingsvermindering

6 11 juli Winwinlening : Wat ? Bedrag: Kredietgever mag max. 50,000 euro ontlenen Kredietnemer mag max euro lenen uit ≠ leningen Vaste looptijd : 8 jaar => vervroegde terugbetaling is mogelijk Terugbetalen interest op afgesproken vervaldagen: bedrag X afgesproken rentevoet Afgesproken rentevoet (ARV) waarbij ARV = ≤ wettelijke RV en ≥1/2 wettelijke RV Wettelijke RV sinds : 4,25% Vervroegd terugvorderen is mogelijk (bv. stoppen)

7 11 juli Winwinlening : voorwaarden KN - KG Kredietnemer : KMO met minder dan 250 werknemers jaaromzet ≤50 miljo euro // balanstotaal ≤43 miljo euro Ondernemer in Vlaanderen Kredietgever Natuurlijk persoon – wonend Vl Gewest – lening valt buiten handels- of beroepsactiviteiten ≠ werknemer KN ≠ echtgenoot of wettelijk samenw partner kredietnemer Indien KN = vennootschap, dan KG :  Geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder  Niet echtgenoot/wettelijk samenw partner van één van zaakvoerders, bestuurders of aandeelhouders ≠ KN andere winwinlening in zelfde periode

8 11 juli Winwinlening: voordelen Kredietnemer : op eenvoudige en goedkope wijze kapitaal Cumuleerbaar met lening bank Kredietgever : Fiscaal voordeel Meewerken aan ondernemingsklimaat

9 11 juli Winwinlening: aanvragen Vaststellen in een onderhandse of notariële akte Hiervoor aanvraag indienen via Akte + aflossingstabel in 3 exemplaren Ten laatste 3m na ondertekening bezorgen aan PMV Binnen de maand: PMV controleert registratie (voldaan aan alle voorwaarden?) Registratie akte + toekennen nummer lening !: enkel communicatie met kredietgever

10 11 juli Winwinlening Meer info : Participatiemaatschappij Vlaanderen Oude Graanmarkt Brussel of

11 11 juli Waarborglening

12 11 juli Waarborgregeling: wat ? Borgstelling van 75% lening door overheid Stimulans financiële instellingen tot verstrekken leningen Blijft beslissing van de bank Bank regelt ook alles om in werking te zetten Voor investeringen (ook overname aandelen) en overbruggingskredieten Meer soepele voorwaarden voor KMO’s die hinder ondervinden van openbare werken Cumuleerbaar onder voorwaarden

13 11 juli Waarborgregeling: voorwaarden Erkende financiële instelling => lijst via Waarborghouder (=bank) bepaalt duurtijd waarborg Waarborg : Max 75% kredietbedrag Bedrag : max euro na onderzoek Waarborgbeheer NV en goedkeuring minister Betalen éénmalige premie : bedrag waarborg x duur waarborg (max 10j) x 0.5% Doel : investeringen:  Investeringsplaats of maatschappelijke zetel op grondgebied Vlaams Gewest (ook overname aandelen)  Normaal niet voor achterstallige of bestaande schulden Waarborgregeling : aanvullend karakter (zelf nog waarborg kunnen bieden) Cumulatie met andere steun mogelijk onder voorwaarden (bv. PPF, groeipremie…)

14 11 juli Waarborgregeling: Voorbeeld Zelfstandig medewerker A in architectenbureau X wil vennoot worden van praktijkhouder B. Voor deze intrede moet hij aandelen verwerven. Deze investering kost A euro. A heeft niet het nodige kapitaal, dus moet A gaan lenen bij bank Y. Zelf kan hij borg staan voor euro, maar niet voor het volledige bedrag van euro.

15 11 juli Waarborgregeling: voorbeeld Met WaarborgregelingZonder Waarborgregeling BANK YLenen euro Waarborg A: RISICO BANK Y : euro BANK YWaarborghouder- Overeenkomst met A euro in WB. Lenen ! blijft risico. Lenen ? Duurtijd : 5 j ABetaalt 1-malige premie: x5x0,5 =

16 11 juli Waarborgregeling: voorbeeld Met WaarborgregelingZonder Waarborgregeling A blijft in gebreke Nog openstaand Waarborg A van Nog openstaand Waarborg A van Bank Y Uitstaande krediet: Provisie WB: Recuperatie wb doorstorting aan WBBH van 75% = Verlies bank: ( – – ) Opzeggen krediet Recuperatie waarborg A  euro  Verlies bank: OverheidUitbetaling 75% van => euro - Let op: waarborgregeling werkt niet bevrijdend. KN moet sowieso openstaande krediet terugbetalen !!

17 11 juli Waarborgregeling Meer info : Participatiemaatschappij Vlaanderen Oude Graanmarkt Brussel of

18 11 juli Notionele intrestaftrek

19 11 juli Notionele interestaftrek Sinds 2007 Bedoeling: Opheffen discriminatie tussen eigen en vreemd vermogen. versterking eigen vermogen vennootschappen behoud coördinatiecentra en aantrekken buitenlandse investeringen

20 11 juli Wat is notionele interestaftrek ? Voor vennootschappen onderworpen aan vennootschapsbelasting (= met rechtspersoonlijkheid) Fictieve intrest op gecorrigeerd boekhoudkundig eigen vermogen (“risicokapitaal”) in aftrek brengen van belastbaar resultaat Die interestvoet wordt elk jaar bekendgemaakt : Bv. aanslagjaar 2012 : 3,425% KMO’s : met 0,5% verhoogd : 4,281

21 11 juli Voorbeeld Stel: eigen vermogen = euro Belastbare winst = euro Vennootschapsbelastingen : Zonder notionele intrestaftrek: 1000 x 33,99% = 339,9 euro Met notionele intrestaftrek :  Berekenen n.i. : x 3,425% = 445,25 euro  Aftrekken v belastbare winst: – 445,25 = 554,75 euro  Belastingen : 554,75 x 33,99% = 188,56 euro Voordeel : 151,34 euro

22 11 juli Meer info Kenniscentrum voor Financiering van de KMO (Kefik) De Lignestraat Brussel

23 11 juli Steunmaatregelen m.b.t. personeel Steunmaatregelen m.b.t. personeel

24 11 juli Steunmaatregelen m.b.t. personeel Plus-één-plan : aanwerving 1 e, 2 e, 3 e wkn Niet-recurrente resultaatgebonden voordelen : bestaande wkn’s

25 11 juli Plus één Plan

26 11 juli Plus-één-Plan Wat ? Voor wie ?

27 11 juli Plus-één-plan = RSZ-vermindering WG-bijdragen bij aanwerving 1 e, 2 e of 3 e wkn Vast bedrag per kwartaal gedurende een periode van 20 kwartelen

28 11 juli Plus-één-Plan : voorwaarden 1 e WN : WG: nog niet aan RSZ-wetgeving onderworpen WG: niet onderworpen aan RSZ-wetg gedurende ≥ 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan indiensttreding 2 e of 3 e WN WG: niet meer dan resp. 1 of 2 WN in 4 opeenvolgende kwartalen voorafgaand aan de indiensttreding N.v.t. voor leerlingen, dienstboden, deeltijdse leerplichtigen en gelegenheidswkn’s (tellen niet mee voor aantal werknemers) N.v.t. voor WKN ter vervanging WKN in dienst 4 voorafgaande kwartalen in zelfde functie

29 11 juli Plus-één-plan: procedure RSZ-Vermindering geldt binnen een periode van maximum 20 kwartalen 1 e en 2 e wkn : normaal 13 kwartalen 3 e wkn : normaal 9 kwartalen Begin periode = vanaf kwartaal indiensttreding WKN WerknemerBijdragevermindering (aantal kwartalen) EersteMax 5 kw : euro Max 13 kw : 400 euro TweedeMax 13 : 400 euro DerdeMax 9 : 400 euro

30 11 juli Plus-één-plan: Formaliteiten Werkgever : toepassen op kwartaalaangifte RSZ Werknemer: aanvraagprocedure via WG

31 11 juli Plus-één-plan: meer info Meer info Via portaalsite Sociale Zekerheid

32 11 juli Niet recurrent resultaatgebonden voordelen

33 11 juli Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen = “Voordelen die gebonden zijn aan collectieve resultaten van een onderneming of van een groep van ondernemingen ofwel van een welomschreven groep van werknemers op basis van objectieve criteria. Deze voordelen hangen af van de verwezenlijking van duidelijk aflijnbare, transparante, definieerbare/meetbare en verifieerbare doelstellingen, met uitzondering van individuele doelstellingen en doelstellingen waarvan de verwezenlijking kennelijk zeker is op het ogenblik van de invoering van het systeem van resultaatsgebonden voordelen.”

34 11 juli Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen: DEF Niet-recurrent : beperkte levensduur Collectief : o.b.v. goed presteren collectief >< individuele prestaties Opm. : ondernemingen met 1 wkn niet uitgesloten. Doelstelling mag echter niet individueel geformuleerd worden Voordeel : dus ≠ loon Telt niet mee voor minimumloon. Vanaf onderworpen aan gezondheidsindex Bonus : max euro per jaar/per wkn/per contract Voordelen voor wkg onderworpen aan bijzondere sociale zekerheidsbijdrage van 33% Wkg : zowel bonus als heffing aftrekbaar als beroepskost

35 11 juli Niet-recurrent resultaatgebonden voordelen: DEF Groep van werknemers Begunstigde groep duidelijk afbakenen + criteria Duidelijk wie aanspraak kan maken Bv. bonus alle vrouwen kan NIET Doelstelling Alles is mogelijk mits meetbaar, definieerbaar, transparant… Bv. : behalen x% meer cliënteel Kennelijk zekere realisatie : kans dat doelstelling niet wordt behaald, moet reëel zijn

36 11 juli Niet-recurrente resultaatgebonden vd’n : werkwijze Initiatief : werkgever Bonus geldt voor: alle werknemers Ook stagiairs en/of leerlingen Niet: interim Invoering kan op 2 manieren : Met vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad : via ondernemingsCAO Zonder vakbondsafvaardiging :  via toetredingsakte  Via CAO

37 11 juli Via ondernemingsCAO Met vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad Afsluiten collectieve arbeidsovereenkomst

38 11 juli Via toetredingsakte of CAO Zonder vakbondsafvaardiging of ondernemingsraad Voor bepaalde of onbepaalde duur CAO >< toetredingsakte CAO : rechtstreeks met vakbond Toetredingsakte (aanbevolen): in te dienen bij bevoegde PC  PC330 Gezondheidsinrichtingen en –diensten  PC336 Vrije Beroepen

39 11 juli Toetredingsakte Procedure Kan vrij lang duren Bij goede en duidelijke opstelling bonusplan normaal weinig kans op mislukken Ondersteuning via sociaal secretariaat PC Controleert gevolgde procedure Controleert op al dan niet overtreding discriminatieregels Doet in geen geval uitspraak over inhoud Indienen toetredingsakte voor vrije beroepen : PC 330 PC 336

40 11 juli Meer info FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Thema’s – arbeidsreglementering

41 11 juli Steunmaatregelen m.b.t. opleiding Steunmaatregelen m.b.t. opleiding O

42 11 juli KMO Portefeuille = geïntegreerde subsidiemaatregel met steun van de Vlaamse overheid voor: Opleiding Advies over ondernemen Innoveren : advies over innoveren Internationaliseren : advies over internationaal ondernemen Waarbij ondernemer overeenkomst (portefeuille) afsluit met dienstverlener Sinds 2009

43 11 juli KMO Portefeuille : voor wie? - voorwaarden O.m. voor vrije beroepers Vestiging in Vlaams Gewest Voldoen aan regelgeving Vlaams Gewest Vzw’s zijn uitgesloten (behalve als dienstverlener) Aanvaardbare hoofdactiviteit Onderneming uit privésector

44 11 juli KMO Portefeuille : periode - budget - steun Jaarlijkse cyclus met extra betaaljaar om lopende projecten af te werken (>< BEA) Maximum euro per kalenderjaar (>< BEA) Voorlopig max euro voor pijler opleiding per jaar Steun : 50% voor opleiding

45 11 juli KMO Portefeuille : procedure Overeenkomst/Inschrijving bij erkende dienstverlener Subsidieaanvraag VB’er via ≤ 14 kalenderdagen na aanvang prestatie (bv. begin opleiding) VB’er ontvangt mail met vraag eigen aandeel te storten VB’er stort eigen bijdrage in de elektronische portefeuille d.m.v. storting aan Sodexho Binnen de 30 kalenderdagen na bevestiging dienstverlener Vlaamse Overheid vult elektronische portefeuille aan VB’er kan erkende dienstverlener betalen met elektronische portefeuille via

46 11 juli KMO Portefeuille : pijler opleiding Definitie : Onderricht gevolgd door werkenden in de onderneming  Bv. ook meewerkende echtgenoot, helper zelfstandige onderworpen aan sociaal statuut Gericht op verbeteren huidige/toekomstige bedrijfsfunctioneren  Bv. : taaltraining, vakopleidingen, sociale vaardigheden…  Ook e-learning  Ook verplichte permanente vorming (>< BEA) Steun : 50% subsidie van de opleiding Max euro subsidie per jaar Opmerkingen : Ook beperkte catering toegelaten: €25 pp/opleidingsdag (> { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/8/2077291/slides/slide_45.jpg", "name": "11 juli 2014 46 KMO Portefeuille : pijler opleiding Definitie : Onderricht gevolgd door werkenden in de onderneming  Bv.", "description": "ook meewerkende echtgenoot, helper zelfstandige onderworpen aan sociaal statuut Gericht op verbeteren huidige/toekomstige bedrijfsfunctioneren  Bv. : taaltraining, vakopleidingen, sociale vaardigheden…  Ook e-learning  Ook verplichte permanente vorming (>< BEA) Steun : 50% subsidie van de opleiding Max. 2.500 euro subsidie per jaar Opmerkingen : Ook beperkte catering toegelaten: €25 pp/opleidingsdag (>

47 11 juli KMO Portefeuille: pijler opleiding Dienstverlener : erkend ! Beschikken over kwaliteitscertificaat (ISO; QFor, ESF…) Lijst van publieke dienstverleners en sectorfondsen Erkende peterschapsorganisatoren => Sowieso erkende dienstverleners via

48 11 juli KMO Portefeuille : meer info Algemene informatie : gratis nummer 1700 Via

49 11 juli FVIB-Partners Nationale partners Regionale partners en projectpartners


Download ppt "11 juli 2014Omdat uw expertise verder reikt1. 11 juli 2014 2 Aarschot 2 maart 2012 Steunmaatregelen voor tandartsen."

Verwante presentaties


Ads door Google