De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Andere (school)tijden Andere kansen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Andere (school)tijden Andere kansen"— Transcript van de presentatie:

1 Andere (school)tijden Andere kansen

2 Waar gaat het nou echt om ?

3

4

5 Onderzoek naar keuzes:
Mobile device – water – voedsel Eerste keuze is being connected (na 6 uur pas water na 8 uur voeding)

6

7 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
VROEGER T |

8 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
Van vroeger, toen alles veel ……. was, komen de huidige schooltijd T |

9

10 Sociale netwerk van een kind
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar Sociale netwerk van een kind 13 juli Peter Vereijken

11 Emancipatie: andere rollen

12 Verandering in gezinnen
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar Verandering in gezinnen 13 juli Peter Vereijken 12

13 zorg (recht op zorg – hulp) participatie (plicht tot meedoen)
van zorg (recht op zorg – hulp) naar participatie (plicht tot meedoen) maatschappij

14 NU Kindnetwerk Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van 0 - 6 jaar
IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken NU Kindnetwerk 14 13 juli Peter Vereijken T | T | 14 14

15 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken Een kind is uur per jaar wakker daarvan 940 uur op school uur op school en 600 uur in de opvang! de rest is voor ????? 13 juli Peter Vereijken T | T | 15

16

17 Dagarrangement: art 45.2 WPO
IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar Dagarrangement: art 45.2 WPO 5x 11x 52 upj waarvan: 450 upj didactische instructie TSO: onderdeel WPO KDV | VSO |NSO | BSO |GOB : onderdeel WK 13 juli Peter Vereijken T | T | 17

18 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar 2x de schooltijd Dagarrangement 5x 11x 52 upj waarvan: 450 upj didactische instructie TSO: onderdeel WPO KDV | VSO |NSO | BSO |GOB : onderdeel WK 13 juli Peter Vereijken T | T | 18

19 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken Hoe, wat en waarom ? onderwijs als maatschappelijk ondernemer 13 juli Peter Vereijken T | T | 19

20 Dagarrangementen (DA)
IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken Dagarrangementen (DA) 1 januari 2007: Dagarrangementen conform artikel 45.2 WPO. Verplichting/taak voor het onderwijs 1 juli 2008: Regiegroep Brede School Veldhoven op basis van 2x convenant en samenwerkingsovereenkomst Uitvoering: inhoud & samenwerkingen = DA WIS Breed – Noord – Oost – Midden – Zuid MFA’s Verbrede scholen T |

21 Dagarrangementen: WPO art 45.2
IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken Dagarrangementen: WPO art 45.2 Het bevoegd gezag van een basisschool draagt op daarvoor met ouders afgesproken dagen, zorg voor de organisatie van kinderopvang in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, voor leerlingen, op doordeweekse niet-schooldagen, niet zijnde algemeen erkende feestdagen en op schooldagen gedurende de voor-en naschoolse periode, tussen 07:30 uur en 18:30 uur, indien een of meer ouders hierom verzoeken. De kosten die uit de opvang als bedoeld in de eerste volzin voortvloeien, komen voor rekening van de ouders. T |

22 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
Partners BSV VeldVest RBOB De Kempen Korein Kinderopvang Nummereen Kinderopvang Paraplu Kinderopvang Stimulans Zuidzorg Orthopedagogisch Centrum Brabant De Combinatie Jeugdzorg Boddaertcentrum GGD Dommelregio MEE Zuidoost Brabant Sondervick College De Zwengel Gemeente Veldhoven T |

23 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
Uitgangpunten BSV Inhoud leidend: 18 te bereiken resultaten Thuisnabije (Dag)arrangementen Passend voor ieder kind ( PO – SBO – SO) Leeftijd 0 – 16 jaar Voor alle kinderen ook niet-WK kinderen Werken vanuit woonservicezone Kinderen in WSZ centraal: accommodatie faciliteert inhoud & samenwerking Gemeente concentreert zich op deze werkwijze T |

24 18 te bereiken resultaten
IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken 18 te bereiken resultaten Kwalitatief goed onderwijs, passend voor ieder afzonderlijk kind. Ieder kind heeft in de eigen buurt, een aansluitend aanbod van onderwijs, opvang, zorg, welzijn en vrije tijd. Aansluitend dagarrangement bieden voor kinderen van 0 – 14 jaar. Kind en ouders centraal. Zij zijn bepalend voor de te maken keuzes. Passende accommodatie in de eigen buurt of wijk ontwikkelen en exploiteren. Mogelijke achterstand voorkomen dan wel wegnemen. Actieve deelname van kinderen aan de samenleving bevorderen. Kinderen een goede dagindeling bieden. Sociale kansen en competenties van kinderen ontwikkelen en vergroten. Persoonlijke kansen en competenties van kinderen ontwikkelen en vergroten. Bevorderen van een goed opvoed- en opgroeiklimaat voor kinderen en ouders. Overdragen van waarden en normen. Bieden aan kinderen van sociale veiligheid en geborgenheid. Bevorderen van gezondheid. Gezonde levensstijl. Weerbaarheid bevorderen. Goed burgerschap stimuleren. Bevorderen van kunst- en cultuurbeleving. T |

25 Waar gaat het feitelijk over?
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken Waar gaat het feitelijk over? Een passend en goed ontwikkelingsconcept en adequate zorg voor alle kinderen Vragen en wensen van kind en (toekomstige) ouder centraal Kwalitatief goed (passend) aanbod voor ieder afzonderlijk kind/jongere Goed pakket aan onderwijs en zorg- & welzijn voorzieningen in eigen directe omgeving Aansluitend dagarrangement met een gevarieerd aanbod aan activiteiten, passend bij een gedragen pedagogische en didactisch aanpak en lokale integrale visie 13 juli Peter Vereijken T | T | 25 25

26 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
T |

27 Coördinatie dagarrangementen
IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken Coördinatie dagarrangementen T |

28 Dagarrangementen voor iedereen
MFA’s en Brede Scholen zijn het hele jaar operationeel Één loket voor alle diensten vanaf 0 jaar Thuisnabije uitvoering Maatwerk, passend voor ieder kind Aansluitend compleet arrangement voor alle kinderen: onderwijs – opvang – zorg & welzijn – sport – cultuur - vrije tijd

29 Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van 0 - 6 jaar
(van) Losse producten en diensten MAATSCHAPPELIJKE ZORG PEUTERSPEELZAAL SCHOOL Een leven lang leren Zorg op velerlei niveaus TSO CULTUUREDUCATIE SPORT KDV BSO BURGERSCHAP GEZONDHEID PASSENDONDERWIJS TAAL & REKENEN BIBLIOTHEEK 29 TECHNIEK T | 13 juli Peter Vereijken 29

30 (naar) Passende integrale afstemming
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar (naar) Passende integrale afstemming Onderwijs Welzijn Opvang PSZ Cultuur Jeugdzorg VVE VVE Passend SPORT 13 juli Peter Vereijken T |

31 Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van 0 - 6 jaar
IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken 31 13 juli Peter Vereijken T | T | 31 31

32 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar Natuurlijk: “inhoud centraal” Vraag, doel en doelgroep Partners, visie en samenwerking Inhoud & Samenwerking Organisatie en accommodatie Inbedding lokaal beleid en visie 13 juli Peter Vereijken T | T | 32 32

33 Herontwerp… (out of the box denken)
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar Herontwerp… (out of the box denken) Samen vraaggestuurd, vernieuwende antwoorden ontwikkelen! 33 33 13 juli Peter Vereijken 33

34 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
T |

35 Waarom zou u, als ouder? U weet wat u heeft en weet niet wat er voor in de plaats komt? U heeft er niet om gevraagd? Wat goed is, moet je goed laten! U heeft ‘de boel’ (thuis, op het werk, met halen en brengen) aardig geregeld en geen zin alles weer op zijn kop te zetten Misschien brengt het kosten met zich mee?

36 Waarom doet die school dit?
School is meer dan Cito-eindresultaten bedrijf! School heeft verantwoordelijkheid ten aanzien van dagarrangementen van “7 tot 7” Kind leert/ontwikkelt nu en in de toekomst heel anders. Gezin ziet er anders uit! Kind wordt in een andere maatschappij groot Kind leert voor beroepen, die nu nog niet bestaan

37 Dus………………! Nadenken over de toekomstige rollen van school, gezin, maatschappij, kind, omgeving School moet vooruitdenken voor de toekomstige “klanten” Andere schooltijden zijn gene doel op zich, maar een middel en manier om (toekomstige) doelen te bereiken

38 Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van 0 - 6 jaar
38 13 juli Peter Vereijken T | 38

39 verschillend en toch onlosmakelijk met elkaar verbonden
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken 3 perspectieven verschillend en toch onlosmakelijk met elkaar verbonden 39 13 juli Peter Vereijken T | T | 39 39

40 Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van 0 - 6 jaar
Perspectief 1 Vrouw / ouder(s) Vrouw nu: 25 jaar Over 5 jaar: 1ste kind Dan klant met welke vraag? En klant van wie? Casper David Friedrich the Wandere above the sea of clouds 13 juli Peter Vereijken 40

41 Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van 0 - 6 jaar
Perspectief 2 Kinderen Hoe leren zij ? Hoe ontwikkelen zij ? Hoe worden zij groot ? Welke vragen zij ? Welke hulpmiddelen zijn nodig ? Van de wereld ter spraken brengen naar een wereld die spreekt arbeidsmarkt De straat geen veilige pedagogische omgeving meer gezin 13 juli Peter Vereijken 41

42 Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van 0 - 6 jaar
Perspectief 3 Organisatie onderwijs Welke rol vervullen zij ? Zijn ze (al) zover ? Onderscheid tussen school en opvang weg Onderwijs een maat- schappelijke onderneming? 13 juli Peter Vereijken

43 Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van 0 - 6 jaar
13 juli Peter Vereijken T |

44 Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van 0 - 6 jaar
Als je met schone lei opnieuw kunt beginnen, wat dan? Hoe komt het er dan uit te zien? school opvang zorg 13 juli Peter Vereijken T |

45 Als je doet wat je deed, krijg je wat je had !

46 0. Huidige situatie  Karakteristieken: Maandag – dinsdag – donderdag: van tot uur en van tot uur Woensdag – vrijdag van van tot uur Vrije woensdag- en vrijdagmiddag Lunchpauze buiten de school of via TSO van Korein Naschoolse opvang mogelijk na school Gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan begintijd en vrije woensdagmiddag

47 1. Het vijf-gelijke-dagenmodel
 Karakteristieken: vijf identieke schooldagen: van tot uur Geen vrije woensdag- en vrijdagmiddag Korte lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening) naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen Gaat verder dan het continurooster, dat wel de middagpauze verkort, maar houdt vast aan begintijd en vrije woensdagmiddag

48 2. Het bioritme-model Karakteristieken:
Het leren volgt het bioritme van de kinderen, het onderwijs maakt gebruik van de momenten van maximale alertheid (10-12 uur voor leren en presteren en voor repeteren); Extra lange middagpauze met sport, cultuur en andere activiteiten, verzorgd door de kinderopvang of andere organisaties; Leerkrachten gebruiken de lange middagpauze voor voorbereiding, vergadering, bijscholing; Voor kinderen van werkende ouders is er na schooltijd opvang.

49 3. Het 7 tot 7-model of integraal kindcentrum (IKC)
Karakteristieken: Aaneengesloten programma met afwisseling in blokken met onderwijs, opvang, sport en ontspanning; Gehele jaar open, geen collectieve schoolvakanties; Één loket voor ouders en kinderen; Geïndividualiseerd onderwijs; Eenduidig pedagogisch beleid; Één team van medewerkers vanuit verschillende disciplines; Concentratie van voorzieningen in één gebouw.

50 Andere tijden in schema

51 Efficiënt en effectief
Van Brede School naar Integraal KindCentrum Efficiënt en effectief De dingen goed doen De goede dingen doen Peter Vereijken stichting Brede School Nederland &4 november 2010

52 Onderzoek en keuzes vanuit diverse perspectieven
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken Onderzoek en keuzes vanuit diverse perspectieven 13 juli Peter Vereijken T | T | 52

53 Analyse vanuit 4 stakeholder: kind – ouder – werknemer – werkgever

54 Hyperlinks: meer informatie

55 IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken
Gemeente Coevorden Het jonge jonge kind van jaar IKC: hoofdlijnen Peter Vereijken Peter Vereijken Postelstraat 33b 5711 EM Someren 0493 – De Stroom 29 9411 MB Beilen 06 – 13 juli Peter Vereijken T | T | 55


Download ppt "Andere (school)tijden Andere kansen"

Verwante presentaties


Ads door Google