De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opgesteld door Ir K. François 1 Opgesteld door Ir K. François DIRECTIE-GENERAAL INTERNATIONALE SAMENWERKING HET BELGISCH OVERLEVINGSFONDS Federale Overheidsdienst.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opgesteld door Ir K. François 1 Opgesteld door Ir K. François DIRECTIE-GENERAAL INTERNATIONALE SAMENWERKING HET BELGISCH OVERLEVINGSFONDS Federale Overheidsdienst."— Transcript van de presentatie:

1

2 Opgesteld door Ir K. François 1 Opgesteld door Ir K. François DIRECTIE-GENERAAL INTERNATIONALE SAMENWERKING HET BELGISCH OVERLEVINGSFONDS Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

3 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS2 Belgisch Overlevingsfonds (BOF)  Wat?  Wettelijke bepalingen.  Met wie?  Waar?  Hoe?

4 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS3 Wat is en doet het Belgisch Overlevingsfonds? (BOF) Opgericht in 1983 met het oog op de verbetering van de voedselzekerheid van de meest kwetsbare bevolkings- groepen in de armste partnerlanden in Afrika ten zuiden van de Sahara. Deze wet werd aangepast in 1999. Financiert programma's in landen die gebukt gaan onder een chronisch voedseldeficit, ter vrijwaring van de overlevingskansen van personen die bedreigd worden door honger, ondervoeding, armoede en uitsluiting.

5 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS4 Type programma’s van het BOF Een geïntegreerde aanpak ter verbetering van de voedsel - en voedingszekerheid van gezinnen of lokale gemeenschappen in landelijke, halfstedelijke en stedelijke omgeving. Versterking van de institutionele capaciteit van de nationale en lokale overheden en van de begunstigde gemeenschappen, zodat ze verantwoordelijk gemaakt worden voor hun ontwikkeling. Steun aan de initiatieven van de meest kwetsbare bevolkings- groepen op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal vlak om eerlijke handelsprijzen voor hun producten en een rechtmatige verdeling van de voedselproductie te bekomen.

6 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS5 Geïntegreerde aanpak: 4 dimensies van de voedselzekerheid  Voldoende beschikbaarheid van voedingsmiddelen om te beantwoorden aan de noden van de gezinnen.  Toegang tot kwantitatief en kwalitatief gepaste voeding door de betrokken bevolking voldoende middelen te verschaffen om in haar eigen onderhoud te voorzien, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen.  Zekerheid omtrent de toegang tot voedingsmiddelen op elk ogenblik en voor iedereen.  Mogelijkheid tot het bekomen van voedingsmiddelen door verbetering van de basisstructuur inzake gezondheidszorg, drinkwatervoorziening, basisonderwijs en sociale voorzieningen.

7 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS6

8 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS7 Belgisch Overlevingsfonds (BOF)  Wat?  Wettelijke bepalingen.  Met wie?  Waar?  Hoe?

9 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS8 Huidige wettelijke bepalingen De Wet van 9 februari 1999 Het KB van 25 april 2000 Het KB van 20 juli 2000 (overgang naar de Euro)

10 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS9 De criteria in de wet  Armste partnerlanden  Principes van duurzame ontwikkeling  Versterking vrouwenbewegingen en participatie  Versteviging van het civiele draagvlak via partner programma's  In partnerlanden die 20/20 clausule basiszorgen (Sociale Top van Kopenhagen) navolgen

11 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS10 Het Koninklijk Besluit  Dit KB bevat de praktische uitwerkingen van de wet zoals: - de partners - de termijnen - het budget - de uitvoering

12 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS11 Het Budget  Een totaal van 250 miljoen Euro vanaf 1999 via een organiek fonds op een afzonderlijke sectie van de begroting en gespijsd door de winsten van de Nationale Loterij.  Jaarlijkse vrijmaking van minstens 18.600.000 Euro.

13 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS12 Verdeling van het budget  Ten minste 75 % van de uitgaven die jaarlijks op de begroting van het Fonds worden uitgetrokken, wordt bestemd voor de subsidiëring van projecten die door internationale ontwikkelingsorganisaties en door NGO’s, die door België erkend zijn, worden ingediend.  Minimaal 1% moet worden besteed aan evaluaties.  Minimaal 1% moet worden besteed aan informatie- campagnes.  1 % kan worden gebruikt voor het beheer van het BOF.

14 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS13 Budget BOF

15 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS14 De termijnen  Programma's indienen voor 15 december door partner  Technische dossiers indienen voor 31 juli  Eerste advies van DGIS binnen de 3 maanden  De evaluaties worden bepaald voor 31 augustus  Het programma voor de informatiecampagne wordt bepaald voor 15 november

16 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS15 Belgisch Overlevingsfonds (BOF)  Wat?  Wettelijke bepalingen.  Met wie?  Waar?  Hoe?

17 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS16 De Partners - Strategische Kaders  Het KB legt de voorwaarde op dat de projecten van de partners in een door hen ingediend en vooraf goedgekeurd 'strategisch uitvoeringskader' moeten passen.  De partners leggen in deze tekst specifieke accenten voor de verbetering van de voedselzekerheid, op basis van hun visie op de geografische concentratie en van hun specialisatie.  De strategische uitvoeringskaders worden onderzocht door een onderzoekscommissie en het besluit wordt dan voorgelegd aan de bevoegde instanties. *

18 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS17 Strategische Kaders - Onderzoek  Bij de beoordeling van de strategische kaders worden volgende 11 punten onderzocht (cfr bijlage aan het KB):  structuur en mandaat,  doelstellingen,  landen,  doelgroepen,  coherentie van de aanpak,  ontwikkelingsrelevantie,  duurzaamheid/impact,  methodologie,  visie betreffende 'empowerment' en 'ownership',  werkmethodes voor opvolging en evaluatie,  indicatief budget over 10 jaar.

19 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS18 De Partners  Multilaterale Organisaties  NGO’s  Nationale en plaatselijke overheden alsmede niet- gouvernementele organisaties van de begunstigde landen

20 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS19 Multilaterale Organisaties  IFAD (International Fund for Agricultural Development)  FAO (Food and Agriculture Organisation)  UNCDF (United Nations Capital Development Fund)  UNICEF (United Nations Children’s Fund) Info over deze partners?

21 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS20 FAO  Projecten in Zambia, Mozambique en Ethiopië  Het programma met de FAO spitst zich toe op de teelt van voedingsgewassen om hun productie en hun verbruik te verhogen. Verder heeft het programma een normatief doel: het wil de projecten als instrumenten ter oriëntatie van het sectoraal en nationaal beleid in de interventielanden gebruiken.

22 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS21 IFAD Het programma met het IFAD is specifiek door de cofinanciering onder de vorm van een lening met een hoog giftelement van het IFAD (intrestvoet van 0,75%), gekoppeld aan een schenking van het BOF. De lening van het IFAD dient hoofdzakelijk voor de financiering van productiesteunende infrastructuren en diensten, terwijl de schenking van het BOF quasi exclusief wordt gebruikt voor de ontwikkeling van 'sociale diensten' in de zones waar hun beschikbaarheid zwak is. Specifiek is dat de projecten integraal worden uitgevoerd door de plaatselijke besturen, zonder enige aanwezigheid van permanente technische assistenten van IFAD. Werkt in Angola, Burkina Faso, Congo, Eritrea, Ethiopia, Kenya, Mali, Namibia, Rwanda, Tanzania, Tchaad, Uganda, Mozambique en Somalië.

23 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS22 UNICEF  Het programma van UNICEF heeft een normatief doel op het vlak van de engagementen die de landen moeten aangaan inzake rechten van kinderen en vrouwen, maar heeft eveneens operationele doelen inzake gezondheidszorgen (inclusief drinkwater en drainering) en onderwijs voor kinderen en adolescenten. Het partnerschap met het BOF streeft de invoering na van instrumenten die meer gericht zijn op de versterking van de economische koopkracht van gezinnen of gemeenschappen om het blijvend karakter van de acties met maatschappelijk doel te verzekeren.  Projecten in Niger en Ethiopië

24 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS23 UNCDF  Het UNCDF specialiseerde zich in gedecentraliseerde ontwikke- lingsprogramma's ter ondersteuning van gemeenten of gewesten via plaatselijke ontwikkelingsfondsen (POF) en specialiseerde zich verder in microfinanciën (krediet aan kleine ondernemingen en microkrediet aan gezinnen). De POF passen als aanvulling in het budget van de gemeenten voor de ontwikkeling van kleine socio- communautaire infrastructuren (school, waterpunten, gezond- heidsposten, landbouw-piste...), voor de bevordering van communautaire initiatieven die de ontwikkeling van de plaatselijke economie onderseunen, en voor de verbetering van de voedselzekerheid van gezinnen en gemeenschappen.  Projecten in Mali, Niger, Eritrea, Benin

25 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS24

26 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS25 De NGO’s Act (Trias) Aquadev Artsen zonder grenzen Bevrijde wereld Caritas Dierenartsen zonder grenzen FOS Iles de paix Louvain développement OXFAM Protos SOS-Faim Vredeseilanden Wereldsolidariteit Info over de NGO's? 11.11. 11 Croix rouge de Belgique VIC

27 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS26 ACT - Trias Projecten in Tanzania, Congo RD, Guinea, Uganda Deze NGO deed ervaring op inzake armoedebestrijding en verbetering van de voedselzekerheid door de opkomst van kleine dienstverlenende ondernemingen te bevorderen (levering van productiemiddelen, mechanisering van de landbouw, commercialisering...) ter ondersteuning van landbouwfilières, waarbij ze de meest kwetsbare bevolkingsgroepen probeert te bereiken. De strategieën steunen trouwens op de versterking van het menselijk, fysisch, economisch, sociaal en institutioneel kapitaal dat kleine exploitaties moet helpen om beter het hoofd te bieden aan ongunstige evenementen.

28 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS27 Aquadev Projecten in Senegal en Niger De NGO heeft ervaring in de sector van water- voorziening, stedelijke drainering, microfinanciën en regionale ontwikkeling. De acties willen alle bevolkings- segmenten van de interventiegebieden bereiken door ervoor te zorgen dat ten minste 60% van de meest kwetsbare bevolkingsgroepen van deze acties genieten.

29 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS28 Artsen zonder grenzen Project in Tchaad Is voornamelijk gekend voor haar mandaat van humanitaire hulp en noodhulp in crisisgebieden. In projectvorm wordt er gewerkt aan een effectieve uitbouw en functionering van gezondheidscomités, in samenwerking met het bevoegde Ministerie. AZG is reeds 20 jaar werkzaam in Tchaad.

30 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS29 Bevrijde Wereld Project in Senegal Deze NGO legt zich vooral toe op een algemene ontwikkeling met specifieke aandacht voor de water- voorziening, spaar- en kredietsystemen, en alfabetisatie. Bijzonder is ook de strategie om, zowel Noord - Noord als Zuid - Zuid en Noord - Zuid, een onderlinge samenwerking tussen NGO's uit te bouwen om zo een betere duurzaamheid te verkrijgen in de ontwikkeling van de regio's via deze NGO's.

31 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS30 Caritas (CSI) Project in Rwanda en Ethiopië Deze NGO heeft zijn programma gecentreerd op drie punten, namelijk de opleiding en vorming, de intercom- munautaire verstandhouding met het herstel van de solidariteitsvoorzieningen en de microfinanciering. Er wordt zowel gewerkt in de semi-stedelijke omgeving als op het platteland.

32 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS31 Dierenartsen zonder grenzen Projecten in Kenya en Niger Deze NGO geeft steun aan de nomadenbevolkingen. Gezien de nomaden voor 100% afhangen voor hun voortbestaan van het welzijn van hun kudden, zal een verbetering van de gezondheid en productiviteit van de dieren rechtstreeks invloed hebben op het welzijn en de voedselzekerheid van de mensen. Een belangrijke colla- terale impact is conflictpreventie tussen de "clan’s" zelf, maar ook met de sedentaire bevolkingsgroepen door structurele dialoogplatforms te begeleiden en ondersteunen.

33 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS32 FOS - Fonds voor Ontwikkelingssamenwerking Project in Mozambique Er wordt gewerkt met de rurale bevolking, bestaande uit kleine boeren en landarbeiders, die georganiseerd zijn in verenigingen van kleine producenten, boerenorganisaties, coöperatieven enz. Belangrijk is de organisatiever- sterking. Actiegebieden zijn duurzame en ecologische landbouwproductie en activiteiten hier buiten, land- hervorming, basisgezondheidszorg, lokale besturen en eerlijke prijzen en handel.

34 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS33 Iles de Paix Projecten in Burkina Faso Het programma met de NGO richt zich op de verbetering van de capaciteit van landbouworganisaties en van de landbouwbevolking om die factoren te beheersen die hun voedselzekerheid beïnvloeden, in de Afrikaanse enclave tussen Soedan en de Sahel. Deze factoren situeren zich in het domein van de landbouw, veeteelt, landelijke hydraulica, sparen en krediet, en van de institutionele versterking van dorpsgroeperingen van producenten.

35 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS34 Louvain Développement Project in Benin Er wordt gewerkt op de versterking van de institutionele capaciteit van de lokale partners. Vervolgens worden mutualiteiten gevormd en wordt de betalende genees- kundige diensten verbeterd. Om dit te kunnen betalen worden ook activiteiten uitgewerkt die het inkomen van de producent verhogen en de voedselonzekerheid verkleinen.

36 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS35 OXFAM Projecten in Burkina Faso, Eritrea en Mozambique Het programma met deze NGO richt zich op de voedingssoevereiniteit die het recht omvat om te worden gevoed, om zijn productiemodus en zijn voeding te kiezen, alsook een zekere beheersing van de markten, dat wil zeggen een billijke prijs voor producenten, de bescherming van de binnenlandse markten tegen de gesubsidieerde invoer,…. De NGO steunt op het actief partnerschap met producentenverenigingen in talrijke partnerlanden.

37 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS36 Protos Projecten in Benin en Mali Het programma met deze NGO streeft de verbetering van de voedselzekerheid na met een benadering landbouw- filière (alles wat voorafgaat met productiesteunende diensten en toegang tot productiemiddelen tot alles wat volgt met de commercialisering met oog voor de stijging van de productie en haar toegankelijkheid voor de consumenten). De NGO heeft een heel goede expertise op het vlak van water en drainering die de basis van haar interventies met het BOF vormen.

38 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS37 Croix Rouge de Belgique Project in Mali Geen strategienota

39 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS38 SOS - Faim Projecten in Burkina Faso en Eritrea Het mandaat van de NGO richt zich op diensten die de producentenorganisaties (PO) steunen in de ontwikkeling van hun landbouwexploitaties en hen helpen om er de beste inkomens uit te halen, alsook ter ondersteuning van de microfinanciële instellingen (MFI) en plaatselijke (regionale of nationale) instellingen die de beleidsvoering beïnvloeden en ter ondersteuning van de PO en MFI (of drie aanvullende interventiegebieden).

40 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS39 VIC - Vlaams Internationaal centrum Project in Mauritanië het project loopt in de droogste gebieden van het land en er wordt gestreefd om het beschikbare water op de meest efficiënte manier te gebruiken en ter beschikking te stellen van de landbouw. Putten worden eveneens geboord voor drinkwatervoor- ziening. Geen strategienota

41 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS40 Vredeseilanden Projecten in Benin, Tanzania en Congo DR De NGO specialiseerde zich in duurzame landelijke ontwikkeling, steunende op een globale benadering van landbouwfilières en op participatieve ontwikkeling, met bijzondere aandacht voor de socio-culturele dimensies. De stijging van de inkomsten buiten de landbouwsector behoort ook tot de strategieën van de organisatie. Eventuele acties op het vlak van de gezondheidszorgen en de watervoorziening worden niet door deze NGO uitgewerkt, maar wel in partnerschap met andere plaatselijke operatoren.

42 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS41 WSM - Wereldsolidariteit Projecten in Burkina Faso, Ethiopië en Regionaal West Afrika De NGO specialiseerde zich in de bestrijding van armoede en voedselonzekerheid via 3 Afrikaanse netwerken van ziekenfondsen en vakbonden die ongeveer 70 ziekenfondsen verenigen. Ook realiseert deze NGO acties op het gebied van voedselzekerheid, inkomsten, microkrediet, gezondheidszorgen en ziekenfondsen. Deze acties omvatten eveneens de institutionele versterking van deze ziekenfondsen en vakbonden.

43 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS42 11.11.11 Project in Uganda waar vooral op het gebied van de duurzame watervoorziening gebruik wordt gewerkt. Heeft geen strategienota ingediend

44 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS43 Nationale en plaatselijke overheden alsmede niet- gouvernementele organisaties van de begunstigde landen  Deze programma's worden uitgevoerd door BTC nv (Belgische Technische Coöperatie).  Bij deze uitvoering gelden de beheersmodaliteiten zoals voorzien in het beheerscontract tussen de Belgische Staat en de BTC nv. Info over BTC?

45 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS44 BTC - nv  Is een naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk en is de ‘exclusieve’ uitvoeringspartner van het bilateraal luik van het BOF.  Vier specifieke problematieken:  het decentralisatiebeleid ter ondersteuning van de strategieën ter verbetering van de voedselzekerheid;  de armoede in stedelijke en halfstedelijke milieus;  de rehabilitatie van de voedselzekerheid in post-conflictsituaties die gepaard gaan met acties voor ontwapening en/of verzoening in de Regio van de Grote Meren;  steun aan voorzieningen voor eerlijke handel die vereist zijn voor de strategieën ter verbetering van de voedselzekerheid.  Is werkzaam in Congo DR, Mali en Tanzania.

46 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS45 Verdeling per partner (2001)

47 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS46

48 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS47 Belgisch Overlevingsfonds (BOF)  Wat?  Wettelijke bepalingen.  Met wie?  Waar?  Hoe?

49 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS48 Criteria in de landenkeuze  Landen ten zuiden van de Sahara.  Landen met een chronisch voedseldeficit.  Horende bij de armste landen uit het jaarlijks rapport van de “United Nations Development programme”.  Voorkeur voor de partnerlanden.  Daarbuiten maximum 15 % niet partnerlanden.

50 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS49 Landenoverzicht  = partnerlanden  = niet partnerlanden

51 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS50 De huidige landen in het BOF  De partnerlanden –Benin –Burkina Faso –Congo DR –Ethiopië –Mali –Mozambique –Niger –Rwanda –Senegal –Tanzania –Uganda  Niet partnerlanden –Angola –Eritrea –Guinea –Mauretanië –Kenya –Namibia –Somalia –Tsjaad –Zambia

52 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS51 Verdeling per land (2001) Info over de landen?

53 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS52 Angola - projecten IFAD - Northern region food crop development project (Malange, Kwanza Norte & Ulge) IFAD - Northern fishing communities development programme (Pesnorte) - (project beëindigd )

54 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS53 Benin - projecten LOUVAIN DEVELOPPEMENT - Projet de lutte intégrée pour la Sécurité Alimentaire dans l'Atakora Ouest - (LISA) PROTOS - Hydraulica en sanering ter ondersteuning van de geïntegreerde ontwikkeling in HAADI (Noord-Benin) PROTOS - Hydraulica en sanering ter ondersteuning van de geïntegreerde ontwikkeling in het Zuidoosten PROTOS - Ondersteuningsprogramma voor de subsistentielandbouw in de Mono provincie UNCDF - Projet d’appui au Développement Communal et aux Initiatives Locales dans le Borgou (ADECOI) VREDESEILANDEN - Promotie van een systeem van niet conventionele voedingsbronnen

55 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS54 Burkina Faso - projecten ILES DE PAIX - Développement agro-pastoral dans le Département de Yamba ILES DE PAIX - Développement intégré du bassin de Yalogo – phase II IFAD – Projet pour le développement rural du Sud – Ouest - PDRSO OXFAM - Conservatie van water en gronden en beheer van natuurlijke rijkdommen SOS - HONGER- Renforcement du réseau de greniers de sécurité alimentaire des groupements NAAM WERELDSOLIDARITEIT - Integrale Plattelandsontwikkeling in de provincie Sanmatenga II

56 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS55 Congo DR - projecten ACT - Ontwikkelingssteun aan het grondgebied van Maindombe BTC - Stedelijk Sociaal Fonds voor Kinshasa IFAD - Steun aan de vrouwengroepen in Noord – Kivu (project beëindigd) VREDESEILANDEN - Regionaal programma voor voedselzekerheid in de streek van Beni en Lubero (in voorbereiding)

57 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS56 Eritrea - projecten IFAD - Eastern Lowlands Wadi Development Project IFAD - Gash Barka livestock and agricultural Development OXFAM - Programma voor voedselveiligheid in de provincie Seraye SOS FAIM - Cultures vivrières irriguées Gash Barka UNCDF - Anseba local Development project

58 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS57 Ethiopië - projecten FAO - Improving Household food security and nutrition in Northern Shewa and Southern Tigray IFAD - Southern Region Cooperatives Development & Credit Project (SOCODEP) UNICEF - Improvement of Household Food Security and Woreda Integrated Basic Services in Oromia regions WSM - Integrale plattelandsontwikkeling en toegang tot rurale kredieten voor de Oromo bevolking

59 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS58 Guinea - projecten ACT - Productie en afzet van voedselgewassen in Kindia & Dabola - Duurzame ontwikkeling in maritiem en midden Guinea (fase III)

60 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS59 Kenya - projecten DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN - Turkana Livestock Development programme IFAD - Central Kenya Dry Area Smallholder and Community Services Development Project – CKDAP IFAD - Support for Kenya Women Finance Trust (KWFT) II (KWFT III in voorbereiding)

61 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS60 Mali - projecten BTC - Appui à la décentralaisation de la gestion de l'hydraulique dans la region de Gao (in voorbereiding) CROIX ROUGE - Programme de promotion d'un développement global et durable dans le cercle de Bourem (project beëindigd) IFAD - ontwikkeling van het merengebied (zone lacustre) - fase 2 PROTOS - Voedselveiligheid in de Cercle van Niafunke UNCDF - Projet d'appui aux communes Rurales de Tombouctou

62 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS61 Mauritania - projecten VIC - Développement intégré dans la Région de Hodh Chargui

63 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS62 Mozambique - projecten FOS - Plattelandsontwikkeling in het District Manica IFAD – Sofala Bank Artisanal, Fisheries project, community and health Component OXFAM - Ondersteuning voedselzekerheid in het Noorden

64 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS63 Namibia - projecten IFAD - Northern Livestock Development Project - (NOLIDEP)

65 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS64 Niger - projecten AQUADEV – Damagaram VI DIERENARTSEN ZONDER GRENZEN - Réseau de santé animale et de conseils de proximité UNCDF - Projet d’appui au Développement Local de Mayahi - fase II UNCDF - Projet d’appui au Développement Local de Nguigmi UNICEF - Geïntegreerd Prgramma Maradi II

66 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS65 Rwanda - projecten CARITAS - Dynamisation des activités socio- économiques dans quatre Districts du Bugesera

67 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS66 Somalia - projecten IFAD - Northwestern Integrated Community Development Programme

68 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS67 Senegal - Projecten AQUADEV- VII FERLO BEVRIJDE WERELD - Programma voor voedselveiligheid in de regio's Diourbel, Kolda en Tambacounda UNICEF - Réduire la pauvreté pour accélérer la survie, le développement et la protection des enfants.

69 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS68 Tanzania - projecten ACT - Rurale dorpsgemeenschappen - Mufindi BTC - Programma voor gemeenschapsontwikkeling in de streek van Kagera - deelproject gezondheidszorg (in voorbereiding) - deelproject ossentractie (in voorbereiding) IFAD - Agricultural and Environmental Management Project (Kagera Region) IFAD - Mara Region Farmer's Initiative Project IFAD - Water supply and health project in marginal areas – Dodoma (project beëindigd) VREDESEILANDEN - Programma voor Landbouwverbetering in Same District, Kilimanjaro region

70 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS69 Tsjaad - projecten AZG - Rehabilitatie van de gezondheid in de prefectuur Oostelijk Logone (project beëindigd door partner) IFAD - Project van Landbouwontwikkeling van de Ouadis van Kanem (PDAOK) Socio-Sanitair deelproject (CSS) (project beëindigd) IFAD - Project voor voedselzekerheid in Noord Guera (PSANG) Socio-sanitair component

71 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS70 Uganda - projecten ACT - Basisvoorzieningen voor landbouwfamilies en ondersteuning van kleine bedrijven in 'Midwestern Region’ IFAD - Hoima, Kibaale, Kabarole, Kamwenge and Kyenjojo districts Development Support Programme IFAD - UWESO development programme – phase 2 NCOS - Globaal ontwikkelingsprogramma in Oruchinga Vallei, Mbarara District

72 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS71 Zambia - projecten FAO - Voedselzekerheid in de Luapula vallei (project beëindigd - nieuwe fase in voorbereiding)

73 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS72 Regionaal - West Afrika WERELDSOLIDARITEIT - Sociale zekerheidssystemen: vorming en seminaries - (vanuit Benin)

74 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS73 Belgisch Overlevingsfonds (BOF)  Wat?  Wettelijke bepalingen.  Met wie?  Waar?  Hoe?

75 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS74 De Uitvoering  Werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds”  Financieringsmodaliteiten  Strategieën  Procedures

76 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS75 Werkgroep “Belgisch Overlevingsfonds”  Zes leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers  Een vertegenwoordiger van elk van de vier internationale partnerorganisaties  Twee vertegenwoordigers van elk van de twee Belgische federaties van NGO’s: Coprogram en Acodev  Drie vertegenwoordigers van DGIS  Komt minstens een maal per jaar samen en formuleert aanbevelingen betreffende de strategische oriëntaties van het Fonds, op basis van evaluaties.

77 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS76 Financieringsmodaliteiten  Het Fonds financiert de verschillende gekozen projecten naar rata van een percentage van hun totale budget, dat als volgt wordt vastgelegd: –90 % voor de projecten van de nationale of lokale overheden of van NGO's van de begunstigde landen; –85 % voor de projecten van de Belgische NGO's; –maximum 45 % voor de projecten van de organisaties van de Verenigde Naties die werken met leningen; (IFAD) –maximum 60 % voor de projecten van de "Fondsen van de Verenigde Naties" die werken met giften; (UNICEF, UNCDF) –85 % voor de projecten van andere internationale ontwikkelingsorganisaties die werken met giften. (FAO)

78 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS77 De Strategienota van het BOF  Omschrijft de aanbevolen multidisciplinaire of holistische benadering om de voedselzekerheid te verbeteren.  Ze bepaalt de oriëntaties om zich actief op de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te richten.  Ze bepaalt acht specifieke domeinen inzake armoede of voedselonzekerheid waarin programma's kunnen worden ontwikkeld (ook 'niches' genoemd).

79 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS78 De Strategienota van het BOF - de multidisciplinaire benadering  Vermindering voedselonzekerheid door hogere productie, buffervoorraden, hogere inkomens enz.  Duurzame verbetering van de toegang en gebruik van basisvoorzieningen (drinkwater, basisopleiding, gezondheidszorgen …)  Duurzame verbetering van de situatie van de vrouwen  Duurzame verbetering van 'Empowerment' en 'Ownership' op alle niveau's  Duurzame verbetering van het behoud van natuurlijke hulpbronnen  Duurzame verbetering van plaatselijke economieën

80 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS79 De Strategienota van het BOF - de meest kwetsbare bevolkingsgroepen  In de zones met de grootste armoede  Werkt met armste bevolkingssegmenten met o.a.:  Landlozen  Weduwen als gezinshoofd  Boeren in marginale gebieden  Aandacht voor de 'gender' - benadering

81 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS80 De acht domeinen ('niches') in de strategienota van het BOF  Vijf domeinen hebben betrekking op de vermindering van armoede en voedselonzekerheid en zijn gebonden aan plaatsen of omstandigheden.  Drie domeinen zijn eerder gericht op institutionele strategieën ter verbetering van de voedselzekerheid.

82 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS81 Plaatsgebonden vermindering van armoede en voedselonzekerheid - 5 domeinen  voor de pastorale (herder-) gemeenschappen;  bij de sedentaire plattelandsbevolking in ecologisch kwetsbare milieus of die door verwoestijning worden bedreigd;  in stedelijk of voorstedelijk milieu;  in de Regio van de Grote Meren, gepaard met communautaire verzoeningsprocessen;  in andere 'post-conflict' streken, door een duurzame rehabilitatie met begeleiding van de ontwapening van lichte wapens;

83 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS82 Institutionele strategieën ter verbetering van de voedselzekerheid - 3 domeinen  de decentralisatie die een gepast beleid in streken met chronische voedselonzekerheid ondersteunt;  plattelandshervormingen en vermindering van de onbillijkheid van grondrechten;  acties ten gunste van de invoering van een billijk beleid voor productie en commercialisering ( ‘fair trade’).

84 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS83 Project procedure Voorbereiding Uitvoering Evaluatie

85 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS84 Voorbereiding  Planning & budgettaire voorziening (31/12)  Indiening dossier (31/07)  Technische goedkeuring dossier*  Voorlegging aan de bevoegde instanties  Ministerieel besluit  Vastlegging  Start van het programma

86 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS85 Goedkeuring Dossier  Het dossier wordt voor advies opgestuurd naar:  de Attaché voor Ontwikkelingssamenwerking van het betrokken land;  de Attaché verbonden aan het BOF;  verschillende diensten van DGIS.  Het dossier wordt besproken in een beoordelings- commissie.  Indien nodig worden de resultaten van de beoordeling overgemaakt aan de partner voor eventuele aanpassing van het dossier.

87 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS86 Belangrijke aandachtspunten bij de beoordeling  Belangrijke punten zijn: Armste gebieden Holistische aanpak Participatie Duurzaamheid Gender Milieu  Andere punten in een technisch dossier: Verwijzing naar het strategisch kader van de partner en BOF Integratie in lokale structuren en beleid Logisch kader Mogelijkheden tot PME

88 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS87 Uitvoering  Eerste jaar - Soms wordt een introductiejaar voorzien, eventueel met voorwaarden om de acties te mogen verder zetten.  Regelmatige opvolging (attaché BOF/IS)  Mid-term evaluatie (BOF-Team)  Jaarlijkse verslaggeving  Jaarlijkse budgettaire schijven na controle van de het financieel verslag

89 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS88 Evaluatie  Evaluaties kunnen uitgevoerd worden (BOF -Team)  Door de partner (met of zonder betaling door het BOF)  In eigen beheer (uitbesteed aan derden)  Bijzonder Evaluator  Altijd op einde van elk project  Dient om een terugkoppeling te maken naar de strategie  Dient om aanbevelingen te doen bij verdere acties  Is een interactief gebeuren  Dient niet om verlenging te verkrijgen

90 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS89 Andere taken van het Overlevingsfonds  Beheerstaken  Zendingen van eigen personeel (Attaché's / BOF -Team)  Zending werkgroep Overlevingsfonds  Informatie en Sensibilisering  Informatie aan derden  Sensibiliseringscampagne via NGO's  Evaluaties  Eigen beheer  Opvolging evaluaties uitgevoerd door partner

91 Opgesteld door Ir K. François Opgesteld door ir K. François BOF - FBS90 Beste wensen voor 2003  Het ganse team van het Belgisch Overlevingsfonds wenst jullie een vruchtbaar 2003


Download ppt "Opgesteld door Ir K. François 1 Opgesteld door Ir K. François DIRECTIE-GENERAAL INTERNATIONALE SAMENWERKING HET BELGISCH OVERLEVINGSFONDS Federale Overheidsdienst."

Verwante presentaties


Ads door Google