De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole

Verwante presentaties


Presentatie over: "Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole"— Transcript van de presentatie:

1 Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole
Fritz Witt CRA 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

2 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing
Thema’s Credit rating en de continuïteitstoets Balance sheet ratings Kwaliteitseisen aan balance sheet ratings Toepassing balance sheet rating bij de jaarrekeningcontrole Benefits van balance sheet ratings: gestandaardiseerd, geobjectiveerd niet te manipuleren betrouwbare indicator voor de continuïteit uniek meetinstrument door de hele lifecycle van een onderneming verdieping van de ondernemingsanalyse context georiënteerd – plausibilisering van de rating kostenbesparend door standaardisering en meer zekerheid Mijn thema is „balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole“. Hierbij staat centraal het gebruik van een credit rating bij de oordeelvorming over de continuiteit van een onderneming. Voor de accountantscontrole gebruikt men een speciale soort credit rating, namelijk de balance sheet rating die berekend wordt aan de hand van een jaarrekening. De vraag „waarom zou ueen rating bij de jaarrekeningcontrole inzetten“ wil ik vandaag graag beantwoorden. Ik beantwoord niet alleen de vraag waarom zou u een rating überhaupt hiervoor gebruiken, maar ook …… de kwaliteitseisen en will ik u laten zien hoe werkt zo iets in de praktijk. De benefits van een balance sheet rating zijn….. 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

3 Credit ratings en de continuïteitstoets
30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

4 Mijn publicatie in De Accountant oktober 2008
Mijn publicatie in 2008 in De Accountant ging over het onderzoek in Engeland (2004) en Duitsland (2007) over de uitkeringstoets. Men slaagde er destijds niet in om en eenduidige methode te definiëren aan de hand waarvan een accountant een uitkeringstoets kan uitvoeren en tot een oordeel kan komen. Ik heb destijds ervoor gepleit om een rating hiervoor te gebruiken. Overigens heeft KPMG een onderzoek in 2007 gedaan in opdracht van de EU naar een dergelijke methode aan de hand van maar liefst Europese ondernemingen. Zij zijn er niet uitgekomen. Op de accountantsdag van 2007 in Duitsland heeft zich destijds een rating ook niet door kunnen zetten. Alhoewel men in Duitsland al 10 jaar ervaring heeft met de inzet van ratings bij controles, was deze aanpak vijf jaar geleden nog niet algemeen geaccepteerd. Sindsdien is er veel onderzoek geweest. Niet alleen in Duitsland maar vooral in de Angelsaksische landen, waar de ratings uiteindelijk vandaan komen. 30 mei 2012 Symposium Statistical Auditing

5 Credit ratings en de continuïteitstoets
Enkele resultaten uit het onderzoek van Nancy Jaspers - BDO (mei 2012 – Nijenrode Universiteit – Prof. Dr. R.M.J. Kamerling RA) Vraagstelling: “Is de accountant aan de hand van credit ratings in staat om voorafgaand aan een faillissement het maatschappelijk verkeer te informeren over een onzekere continuïteit?” Meningen: Dit betekent dat de accountant NV COS 620 moet volgen Een credit rating kan slechts een indicatie geven over een continuïteitsprobleem Een accountant kan weinig zekerheid ontlenen aan het gebruik van credit ratings Een accountant heeft te weinig expertise om credit ratings te bepalen Informeren over de risico‘s zou mogelijk negatieve gevolgen hebben voor concurrentiepositie Het selffulfilling prophecy karakter van zo’n credit rating moet je niet onderschatten. Dit vraagt een andere cashflowgerichte benadering Financiële gegevens moeten worden bekeken vanuit het omgevingsveld. In Nederland is na mijn weten nog helemaal geen wetenschappelijk onderzoek geweest naar de inzetbaarheid van creditratings door accountants. Wel valt op dat er in de laatste jaren in toenemende mate afstudeeropdrachten zich met dit onderwerp bevatten. De meesten hiervan ken ik. Aan de hand van de voorlopige uitkomst van het meest recente onderzoeking wil ik u laten zien hoe de stand van de kennis over dit onderwerp vandaag is. Ik zie vaak dat de eerste reactie is „wat zegt de regelgeving hierover“? Hier is een accountant van mening dat hij opgrond van COS 620 de rekenmodellen moet kennen en op hun inzetbaarheid moet kunnen beoordelen. Ik heb ook al discussies meegemaakt dat men van mening is dat een rating in elk geval niet voor de controle kan worden ingezet. Zo men een rating zou gebruiken was men van mening dat COS 4410 of 5100 van toepassing is. Op Nijenrode heeft Barbara Majoors tijdens de lessen voor credit rating advisors verklaart dat volgens haar geen regeltechnische beletselen zijn om credit ratings te gebruiken. De meesten respondenten geven de volgende drie antwoorden: …. Met een dergelijk antwoord laat men m.i. zien dat men weinig of niets van ratings weet, maar wel een mening hierover heeft. Men is ook bang voor de selfulfilling prophecy of de effecten op de concurrentiepositie door een negatieve rating. Als of een negatieve verklaring of oordeelsonthouding geen selffulfilling prohecy tot gevolg zou kunnen hebben. Hierbij gaat men ervan uit dat de rating van een accountant openbaar zouden zijn. Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole zijn ratings die geen werking tegenover derde hebben en uitsluitend voor gebruik door de accountant bedoeld zijn. Hooguit met de cliënt zelf gecommuniceerd zouden kunnen worden. De laatste twee opmerkingen gaan over meer technische zaken. Hoe gebruik je een creditrating. We zullen zien dat hier veel verschil in is. 30 mei Symposium Statistical Auditing

6 Voorbeelden toepassingen van credit ratings in de accountancy
Opdracht aanvaarding samenstellen Controle- Fiscaal Advisering - Continuïteitstoets - Kredietrisico - Aansprakelijkheid / WwFT - Beschikbaarheid kredietlijnen - Ondernemingsanalyse en prognoses - SBR toets, financiering en werkkapitaal - Financiële planning - Waarderingen - Herstructureringen - - Continuïteitstoets - Fraude risico's - Materialiteitstoets - Uitkeringstoets - Plausibiliteitstoets bij de meeste financ. econ. analyses - Deskundigheidsverklaring bij uitstel van betaling - Afwaarderingen van vorderingen - Onderbouwing rentevoet In de opleiding op de Nyenrode Universiteit voor credit rating advisor is een speciale afstudeerrichting voor accountants. Hier ziet u de toepassingsmogelijkheden van ratings voor accountants. Ik licht nu het belangrijkste onderwerp hieruit „de continuïteitstoets“. U kunt hier zien dat de toepassingsmogelijkheden van een rating voor accountants behoorlijk breed zijn. Dat is overigens niet alleen bij accountants het geval maar ook het financieel management van ondernemingen en bij kredietverstrekkers zijn de toepassingmogelijkheden groot. Een rating is een aanzienlijke verrijking van je vaktechnische gereedschapsdoos. Bron: Nijenrode Universiteit - credit rating advisor leergang 30 mei Symposium Statistical Auditing 6

7 Onderzoek in Duitsland
Toename fraude en economisch crimineel gedrag Verduistering Misleiding Bedrog Corruptie Disloyaliteit Creatief boekhouden Geldwassen Product piraterij Diefstal interlectueel eigendom Industirele spinoage Belastingfraude enz. Meer dan een derde van alle ondernemingen binnen de EU zijn slachtoffer van economisch crimineel gedrag in de afgelopen jaren. Meer “white color” criminelen Er is sprake van een aanzienlijke toename van boekhoudschandalen. In Duitsland vliegt men op een geheel andere wijze in op het onderwerp. Hier is veel onderzoek naar geweest naar de mogelijkheden die kwantitatieve modellen bieden voor de fraude bestrijding. Dit in combinatie met de focus op crediteurenbescherming geeft het gebruik van credit ratings een opwaartse wind. Bron: Prof. Dr. H. Krehl, Dr. A. Fischer / SRH University Calw / University Münster Slide 7 30 mei Symposium Statistical Auditing

8 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing
„Vicieuze circel“ Crisis Identificatie Controle Fraude beïnvloed detecteert Waarom doet men dit? Omdat onderzoek heeft uitgewezen dat een betere crisis identificatie de controles verbeterd. En wel dusdanig dat de kans op het ontdekken van fraude toeneemt. En dat dit proces wederom de crisisidentificatie ten goede komt. Een vicieuze cirkel. Mar dan in positieve zin. Waarom kunnen ratings niet alleen crisis ontdekken maar ook fraudes? Dit komt omdat een rating de analyse van de onderneming verbeterd. Slide 8 30 mei Symposium Statistical Auditing

9 Relaties crisis en fraude
Potentiële crisis …en andere gebeurtenissen Latente crisis Duidelijke wel controleerbare crisis Duidelijke niet controleerbare crisis Insolventie Creatieve accounting policy Misleiding Verduisteringen bezittingen Fout Liquiditeitscrisis Traditionele accounting policy Prof. Hausschild is een van de belangrijkste onderzoekers op het gebied van crisisherkenning. Hij onderscheid op hoofdlijnen drie types crisis. De strategische crisis, de inkomsten crisis en de liquideitscrisis. Prof. Dr. Harald Krehl is een van de meest bekende volgelingen van Prof. Hausschild. Hij heeft het faillissementsonderzoek van Hausschild verdiept en geschikt gemaakt voor de accountantsmarkt. Hier heeft hij in kaart gebracht wat gedurende de drie basis crisistypes zoal gebeurt. En hieruit blijkt de correlatie tussen fraude en crisis. De inkomstencrisis kent een lange periode waarin de problemen latent aanwezig zijn. Gedurende deze periode manifesteert zich meestal “creatief boekhouden” als gevolg van de opkomende crisis. Creatief boekhouden kent vele varianten en verschijningsvormen. Onze balance sheet rating moet in staat zijn om hier tijdig op te reageren. Creatief boekhouden gaat op gegeven ogenblijk over in misleiding zo niet verduistering. Strafbare feiten dus. Ook na een insolventie is nog leven. Een rating kan de restanten van den onderneming waarderen en hierover communiceren. Een situatie die wij nog recent veel in Joegoslavië hebben aangetroffen. Na de burgeroorlog werden er ratings ingezet om de reeds gefailleerde bedrijven te waarderen. Ook hiervoor is er een markt. Inkomsten crisis Strategische crisis Crisis Bron: Prof. Dr. H. Krehl, Dr. A. Fischer / SRH University Calw / University Münster Slide 9 30 mei Symposium Statistical Auditing

10 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing
Balance sheet ratings 30 mei Symposium Statistical Auditing

11 Wat is een balance sheet rating?
Een balans sheet rating is een gestandaardiseerde, geobjectiveerde en niet te manipuleren beoordeling van de kredietwaardigheid ofwel financiële situatie van een onderneming. Discriminerende kengetallen Ratingklassen Cash flow / balanstotaal IFD = 2 Rentelasten / vreemd vermogen Graydon = AA Eigen vermogen / balanstotaal Univariate analyses Logistische regressie Coface = 6 Voorzieningen / balanstotaal Rabo = R10 Liquide middelen / balanstotaal Hoe functioneert nu de balance sheet rating? Door alle 6 kengetallen samen te voegen naar een Z score. Een univariate analyse. Deze Z waarde wordt d.m.v. een logistische regressie analyse tot de eigenlijke rating omgevormd en in een juiste volgorde geplaatst. Van beste rating tot slechtste. De uitkomst is niet manipuleerbaar. Tenzij men een verkeerde jaarrekening invoert. Dit maakt een balance sheet rating met name voor een accounant tot een uniek gereedschap. De uitkomst is geobjectiveerd, gestandaardiseerd en niet manipuleerbaar. Het maakt niet uit wie de analyse doet, de uitkomst blijft gelijk. Standard & Poor‘s = BB+ Crediteuren / omzet Ratingfunctie = Z score Z=a+b1*k1+b2+…+bn*kn Z-waarde = 3,98 Uitvalwaarschijnlijkheid PD = 0,42% 30 mei Symposium Statistical Auditing 11

12 Discriminerende ratio‘s
Principe: Simuleer een casus of crisis en formuleer hypotheses Find de representatieve ratio‘s bij de hypotheses Voorbeeld: Wat gebeurt met de kortlopende schulden tijdens een crisis? Antwoord: De omzet daalt en de crediteuren schuld loopt op. Opdracht: Toets de juistheid van deze stelling d.m.v. statistische analyse Hoe bouwt men nu een balance sheet rating? Een balance sheet rating is een zuiver kwantitatief model dat in staat is patronen te herkennen in jaarrekeningen. Om een dergelijk patroon te kunnen vinden heeft men discriminerende kengetallen nodig. Dit ziijn geen gewone kengetallen die wij meestal sinds jaar en dag gebruiken. In deze dia ziet u hiervan een voorbeeld. Niet het kengetal „korte termijn schulden gedeeld door het balanstotaal“ discrimineert maar het kengetal „crediteuren gedeeld door de netto omzet“. Men vind der discriminerende kengetallen door simulaties van crisissituaties en d.m.v. statistisch eanalyse. Heeft men niet het juiste kengetal, discirmineert het in onvoldoende mate en moet je zoeken naar een betere. Traditioneel kengetal Discriminerend kengetal Korte termijn schulden Balanstotaal Crediteuren Netto omzet Slide 12 30 mei Symposium Statistical Auditing

13 Relatie kengetallen / crisis
Type crisis Discriminerende kengetallen Cash flow / balanstotaal = inkomsten Rentelasten / vreemd vermogen = inkomsten Eigen vermogen / balanstotaal = inkomsten Belang Voorzieningen / balanstotaal = inkomsten Liquide middelen / balanstotaal = liquiditeit Crediteuren / omzet = liquiditeit Hier laat ik u zien welk kengetal met welke fase van het Hausmann onderzoek correleert. En ziet u een logische analyse van alle kengetallen die tot de uitkomst leid. Analyse: Een geringe of negatieve cash flow en hoge rentelast op vreemd vermogen; een te laag oftewel negatief eigen vermogen en geringe voorzieningen; geringe liquiditeit oftewel hoge kortlopende schulden beïnvloeden de rating. 30 mei Symposium Statistical Auditing

14 Kwaliteitseisen aan een balance sheet rating
30 mei Symposium Statistical Auditing

15 Historische ontwikkeling van de balance sheet rating methode
Sensitivity State of the art: Logistical regression support vector machines neural network* logistical regression multivariate discriminant analysis Trustorff / Leker De balannce sheet rating heeft een lange historie die terug gaat tot Echter pas sinds 1995, dus nog maar 17 jaar is er sprake van technische vernieuwing. De belangrijkste technische vernieuwing voor de modellen die door accountants worden gebruikt heeft pas in 2009 plaats gevonden. Sindsdien worden support vector machines ingezet die als belangrijk voordeel hebben dat ook kleinere aantallen datasets geschikt zijn om betrouwbare ratingsystemen te bouwen. Sindsdien kunnen accountantsorganisatie hun ratingsystemen modificeren op hun klantenportfolio. Een methode die ook door banken wordt gebruikt. Men neemt geen openbare data meer maar die van de eigen klanten en tuned de formule dusdanig dat hiermee de beste resultaten worden gerealiseerd. univariate insolvency forecast Mertens / Baetge time series analysis Altmann Altmann Tamari Beaver Merwin Fitzpatrick * has been put into practice 1930 1966 1968 1977 1995 2009 30 mei Symposium Statistical Auditing 15

16 Kwaliteitskenmerken ratingsystemen
Defaults correct bij test steekproef 84,2% Defaults correct bij hold out steekproef 80,1 Gebied onder ROC curve (Gini) 87,5% Uiteindelijk zijn er enkele kriteria die men moet kennen om de kwaliteit van een ratingsysteem te kunnen beoordelen. COS 620 schrijft voor dat een accountant zich moet vergewissen van de kwaliteit van zijn rekentool. Hier hebben we twee kwaliteitscriteria: De mate dat het systeem juist meet – liefst de hold out steekproef – hier circa 80% En de Gini coëfficiënt – de mate van juiste voorspellingen van het systeem De ontwikkelaar van een ratingsysteem zou eigenlijk niet zelf deze meting moeten verstrekken maar een onafhankelijke instantie. Er zijn al ISO normen voor ratingsystemen en er zijn instituten die de ISO norm valideren. Dus geen zorg, een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit is mogelijk. 30 mei Symposium Statistical Auditing

17 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing
Transitietabellen Zelf vind ik de transitietabellen een van de meest betrouwbare kwaliteitscriteria. Kwestie van smaak. Als een organisatie aan het begin van een jaar een bepaalde rating krijgt geeft de transitietabel aan wat de rating bijvoorbeeld een jaar later was. De veranderingen kunnen positief zijn maar ook negatief. Wij zien hier bijvoorbeeld dat de hele A rating range niet leid tot een faillissement. En dat de kans op een faillissement tot en met een B rating zeer gering is. Zo niet verwaarloosbaar gering. Dit ter beoordeling aan de accountant. Men kan nu stellen dat bepaalde ratings aantonen dat in elk geval niet binnen een jaar een faillissement plaats vind. Dit is een aanzienlijk hogere zekerheid dan dat met traditionele methoden kan worden gerealiseerd. Een uitmuntend hulpmiddel om de continuïteit aan te tonen. Het enige risico dat nu nog rest is het fraude risico of onverwachte gebeurtenissen binnen een jaar. Een bankrun bijvoorbeeld kan niet door een balance sheet rating worden voorspeld. 30 mei Symposium Statistical Auditing

18 Toepassing balance sheet rating bij de jaarrekeningcontrole
Nu wij weten wat een balance sheet rating is, gaan wij nu kijken hoe men het inzet. Men gebruikt een balance sheet rating niet alleen. Bijvoorbeeld, de rating is BBB, de continuïteit is gewaarborgd. Of, bij een rating van BBB mag de onderneming haar hele winst uitkeren als dividend. Zo werkt het in de praktijk niet. 30 mei Symposium Statistical Auditing

19 Balance sheet ratings bij de jaarrekeningcontrole
Toepassingen Balance sheet ratings Complexiteit Analysemodellen Financieel – economische scenario’s Het is niet zo dat men de rating als zodanig gebruikt en met de uitkomst voorlief neemt. Een rating geeft immers de kans van uitval weer. Deze kans moet door een accountant in de juiste context geplaatst worden. Niet alleen d.m.v. de kwaliteitsindicatoren van het ratingsysteem maar ook in een bredere context van de de brancherisico‘s en een analyse van de individuele prestaties van een onderneming. Pas als een accountant de context van de rating juist kan plaatsen, is een rating bruikbaar. Voor de analyse van de brancherisico‘s gebruiken wij branchebenchmarks. De branchebenchmarks dienen voor de plausibilisering van de rating. Voor de beoordeling van de prestaties van een onderneming in relatie met zijn rating gebruikt men analysemodellen. Ik wil u eerst kennis laten maken met de eigenschappen van branchebenchmarks. Branchebenchmarks Plausibiliteit Individualiteit 30 mei Symposium Statistical Auditing

20 Klassieke kengetallen analyse bij bedrijfsvergelijkingen
Eigen kapitaal Balanstotaal Netto winst Omzet Vreemd vermogen Cash flow Vorderingen Kengetal 12,85 % 16,24 % 6,62 71,35 Voorbeeld BV Bouwbedrijf 6,83 % 21,15 % 14,37 44,47 Goed SLECHT Interpretatie Bij de plausibilisering van de rating speelt de bedrijfsvergelijking een belangrijke rol. Dit lijkt niets nieuws. Maar laat ons eens kijken naar de eigenschappen van bedrijfsvergelijkingen. Bedrijfsvergelijkingen meten feitelijk slechts een onderwerp. Bijvoorbeeld is de solvabiliteit goed of slecht. Zij is goed. Is de rentabiliteit goed of slecht. Zij is slecht. Is de financiering in orde. Zij is goed. Hoe is de liquiditeitspositie. Zij is slecht. Wat weten wij nu? Ik vrees niet veel. Bedrijfsvergelijkingen zijn zeker niet overbodig, maar slechts beperkt inzetbaar. 30 mei Symposium Statistical Auditing

21 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing
Kengetallen worden bij bedrijfsvergelijkingen met gemiddelde branche waarden vergeleken Equity ratio 6.83 % Branche gemiddelde Voorbeeld BV 12.85 % In ons voorbeeld was de equity ratio 12,85%. Het gemiddelde 6,83%. Bedrijfsvergelijkingen werken doorgaans met gemiddelden. Omdat men weet dat gemiddelden niet veel zeggen, wordt bij de meeste bedrijfsvergelijkingen de spreiding van het aantal waarnemingen gebruikt om de analyse te vergemakkelijken. Wat zegt ons eengemiddelde met een spreiding? Deze wetenschap geeft ons slechts beperkt inzicht in de kwaliteit van deze onderneming. Laat staan in de continuïteit. Interpretatie: BAD? ??? GOOD? Het vergelijken van ratio‘s binnen een bedrijfstak is slechts beperkt zinvol 30 mei Symposium Statistical Auditing

22 De oplossing van dit probleem: Branchebenchmarks
Stel je voor … … je kent de ‘besten’ (in rating) van een branche en de specifieke (geclassificeerde) eigenschappen van hun ratings….. Bron: Prof. Dr. H. Krehl; R. Schneider, Dr. A. Fischer Branchenrating 2006; Page 837. The „worst“ The best 30.8% 19.4% 10.3% 8.1% 7.5% 5.9% 5.1% 2.8% -4.5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 12.9% Waarde branche gemiddelde Voorbeeld BV Equity ratio 12.85 % 6.83 % De oplossing van dit probleem is even simpel als doeltreffend. Gebruik branchebenchmarks. Branchebenchmarks will zeggen meet het criterium t.o.v. de beste in de branche en niet alleen het gemiddelde. Hier de equity ratio. Echter hoe vinden wij de beste in de branche? Dit is alleen door een rating mogelijk. Immers de prestatie van een onderneming is afhankelijk van meer dan een maatstaf. Een rating beschikt over aanwijsbaar en bewijsbare discriminerende kengetallen en kan deze samenvoegen tot een waarde die rekening houd met het belang van elk afzonderlijk kengetal. Een rating is, zoals wij al hebben gezien, in staat om de kwaliteit van een onderneming in een rangorde te plaatsen. Van beste tot slechtste. Als men alle gerate ondernemingen uit een branche vervolgnes op een rij zet, van beste tot slechtste en onderverdeeld in percentielen, krijgt men een dergelijke ratingbenchmark. Nu kan men zich een beter oordeel vormen over de absolute waarden van de equity ratio van de Voorbeeld BV. Interpretatie: De ratio waarde kan worden geclassificeerd als boven gemiddeld. Maar er bestaan hoe dan ook substantiële verbeteringskansen, als men de ratio met de besten uit de branche vergelijkt (30,8%) 30 mei Symposium Statistical Auditing

23 Branchebenchmarks hebben substantiële voordelen
Bruikbare vertaling van ratio‘s Analyse van branche risico‘s Vaststelling van de positie van een organisatie binnen zijn branche Oriëntatie op de ‘beste branche ratio`s’ door benchmarking Deze methode maakt het mogelijk om d.m.v. credit ratings elk cliënt beter te analyseren dan tot nu toe mogelijk was. Men ziet de exacte positie van een onderneming binnen zijn bedrijfstak. Men oriënteert zich nu naar de besten binnen de branche. De essentie van benchmarking. En, heel belangrijk voor een accountant, hij kan het brancherisico nu exact inschatten. In ons voorbeeld zien wij dat het beste bouwbedrijf slechts een rating van BBB+ heeft. En dat 80% geen investorgrade heeft waarvan maar liefst 70% een modale tot slechte rating heeft. Dit zijn de gevallen die slecht aan geld komen voor de financiering van de onderneming. Wij zien dat onze Voorbeeld BV tegen dit licht gehouden een modale prestatie levert. Belangrijk is hier de migratietabel om te kunnen zien hoe goed het continuïteit is. 30 mei Symposium Statistical Auditing

24 Branche benchmark bouwbedrijf (1)
Bouwindustrie (Code 45000) Overzicht bedrijfstak Aantal ondernemingen 13.460 Overzicht Over alle klassen Klasse Kengetallen max min slechste beste Aandeel eigen vermogen 30,8 (-44,9) -4,5 (3,5) (44,9) Totale rentabiliteit 19,1 (24,6) 1,1 (1,9) (25,6) Rendement van de omzet 8,0 (11,0) 0,8 (1,8) Aanddel materiaalverbruik 55,6 (64,0) 45,0 (48,5) 51,7 (54,0) Aandeel personeelskosten 35,0 (21,2) 13,8 (18,3) 31,0 Aandeel afschrijvingen 2,5 (3,4) 2,0 2,4 (2,5) Aandeel overige kosten 13,6 (17,1) 120,2 (10,8) (12,0) 12,0 13,1) RAT I NGKLASSE Bencharks dienen ter plausibilisering van de rating. Daarom beschikken ratingsystemen van accountants over diepgaande analysemogelijkheden van de branchebenchmarks. Consequent wordt de verdeling naar percentielen aangehouden en worden per percentiel de belangrijkste kengetallen getoond. 25 mei Symposium Statistical Auditing

25 Branche benchmark bouwbedrijf (2)
Hier ziet u dat men nog een slag dieper kann gaan en dat men de belangrijkste balans en v&w posities kann zien. Hoe men dergelijke gegevens idealiter kann analyseren leert een accountant bij de opleiding tot rating advisor. Ik kann nu niet al te diep hierop ingaan maar kann u wel zeggen dat men hiermee in staat is om het businessmodel van de bestpresterende organisaties te achterhalen. 25 mei Symposium Statistical Auditing

26 Consequenties voor de analyse
Economische situatie Cashflow Resultaten Financiële positie Stresstest Geen of zeer gering restrisico De heer Hausschild heeft niet alleen de redenen van faillissementen onderzocht maar ook analysemodellen ontwikkelt hoe men de positie van een ondernemingen in zijn ontwikkelingsproces kan vinden. Dit is een 5 stappen model waar aan het eind geen of nog slechts een zeer gering risico resteert voor de accountant t.a.v. zijn oordeel over de continuïteit. Deze modellen worden gebruikt om vooral snel en op een gestandaardiseerde wijze ondernemingen te analyseren. De rating dient hierbij als meetinstrument. Hoe is de ontwikkeling van de rating? Als hierbij twijfels ontstaan kan men met dit soort analysemodellen snel een stresstest uitvoeren. Laat de omzet met bijvoorbeeld 20% of 30% dalen. Laat tevens de krediettermijn van de debiteuren oplopen, halveer het bankkrediet en kort de betalingstermijn van de crediteuren in. Wanneer verandert dan de rating? En in welke mate? Stress testing is het laatste station waarmee men twijfels kan weghalen. Stap Hoe risicovol is de branche? Branche benchmarks Stap Welk rating patroon toont deze onderneming? Balance sheet rating Stap Waar staat deze onderneming binnen haar branche? Branche benchmarks Stap Zijn er individuele bijzonderheden bij de evaluatie opgevallen? Performance analyse Stop Bij twijfel stresstest! Stress test Methode : Prof. Dr. Hauschildt – doorontwikkelt door Prof. Dr. H. Krehl, Dr. A. Fischer 30 mei Symposium Statistical Auditing

27 Analyse economische situatie
Ratinganalyse Groeiontwikkeling Resultaten analyse Financiering Ik laat u ter afsluiting kort dergelijke enkele analysemodellen zien. Hier voor de aanalyse van de economische ist situatie. 30 mei Symposium Statistical Auditing

28 Analyse van de resultaten
van het jaarresultaat Hier wordt het jaarresultaat schematisch geanalyseerd grotendeels zoals in het Dupont systeem. 30 mei Symposium Statistical Auditing

29 Analyse van de cashflow
Cashflow analyse -ontwikkeling Hier wordt de cashflow nader bekeken. 30 mei Symposium Statistical Auditing

30 Analyse financiële positie
Analyse van de financiering en de financiële positie En hier ten slotte de financiele positie en financieringsstructuur.

31 Benefits van balance sheet ratings
30 mei Symposium Statistical Auditing

32 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing
Samenvatting Een balance sheet rating bij de jaarrekening controle biedt de accountant: Een objectief oordeel over de continuïteit van een onderneming Verbeterd de analyseerbaarheid van de onderneming en zijn branche Versneld de analyseprocessen tijdens een controle door standaardisatie en door doordachte analysemodellen Controles in kortere tijd met meer zekerheid De benefits van balance sheet ratings voor de accountantscontrole zijn: Betrouwbare continuïteitstoets Herkenning type crisis en fraude indicatie door diepere analyses Vaststelling branche risico‘s en best practices door branchebenchmarks Een rating is breed inzetbaar in alle fases van de controle Korte terugverdientijd Ik hoop u verduidelijkt te hebben waarom een balance sheet rating , dat uitsluitend een kwantitatieve analyse is, met name door accountants wordt gebruikt. U heeft gezien dat een balance sheet rating betrouwbaar en transparant is en daarom een objectief oordeel over de continuïteit van een onderneming geeft. Dat het voldoet aan hoge kwaliteitseisen en toelaatbaar is volgens de beroepsregels. Dat het de analyseprocessen tijdens controles versneld door standaardisatie van de processen en door doordachte analysemodellen. Hierdoor kunnen controles in kortere tijd plaats vinden met meer zekerheden over de continuïteit en afgeleide risico‘s. Waarom zou u een balance sheet rating moeten gebruiken? Omdat: De continuïteitstoets aan betrouwbaarheid wint omdat hij niet meer afhankelijk is van een subjectief oordeel maar op basis van wetenschappelijke onderbouwde modellen. Een balance sheet rating geeft u geen ja of nee antwoorden, maar verschaft u door de methodiek veel extra informatie aan de hand waarvan men een gedegen oordeel kann ontwikkelen. Type crisis, kansen op fraude, doortimmerte analyses, branche risico‘s, best practicess kortom meer kennis en snel toegankelijk. Ik heb vandaag alleen ovder continuïteitstoets gesproken. Zodra de rating pausiebel is en door de accountant is geaccepteerd, is dezelfde rating breder inzetbaar. Dat de investeringen in een korte tijd terug te verdienen zijn moge duidelijk worden als u denkt aan de kortere doorlooptijden bij de controles en de vele adviesmogelijkheden als gevolg van meer en diepere kennis van de onderneming door branchebenchmarks en analysemodellen. 30 mei Symposium Statistical Auditing

33 30 mei 2011- Symposium Statistical Auditing
Heeft u nog vragen? Fritz Witt CRA Telefoon: 30 mei Symposium Statistical Auditing


Download ppt "Balance sheet ratings voor de jaarrekeningcontrole"

Verwante presentaties


Ads door Google