De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwe visie en werkwijze 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwe visie en werkwijze 2011"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe visie en werkwijze 2011
Beweging Nieuwe visie en werkwijze 2011 Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

2 Dit stuk is mede tot stand gekomen door:
Stichting PRISMA, Bewegingsagogen Cordaan en Gesp.onderst. Sport en bewegen, Afdeling fysiotherapie de Werf Cordaan, Zorgondersteuning Cordaan, Gehandicaptensport Nederland Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

3 Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011
Visie en missie Visie Beweging staat voor bewegingsvrijheid, autonomie en gezondheid. Cordaan vindt dat elk mens onafhankelijk van zijn of haar niveau recht heeft op voldoende beweging. Cordaan wil cliënten en begeleiders voldoende bagage meegeven om cliënten te kunnen voorzien in het realiseren van deze behoefte. Missie De specialistische afdelingen, maar ook woonlocaties,vrijetijdsbesteding en dagcentra zijn erop gericht de cliënten van Cordaan te ondersteunen in hun sociale en lichamelijke gezondheid en zo te zorgen voor een verbeterde kwaliteit van leven. Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

4 Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011
Norm Bewegen In plaats van de normtijden die gesteld worden in de herziene visie op bewegen uit 2009, gaan we de landelijke norm hanteren. Men beweegt voldoende wanneer iemands minimaal vijf dagen in de week, 30 minuten matig intensief beweegt. Dit is de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen (NNGB). Is iemand jonger dan 18 jaar, dan is 60 minuten bewegen per dag de norm, dubbel30 dus. Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

5 Sport en bewegen op maat
Ondersteuning draagt vooral bij aan ‘het creëren van een uitdagende omgeving, die een beroep doet op ontplooiing, kansen biedt om nieuwe ervaringen op te doen, grenzen te verkennen en grenzen te verleggen, en tegelijk voldoende veiligheid biedt’ (Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg). Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

6 Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011
Beweegketen Het beweegaanbod is ingedeeld in verschillende categorieën. Namelijk: A = Alle behandelingen die gericht zijn op het bewegen (Fysiotherapie, PMT, Oefentherapie) B = Beweging bij een bewegingsagoog C = Bewegen bij PRISMA D = Sporten bij een vereniging (zelfstandig) E = Op de groep/locatie Het aanbod vormt een keten, de beweegketen. De cliënten die bewegen worden ingedeeld naar ondersteuningsvraag/ behoefte. Het doel wordt ook duidelijk omschreven in een werkplan bewegen. Dit is een multidisciplinaire aangelegenheid. Globale richtlijn voor indeling: A: specialistische ondersteuning bij behandelingsvraagstukken B: specialistische ondersteuning van cliënten met een complexe zorgvraag Cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische problematiek (Cliënten met een grote mate van spanningsopbouw, agressie/gedragsproblematiek, autistisch spectrum stoornis) Cliënten met een meervoudig complexe handicap (MCG) Ouderen met een achteruitgang in het lichamelijk functioneren. C: Cliënten die redelijk zelfstandig aan een activiteit kunnen deelnemen en vervoerd kunnen worden. Kunnen in een groep goed functioneren. D: Cliënten die zelfstandig kunnen deelnemen aan een activiteit bij een vereniging en zelfstandig kunnen reizen (regulier en g-sporten). E: Cliënten die extra gestimuleerd dienen te worden om te bewegen binnen het dagelijkse programma (wonen/dagbesteding) Indien gewenst kan een bewegingsagoog of fysiotherapeut adviserend ondersteunen. Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

7 Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

8 Een praktijkvoorbeeld
Cliënt Piet beweegt 3x in de week bij de bewegingsagoog( categorie B). Er is in een MDO besproken dat Piet in de toekomst zou kunnen sporten bij een vereniging (categorie D) De bewegingsagoog maakt een plan van aanpak. Er zal ook naar de tussenliggende stappen gekeken moeten worden. Daarnaast is er afgesproken dat Piet op de groep ook aan beweging doet (categorie E). De groepsleiding zet bewegen in het dagelijkse programma en ontvangt evt. advies van de bewegingsagoog. De doelen worden frequent geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Bij een evaluatie blijkt dat categorie C( PRISMA) het meest haalbare doel is. NB: Zit een cliënt in categorie D (sporten bij een vereniging) dan is het niet de bedoeling dat deze ook in B (bewegingsagoog) zit. Wel kan het zijn dat een cliënt naast D in E (op eigen groep) of A (behandeling) zit. Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

9 Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011
Advies Er komt één team bewegen. Het team “specialsports”en de agogen van Cordaan worden samengevoegd tot 1 team. Deze vallen onder WWD, maar zijn ook bij wonen inzetbaar. Team zal gespecialiseerd ondersteuningsteam sport en bewegen gaan heten. Vanaf januari 2012 worden de bewegingsagogen vanuit gesp. Ondersteuning sport en bewegen uitgeleend aan de diverse locaties. Invoeren beweegketen Doorstroom in de beweegketen wordt gestimuleerd. Er wordt van te voren een werkplan bewegen opgesteld (multidisciplinair) waarbij realistische doelen op het gebied van bewegen worden gesteld. Er wordt hier gekeken naar de voorwaarden die nodig zijn om te kunnen bewegen bij een aanbieder binnen de keten. Kan een cliënt nu nog niet bij b.v PRISMA sporten, maar met tijdelijke extra ondersteuning wel, dan dient dit het uitgangspunt te zijn. Waar dit mogelijk is, het bewegen over laten nemen door de groepsleiding/ vrijwilligers etc. Als een cliënt niet bij een bewegingsagoog hoeft te sporten, dan dient het bewegen wel aangeboden te worden in b.v het dagprogramma op de groep/locatie. Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

10 Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011
En verder… Cliënten met een zeer complexe zorgvraag (MCG, ASS, Ouderen en gedragsproblematiek) kunnen bewegen bij de bewegingsagoog. Dit kan in zowel 1 op 1 situaties als groepsgewijs, waarbij het bewegen in groepen zoveel mogelijk gestimuleerd wordt. Daarnaast wordt er indien mogelijk in groepen gesport/bewogen of wordt daar naar toe gewerkt. Ook hier wordt gekeken per individu naar de mogelijkheden. Dit naar aanleiding van de hernieuwde visie op bewegen. De bewegingsagogen krijgen een adviesrol. Naast de praktische uitvoering aan de hierboven omschreven doelgroepen, zijn de agogen binnen Cordaan inzetbaar als adviseur op het gebied van bewegen. Er zijn veel vragen van locaties rondom het aanbod (zowel individueel als locatiebreed) Hier kunnen deze specialisten in ondersteunen. Binnen het wonen en dagbesteding is hier behoefte aan. Het is dan verstandig de samenwerking hierin te zoeken met de afdeling fysiotherapie. Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

11 Financiering team beweging
In- en uitleen aan dagcentra, collega-instellingen, woningen etc. Niet gebruikte dagdelen vanuit dagbestedingsindicatie PGB Subsidievormen De locaties die nu de bewegingsagogen in dienst hebben. Reserveren deze inzet voor 2012. Aantal FTE gesp. Ondersteuningsprogramma sport 3,0 Fte sportondersteuning + 6,5 Fte agogen = 9,5 Fte + 0,5 Fte voor advies en training binnen Cordaan Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011

12 Wat bereiken we hiermee…
Positieve publiciteit (intern/extern) Eenduidige werkwijze Cordaanbreed Aanbod bewegen beperkt zich niet langer tot alleen de dagcentra. Iedere cliënt krijgt een persoonlijk beweegplan De doorstroom van cliënten wordt gestimuleerd. Deskundigheidbevordering bij groepsbegeleiding. Deskundigheidsbevordering als het gaat om specifieke doelgroepen bij verenigingen. Mauro Vittali en Marlies Lolkema augustus 2011


Download ppt "Nieuwe visie en werkwijze 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google