De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vitamines voor de Vlaamse economie www.pmv.eu Vitamines voor ondernemers Ondernemersbeurs Unizo 26 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vitamines voor de Vlaamse economie www.pmv.eu Vitamines voor ondernemers Ondernemersbeurs Unizo 26 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Vitamines voor de Vlaamse economie www.pmv.eu Vitamines voor ondernemers Ondernemersbeurs Unizo 26 oktober 2011

2 6-12-2010 PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN GIMV LRM VPM VLAAMSE GEWEST 100% 27% 73%

3 6-12-2010 De financieringsoplossingen van PMV Financierings- oplossingen voor Ondernemers Financierings- oplossingen voor Infrastructuur Financierings- oplossingen voor Vastgoed Voorbeelden: Vlaamse Administratieve Centra (VAC) Brownfieldontwikkeling Voorbeelden: Noordelijke ontsluiting Brussels Airport Scholenbouw VRT-Zenderpark

4 6-12-2010 PMV-financieringsoplossingen voor bedrijven Directe risicokapitaal- Investeringen Waarborgen van bedrijfs- kredieten Doelgroep- financiering Financieringsoplossingen voor alle bedrijven die actief zijn in Vlaanderen met goed businessplan en managementteam doorheen de hele ontwikkelingscyclus van een onderneming Financiering via fondsen

5 Waarborgregeling  Waarborgregeling --- Waarborgbeheer nv  Bankkredieten waarborgen  Initiatief van de banken (waarborghouders) 6-12-2010 5

6 11-7-2014 6 Quotum  Toegekend waarborgbedrag  oproep  Oproep 13 & 14  Gebruik  Herverdeling

7 11-7-2014 7 Doel waarborgregeling  Stimuleren van financiële instellingen om vlotter kredieten toe te kennen aan kmo’s in Vlaanderen  Realiseren van dossiers die zonder waarborgbeheer té risicovol zijn voor de bank  Nieuwe werkwijze sedert 2005 : bank heeft toegekend bedrag, en beslist autonoom + minder formaliteiten dan voordien

8 11-7-2014 8 Uitgangspunten  Kansrijke projecten en investeringen  Kmo’s die onvoldoende waarborgen kunnen bieden  Blijft relatie kredietnemer – kredietgever  Zelfde behandeling door kredietgever als voor kredieten zonder waarborgbeheer

9 11-7-2014 9 Voorwaarden investering  Investeringsplaats of maatschappelijke zetel van de kmo op grondgebied van het Vlaamse Gewest  Niet toegelaten voor betaling van achterstallige of al bestaande schulden van de kmo(*urgentiebesluit ter) BEGRIP FACTUREN >3 M OUD  Categorieën: Investeringskredieten Korte-TermijnKredieten (kaskrediet,straight loan,…) Borgstellingskredieten Leasingovereenkomsten

10 11-7-2014 10 Voorwaarden waarborg  Waarborghouder bepaalt zelf duurtijd van de waarborg  Maximum 75% van het kredietbedrag  Maximum bedrag onder automatisch systeem:750.000€ –(Afwijking mogelijk via ministeriële machtiging)

11 Voorwaarden waarborg  Sedert 2008 onder de-minimisverordening –Niet subsidie, maar brutosubsidie-equivalent –Maximum 1,5 milj € –Verklaring van kmo in kredietovereenkomst 6-12-2010 11

12 11-7-2014 12 Eénmalige premie  BEREKENING PREMIE : Gewaarborgd bedrag x looptijd waarborg x 0,50% Indien looptijd >10 jaar, wordt de premie max voor 10 jaar berekend Volledig te betalen door de Waarborghouder bij registratie aan Waarborgbeheer Kan doorgerekend worden aan de klant

13 11-7-201413 Doelgroepen  Ideaal voor starters  Maar ook voor overname aandelen  Voor bedrijven in volle expansie, die vrij snel groeien ...

14 11-7-2014 14 Mechanisme afroep BANKEN 2. Aanvraag waarborg KMO1KMO1 KMO2KMO2 KMO3KMO3 1. Opzeggingsbrief 3. Storting tussenkomst à rato van het gevraagde percentage bij aanmelding 4. Uitwinning andere waarborgen 5. Opbrengst waarborgen 6. Doorstorting opbrengst waarborgen

15 11-7-2014 15 Cijfervoorbeeld  KMO “ABC” sluit een financieringsovereenkomst af met bank Z, die een waarborghouder is.  Tijdstip 0  Kredietbedrag: 400.000 €  Geboden waarborg door ABC: 120.000 €  Risico voor Bank Z: 280.000 €  Bank Z brengt 75% van kredietbedrag onder toepassing van haar waarborg: 300.000 €  Premie: 300.000 € x 0,5% x 3 jaar = 4.500 €  Tijdstip 1  ABC blijft in gebreke; Bank Z zegt krediet op; nog uitstaande kredietbedrag: 300.000 €  WB betaalt aan Bank Z provisie van 75% van nog uitstaande kredietbedrag: 225.000 €  Tijdstip 2  Bank Z recupereert waarborg van ABC:120.000 €  Bank Z stort 75% van gerecupereerde waarborg aan WB: 90.000 €

16 11-7-2014 16 Cijfervoorbeeld  Verlies Bank Z:  Uitstaand kredietbedrag op moment van opzegging: -300.000 €  Provisie betaald door WB: +225.000 €  Recuperatie waarborg van ABC: +120.000 €  Doorstoring recuperatie aan WB: -90.000 €  Totaal: - 45.000 €  Verlies Bank Z ingeval geen beroep gedaan werd op waarborgregeling:  Uitstaand kredietbedrag op moment van opzegging: -300.000 €  Recuperatie waarborg van ABC: +120.000 €  Totaal: -180.000 €  Blanco Risico, Zonder Waarborgbeheer : 180.000 €  Blanco Risico, Met Waarborgbeheer : 45.000 €  VERSCHIL : 135.000 €  Gevolg: bank kan tot 75% van risico afwentelen op Vlaamse Gewest 

17 200917 Winwinlening Doel Met een fiscaal voordeel en een waarborg particulieren aanmoedigen om ondernemers te financieren

18 18 Winwinlening: Voorwaarden lening  Maximaal 50.000 EUR per particulier kredietgever maar 100.000 EUR per kredietnemer. Gehuwde of wettelijk samenwonende partners kunnen samen 100.000 EUR toekennen.  Achtergestelde lening voor een duur van 8 jaar.  Aanwending uitsluitend voor ondernemingsdoeleinden.  Intrest tussen ½ wettelijke rentevoet en wettelijke rentevoet (vandaag tussen 1,875% en 3,75%) en vast voor de duur van de lening.

19 Winwinlening: kredietgever  Moet een natuurlijke persoon zijn en de lening toestaan buiten het kader van zijn beroepsactiviteit.  Mag geen werknemer van de kredietnemer zijn.  Als de kredietnemer een zelfstandige is, mag de kredietgever ook niet de echtgenoot of de wettelijk samenwonende partner daarvan zijn.  Als de kredietnemer een rechtspersoon is, mag de kredietgever geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder, noch de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van die persoon zijn. 11-7-201411-7-2014 19

20 Winwinlening: jaarlijks fiscaal voordeel  De kredietgever moet inwoner zijn van het Vlaams Gewest.  Hoofdvoorwaarde: registratiebrief van Waarborgbeheer  Belastingvermindering van 2,50 % op het geleende bedrag 11-7-201411-7-2014 20

21 Winwinlening: jaarlijks fiscaal voordeel  De kredietgever krijgt eventueel ook een éénmalige belastingvermindering bij faillissement van de kredietnemer, of bij de stopzetting van activiteit door deze laatste, of bij een achterstand van meer dan drie maanden in de betaling van de interesten of kapitaal, of uiteraard bij het overlijden van de zelfstandige kredietnemer.  Deze éénmalige belastingvermindering bedraagt 30 % van het bedrag van de hoofdsom dat is verloren gegaan. Dit geldt dus niet voor de interesten. 6-12-2010 21

22 6-12-2010 Doelgroepfinanciering  Vooral met het oog op maatschappelijk rendement  Aantrekkelijke voorwaarden voor ondernemers  Voorbeelden: –CultuurInvest –Innovatiemezzanine –KidsInvest –Sociaal Investeringsfonds –Winwinlening Doelgroep- financiering

23 Gigarantregeling WWaarborgregeling van 1.500.000.000 euro gelanceerd in 2009 door de Vlaamse Regering met het akkoord van de Europese Commissie. DDoel: bevorderen van de toegang tot bankfinanciering voor kmo’s en grote ondernemingen in Vlaanderen via het verstrekken van waarborgen > 1,5 miljoen euro. TTot december 2010: crisismaatregel. SSinds 2011 (geen einddatum): marktconforme waarborgen als stimulans voor (groei)financiering. 23

24 Gigarantregeling Investeringskredieten, leasings, werkkapitaalleningen, bankgaranties –i–in euro; –d–die strekken tot: ofwel een investering op het grondgebied van het Vlaamse Gewest; ofwel de financiering van de activiteiten van een exploitatiezetel die op het grondgebied van het Vlaamse Gewest ligt; –a–aan bedrijven met goede toekomstperspectieven; –w–waarvan de beschikbaar gestelde middelen niet mogen aangewend worden om, rechtstreeks of onrechtstreeks, een vergoeding te betalen aan de aandeelhouders of het management (tenzij op basis van bestaande marktconforme overeenkomsten). Welke financiering kan gewaarborgd worden? 24

25 Gigarantregeling Doel van de gewaarborgde financiering Financiering interne of externe groei Optimalisering financiële structuur Enkele voorbeelden: ffinanciering (extra) behoefte aan bedrijfskapitaal ffinanciering van investeringen ffinanciering van projecten en/of overnames hherschikking van bestaande kredieten met nood aan extra zekerheden oomzetting van korte termijn naar lange termijn financiering sstructurering financiering door de bank met oog op Basel III .... 25

26 Basisprincipes Bedrag waarborg: > 1,5 miljoen euro (geen wettelijke bovengrens). Maximale looptijd: 8 jaar. Maximaal gegarandeerd percentage: 80 %. De bank dient steeds een bepaald risico te dragen (minimum 20%) en Gigarant deelt pari passu in die zekerheden die de bank vestigt voor het door Gigarant gewaarborgde krediet (≠ Waarborgbeheer). Gigarant neemt actief deel aan de onderhandelingen (≠ Waarborgbeheer). Gigarant beslist zelf tot 10 mln. mits waarborgpercentage ≤ 75%, daarboven structureert zij het dossier voor de Vlaamse Regering. Gigarant garandeert maximale discretie indien gewenst door de ondernemer. Gigarant streeft géén commerciële P&L-doelstellingen na, maar de waarborgpremie dient voldoende te zijn opdat de regeling zichzelf financiert. Gigarant treedt op als een neutrale partij ten aanzien van de onderneming. 26

27 Basisprincipes  Gigarant maakt met de onderneming afspraken qua tewerkstelling.  De onderneming dient jaarlijks op voorhand een marktconforme waarborgpremie te betalen, bepaald volgens de richtlijnen van de Europese Commissie (cfr safe harbour-premie). De premie is gebaseerd op de rating van de onderneming bij aanvang van de garantie, waarvoor ook de interne rating van de onderneming bij de bank mag worden gebruikt. Wat verwacht Gigarant ? 27

28 Waarom GIGARANT vanuit oogpunt van de bank? De bank kan gezonde bedrijven met (te) beperkte zekerheden langer zelf bedienen zodat de cliënt niet hoeft aan te kloppen bij een collega bankier. Bank wil nationale of internationale expansie financieren, maar het maximumbedrag aan risico op de onderneming is bereikt. Nulweging voor de bank op het door Gigarant gewaarborgde bedrag. Bank moet minder kapitaal reserveren. Gigarant waarborg kan helpen voor Basel III (liquidity coverage ratio, net stable funding ratio). Bank kan zich vlot bij NBB/ECB financieren met de door Gigarant gewaarborgde kredieten als onderpand. 28

29 Waarom GIGARANT vanuit oogpunt van de ondernemer? Gigarant faciliteert groeifinanciering bij een goed onderbouwd business plan ook al zijn de zekerheden beperkt; De ondernemer kan langer bij zijn huisbankier terecht en hoeft niet noodgedwongen naar een andere bankier op zoek te gaan; Door het bijkomend comfort van de huisbankier kan de ondernemer zich meer toeleggen op het ondernemerschap; Gigarant is een onafhankelijke waarnemer; Gigarant tracht professioneel management te ondersteunen bij het realiseren van hun businessplan. 29

30 Waarborgaanvraag  Ofwel de bank  Ofwel de onderneming  Ofwel samen Wie kan een waarborgaanvraag indienen? 30

31 De waarborgaanvraag  M.b.t. de onderneming –beschrijving activiteit, markt en organisatie (globaal, in Vlaanderen,…); –historische cijfers en businessplan (voor de duur van de garantie, rekening houdend met nieuw financieringsengagement).  M.b.t. het nieuwe krediet waarvoor een ad hocwaarborg wordt gevraagd –bedrag, doel, interestvoet, looptijd, terugbetalingsschema, zekerheden en de andere contractuele voorwaarden van de nieuwe lening; –een financiële analyse en de risicobeoordeling (rating); –een overzicht van alle andere bestaande financieringsovereenkomsten van de onderneming met hun voornaamste bepalingen en zekerheden (incl. factoring, leasing,.); –ingeschatte netto risicopositie van de financiële instelling(en); –de duurtijd en het percentage van de gevraagde waarborg. Samenstelling dossier 31

32 Beoordeling Gigarant zal in het bijzonder volgende beoordelen: Is het businessplan (balans, P&L en cash flow projecties) realistisch? Is de nodige strategische visie voorhanden? Wat is het B-plan (worst case versus management case)? Zijn de omzetprognoses realistisch en onderbouwd? Is terugbetalingscapaciteit voorhanden? Blijft de financiële structuur ok? Waardering van eventuele zekerheden? Verwachte evolutie qua convenanten? Huidige tewerkstelling in Vlaanderen en potentieel? 32

33 Website  Meer info: www.pmv.euwww.pmv.eu 6-12-2010 33


Download ppt "Vitamines voor de Vlaamse economie www.pmv.eu Vitamines voor ondernemers Ondernemersbeurs Unizo 26 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google