De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Module code: August 29, 2011 Uitwerking opgave Black Board A)150.000 / 100.000 = €1.50 B)200.000 / 100.000 = €2.00 C)Balans na emissie balans 02-01-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Module code: August 29, 2011 Uitwerking opgave Black Board A)150.000 / 100.000 = €1.50 B)200.000 / 100.000 = €2.00 C)Balans na emissie balans 02-01-2010."— Transcript van de presentatie:

1 Module code: August 29, 2011 Uitwerking opgave Black Board A)150.000 / 100.000 = €1.50 B)200.000 / 100.000 = €2.00 C)Balans na emissie balans 02-01-2010 NV gebouwen125.000aandelenkapitaal210.000 inventaris 50.000agioreserve 81.000 voorraden 50.000winstreserve 20.000 debiteuren 50.000herw.reserve 5.000 kas/bank141.000lening100.000416.000 1

2 Module code: August 29, 2011 Vervolg uitwerking 40.000*2.90 = € 116.000  bij kas/bank 40.000*1.50 = € 60.000  bij aandelenkapitaal 40.000*1.40 = € 56.000  bij agioreserve D) €1.50 E)316.000 / 140.000 = €2.2571 Vraag: Zouden huidige aandeelhouders instemmen met de emissie? Wanneer niet 2

3 Module code: August 29, 2011 Opgave 10.16 Balans (x € 1000) Gebouwen22.000Aandelenkapitaal20.000 Machines16.000Agioreserve12.400 Inventaris 8.000Winstreserve18.000 Voorraden 7.000Banklening 3.000 Debiteuren 2.000Crediteuren 2.600 Kas, postgiro 1.000----------56.000 Door hoge toekomstige winstverwachtingen is de beurskoers gestegen tot € 4.200 per aandeel. Om de verhandelbaarheid te vergroten is besloten tot uitgifte van bonusaandelen (4.000 aandelen ten laste van de winstreserve) én tot aandelensplitsing. Na verstrekking van de bonusaandelen, worden de aandelen gesplitst: voor één oud aandeel worden twee nieuwe aandelen verstrekt. Vóór de splitsing hebben de aandelen een nominale waarde van € 1.000 A)Welke mutaties treden in de balans op naar aanleiding van de uitgifte van bonusaandelen B)Hoeveel bedraagt de nominale waarde van één aandeel na de splitsing? C)Stel de balans van dit bedrijf op na de uitgifte van de bonusaandelen én de splitsing van de aandelen D)Hoe wordt een verandering binnen het e.v. genoemd, zonder dat de omvang ervan verandert? E)Bereken de intrinsieke waarde per aandeel ná de uitgifte van bonusaandelen en ná de splitsing.

4 Module code: August 29, 2011 Uitwerking Opgave 10.16 a)Winstreserve€ 4.000.000 aan aandelenkapitaal€ 4.000.000 b)Na uitgifte van bonusaandelen is aandelenkapitaal: € 24.000.000 verdeeld over 24.000 aandelen. Na de splitsing zijn 48.000 aandelen, dus wordt de nominale waarde per aandeel: € 24.000.000 / 48.000 = € 500 c)Aandelenkapitaal: + 4.000.000 winstreserve: - 4.000.000 d)Herkapitalisatie e)EV totaal€ 50.400.000 ---------- = --------------- = € 1.050,= aantal aandelen 48.000 4

5 Module code: August 29, 2011 Emissie van aandelen = uitgifte van nieuw gecreëerde aandelen (primaire markt)  guichet- emissie*  Overgenomen of gegarandeerde emissie* * Beide vormen van emissie kan een vrije of een voorkeursemissie (claimemissie) zijn. 5

6 Module code: August 29, 2011 Geplaatst aandelenkapitaal verandert als: 1)Emissie van nieuwe aandelen 2)Herkapitalisatie: bestaande aandelen houders krijgen gratis bonusaandelen ten laste van de winstreserve (= stockdividend) óf de agioreserve (= agiobonus) 3)Inkoop eigen aandelen 6

7 Module code: August 29, 2011 Reserves Indeling volgens ontstaanswijze –Agioreserve –Winstreserve  waarom reserveren en niet uitkeren? –Herwaarderingsreserve Indeling volgens afleiding uit de balans –Open reserve –Stille reserve –Geheime reserve 7

8 Module code: August 29, 2011 Winstverdeling 8 Winst voor VPB (vennootschapsbelasting) VPB Winst na vpb Dividend (primair dividend) Overwinst * Dividend (secundair dividend) * Tantièmes * Reserve

9 Module code: August 29, 2011 Dividenduitkering 9 Vormen van dividend –Cash dividend –Stock dividend Primair dividend en secundair dividend Interim dividend, slotdividend Dividend belasting Dividendpercentage

10 Module code: August 29, 2011 Opgave winstverdeling Balans per 31-12-2009 (*1.000) Vaste Activa20.000gepl. Aand. 8.000 Vlottende activa15.000reserves10.000 vreemd verm.14.300 winst na bel. 2.70035.000 Er wordt een primair dividend uitgekeerd van 10%. Van de overwinst wordt 50% aan de reserves toegevoegd en het personeel ontvangt een tantième van €500.000. Het resterende deel wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd. De nominale waarde is 100 euro 10

11 Module code: August 29, 2011 Opgave winstuitkering Gevraagd: A)Hoe groot is het geplaatst aandelenkapitaal? B)Stel de winstverdeling op en geef de balans na winstverdeling. C)Hoeveel dividend zullen de aandeelhouders uitgekeerd krijgen? D)Wat is dus het dividendpercentage? E)Bereken de intrinsieke waarde van het aandeel na winstverdeling. 11

12 Module code: August 29, 2011 Uitwerking a)8.000.000 (80.000 aandelen x € 100) b)Primair dividend: (10% van € 100) x 80.000 = € 800.000 winstreserve: 2.700.000 – 800.000 = 1.900.000 50% van 1.900.000 = 950.000 tantiemes: 500.000 secundair dividend: 950.000 – 500.000 = 450.000 c)800.000 + 450.000 = 1.250.000 d)1.250.000 / 8.000.000 = 15,625% e)18.950.000 / 80.000 aandelen = € 236,88 12

13 Module code: August 29, 2011 Volgende week Maken opgave 10.4 Lezen H11 Vormen van vreemd vermogen (Extra oefenstof: opgave 10.5 en 10.6 en de MC vragen) Succes! 13

14 Module code: August 29, 2011 Les 3 14

15 Module code: August 29, 2011 Opgave 10.4 15 a Geplaatst gewoon aandelenkapitaal: € 4.000.000 Door aandeelhouders nog te storten: - 1.000.000 ---------------- Geplaatst èn gestort gewoon kapitaal: € 3.000.000 Winstverdeling: Winst na vennootschapsbelasting € 600.000 Primair preferent dividend: 0,04 x € 2.000.000 = € 80.000 Primair gewoon dividend: 0,06 x € 3.000.000 = - 180.000 ----------- Totaal primair dividend € 260.000 ------------ Overwinst € 340.000 Verdeling overwinst: Gewone aandelen : 0,6 x € 340.000 = € 204.000 Preferente aandelen : 0,1 x € 340.000 = - 34.000 Winstreserve : 0,3 x € 340.000 = - 102.000 --------------- € 340.000

16 Module code: August 29, 201116 b Totaal dividend op gewone aandelen = € 180.000 + € 204.000 = € 384.000 € 384.000 Dividendpercentage = ----------- x 100% = 12,8% € 3.000.000 c Totaal dividend op preferente aandelen = € 80.000 + € 34.000 = € 114.000 € 114.000 Dividendpercentage = ------------ x 100% = 5,7% € 2.000.000 d1 Winstverdeling: Winst na vennootschapsbelasting € 100.000 Primair preferent dividend: 0,04 x € 2.000.000 = - 80.000 ------------- Primair gewoon dividend: € 20.00 € 20.000 2.Dividendpercentage = ---------- x 100% = 0,667% € 3.000.000 € 80.000 3.Dividendpercentage = ----------- x 100% = 4% € 2.000.000

17 Module code: August 29, 201117 e Als de bedrijfsresultaten gunstig zijn is het dividendpercentage voor de gewone aandelen hoger dan voor de preferente aandelen. Dit komt omdat een groot gedeelte van de overwinst ten gunste van de gewone aandelen komt. Als de bedrijfsresultaten slecht zijn, krijgen de houders van preferente aandelen 4% dividend voordat op de gewone aandelen iets wordt uitgekeerd. Daarna blijft er dan weinig meer over voor de houders van gewone aandelen.

18 Module code: August 29, 2011 Verschillen VV en EV 18 Eigen VermogenVreemd Vermogen PermanentTijdelijk Dividend (prim./sec.)Rente Ondernemend (risicodragend)Niet-ondernemend (niet- risicodragend) Aandelen reserves Obligaties (VV lang) Crediteuren (VV kort) rekening courant krediet (VV ?) = ‘rood’ staan Nog te betalen.... (VV ?) Hypothecaire lening (VV ?) Onderhandse lening (VV ?) Voorzieningen (VV ?) Afnemerskrediet (VV ?) Achtergestelde lening (VV ?) VV kort (lening korter dan 1 jaar)  ‘geldmarkt’ VV lang (lening langer dan 1 jaar)  ‘kapitaalmarkt’

19 Module code: August 29, 2011 Vreemd Vermogen nader beschouwd 1)Obligaties  uitgegeven door de overheid (staatsobligatie)  uitgegeven door hypotheekbanken (pandbrief)  uitgegeven door ondernemingen/verenigingen (obligaties) Bijzondere vormen: * hypothecaire obligatielening * achtergestelde obligatielening * converteerbare obligatielening (‘recht’ om de obligatie om te wisselen tegen een aandeel) Vraag: a. bestaan er ook ‘converteerbare’ overheidsobligaties? b. is de rente op een converteerbare obligatie hoger of lager dan op een ‘gewone’ obligatie? 19

20 Module code: August 29, 2011 2)Rekening-courantkrediet = ‘rood’ staan bij de bank (de post ‘bank’ staat dan rechts i.p.v. links op de balans)  de rente die de bank rekent is afhankelijk van de ‘Euribor’ (interbancaire rente), welke weer afhankelijk is van de ‘herfinancieringsrente’ die de Centrale Bank aan de banken rekent. 3)Leverancierskrediet = ‘Crediteuren’  indien binnen een bepaalde termijn wordt betaald, krijgt een bedrijf in het algemeen een korting op het totaalbedrag. Vraag: Waarom zou een bedrijf toch langer wachten met betalen en hierdoor de korting missen? 20

21 Module code: August 29, 2011 Rekenvoorbeeld leverancierskrediet Een bedrijf krijgt een factuur van € 10.000,- van een leverancier.  betalingsvoorwaarden: * uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen. * er geldt een korting van 1% bij betaling binnen 10 dagen (1 jaar = 360 dagen) Keuze:  20 dagen leverancierskrediet genieten, wat € 100,= kost.  € 9.900,= rekening-courantkrediet opnemen voor 20 dagen en € 100,= besparen. Vraag:Er is dus € 100,= beschikbaar om 20 dagen een korte lening van € 9.900,= af te sluiten. Hoeveel % is dat op jaarbasis? Antwoord: 21

22 Module code: August 29, 2011 Rekenvoorbeeld leverancierskrediet Een bedrijf krijgt een factuur van € 10.000,- van een leverancier.  betalingsvoorwaarden: * uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen. * er geldt een korting van 1% bij betaling binnen 10 dagen (1 jaar = 360 dagen) Keuze:  20 dagen leverancierskrediet genieten, wat € 100,= kost.  € 9.900,= rekening-courantkrediet opnemen voor 20 dagen en € 100,= besparen. Vraag:Er is dus € 100,= beschikbaar om 20 dagen een korte lening van € 9.900,= af te sluiten. Hoeveel % is dat op jaarbasis? Antwoord:€ 100 360 -------x ------ x 100% = 18,18% € 9.900 20 22

23 Module code: August 29, 2011 4)Afnemerskrediet Vooruitbetaling door de klant  ‘vooruitbetaalde bedragen’ staat rechts op de balans a) Geef een aantal voorbeelden van afnemerskrediet. b) Waarom worden klanten hiertoe verplicht? Of waarom kiezen ze hier vrijwillig voor? c) Waarom staat deze post rechts op de balans? 5)Nog te betalen bedragen a) geef een aantal voorbeelden 6)Voorzieningen Een soort ‘potje’ met geld voor uitgaven in de toekomst waarvan de omvang en het tijdstip nog niet bekend zijn. a) Geef een aantal voorbeelden van voorzieningen 23

24 Module code: August 29, 2011 Opdracht leverancierskrediet Gegevens Factuurbedrag: Betaling binnen 40 dagen Betaling binnen 10 dagen, dan 1% korting 1 jaar = 365 dagen Bankkrediet = 7,5% Vraag Van welk krediet zal de onderneming gebruik maken? Leverancierskrediet of het bankkrediet? (TIP: teken eerst een tijdlijn, zie blz. 399) 24

25 Module code: August 29, 2011 Huiswerk volgende week Bestuderen HS 11 Maken 11.4, 11.15, 11,16 (extra: 11.14, 11.17 en mc-vragen) 25

26 Module code: August 29, 2011 Extra oefenopgave Op de balans van Boterbloem NV is het volgende te lezen (x 1.000) Aandelenvermogen€10.000 Aandelen in portefeuille € 2.000 Geplaatst aandelenvermogen € 8.000 Winst voor belasting €1.000,- De winst verdeling is als volgt: Dividenduitkering 4 % Dividendbelasting 25 % Vennootschapsbelasting 25,5 % Welk bedrag kan Boterbloem NV maximaal reserveren?

27 Module code: August 29, 2011 Week 4 Opg. 11.4 / 11.15 / 11.16 Hoofdstuk 12.1 t/m 12.7 Analyse financiële structuur Rentabiliteit

28 Module code: August 29, 2011 Opg. 11.15

29 Module code: August 29, 2011 Opg. 11.16

30 Module code: August 29, 2011 Financiële structuur = alle factoren die van invloed zijn op de financiële resultaten van een organisatie  valt op te maken uit de Balans en de Resultatenrekening Voor wie Leiding EV verschaffers (aandeelhouders) VV verschaffers (banken ea) Werknemers Overheid Elementen Samenstelling activa (activastructuur) Samenstelling passiva (vermogensstructuur) Omzet en kosten  winst

31 Module code: August 29, 2011 Gouden balansregel Afstemming tussen activastructuur en vermogensstructuur : Vaste activa en vaste deel van vlottende activa financieren met EV en VVL. Waarom ?? Vraag: wat is het verschil tussen een partiële financiering en een totale financiering.

32 Module code: August 29, 2011 32 Voorbeeld Kantoorpand 600.000 aandelenvermogen 100.000 Apparatuur 130.000 reserves 220.000 Voorraad 30.000 Debiteuren 130.000 8% hyp.lening 280.000 L.M. 25.000 crediteuren 115.000 kort krediet bank 120.000 te bet. VPB 42.000 te betalen salaris 38.000 915.000 915.000 32 Balans 31-12-2009 DebetCredit Heeft deze onderneming mogelijkheden tot ‘interne financiering’?

33 Module code: August 29, 2011 Verhouding tussen VV en EV Vragen 1)Interne financiering verhoogt het VV of EV? 2)Waarom heeft interne financiering de voorkeur boven externe financiering? 3)Waarom eisen VV-verschaffers dat een onderneming een aanzienlijk EV heeft? 4)Waarom zien EV-verschaffers graag een groot deel van de financiering met VV of waarom juist niet?

34 Module code: August 29, 2011 Analyse financiële structuur : Kengetallen Rentabiliteit  vandaag Solvabiliteit Liquiditeit Activiteitskengetallen : omzetsnelheid voorraad gemiddelde krediettermijn crediteuren gemiddelde krediettermijn debiteuren

35 Module code: August 29, 2011 Rentabiliteit Winstgevendheid van een onderneming T.o.v. het gemiddelde in de onderneming geïnvesteerde vermogen. Wat hebben we nodig : Winst en bedrijfsresultaat (EBIT)  resultatenrekening Gemiddeld geïnvesteerd vermogen  balans(en) Vraag: waar moet je mee oppassen bij het berekenen van de winst en het totale vermogen?

36 Module code: August 29, 2011 36 De V&W rekening nader beschouwd In de P1 : Omzet 1.600 Huurkosten500 Loonkosten500 Rentekosten 15 Overige kosten300 1.315 - Winst 285 Omzet1.600 Huurkosten 500 Loonkosten500 Overige kosten300 1.300 - EBIT 300 Rentekosten 15 – Winst voor belasting 285 VPB 85 – Winst na belasting 200 36

37 Module code: August 29, 2011 Kengetallen : Brutowinstmarge = EBIT / omzet (excl.BTW) RTV = EBIT / gemiddelde totale vermogen KVV (of RVV) = rentekosten / gemiddelde vreemd vermogen REV = winst na belasting / gemiddelde eigen vermogen

38 Module code: August 29, 2011 Bereken : RTV / KVV / REV vb en REV nb Balans Alpha NV 31-12-2009 Balans Beta NV 31-12-2009 (gemiddeld) (gemiddeld) activa 20.000 EV 10.000 activa 20.000 EV 5.000 VV 10.000 VV 15.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Resultatenrekening Alpha NV 2009 resultatenrekening Beta NV 2009 Omzet 8.000 omzet 8.000 Kosten 6.500 - kosten 6.500 - EBIT 1.500 Rentekosten 500 - rentekosten 750 – Winst voor belasting 1.000 winst voor belasting 750 VPB 200 - VPB 150 – Winst na belasting 800 Winst na belasting 600

39 Module code: August 29, 2011 Uitwerking voorbeeld Balans Alpha RTV = EBIT/gemiddeld TV x 100% = 1.500/20.000 x 100% = 7,5% KVV = rente/gemiddeld VV x 100% = 500 /10.000 x 100% = 5% REV = winst/gemiddeld EV x 100% = 800/10.000 x 100% = 8% Balans BetaRTV = 1.500/20.000 x 100% = 7,5% KVV = 750/15.000 x 100% = 5% REV = 600/5.000 x 100% = 12% In dit voorbeeld komt de hefboomwerking heel duidelijk naar voren: Als volgt: REVnb = (1-f) (RTV +(RTV – KVV) x VV/EV) VUL IN voor alpha en beta!!!

40 Module code: August 29, 2011 Uitwerking voorbeeld Balans Alpha RTV = EBIT/gemiddeld TV x 100% = 1.500/20.000 x 100% = 7,5% KVV = rente/gemiddeld VV x 100% = 500 /10.000 x 100% = 5% REV = winst/gemiddeld EV x 100% = 800/10.000 x 100% = 8% Balans BetaRTV = 1.500/20.000 x 100% = 7,5% KVV = 750/15.000 x 100% = 5% REV = 600/5.000 x 100% = 12% In dit voorbeeld komt de hefboomwerking heel duidelijk naar voren: Als volgt: REVnb = (1-f) (RTV +(RTV – KVV) x VV/EV) Alpha:(1-0,2)(7,5 + (7,5-5) x 10.000/10.000 = 0,8 x 10 x 1 = 8% Beta:(1-0,2)(7,5 + (7,5-5) x 15.000/5.000) = 0,8 x (7,5 + (2,5 x 3)) = 12%

41 Module code: August 29, 2011 Hefboomwerking: een toename van het VV in verhouding tot het EV levert de aandeelhouders extra rendement op zolang geldt: RTV > KVV REV vb = RTV + (RTV – KVV) x VV/EV REV nb = 1-f x (RTV + (RTV – KVV) x VV/EV)  Als het RTV > KVV is de rentabiliteit van de onderneming hoger dan het interestpercentage dat wordt betaald aan de VV-verschaffers. Dit komt ten goede van de EV-verschaffers.

42 Module code: August 29, 2011 Uitleg hefboomwerking Stel dat er 4 personen elk € 100 investeren in een bedrijf (2 personen verstrekken VV en 2 personen EV) De EBIT bedraagt het eerste jaar € 50. De rente op het VV (KVV) = 5% Vul in: Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Investerin g € 100 VV € 100 EV rendemen t €€€€ In % % % % % KVV REV RTV = %

43 Module code: August 29, 2011 Uitleg hefboomwerking Nu stijgt het VV, doordat het geïnvesteerde geld van persoon 3 als VV wordt aangemerkt. Verder verandert er niets. Vul de tabel opnieuw in! De EBIT bedraagt het eerste jaar € 50. De rente op het VV (KVV) = 5% Vul in: Persoon 1 Persoon 2 Persoon 3 Persoon 4 Investerin g € 100 VV € 100 EV rendemen t €€€€ In % % % % % KVV REV RTV = %

44 Module code: August 29, 2011 LEG UIT 1)Als een bedrijf veel vaste kosten heeft in verhouding tot variabele kosten lopen de verschaffers van VV en EV meer risico. 2)Als een onderneming conjunctuurgevoelig is lopen VV en EV verschaffers meer risico. 3)Als de verhouding VV/EV (=hefboomfactor) groter wordt lopen de EV-verschaffers meer risico.  wat als KVV hoger wordt of RTV lager? (zie formule!)

45 Module code: August 29, 2011 huiswerk Bestuderen hoofdstuk 12 (zie lesplanning) Maken opg. 12.15 Zelf oefenen : opg. 12.13 / 12.14 / MC vragen

46 Module code: August 29, 2011 week 5 P2 managen Week 5 Solvabiliteit Liquiditeit Activiteitskengetallen

47 Module code: August 29, 2011 Huiswerk week 4 Opgave 12.15 47

48 Module code: August 29, 2011 Kengetallen Geven indicatie voor beoordeling van balans en resultaat van een onderneming. Vooral van belang als vergelijkingsmateriaal : - met branchegenoten - in tijd Rentabiliteit (gehad) Liquiditeit  in staat tot betalen verplichtingen op korte termijn Solvabiliteit  in staat aflossen schulden bij liquidatie Activiteitskengetallen (voorraad, debiteuren, crediteuren) 48

49 Module code: August 29, 2011 Nogmaals de balans Balans Vaste activaEigen vermogen Vlottende activaVreemd vermogen lang (waaronder ook de liquide mid.) Vreemd vermogen kort 49

50 Module code: August 29, 2011 liquiditeit Current ratio = VlA / VVK Quick ratio = (VlA – voorraden) / VVK Liquiditeitsoverzicht. Nettowerkkapitaal = VlA - VVK Normen ?? Risico tot ‘window dressing’ = handelingen van de organisatie die als enig doel hebben de financiële structuur een te rooskleuring aanzien te geven. CR en QR zijn makkelijk te manipuleren, het Nettowerkkapitaal niet! Laat zien met een berekening!!! 50

51 Module code: August 29, 2011 Solvabiliteit (is de liquidatiewaarde van alle activa voldoende om het VV terug te betalen?) Solvabiliteitspercentage = EV / TV * 100% (=‘ weerstandsvermogen ’) Debt ratio = VV / TV * 100% OF: EV / VV * 100% OF: …………………………………………….. Normen ? 51

52 Module code: August 29, 2011 oefening Balans 2009 Gebouwen95.000Ev120.000 Inventaris50.000Hypo80.000 Voorraden40.000RC krediet30.000 Debiteuren15.000Crediteuren20.000 Kas/bank50.000250.000 Winst 2009 20.000 Rente kosten 9.000 Bereken de liquiditeit (QR en CR), solvabiliteit en de rentabiliteit (REV, KVV, RTV) 52

53 Module code: August 29, 2011 Activiteitskengetallen (om doelmatigheid van een bedrijf te beoordelen) Voorraad –Omzetsnelheid van de voorraad Omzet tegen inkoopprijzen/gemiddelde voorraad –Opslagduur van de voorraad gemiddelde voorraad/omzet tegen inkoop- prijzen x 365 dagen Debiteuren –Gemiddelde krediettermijn van debiteuren gemiddeld debiteurensaldo/ verkopen op rekening x 365 d. Crediteuren –Gemiddelde krediettermijn van crediteuren gemiddeld crediteurensaldo/ inkopen op rekening x 365 d. Omzet –Omloopsnelheid van het totaal vermogen omzet (excl. BTW)/ gemiddeld totaal vermogen x 365 d. 53

54 Module code: August 29, 2011 Voorbeeld Omzet tegen inkoopprijzen = € 200.000 Gemiddelde voorraad = € 50.000 Bereken: de omzetsnelheid van de voorraad + de opslagduur van de voorraad 54

55 Module code: August 29, 2011 Voorbeeld Omzet tegen inkoopprijzen = € 200.000 Gemiddelde voorraad = € 50.000 Bereken: de omzetsnelheid van de voorraad + de opslagduur van de voorraad Omzetsnelheid van de voorraad = € 200.000 / € 50.000 = 4 Opslagduur van de voorraad = € 50.000 / € 200.000 x 365 dagen = 91,25 dagen Leg uit wat deze uitkomsten betekenen! 55

56 Module code: August 29, 2011 Huiswerk Opgave op BB + 12.19 + bestuderen (restant) HS 12 56

57 Module code: August 29, 2011 Rentabiliteiten Bedrijf A:RTV = 8% KVV = 5% VV = 5.000.000 EV = 1.000.000 Bedrijf B:RTV = 4%Bereken REV! KVV = 5% VV = 5.000.000 EV = 1.000.000 Bedrijf C:RTV = 8% KVV = 5% VV = 2.000.000 EV = 3.000.000 VAN WEL BEDRIJF ZOU JE HET LIEFST AANDELEN KOPEN? Leg uit!

58 Module code: August 29, 2011 Activiteitskengetallen Voorraad –Omloopsnelheid van de voorraad –Opslagduur van de voorraad Debiteuren –Gemiddelde krediettermijn van debiteuren Crediteuren –Gemiddelde krediettermijn van crediteuren Omzet –Omloopsnelheid van het totaal vermogen 58

59 Module code: August 29, 2011 Activiteitskengetallen omloopsnelheid van de voorraad = Inkoopwaarde van de omzet gemiddelde voorraad Omloopsnelheid = omzetsnelheid

60 Module code: August 29, 2011 Activiteitskengetallen Opslagduur van de voorraad = 365 * 1/omloopsnelheid van de voorraad

61 Module code: August 29, 2011 Extra oefenopgave 1 Coppens BV handelt in bierkratten. Er wordt uitsluitend aan de zakelijke klanten geleverd. Over 2012 zijn de volgende gegevens bekend: -gemiddelde voorraad € 60.000,- -omzet op rekening € 420.000,- -contant afgerekende omzet € 84.000,- -inkoopwaarde van de omzet € 360.000,- -een jaar wordt gesteld op 365 dagen. A. Bereken de omzetsnelheid van de voorraad. B. bereken de opslagduur van de voorraad.

62 Module code: August 29, 2011 Activiteitskengetallen Gemiddelde krediettermijn debiteuren = Gemiddelde debiteurensaldo Verkopen op rekening X 365 dagen

63 Module code: August 29, 2011 Extra oefenopgave 2 Crooijmans BV had in 2012 een omzet van € 2.700.000,-. De verkopen op rekening bedroegen 75% van de omzet. Het gemiddelde debiteurensaldo in 2012 bedroeg € 112.500,-. Een jaar wordt gesteld op 360 dagen. a.Bereken de omzet op rekening b.Bereken de gemiddelde kredietduur debiteuren

64 Module code: August 29, 2011 Activiteitskengetallen Gemiddelde krediettermijn crediteuren = Gemiddelde crediteurensaldo inkopen op rekening x 365 dagen

65 Module code: August 29, 2011 Extra oefenopgave 3 Martens B.V. heeft in 2012 € 750.000,- op rekening ingekocht. Het gemiddelde crediteurensaldo in 2012 bedroeg € 50.000,-. Bereken de gemiddelde kredietduur van crediteuren.

66 Module code: August 29, 2011 Extra oefenopgave 4 Nova BV handelt in sanitaire producten. Over 2012 zijn de volgende gegevens beschikbaar: Omzet € 1.950.000,-; 20% contant Krediettermijn debiteuren = 30 dagen Omloopsnelheid voorraad = 5 Brutowinstmarge = 40% van de verkoopwaarde Inkopen vinden regelmatig over jaar plaats: 90% op rekening; krediettermijn 1,5 maand. Eindvoorraad € 30.000,- hoger dan beginvoorraad 1 jaar = 360 dagen Bereken het gemiddelde crediteurensaldo in 2012.

67 Module code: August 29, 2011 Extra oefenopgave 5 OPG. 12.31 a, b en c Bij overige gegevens: Er vindt geen extra voorraadvorming van goederen plaats.


Download ppt "Module code: August 29, 2011 Uitwerking opgave Black Board A)150.000 / 100.000 = €1.50 B)200.000 / 100.000 = €2.00 C)Balans na emissie balans 02-01-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google