De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Standaardiseren om te Flexibiliseren Naar een onderwijsmagazijn voor het ROC van Amsterdam Johan de Jong en Jef v.d. Hurk Noordwijkerhout, 26 maart.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Standaardiseren om te Flexibiliseren Naar een onderwijsmagazijn voor het ROC van Amsterdam Johan de Jong en Jef v.d. Hurk Noordwijkerhout, 26 maart."— Transcript van de presentatie:

1 Standaardiseren om te Flexibiliseren Naar een onderwijsmagazijn voor het ROC van Amsterdam Johan de Jong en Jef v.d. Hurk Noordwijkerhout, 26 maart 2009

2 competent ROCvA: zichtbaar beter inzetbare beroepsbeoefenaren
toegenomen motivatie bij de deelnemers meer gediplomeerde uitstroom minder voortijdige uitval grotere doorstroom naar hogere vormen van onderwijs verbeterde professionaliteit docenten en praktijkbegeleiders grotere waardering en betrokkenheid van bedrijven en georganiseerd bedrijfsleven grotere waardering door docenten grotere waardering van deelnemers

3 ROCvA 350 opleidingen voor 26.000 mbo’ers 8.000 volwassenen
1.600 vmbo’ers < medewerkers Werkmaatschappijen (MBO + VE + VMBO) Speciale concepten in samen-werking met bedrijven Schiphol-college Johan Cruijff College The College Hotel Frank Sanders Academie Fifteen (Jamie Oliver) Amsterdam Beauty College 10 MBO domeinen Zorg & Welzijn Sport Zakelijke dienstverlening & ICT Techniek & Technologie Horeca, Toerisme & Voeding Handel & Ondernemerschap Mode & Uiterlijke Verzorging Luchtvaart, Transport & Logistiek Media, Reclame, Kunst & Cultuur International Studies Samenwerking met ROC Flevoland

4 Werkmaatschappijen en Domeinen
WM1 WM2 WM3 WM4 WM5 WM6 DM1 DM2 DM3 DM4 DM5

5 ROCvA-brede veranderin-gen….

6 ROCvA strategie onderwijs-
ontwikkeling

7 In mist ontdek je de wereld meter voor meter…
Kern van de presentatie: beschrijving van het proces waarlangs toegwerkt wordt naar meer flexibiliteit = competentiegericht leren van een onderwijsinstelling Het competentiegerichte, flexibele leertraject van een onderwijsinstelling…

8 ‘Zoektocht naar adequate ICT-ondersteuning van CGO’
Conclusies (september 2007): Regievoering op invoering CGO Meer afstemming (standaardisatie) nodig om adequate ICT-ondersteuning te kunnen realiseren Programma Competent ROCvA (vanaf 16/01/08) veel activiteiten waaronder: Formuleren van Standaarden CGO (‘rode boekje’) Invoering van TrajectPlanner als ondersteunende ICT-voorziening Tussenbalans maakt duidelijk dat vervolgstappen nodig zijn Visievorming flexibilisering Inrichting onderwijscatalogus

9 competent ROCvA: Programmalijnen in standaarden: Inhoud
intake, flexibele instroom, loopbaanbegeleiding, curriculum nederlands/rekenen/wiskunde/moderne vreemde talen, burgerschap, bewegingsonderwijs, formatief beoordelen, examineren en kwalificeren, beroepspraktijkvorming, interactie onderwijs-bedrijfsleven Bedrijfsvoering Informatievoorziening (trajectplanner), onderwijslogistiek, groepering van deelnemers, onderwijscatalogus 3. Professionalisering competentie-ontwikkeling, teamontwikkeling

10 krachtenbundeling op hoofdlijnen organisatiestructuur domeinen uniformeren gezamenlijke aanpak onderwijsbeleidsprogramma’s optimaliseren deelnemerssucces onderwijsontwikkeling programma competent ROCvA/ programma actief praktijk leren combineren

11 Standaarden in het ROCvA…
… bieden helderheid, kaders, ontwerpruimte … voegen iets toe … hebben een bepaalde reikwijdte … maken de consequenties van bepaalde keuzen inzichtelijk … zijn gefaseerd huidige / oude situatie ‘minimumvariant CGO’ CGO met aandacht voor de individuele deelnemer flexibele leerorganisatie (stip op de horizon) … zijn niet bedoeld om alles te uniformeren! standaardiseren = afstemmen = samenwerken Het ROCvA biedt de deelnemer regelmatig inzicht in zijn/haar vordering in het leerproces om de voortgang van het proces te kunnen plannen. De competentieontwikkeling op werkprocesniveau worden vastgelegd in een competentiemeter. De loopbaanbegeleider houdt het totaaloverzicht over de vorderingen van de deelnemer om met de deelnemer de voortgang van het leerproces te plannen.

12 Fasering Standaard Consequenties Fase 1 (traditio-neel) Fase 2 (CGO)
Fase 3 (CGO, ind.) Fase 4 (Flex) Verschillende snelheden mogelijk Criteria voor overstap naar volgende fase Snel discussie over flexibilisering noodzakelijk

13 Vormgeving Inhoud – bedrijfsvoering – professionalisering
Traject in lagen Visie op CGO Visie op een flexibele leerorganisatie Standaarden Vormgeving Inhoud – bedrijfsvoering – professionalisering Uitwerking naar onderwijsorganisatie (o.a. onderwijsmagazijn)

14 Discussie over flexibilisering…
Standaarden gaan uit van een stapsgewijs toenemende flexibilisering Nu een discussie voor een eenduidig beeld: waarom – wat – hoe Welke randvoorwaarden kun je nu al realiseren voor de volgende stap zonder het hele onderwijs meteen ondersteboven te gooien? Werken aan gemeenschappelijke onderwijscatalogus Workshop FlexCollege als katalysator voor het Platform Onderwijs

15 afstemmen op leerstijl
Flexibiliteit is een drietrapsraket hoe wat waarom structuren processen middelen vormen van flexibiliteit effecten standaarden onderwijs-organisatiemodel informatievoorziening personeel, organisatie planning EVC flexibele instroom afstemmen op leerstijl keuzemogelijkheden betere werknemers leuker onderwijs minder uitval betere aansluiting Terugredeneren: Effecten zijn zaken als meer leerrendement (kwalitatief en kwantitatief), betere afstemming met bedrijfsleven, BPV, effectiviteit en efficiëntie Aspeecten zijn vrij programma, instroommomenten, evc, etc Structuren, processen en middelen in 5 aspecten: curriculum in onderwijscatalogus, HRM, inzet middelen, organisatie, meten en monitoren Met structuur wordt in feite de onderwijsarchitectuur aangeduid: de ontwerpprincipes van een onderwijsorganisatie op een opleidingsoverstijgend niveau.

16 Visie Het onderwijs van het ROC van Amsterdam is flexibel ingericht om elke deelnemer te kunnen bieden wat hij nodig heeft om zijn opleiding effectief en efficiënt met succes af te ronden

17 Wat zeggen de Standaarden CGO?
Een deelnemer van het ROC van Amsterdam … … kan zich oriënteren op een passende opleiding … krijgt een passend opleidingstraject op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan … kan delen van de opleiding vraaggestuurd invullen … kan meerdere malen per jaar starten met een opleiding … kan zonder overlap overstappen naar een andere opleiding … kan delen van een opleiding volgen … wordt gekend … kan meerdere malen per jaar starten met een opleiding … krijgt een passend opleidingstraject op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan (eigen ontwikkeltraject, leerstijl, evc) … kan zich oriënteren op een passende opleiding (domein-instroom, orientatieprojecten / -stages) … kan delen van de opleiding vraaggestuurd invullen (wegwerken deficiënties, oplossen leervragen, vrije ruimte) … kan zonder tijdverlies overstappen naar een andere opleiding

18 Deelnemers kunnen op verschillende manieren vormgeven aan hun leerroute:
standaard oriëntatie iets extra’s (deficientie) of iets overslaan (evc) keuzemodule variabele instroom deelcertificaten (losse modules) overstappen naar een andere opleiding

19 Teams hebben onderdelen in hun aanbod die teamoverstijgend kunnen worden aangeboden

20 Van uitgangspunten naar flexibilisering
… Oriëntatie … Passend opleidingstraject – POP … Vraaggestuurd invullen … Meer instroommomenten … Zonder overlap overstappen … Deel opleiding volgen … Wordt gekend Aspecten Domeinvorming Aansluiten bij leerstijl EVC ‘Just in time’ – workshops Periodisering Onafhankelijke onderwijseenheden Tussentijdse overstap Instroom andere doelgroepen Vrij ruimte Informatievoorziening

21 Onderwijscatalogus Aspecten Vrij ruimte Aansluiten bij leerstijl EVC
‘Just in time’ – workshops Domeinvorming Tussentijdse overstap Onderwijscatalogus Keuzeopdrachten Modules van andere opleidingen Varianten van opdrachten Zelfstandig door te werken opdrachten Vrijstellingstoetsen Aanvullend keuzeaanbod Gemeenschappelijke catalogus / opdrachten Orientatieopdrachten Flexibel samenstellen van opleidingen uit catalogus

22 Logistiek vs. didactiek
Probleem bij periodisering

23 Logistiek vs. didactiek
Logistieke benadering – onafhankelijke eenheden Didactische benadering – volgordelijke eenheden

24 Logistiek én didactiek
?! ???

25 De hele wereld in één dia…
Het inrichten van opleidingen … met voldoende inrichtingsvrijheid voor teams effectief voor de deelnemer (didactisch verantwoord, flexibel) efficiënt voor de organisatie (logistiek) …vereist uitgewerkte kaders (standaarden) op het gebied van gemeenschappelijk onderwijsorganisatiemodel (bouwstenen van een opleiding) beoordeling en examinering periodisering onderwijscatalogus en een uitgekiende expert- en besluitvormingsstructuur!

26 Stellingen Standaardiseren om te flexibiliseren Meer flexibiliteit vraagt een goede balans tussen centrale kaders en decentrale vrijheden Flexibiliseren hoeft niet meer te kosten

27 Standaardiseren om te flexibiliseren
afspraken maken = samenwerken! Johan de Jong Jef van den Hurk Presentatie terug te vinden op


Download ppt "Standaardiseren om te Flexibiliseren Naar een onderwijsmagazijn voor het ROC van Amsterdam Johan de Jong en Jef v.d. Hurk Noordwijkerhout, 26 maart."

Verwante presentaties


Ads door Google