De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Financial Instruments IAS 32 : disclosure & presentation IAS 39 : recognition & measurement Bernard Gabriëls Peter Louwagie Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Financial Instruments IAS 32 : disclosure & presentation IAS 39 : recognition & measurement Bernard Gabriëls Peter Louwagie Instituut der Bedrijfsrevisoren."— Transcript van de presentatie:

1 Financial Instruments IAS 32 : disclosure & presentation IAS 39 : recognition & measurement Bernard Gabriëls Peter Louwagie Instituut der Bedrijfsrevisoren 2 december 2002 PricewaterhouseCoopers

2 Inleiding Verloop van de wisselkoersen en rentetarieven is merkelijk grilliger Toegenomen risico’s op de financiële markten Gevolg : –Grotere vraag naar nieuwe financiële technieken teneinde de risico’s te vermijden of te beperken

3 Inleiding Het gebruik van nieuwe financiële instrumenten is ook RISICOVERHOGEND en dit omwille van : –De complexiteit van de transacties –De vereiste snelheid –De infrastructuur

4 Inleiding Er zijn voldoende (tot de verbeelding sprekende) voorbeelden bekend: –ALLIED IRISH BANK –BARINGS BANK –BELGISCHE OVERHEID –METALL GESELSCHAFT –PROCTER & GAMBLE –…….

5 Inleiding Een solide boekhoudkundige grondslag kan een hulpmiddel zijn in het opvolgen en beheersen van de desbetreffende risico’s

6 Vanwaar de nood voor verandering? Verhoogde risico’s en complexiteit van de gebruikte afgeleide producten Focus op interne controle en corporate governance Gebrek aan duidelijkheid in huidige standaarden : –Afgeleide producten : off - B/S –Grote verschillen in toepassing van hedge accounting –Gebrek aan regels voor hedging forecasts Marktvraag naar transparantie en vergelijkbare internationale rapporteringen Joint Working Group : 13 standard setters komen tot één allesomvattende Wereldwijde standaard niet binnen de volgende 5 jaar (?) IASC Financial Instruments project : IAS 32 (1996) E 62 (1998) IAS 39 (1999) ED IAS 32/39 (2002) US FASB's project : FAS 52, 80, 115, 119 FAS 133 Derivatives Implementation Group FAS 138 De redenen…… de standaarden

7 Belangrijke vragen –Hoe worden de financiële producten gewaardeerd? –Wanneer dient winst of verlies geboekt te worden? –“on balance sheet” versus “off balance sheet” ?

8 IAS 32 : Financial Instruments Disclosure and Presentation PricewaterhouseCoopers

9 Classificatie financiële instrumenten als schuld- en eigen vermogensinstrumenten Substance over form –Classificatie van een financieel instrument of zijn samenstellende delen, als een schuld- of een eigen vermogensinstrument, dient te gebeuren op basis van de onderliggende “werkelijkheid” veeleer dan op basis van de juridische vorm en dit bij de initiële boeking

10 Classificatie financiële instrumenten als schuld- en eigen vermogensinstrumenten Financiële schuld = verplichting tot levering van cash of een ander financieel actief Classificatie als eigen vermogensinstrument indien de uitgever niet contractueel verplicht is tot betaling Voorbeelden –ObligatiesAandelen –BankleningenWarranten

11 Classificatie financiële instrumenten als schuld- en eigen vermogensinstrumenten Financieel instrument dat zowel een schuld- als eigenvermogenselement bevat, dient door de uitgever geclassifieerd te worden in overeenstemming met de onderliggende elementen (bv converteerbare obligatie) –Schuld = verdiscontering van toekomstige cashflows (interest- en initieel bedrag) –Eigen vermogenselement = overblijvende waarde –Alternatief : waardebepaling van beide delen apart (schuldtitel en call optie) – waardering aangepast op pro rata basis

12 Presentatie : interest, dividenden, meer- en minderwaarden Interest, dividenden, meer- en minderwaarden van een financieel schuldinstrument (balans) worden geboekt in de resultatenrekening (opbrengst of kost) Herfinanciëringen of terugbetalingen van een financieel eigen vermogensinstrument (eigen vermogen) worden geboekt via “wijzigingen in het eigen vermogen”

13 Compensatie tussen financieel activum en financiële schuld Compensatie is VERPLICHT indien : –De vennootschap een wettelijk afdwingbaar recht heeft om beide te compenseren, en –Intentie heeft om het activum en de schuld simultaan te vereffenen (boeking op netto- basis)

14 Toelichtingen (disclosures) Voor ieder financieel instrument (activum, schuld of eigen vermogensinstrument) dient meegedeeld te worden : –Informatie mbt aard en de belangrijkheid van de financiële instrumenten, incl limieten, voorwaarden en waarschijnlijkheid van toekomstige cash flows –Waarderingsregels incl inkomstenerkenning en waarderingsbasis, die worden gehanteerd

15 Toelichtingen (disclosures) Voor ieder financieel instrument (activum of schuld) dient meegedeeld te worden : –Interestrisico Contractuele repricing/vervaldagen Effectieve interestvoeten (fixed/floating) 5 jaar op balansdatum –Kredietrisico Maximum exposure Belangrijke concentraties

16 IAS 39 : Financial Instruments Recognition and Measurement PricewaterhouseCoopers

17 IAS 39 : Inhoud 2 grote delen te onderscheiden –Accounting van financiële instrumenten –Waardering en erkenning van financiële activa en passiva

18 Wat is een afgeleid product ? Bepaald door zijn kenmerken: Waarde wordt mede bepaald door onderliggende (aandeel, prijs, index) Geen en kleine initiële investering Afgehandeld in de toekomst Alle gekende afgeleide producten vallen binnen de reikwijdte van deze standaard Andere contracten zouden eveneens aan bovenstaade omschrijving kunnen voldoen, zoals bijvoorbeeld "embedded derivatives"

19 Embedded derivatives Wat zijn embedded derivatives ? Waar gaat het om? –Indien niet “closely related” – embedded derivative en hoofdcontract dienen apart boekhoudkundig verwerkt te worden als: Een financieel instrument; of Volgens andere IAS-standaarden

20 Embedded derivatives Nee Ja Nee Ja NeeJa Wordt het gehele contract geboekt aan fair value met erkenning van wijzigingen in fair value in resultatenrek? Is het afgeleid product van die aard dat het als afgeleid product wordt geboekt indien alleenstaand ? Deze standaard dient NIET toegepast Standaard toepassen Is de embedded derivative “clearly and closely related” met het hoofdcontract ?

21 Embedded derivatives - Voorbeelden Afzonderlijke boeking Converteerbare obligatie (standpunt investeerder) Reverse convertibles Calls en puts op equity instrumenten Geen afzonderlijke boeking Converteerbare obligatie (standpunt uitgever op eigen aandelen) Meeste floors, caps en collars op interest Prepaid interest rate swap

22 Algemene principes Fundamentele principes : –Financiële instrumenten en afgeleide producten vertegenwoordigen bezittingen en schulden –Winsten en verliezen mbt deze financiële instrumenten zijn geen bezittingen of schulden –Fair value (marktwaarde) is de aangewezen manier om financiële instrumenten en afgeleide producten te waarderen –Financiële instrumenten kunnen onder bepaalde omstandigheden onderdeel zijn van indekkingsverrichtingen (“hedge”)

23  Boekhoudkundige verwerking bepaald door aard van de transactie –GEEN HEDGING –FAIR VALUE HEDGE –CASH FLOW HEDGE –FOREIGN CURRENCY HEDGE IAS 39 : Hedging principes

24 Hedging : Algemeen kader Indekkingsverrichtingen beogen de veranderingen in de fair value (markwaarde) van de ingedekte activa of passiva, of daarmee verband houdende toekomstige cash flows te neutraliseren door omgekeerde veranderingen in de marktwaarde van het indekkende instrument Een verwachte transactie dient HOOGST waarschijnlijk te zijn Kan geen netto balanspositie indekken (vanuit boekhoudkundig standpunt)

25 Hedging : Algemeen kader Indekkingscriteria –Formele documentatie beschikbaar bij aanvang De specificatie van de indekkingstransactie De “Risk-management” politiek Hoe de indekkingseffectiviteit zal gemeten worden –Effectiviteit bij aanvang en tijdens transactie (trimestrieel)

26 Effectiviteit De mate waarin er compenserende waardeschommelingen optreden tussen de ingedekte positie en het indekkingsinstrument “HIGH EFFECTIVENESS” (95%-105%) : algemeen aangenomen aanvaard binnen interval van 80% - 125% Meerdere methoden mogelijk maar keuze dient op voorhand te gebeuren en consistent te worden verdergezet Indien effectiviteit binnen interval, zal enige ineffectiviteit nog kunnen bestaan en dat deel zal in de resultatenrek verwerkt worden

27 Effectiviteit Twee items van ineffectiviteit in resultatenrek.: –items uitgesloten van de test –items deel uitmaken van effectiviteitstest, maar ineffectiviteit genereren Indien effectiviteit buiten interval van 80% - 125%, dan is hedge accounting niet (langer) toegestaan INEFFECTIVITEIT EFFECT ONMIDDELIJK IN RESULTAAT

28 Hedging : Soorten Twee soorten hedgingtransacties FAIR VALUE INDEKKING CASH FLOW INDEKKING

29 Fair value indekking Betracht de veranderingen van de marktwaarde van bepaalde activa of passiva te compenseren via indekking De verandering in marktwaarde van zowel het financieel instrument als het ingedekte activum of passivum dienen rechtstreeks in resultaat genomen

30 Fair value hedge voorbeelden Foreign currency forward of FX Swap die een vreemde valuta investering of ontlening dient in te dekken Interest rate swap om een lening met vaste interestvoet in te dekken Gekochte equity putoptie om een investering in aandelen op de balans in te dekken Commodity future om voorraad grondstoffen in te dekken

31 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge GEGEVENS ONDERNEMING A LEENT OP 30 JUNI 2002, 10 MILJOEN EURO TEGEN 7,5% VASTE INTEREST EN TERUGBETAALBAAR OP 3 JAAR. TEZELFDERTIJD SLUIT ZIJ EEN RENTESWAP OP 3 JAAR AF WAARBIJ ZIJ EEN VASTE INTEREST VAN 7,5% ONTVANGT EN EEN VARIABELE INTEREST BETAALT GELIJK AAN EURIBOR. INTERESTEN VOOR ZOWEL DE LENING ALS DE SWAP ZIJN ZESMAANDELIJKS BETAALBAAR. ONDERNEMING A DUIDT DE SWAP FORMEEL AAN ALS EEN FAIR VALUE HEDGE VAN DE LENING.

32 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge VERONDERSTEL DE VOLGENDE EURIBOR EN DAARMEE VERBANDHOUDENDE MARKTWAARDE VAN DE LENING EN DE SWAP.  EURIBORMARKTWAARDEMARKTWAARDE SWAP LENING 30 JUNI 20026,0 %-10.000.000 EURO  31 DECEMBER 20027,0 %(323.000)9.677.000 EURO  30 JUNI 20035,5 %55.000 10.055.000 EURO

33 Dt Ct 55 17 Liquide middelen Financiële schulden 10.000.000 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge BOEKING BIJ HET AFSLUITEN VAN HET CONTRACT : 30 JUNI 2002

34 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge BOEKING VAN HET NOMINALE BEDRAG VAN DE SWAP IN DE ORDERREKENINGEN : Dt Ct 09 Nominaal bedrag interest swap Tegenrekening bedrag interest swap 10.000.000

35 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge BOEKING BIJ HET AFSLUITEN VAN HET BOEKJAAR 31 DECEMBER 2002 –DE INTEREST (7,5% VAST) OP DE LENING WORDT BETAALD : Dt Ct 65 55 Financiële kosten Liquide middelen 375.000

36 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge OMDAT DE SWAP EEN 100% EFFECTIEVE INDEKKING IS VAN DE VASTE INTERESTLENING, IS HET TOEGELATEN DE INTERESTAFWIKKELING VAN DE SWAP OP EEN NETTO MANIER TE BOEKEN (ZOGENAAMDE SHORT-CUT METHODE). ER WORDT NETTO 1,5% ONTVANGEN (7,5% VAST MIN 6% VARIABEL) Dt Ct 55 75 Liquide middelen Financiële opbrengsten 75.000

37 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge –DE VERANDERING IN DE MARKTWAARDE VAN DE LENING EN DE SWAP WORDT IN DE RESULTATENREKENING GEBOEKT Dt Ct 17 75 Financiële schulden Financiële opbrengsten 323.000 Dt Ct 65 17 Financiële kosten Swap contract 323.000

38 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge BOEKING BIJ HET AFSLUITEN VAN DE PERIODE TOT 30 JUNI 2003 –DE INTEREST (7,5% VAST) OP DE LENING WORDT BETAALD Dt Ct 65 55 Financiële kosten Liquide middelen 375.000

39 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge –DE SWAP WORDT NETTO AFGEREKEND : ER WORDT NETTO 0,5% ONTVANGEN (7,5% VAST MIN 7% VARIABELE) Dt Ct 55 75 Liquide middelen Financiële opbrengsten 25.000

40 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge –DE VERANDERING IN DE MARKTWAARDE VAN DE LENING EN DE SWAP WORDT IN DE RESULTATENREKENING GEBOEKT Dt Ct 65 17 Financiële kosten Financiële schulden 378.000 Dt 53 17 Swap contract : te ontvangen Swap contract : te betalen 55.000 Financiële opbrengstenCt 75 378.000 323.000

41 Voorbeeld 1 : Renteswap als fair value hedge DE BALANS OP 30 JUNI 2003 IS ALS VOLGT : LIQUIDE MIDDELEN9.350.000 SWAP55.000 OVERGEDRAGEN RESULTAAT(650.000) FINANCIELE LENING10.055.000

42 Voorbeeld 2 : Beëidiging van de indekkingsverrichting GEGEVENS VERONDERSTEL DAT IN VOORBEELD 1, ONDERNEMING A BESLIST OP 1 JULI 2003 DE RENTESWAP TE BEEINDIGEN EN VERWACHT DE VASTE INTERESTLENING TERUG TE BETALEN OP DE VERVALDAG VAN 30 JUNI 2005. BOEKINGEN BIJ HET BEEINDIGEN VAN DE SWAP : DE MARKTWAARDE WORDT IN GELD ONTVANGEN Dt Ct 55 52 Liquide middelen Swap 55.000

43 Voorbeeld 2 : Beëidiging van de indekkingsverrichting BOEKINGEN OP 31 DECEMBER 2003, 30 JUNI 2004, 31 DECEMBER 2004 EN 30 JUNI 2005 –DE INTEREST OP DE LENING WORDT SEMESTRIEEL BETAALD Dt Ct 65 55 Financiële kosten Liquide middelen 375.000

44 Voorbeeld 2 : Beëidiging van de indekkingsverrichting –DE LENINGPREMIE, IN TOTAAL 55.000, WORDT AFGESCHREVEN OVER DE PERIODE VAN DE LENING VOLGENS DE EFFECTIEVE INTERESTMETHODE. DE TOTALE LENINGPREMIE IS GELIJK AAN HET VERSCHIL TUSSEN DE NOMINALE WAARDE EN DE GEBOEKTE MARKTWAARDE VAN DE LENING. BOEKING OP 31 DECEMBER 2003 : Dt Ct 17 65 Financiële schulden Financiële kosten 13.029

45 Voorbeeld 2 : Beëidiging van de indekkingsverrichting –GELIJKAARDIGE BOEKINGEN ZULLEN OOK DIENEN TE WORDEN UITGEVOERD OP DE ONDERSTAANDE DATA EN VOLGENS DE VERMELDE BEDRAGEN  30/06/200413.499EURO 31/12/200413.984EURO 30/06/200514.488EURO

46 Voorbeeld 2 : Beëidiging van de indekkingsverrichting OP 30 JUNI 2005 WORDT DE LENING TERUGBETAALD Dt Ct 17 55 Financiële schulden Liquide middelen 10.000.000

47 Voorbeeld 3 : Futurescontract ter indekking van de waarde van de voorraad GEGEVENS  ONDERNEMING A IS ACTIEF IN MIJNBOUW EN HEEFT OP 1 OKTOBER 2002, 1 MILJOEN ONS ZILVER IN VOORRAAD TEGEN EEN GEMIDDELDE KOST VAN 5 EURO PER ONS. OM DE INVENTARIS TE BESCHERMEN TEGEN EEN DALING VAN DE ZILVERPRIJS, BESLIST A ZICH IN TE DEKKEN DOOR 200 ZILVERFUTURES CONTRACTEN TE VERKOPEN. IEDER CONTRACT IS VOOR 5.000 ONS ZILVER TEGEN 5,55 EURO PER ONS. DE FUTURES HEBBEN ALS VERVALDAG MAART 2003, DIE OVEREENKOMT MET DE VERWACHTE LEVERING/VERKOOP VAN DE ZILVERVOORRAAD AAN EEN JAPANSE KLANT.

48 Voorbeeld 3 : Futurescontract ter indekking van de waarde van de voorraad DE SPOT EN FUTURE PRIJZEN VAN ZILVER EVOLUEREN ALS VOLGT : SpotFuture Maart, 2002 1 oktober 20025,405,55 31 december 20025,305,40 20 maart 20035,255,25

49 Voorbeeld 3 : Futurescontract ter indekking van de waarde van de voorraad DE VERANDERING IN DE MARKTWAARDE IS ALS VOLGT : FuturesZilvervoorraad Winst/(verlies)Winst/(verlies) 31 december 2002150.000(150.000) 31 maart 2003150.000(150.000)

50 Voorbeeld 3 : Futurescontract ter indekking van de waarde van de voorraad BOEKING OP 31 OKTOBER 2002 ER MOET EEN MARGIN VAN 1.500 EURO PER CONTRACT BETAALD WORDEN. Dt Ct 41 55 Margin account Bank 300.000

51 Voorbeeld 3 : Futurescontract ter indekking van de waarde van de voorraad BOEKING PER 31 DECEMBER 2002 DE VERANDERING IN DE MARKTWAARDE VAN DE INVENTARIS EN HET FUTURESCONTRACT WORDT GEBOEKT. Dt Ct 53 75 Futures contract Winst op de futures indekking 150.000 Dt Ct 60 30 Voorraadbeweging Zilvervoorraad 150.000

52 Voorbeeld 3 : Futurescontract ter indekking van de waarde van de voorraad BOEKINGEN PER 31 MAART 2003 DE VERANDERING IN DE MARKTWAARDE WORDT GEBOEKT. Dt Ct 53 75 Futures contract Winst op de futures indekking 150.000 Dt Ct 60 30 Voorraadbeweging Zilvervoorraad 150.000

53 Voorbeeld 3 : Futurescontract ter indekking van de waarde van de voorraad DE FUTURES WORDEN AFGEREKEND Dt Ct 55 41 Bank Margin account 600.000 300.000 Futures contractCt53300.000

54 Voorbeeld 3 : Futurescontract ter indekking van de waarde van de voorraad DE INVENTARIS WORDT VERKOCHT Dt Ct 55 70 Bank Verkopen 5.250.000 Dt Ct 60 30 Voorraadbeweging Voorraad 4.700.000

55 Cash flow hedging Betracht de veranderingen in de toekomstige cash flows te compenseren Het risico tot wisselende cash flows kan verband houden met een bestaand activum of passivum of met een verwachte toekomstige transactie die evenwel nog geen vaste verbintenis is Indeling voor niet geboekte, vaste verbintenissen als volgt: –IAS 39 : Cash flow hedge –ED IAS 39/FAS 133 : Fair value hedge

56 Cash flow hedging Voorwaarden : –De transactie moet toch zeer waarschijnlijk zijn –De transactie moet specifiek geïdentificeerd zijn –Wanneer een groep van toekomstige transacties beoogd wordt, moet deze groep hetzelfde risicoprofiel hebben

57 Cash flow hedge voorbeelden Foreign currency forward om toekomstige inkomsten genererende of kosten genererende transacties in te dekken Interest rate swap om lening met een variabele interestvoet in te dekken Optie om een verwachte aankoop van vaste activa in te dekken Commodity future om een niet vaste verbintenis in te dekken

58 Cash flow hedging – Ogenblik van boeken IAS 39 :  Het indekkingsresultaat wordt in het resultaat genomen wanneer de transactie zich VOORDOET FAS 133 / ED IAS 39 :  Het indekkingsresultaat wordt uit het eigen vermogen gehaald en in resultaat genomen op het moment dat de onderliggende transactie HET RESULTAAT BEINVLOEDT

59 Hoe wordt een cash flow hedge geboekt?  Eigen vermogen fungeert als wachtrekening voor de indekkingsresultaten Deze “wachtrekening” (other comprehensive income) moet per trimester aangepast worden zodanig dat zij gelijk is aan het minste van (lower of): De gecumuleerde winst of verlies van het indekkingsinstrument De gecumuleerde winst of verlies van de onderliggende transactie (tegen marktwaarde)

60 Boeking van een cash flow hedge TABEL 1 (Winst)verlies(Winst)verlies(Winst)verlies(Winst)verlies op deop hetgeboekt ingeboekt in toekomstigeindekkings-eigen vermogende verlies- en transactie instrumentwinstrekening  Scenario 110(15)(10)(5)  Scenario 210(5)(5)0  Scenario 30(5)0(5)  Scenario 40505  Scenario 5(10)15105  Scenario 6(10)550  Scenario 7(5)000  Scenario 85000

61 Boeking van een cash flow hedge TABEL 2 HuidigGecumuleerdHuidigeGecumuleerdGecumuleerdTrimesterNetto (W)Verlies(W)Verlies(W)Verlies(W)Verlies(W)Verlies(W)Verliesimpact toekomstigetoekomstigehedginghedgingin het getransfer.Verlies en transactie transactieinstrument instrument eigen verm. Naar EV winstrek. Trim.  11010(15)(15)(10)(10)(5)  21020(5)(20)(20)(10)5  3020(5)(25)(20)0(5)  40205(20)(20)05  5(10)1015(5)(5)150  6(10)050050  7(5)(5)00000 8500000085000000

62 Voorbeeld 4 : Futurescontract ter indekking van een verwachte verkoopstransactie GEGEVENS VERONDERSTEL DEZELFDE GEGEVENS ALS VOORBEELD 3 ONDERNEMING A DUIDT EVENWEL DE VERKOCHTE FUTURES FORMEEL AAN ALS EEN CASH FLOW HEDGE VAN DE VERWACHTE VERKOOP VAN DE ZILVERVOORRAAD AAN DE JAPANSE KLANT (ER IS NOG GEEN VAST VERKOOPCONTRACT)

63 Voorbeeld 4 : Futurescontract ter indekking van een verwachte verkoopstransactie –1 MILJOEN ONS ZILVERVOORRAAD ; KOSTPRIJS 5.000.000 EURO –DE SPOT EN FUTURE PRIJZEN VAN ZILVER EVOLUEREN ALS VOLGT : SpotFuture Maart, 2003 1 oktober 20025,405,55 31 december 20025,305,40 20 maart 20035,255,25 –DE VERANDERING IN DE MARKTWAARDE IS ALS VOLGT : FuturesZilvervoorraad Winst/(verlies)Winst/(verlies) 31 december 2002150.000(150.000) 31 maart 2003150.000(150.000)

64 Voorbeeld 4 : Futurescontract ter indekking van een verwachte verkoopstransactie BOEKING PER 31 OKTOBER 2002 –ER MOET EEN MARGIN VAN 1.500 EURO PER CONTRACT BETAALD WORDEN. Dt Ct 41 55 Margin account Bank 300.000

65 Voorbeeld 4 : Futurescontract ter indekking van een verwachte verkoopstransactie BOEKING PER 31 DECEMBER 2002 –DE VERANDERING IN DE MARKTWAARDE VAN DE FUTURE WORDT GEBOEKT IN EIGEN VERMOGEN. Dt Ct 53... Futurescontract Wachtrekening futures indekking (onderdeel eigen vermogen) 150.000

66 Voorbeeld 4 : Futurescontract ter indekking van een verwachte verkoopstransactie BOEKING PER 20 MAART 2003 –DE VERANDERING IN DE MARKTWAARDE VAN DE FUTURE WORDT GEBOEKT IN HET EIGEN VERMOGEN. Dt Ct 53... Futurescontract Wachtrekening futures indekking (onderdeel eigen vermogen) 150.000

67 Voorbeeld 4 : Futurescontract ter indekking van een verwachte verkoopstransactie –DE FUTURE WORDT AFGEWIKKELD Dt Ct 55 41 Bank Margin account 600.000 300.000 FuturescontractCt53300.000

68 Voorbeeld 4 : Futurescontract ter indekking van een verwachte verkoopstransactie –DE VOORRAAD WORDT VERKOCHT. Dt Ct 55 70 Bank Verkopen 5.250.000 Dt Ct 60 30 Voorraadbeweging Voorraad 5.000.000

69 Voorbeeld 4 : Futurescontract ter indekking van een verwachte verkoopstransactie –DE WACHTREKENING “FUTURES INDEKKING” WORDT AFGEBOEKT NAAR DE VERLIES- EN WINSTREKENING. Dt Ct... 70 Wachtrekening “futures indekking” Verkopen 300.000

70 Activa en passiva uitgedrukt in vreemde valuta Fair value hedge –Termijncontracten altijd aan marktwaarde –Proratering van report en deport niet meer vereist

71 Voorbeeld 5 : Concept “Basic adjustment” in IAS 39 GEGEVENS  OP 31 OKTOBER 2002 PLANT VENNOOTSCHAP XYZ DE AANKOOP VAN EEN MAINFRAIME. DE AANKOOP ZAL PLAATSVINDEN IN USD EN DE MUNTEENHEID VAN ONDERNEMING XYZ IS DE EURO. DE TOEKOMSTIGE AANKOOP WORDT VERWACHT PLAATS TE VINDEN OP 31 MAART 2003. DE PRIJS VAN EEN NIEUWE MAINFRAME BEDRAAGT 1 MIO USD. TENEINDE ZICH IN TE DEKKEN TEGEN EEN KOERSSTIJGING VAN DE USD, KOOPT ONDERNEMING XYZ FX-CONTRACTEN VOOR DE AANKOOP VAN 1 MIO USD AAN DE KOERS VAN 1 USD = 0,95 EURO

72 Voorbeeld 5 : Concept “Basic adjustment” in IAS 39 De evolutie van de spot- en forwardkoers is als volgt : SpotForwardWinst (verlies) op FX contract 31 oktober 20020,940,95- 31 december 20020,950,9610.000 31 maart 20030,970,9710.000

73 Voorbeeld 5 : Concept “Basic adjustment” in IAS 39 BOEKING PER 31 DECEMBER 2002 Dt Ct 53… … FX contract Wachtrekening indekkingsver. 10.000

74 Voorbeeld 5 : Concept “Basic adjustment” in IAS 39 Boeking op 31 maart 2003 Dt Ct 53… … FX contract Wachtrekening indekkingsver. 10.000 Dt Ct 20… 44… Materiële vaste activa Leveranciers 970.000

75 Voorbeeld 5 : Concept “Basic adjustment” in IAS 39 Dt Ct 44… 55… Leveranciers R/C Bank 970.000 950.000 FX contractCt53… 20.000

76 Voorbeeld 5 : Concept “Basic adjustment” in IAS 39 Op dit moment wordt ook de winst op het FX contract vanuit het eigen vermogen overgeboekt naar de betreffende rekening van de vaste activa. Dt Ct … 20… Wachtrekening indekkingsver. Materiële vaste activa 20.000

77 Vaste verbintenissen IAS 39 : Cash flow hedge, omdat vaste verbintenis “off balance sheet” wordt gerapporteerd ED IAS 39/FAS 133 : Fair value hedge omdat de prijs vast is en het risico dus gerelateerd is met de fair value

78 Voorbeeld 6 : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen STEL ZELFDE GEGEVENS ALS VOORBEELD 3 of 4, OP UITZONDERING DAT DE ONDERNEMING BESLUIT EEN VASTE VERBINTENIS AAN TE GAAN MET DE JAPANSE KLANT OM DE VOORRAAD (1 MILJOEN ONS) ZILVER TE VERKOPEN OP 20 MAART 2003 TEGEN 804.750.000 YEN. TEZELFDERTIJD DEKT DE ONDERNEMING ZICH IN DOOR EEN TERMIJNCONTRACT TE KOPEN, MAART 2003 MET FORWARDRATE = 145 YEN / 1 EURO (5.550.000 EURO ONTVANGEN, 804.750.000 YEN BETALEN).

79 Voorbeeld 6 : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen DE WISSELKOERS EN DE MARKTWAARDE VAN DE TERMIJNCONTRACTEN EVOLUEREN ALS VOLGT: TermijnkoersMarktwaarde maart 2001termijncontracten 1 oktober 2002145 YEN / EURO- 31 december 2002157 YEN / EURO420.000 EURO 20 maart 2003 163 YEN / EURO612.883 EURO

80 Voorbeeld 6 : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen BOEKING OP 31 DECEMBER 2002 –DE MARKTWAARDE VAN HET TERMIJNCONTRACT WORDT GEBOEKT VIA EIGEN VERMOGEN Dt Ct 53... Termijncontract Wachtrekening indekkings- verrichtingen 420.000

81 Voorbeeld 6 : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen BOEKING OP 31 MAART 2003 Dt Ct 53... Termijncontract Wachtrekening indekkings- verrichtingen 192.883

82 Voorbeeld 6 : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen –DE ZILVERVOORRAAD WORDT VERKOCHT : 804.750.000 YEN x 163 YEN/EURO Dt Ct 40 70 Debiteuren Verkopen 4.937.117 Dt Ct 60 30 Voorraadbeweging Voorraad 5.000.000

83 Voorbeeld 6 : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen –HET TERMIJNCONTRACT WORDT UITGEOEFEND Dt Ct 55 53 Bank Termijncontract 612.883

84 Voorbeeld 6 : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen –DE WACHTREKENING WORDT AFGEBOEKT Dt Ct... 70 Wachtrekening indekkings- verrichtingen Verkopen 612.883

85 Voorbeeld 6 bis : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen : ED IAS 39 BOEKING OP 31 DECEMBER 2002 DE MARKTWAARDE VAN HET TERMIJNCONTRACT EN DE VASTE VERBINTENIS WORDT GEBOEKT Dt Ct 53 70 Termijncontract Financiële opbrengsten 420.000 Dt Ct 60 49 Financiële kosten Vaste verbintenis 420.000

86 Voorbeeld 6 bis : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen : ED IAS 39 BOEKING OP 31 MAART 2003 DE EVOLUTIE IN DE MARKTWAARDE VAN HET TERMIJNCONTRACT EN DE VASTE VERBINTENIS WORDT GEBOEKT. Dt Ct 53 75 Termijncontract Financiële opbrengsten 192.883 Dt Ct 65 49 Financiële kosten Vaste verbintenis 192.883

87 Voorbeeld 6 bis : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen : ED IAS 39 DE ZILVERVOORRAAD WORDT VERKOCHT : 804.750.000 YEN x 163 YEN/EURO Dt Ct 40 70 Debiteuren Verkopen 4.937.117 Dt Ct 60 30 Voorraadbeweging Voorraad 5.000.000

88 Voorbeeld 6 bis : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen : ED IAS 39 –DE VASTE VERBINTENIS WORDT AFGEBOEKT Dt Ct 49 70 Vaste verbintenis Verkoop 612.883

89 Voorbeeld 6 bis : Indekking met termijncontract vreemde valutarisico bij vaste verbintenissen : ED IAS 39 –HET TERMIJNCONTRACT WORDT UITGEVOERD Dt Ct 55 53 Liquide middelen Termijncontract 612.883

90 Indekking van een netto investering in een buitenlandse entiteit Als een cash flow hedge Winst en verlies in eigen vermogen Winsten en verliezen op indekkingsinstrument ook in eigen vermogen Overboeking uit eigen vermogen naar resultatenrekening indien participatie wordt uitgeboekt (verkocht)

91 Niet effectieve hedges Verschillende redenen: Notioneel en hoofdsommen van afgeleid product en ingedekt item Eindvervaldatum en repricing Onderliggende interestvoeten Onderliggende munten Kredietverschillen

92 Stopzetting van de indekkingsverrichting Fair value hedge –Waardering activa/passiva : marktwaarde bij stopzetting –Waardering financiële instrumenten : marktwaarde Cash flow hedge –Toekomstige transactie blijft waarschijnlijk : gecumuleerd hedgingresultaat in eigen vermogen –Toekomstige transacties is onwaarschijnlijk : gecumuleerd hedgingresultaat in resultatenrekening

93 Voorbeeld 7 GEGEVENS EEN SPAGHETTI FABRIEK DENKT OP 1 NOVEMBER 2002 DAT ZIJ OP 28 FEBRUARI 2003 TARWE ZAL MOETEN AANKOPEN. DE VERWACHTING IS GEBASEERD OP HET PRODUCTIEBUDGET EN ER IS NOG GEEN AANKOOPVERPLICHTING. ZIJ VREEST EEN STIJGING VAN DE TARWEPRIJS EN DAAROM KOOPT ZIJ FUTURECONTRACTEN TARWE, TERMIJN 28 FEBRUARI 2003.

94 Voorbeeld 7  VERONDERSTEL DE VOLGENDE EVOLUTIE VAN DE TARWEPRIJS EN VAN DE MARKTWAARDE VAN DE FUTURE: TarweprijsMarktwaarde future winst/(verlies)  1 november 2002250 31 december 2002230 gedaald(20.000) 28 februari 2003260 gestegen10.000  OP 1 JANUARI 2003 BESLIST DE ONDERNEMING EEN VASTE AANKOOPVERPLICHTING VAN TARWE AAN TE GAAN, TE LEVEREN OP 28 FEBRUARI 2003.

95 Wijzigingen in treasury approach Macro-hedge van een netto onderliggende positie enkel nog toegestaan onder bepaalde voorwaarden Indekking van netto posities in vreemde valuta door treasury centers in toegestaan voor toekomstige transacties of vaste verbintenissen onder bepaalde voorwaarden De onderneming die de vreemde valuta exposure heeft, moet partij zijn bij het indekkingscontract; maar dit indekkingscontract mag een intercompanycontract zijn

96 Wijzigingen in treasury approach Een intercompany afgeleid product = hedging van valutarisico, op voorwaarde dat : –Aan alle voorwaarden van een foreign currency cash flow hedge is voldaan –De uitgevende onderneming dient één of meerdere afgeleide producten als indekking aan te gaan bij een EXTERNE PARTIJ

97 Wijzigingen in treasury approach AANKOOP USD 600 MIO VERKOOP USD 200 MIO OP TERMIJN AANKOOP USD 400 MIO OP TERMIJN BANK ABANK B TREASURY CENTER SUB A USD 400 MIO SHORT

98 Wijzigingen in treasury approach Netto indekking van risico uit intercompany afgeleide producten –De uitgevende onderneming dient externe contracten aan te gaan welke op nettobasis het risico per vreemde munt indekken. Vervaldag max. 31 dagen verschil Af te sluiten binnen 3 dagen –Documentatie op het niveau van elke individuele intergroepsonderneming.

99 Wijzigingen in treasury approach TREASURY CENTER BANK VERKOOP USD 500 MIO SUB A USD 500 MIO LONG SUB C USD 100 MIO SHORT AANKOOP USD 100 MIO VERKOOP USD 400 MIO

100 Is het nog waard aan hedging te doen? Voorkomen van schommelingen in nettoresultaat Complexe implementatie issues Eenvoudiger om alles te waarderen aan marktwaarde en veranderingen in resultaat te nemen? Waarschijnlijk onaanvaardbaar Nood aan omslachtige regelgeving om aan hedge-accounting te doen

101 Toelichting (disclosures) Accounting regels mbt inkomstenerkenning Methodes en assumptie gebruikt voor de bepaling van FVs Redenen en details indien niet in staat om FV te bepalen Risk management objectieven/politiek Detail van winsten/verliezen die in resultatenrekening, eigen vermogen en in activa/passiva werden geboekt Gedetaileerde informatie voor indekkingsverrichtingen

102 Ander punten die IAS 39 behandelt  Allesomvattende definities van financiële instrumenten  Alle financiële activa en schulden (incl afgeleide producten) op de balans  Activa initieel aan kostprijs, vervolgens meestal aan reële waarde

103 Ander punten die IAS 39 behandelt  Schulden normaliter “amortised cost”, behalve marktwaarde voor:  Afgeleide producten  Schulden aangehouden voor handelsdoeleinden  Veranderingen in marktwaarde in :  In de winst- en verliesrekening  In eigen vermogen  Hedge accounting op basis van economische werkelijkheid

104 In andere standaarden Subs, assocs, JVs Employee benefits Leases Contingent consideration In business combination Andere uitsluiting Eigen aandelen Verzekeringscontracten Specifieke garanties “Weather Derivatives” “Own Use” Commodity Binnen de scope Debt and equity investments Originated loans Debt Afgeleide producten Interest rate swaps, etc Draagwijdte

105  Financiële activa (4 categoriën)  Held for trading (incl alle afgeleide producten)  Held-to-maturity  Leningen/vorderingen door de vennootschap gegenereerd  Available-for-sale (residuele catergorie) Financiële activa

106  Financiële schulden  Held for trading (incl alle afgeleide producten)  Alle andere schulden (residuele catergorie) Financiële schulden

107 Erkenning en initiële waardering De vennootschap dient een financieel activum of schuld (incl afgeleid product) tot uiting te brengen in haar balans op het ogenblik dat zij partij wordt binnen een contract. Initiële waardering: kostprijs Transactiekosten dienen geïncorporeerd in de aanschafprijs

108 Opeenvolgende waarderingen Fair value Alle afgeleide producten, financiële activa (behalve infra) en schuldtitels aangehouden voor tradingdoeleinden Amortised cost Bepaalde financiële activa –Leningen en vorderingen door vennootschap gegenereerd –Held-to-maturity investeringen –Niet genoteerde investeringen indien FV redelijkerwijs niet kan worden bepaald (non trading) financiële schulden

109 Samenvatting : waardering en erkenning activa * tenzij in uitzonderlijke gevallen, fair value niet betrouwbaar kan gemeten worden (IAS stricter dan US GAAP)

110 Samenvatting : waardering en erkenning schulden Fair Value Amortised cost Resultatenrek. Premie of discount wordt afgeschreven

111 Transfert van activa binnen verschillende categoriën Trading Winst/verlies in eigen vermogen overgeboekt naar resultatenrek Held to maturity* Herwaardering Aan fair value (via resultatenrek.) Winst/verlies in eigen vermogen wordt afgeschreven Herwaardering aan fair value (ofwel via resultatenrek of eigen vermogen Available- for-sale

112 “Tainting” van de portfolio Verbod om financiële activa nog te classifiëren als “held-to-maturity” indien er een verkoop of transfert van een niet-onbelangrijk deel van de held-to-maturity activa heeft plaatsgevonden uitzonderingen: –Dicht bij eindvervaldag met minimaal effect op fair value; –Na ontvangst van merendeel van origineel kapitaalbedrag; –Als gevolg van een “non-recurring” gebeurtenis, buiten de wil van de vennootschap om en niet geanticipeerd. Duurtijd: verbod neemt einde op einde van het tweede financieel jaar volgend op de verkoop of transfert.

113 Impairment van financiële activa Bepaal boekwaarde Vergelijk met realiseerbare waarde Afwaardering indien nodig

114 Derecognition Activa - rechten gerealiseerd, afgelopen of controle overgedragen. Component aanpak (e.g. kredietrisico). Schulden - wettelijk uitgedoofd, gecancelled, of afgelopen. Verschil tussen boekwaarde en opbrengst in de resultatenrekening.

115 Verdere evolutie PricewaterhouseCoopers

116 IAS 39 – Voorstellen in het “verbeteringsproject” In juni 2002 heeft de IASB een exposure draft gepubliceerd met de bedoeling een aantal amendementen toe te voegen aan zowel IAS 32 als IAS 39. Bedoeling van de IASB is om de complexiteit van het toepassen van beide standaarden te verminderen. IASB verwacht om een herwerkte versie van de standaard voor financiële instrumenten uit te vaardigen tijdens het eerste kwartaal van 2003. Belangrijkste voorstellen: –Fair value measurement : vennootschap mogelijkheid laten bij aanvang een financieel actief/passief te waarderen tegen werkelijke waarde met verandering van de werkelijke waarden in de resultatenrekening (bv bij hedges van fair value exposures, geen bifurcatie meer van embedded derivatives)

117 IAS 39 – Voorstellen in het “verbeteringsproject” –Verdere guidance hoe werkelijke waarde dient bepaald –Impairment losses – toenadering naar FAS 5 benadering –Hedge van een niet-uitgedrukt firm commitment onder IAS 39 cash flow hedge veranderen in fair value hedge (vergelijkbaar met US GAAP) –Afstappen van “basic adjustment principle” ten voordele van “recycling” uit eigen vermogen (vergelijkbaar met US GAAP) –Verandering in bepaling van waarde bij schuldtitel waaraan een equity instrument mee verbonden is (convertible bonds) – eerst schuldtitel waarderen en vergelijken met totale waarde -> verschil is waarde eigenvermogensdeel

118 Recapitulatie Principes van IAS 32 Classificatie als schulden of eigen vermogensinstrumenten Presentatie en toelichting Principes van IAS 39 Hedge en non-hedge accounting Bepaal of contracten onder IAS 39 vallen Criteria voor hedge accounting Boeken van financiële instrumenten

119 Vragen bernard.gabriels@be.pwcglobal.com /Tel: +32 3 259 33 04 peter.louwagie@be.pwcglobal.com /Tel: +32 2 710 96 08

120 pwc


Download ppt "Financial Instruments IAS 32 : disclosure & presentation IAS 39 : recognition & measurement Bernard Gabriëls Peter Louwagie Instituut der Bedrijfsrevisoren."

Verwante presentaties


Ads door Google