De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Empowerment van individu

Verwante presentaties


Presentatie over: "Empowerment van individu"— Transcript van de presentatie:

1 Empowerment van individu
• Participatie van alle belanghebbenden in alle stadia en processen • Holistisch: fysieke, mentale, sociale gezondheid • Intersectoraal • Gericht op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid • Duurzaamheid • Verschillende strategieën inzetten om gezondheid te bevorderen. Een op drie jongeren kampt vroeg of laat met psychische probleem

2 ‘zorg’ een paradigmashift verandert: om de uitdagingen in de komende deccenia het hoofd te bieden moet het meer gaan over gedrag en gezondheid, mogelijkheden, dan om ziekte en zorg. het centraal stellen van de mens in zijn sociale omgeving ipv de aandoening de focus richten op gezondheid, kwaliteit van leven en het bevorderen daarvan een goede coördinatie tussen zorggebruiker, zorgverleners en organisaties die bij de zorg betrokken zijn preventie als integraal onderdeel van de zorg De veranderingen in de aanspraak op zorg nieuwe vraagstukken oproepen en meer eigen verantwoordelijkheid teweeg brengen voor de financiering van zorg Van single source financiering naar multiple source financiering: het stijgen van de zorguitgaven en de veranderende zorgvraag brengen financieringsvraagstukken met zich mee.

3 Integrale zorg houdt in dat de zorg zich op de volle breedte van de vraag richt, waarbij niet de aandoening, maar de mens in zijn sociale omgeving centraal staat. Bij de integrale zorg zijn doorgaans verschillende disciplines betrokken, het aanbod omvat zowel cure als care, de coördinatie tussen zorgverleners is goed geregeld en de zorg is erop gericht de kwaliteit van leven te verbeteren. Er is behoefte aan nieuwe organisatievormen, multidisciplinaire samenwerking, kwaliteitsbeheersing, preventie en integratie van cure en care zijn daarbij sleutelwoorden. Dit vergt een enorme omslag vanuit de traditionele situatie waarin zorgaanbieders voornamelijk vanuit hun eigen praktijk en discipline opereren en ook de bekostiging langs die lijnen is georganiseerd. Zelfredzaamheid in de eigen context (gezin, familie, etc) is de opgave, wat gaat over zelf beslissingen nemen, gevolgen beperken, zelfzorgactiviteiten en vergroten van het vermogen om goed om te gaan met vraagstukken in het sociaal-maatschappelijk functioneren.

4 Fysieke integriteit (lichamelijke behoefte, kracht, fysiek)
Socio-emotioneel in orde (affectie, warmte, tederheid …) Veiligheid, duidelijkheid, continuïteit Er bij horen, erkenning (meetellen, invloed kunnen uitoefenen zichzelf de ander(en) voorwerpen materialen de groep de samenleving de cultu(u)r(en) het levensgeheel de natuurlijke kringloop Er staat veel op het spel als we emoties gaan zien als intelligente reacties op de inschatting dat iets waardevol is. Dan moeten emoties een essentieel onderdeel worden … M. Nüssbaum Opleving van het denken

5 PRIMAIR Persoonsgebonden factoren (psychobiologische kwetsbaarheid)
Omgevingsgebonden factoren (sociale of fysieke kwetsbaarheid) Gebeurtenissen in iemands leven en de manier van reageren hierop (betekenisverlening en coping) PRIMAIR

6

7 Het besef groeit (wetenschappelijk onderzoek/praktijk, deskundigen) dat ten behoeve van kwaliteitsverbetering steeds meer afhankelijk zijn een diversiteit aan disciplines rondom de zorg van de patiënt. Het beeld van een gefragmenteerd veld vol zelfstandige aanbodgeoriënteerde organisaties lijkt dan ook te vervagen. Het vraagt om zorgorganisatie welke zich profileren als maatschappelijke ondernemers. Ondernemers in de zin dat ze gestuurd worden door de vraag van klant en optimaal gestimuleerd worden om zoveel mogelijk waarde te creëren voor die betreffende klant.

8

9 Samen met technologie & kennispartners wordt er gewerkt aan een water- en energie neutraal gebied.
Dat wil zeggen dat duurzame opwekking en verantwoord gebruik van water en energie uitgangspunten zijn binnen het gebied. Efficiënte en autarkische technologie: de techniek gaat communiceren met bewoners en gebruikers op een aantrekkelijk visuele manier. Een geheel nieuw energieconcept gebruikt. De bestaande structuren worden daarbij omgedraaid. Van centrale opwekking naar decentrale opwekking, waarbij de ambitie van een autarkisch gebied centraal wordt gesteld. De ‘easy plug & play’ leidt er toe dat de duurzame opwekking en distributie eenvoudig kan meegroeien met het gebied.

10 essentiële stromen in de gebouwde- en productie omgeving, zoals materialen, water, voedsel en huishoudelijk afval


Download ppt "Empowerment van individu"

Verwante presentaties


Ads door Google