De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 | Schuldenpositie FAMO 2011 Praktische overwegingen rondom de schuldpositie Bernard van Ommeren Natasja Georgius.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 | Schuldenpositie FAMO 2011 Praktische overwegingen rondom de schuldpositie Bernard van Ommeren Natasja Georgius."— Transcript van de presentatie:

1 1 | Schuldenpositie FAMO 2011 Praktische overwegingen rondom de schuldpositie Bernard van Ommeren Natasja Georgius

2 2 | Schuldenpositie FAMO 2011 Veel aandacht voor de schuldenpositie – Europese problemen/oplossingen worden vertaald naar locale situatie – Bankencrisis leidt tot dure kredieten (opslagen, credit crunch) – Grondexploitaties onder druk, aandacht voor aandeel kapitaallasten – Aandacht gevraagd voor lasten toekomstige generaties

3 3 | Schuldenpositie FAMO 2011 Hoeveel schuld ga je als gemeente aan? – Zoveel als nodig is – Zolang de banken geld uitlenen – Zolang toezichthouders akkoord gaan: sluitende meerjarenbegroting en adequaat weerstandsvermogen (onderhoud kapitaalgoederen) – Bestuurlijke verantwoording binnen sluitende begroting – Gezond verstand, huishoudboekje – Waarom niet streven naar maximale schuld (art 12)? – Zolang schuld beheersbaar blijft  tekort/groei ≤ schuld 100% BBP – Gemeente volledig zelf verantwoordelijk voor hoogte schuld

4 4 | Schuldenpositie FAMO 2011 Hoe ontwikkelt schuld zich (inter)nationaal? % BBP2012 tekort 2012 groei LT Schuldquote Bbp = 2 x expl 2012 inflatie China2%7% 29%4% Euro Zone3,5%1,5%233%2,1% Duitsland1,2%2,5% 48%2% Frankrijk5,3%1,8%294%2% Nederland2,3%1,8%128%1,8% Italië3,2%1%320%1,9% VS7,4%2,5%296%1,8%

5 5 | Schuldenpositie FAMO 2011 Ontwikkeling schuldpositie gemeente Omvang van de schuld wordt bepaald door bestaande schuldpositie en de toekomstige geldstromen – Begroting (baten/lasten) -> geldstromen – Meerjarige liquiditeitenplanning

6 6 | Schuldenpositie FAMO 2011 Rentegevoeligheid – Ontwikkeling schuldpositie – Vrijval leningenportefeuille – Renteontwikkeling – Te betalen rentelasten

7 7 | Schuldenpositie FAMO 2011 Vormen van schuld – Vlottend passief – Langlopende leningen – Lange lopende leningen + kortlopende leningen (rentedragende leningen) – Vlottend passief -/- vlottend actief (incl. gronden in exploitatie) – Vlottend passief -/- vlottend financieel actief – Vlottend passief + voorzieningen -/- vlottend financieel actief (netto schuld)

8 8 | Schuldenpositie FAMO 2011 Welke ratio’s bieden zicht op de schuldpositie? – De vermogenspositie, reserves, solvabiliteit, debtratio – Het weerstandsvermogen – Rente en aflossing / begroting – Netto schuld / begroting (exploitatie) – Vergelijking met soortgelijke gemeenten – Hoe definieer je begroting / exploitatie?

9 9 | Schuldenpositie FAMO 2011 Overwegingen t.a.v. hoogte schuldposities – Schuldenplafond – Verkoop gemeentebezit – Overhevelen van investeringen naar exploitatie (DBFMO) – Andere financieringsbronnen – Is de te financieren voorziening wel een publieke taak? De gewenste hoogte van de schuld is bij een gemeente, door haar complexiteit, moeilijk te doorgronden.

10 10 | Schuldenpositie FAMO 2011 Instrumenten bij netto schuld / exploitatie? – Liquiditeitenplanning bij nieuw beleid / investeringen / afwegingen – Prioriteren / uitstel van uitgaven / faseren investeringen – Installeren schuldplafond – Investeringsplafond (vrijvallende kapitaallasten) – Het vergroten en versnellen van inkomsten (verdienvermogen) – Het zorgen voor een voldoende buffer om tegenslagen op te vangen – Alle uitgaande bedragen behoeven goedkeuring, budgetten uniform gekort, herindelen, ….

11 11 | Schuldenpositie FAMO 2011 Verkoop gemeentebezit – Ook in economische goede tijden moeilijk – Vastgoed versnipperd binnen organisatie, veel eigen belangen – Eerste stap is overzicht verkrijgen van vastgoed/grond – Verantwoording en besluitvorming centraliseren – Aandacht voor verkooprijpmaken (belanghebbenden erkennen) – Combineren van functies – Interesseren van kopers door verdienmodellen te realiseren met behoud maatschappelijke functie (borgingsovereenkomst)

12 12 | Schuldenpositie FAMO 2011 Waarom gemeentelijke complexiteit? – Ambtelijke organisatie, veel belanghebbenden, weinig verantwoordelijken – College en Raad, beleidsmakers, gedeeltelijk geïnformeerd, veel eilandjes – De Raad reageert scherp op incidenten – Wet- en regelgeving complex – BBV – De politieke arena is wispelturig

13 13 | Schuldenpositie FAMO 2011 Complexe boekhouding – Inkomsten gelijk, sluitende begroting, stijgende schulden −Kosten geactiveerd door toerekening aan voorraden −Investeringen activeren dta voorraden (geen corr achterblijvende opb) −Niet afschrijven op voorraden −Eventuele afschrijvingen opvangen met (bestemmingsreserves) −Kosten geactiveerd door toerekening aan vaste activa −Maatschappelijke activa activeren – Noodzaak van inzicht in activerings/afschrijvingbeleid en voorzieningen/reserveringsbeleid

14 14 | Schuldenpositie FAMO 2011 Het belang van een eenduidige methode? – Duidelijk voor iedereen, nu en in de toekomst – Minder mogelijkheden voor manipulatie – Minder discussie en taakstellend – Op instrumenten kan worden gestuurd

15 15 | Schuldenpositie FAMO 2011 Wat is de uitdaging? – Probleem definiëren en kwantificeren – Probleem op de bestuurlijke agenda krijgen – Draagvlak creëren – Integrale aanpak van het probleem – Realiseren van besluitvorming – Doorpakken en uitwerken – Monitoren en rapporteren En nu: hoe gaan we dit aanpakken? Wie is probleemeigenaar?

16 16 | Schuldenpositie FAMO 2011 Hoe aan te pakken? – Wat staat er in het coalitieakkoord? – Zijn er raadsbesluiten, moties van deze strekking? – Zijn er collegebesluiten, andere besluiten? – Wat staat er in de begroting en het jaarverslag? – Wat zijn de heersende wetenschappelijke opvattingen? – Interviews door de gehele gemeente voor draagvlak – Is er sprake van een niet voldoende beheerst probleem? – Eventueel vaststellen van criterium en terugkoppeling

17 17 | Schuldenpositie FAMO 2011 Welke vragen o.a. bij interviews voor draagvlak? – Welke afwegingen bij investeringen en financiering? – Hoe beoordeelt u de gemeentelijke verhoudingen? – Welke ratio’s worden gebruikt? – Welke mogelijkheden zijn er om schuld terug te brengen? – Knellen de financieringslasten in de begroting? – Wat verstaat u onder “gezonde” gemeentefinanciën? – Is er sprake van voldoende controle over de uitgaven? – Oftewel: volstaat akkoord over begroting als sturingselement? – Over hoeveel procent van de begroting is sturing door Raad mogelijk?

18 18 | Schuldenpositie FAMO 2011 Hoe kan taakstelling tot problemen leiden? – Taakstelling wordt omzeild door belanghebbenden in gemeente – Bezuinigingen worden niet geaccepteerd / tegenwerking – Bezuinigingen niet parallel aan schrappen van taken – Hoe wordt er gemonitord en gehandhaafd? – Kan externe dwang / intern toezicht bijdragen? – Kan een beloningsmodel bijdragen? Het realiseren van bezuinigingsdoelstelling levert extra bonus / meer personeel / minder taken op voor afdeling

19 19 | Schuldenpositie FAMO 2011 Schuldanalyse gemeente De netto schuld dient zich, na specifieke gemeentelijke analyse en normbepaling, tussen de exploitatie en netto schuld 75% ex te bevinden.

20 20 | Schuldenpositie FAMO 2011 Conclusie – Creëren draagvlak ambtelijke organisatie, College en Raad – Vaststellen gewenste normen netto schuld/exploitatie, debt ratio (korte en lange termijn) – Vaststellen te nemen maatregelen om gewenste niveau ratio’s te bereiken – Voor resultaten  zorg voor draagvlak bij al de betrokkenen  pak het probleem integraal aan Nadere info bij BNG Advies info@bngadvies.nl www.bngadvies.nl 070 – 375 08 84


Download ppt "1 | Schuldenpositie FAMO 2011 Praktische overwegingen rondom de schuldpositie Bernard van Ommeren Natasja Georgius."

Verwante presentaties


Ads door Google