De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peter Van der Hallen Voorzitter Mireille Gillebeert VDAB Baan-brekend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peter Van der Hallen Voorzitter Mireille Gillebeert VDAB Baan-brekend."— Transcript van de presentatie:

1 Peter Van der Hallen Voorzitter Mireille Gillebeert VDAB Baan-brekend

2 1.Wat zijn uitdagingen waar we als school, als ouder, leerling, CLB, welzijnswerker voor staan? 2.Wat betekent dit voor het beleid van de school? 3.Wat betekent dit voor de opdrachten van het CLB? 4.Wat betekent dit voor de netwerking met welzijns- en gezondheidssector? 5.Wat betekent dit voor andere schoolnabije ondersteuners? 6.Zijn er kritische voorwaarden om dit te kunnen realiseren? Vragen voor deze workshop

3 www.vdab.be 0800 30 700 Baanbrekend Conferentie leerlingenbegeleiding 23 maart 2009

4 www.vdab.be 0800 30 700 arbeidsmarkt / knelpuntberoepen / kansengroepen / ongekwalificeerd / loopbaanperspectief / vraagbehoefte / certificering / sectoren / sociale economie / EVC … Afbakening –EVOLUTIE ARBEIDSMARKT –KNELPUNTEN (TECHNIEK/BEROEP) –TALENTEN EN KANSEN

5 www.vdab.be 0800 30 700 Toekomst?

6 www.vdab.be 0800 30 700 NU: DE COGNITIE – welke principes? ketenzorg leren kiezen netwerkorganisaties allianties

7 www.vdab.be 0800 30 700 NU: DE COGNITIE (2) – het model? klassiek: 3 niveaus talentcoalities doelgericht beleid data- en volgsysteem appreciative inquiry stakeholdersmanagement loopbaancompetenties verwijssysteem ………………………………………….

8 www.vdab.be 0800 30 700 NU: DE COGNITIE (3) – effecten? knelpunten loopbaanmiserie kansen verlies aan talent

9 www.vdab.be 0800 30 700 SLEUTELWOORDEN Loopbaancompetenties Positief kiezen Werkplekleren Rolmodellen Dialoog Erkenning van competenties Laagdrempelig, uitnodigend, uitdagend, geruststellend … A L L E S T A K E H O L D E R S

10 www.vdab.be 0800 30 700 SAMEN …werktijdmanagers… …leerplichtmanagers… …kansenmanagers… …crisismanagers… …rechtenmanagers…

11 www.vdab.be 0800 30 700 SAMEN = 1 SYNERGIE

12 www.vdab.be 0800 30 700 “WE ZIJN GOED BEZIG” TALENTENCOALITIES waarin: –bedrijfsHRM –promotieperspectief –zij-instromers –remediëring in ruime zin –uitval-uitkomst Onderwijs kwalificeert VDAB remedieert naar arbeidsmarkt Werkgever genereert ontwikkelkansen en –perspectieven Levensproblemen krijgen een plaats

13 www.vdab.be 0800 30 700

14 Verkeerd kiezen heeft een zeer grote negatieve impact op de onderwijsloopbaan en op de levensloopbaan. De leerlingen en hun ouders krijgen veel informatie over studiekeuze maar missen referentiekaders voor rationele keuzes. Ze zien door de bomen het bos niet meer. Kiezen is veel breder dan enkel de keuze voor een studierichting of een beroep. Het slaat ook op levenskeuzes zoals maatschappelijk engagement, de uitbouw van een privé- leven, persoonlijke ontwikkeling. Baan-brekend Vraag 1: omgevingsanalyse welke elementen ontbreken of kloppen niet? (1) Globaal voor kiezen:

15 Kiezen begint in de kleuterklas en loopt levenslang door. Kiezen beperkt zich niet tot enkele grote “keuzemomenten” zoals de overgang naar het secundair of het hoger onderwijs. Er moeten meer positieve ontwikkelingskansen zijn voor leerlingen voor wie het leer- of ontwikkelingsproces haperingen vertoont. Baan-brekend Vraag 1: omgevingsanalyse welke elementen ontbreken of kloppen niet? (1)

16 Leerlingenbegeleiding in beroepsgerichte sectoren van het onderwijs is breder dan keuzebegeleiding Leerlingenbegeleiding in het beroepsgericht onderwijs betekent meer leerlingen stimuleren om gekwalificeerd uit te stromen. Leerlingenbegeleiding in het beroepsgericht onderwijs moet inspelen op de maatschappelijke kwetsbaarheid van sommige leerlingen Baan-brekend Specifiek voor beroepsgericht onderwijs: Vraag 1: omgevingsanalyse welke elementen ontbreken of kloppen niet? (1)

17 1.Leerlingenbegeleiding op school moet een onderdeel zijn van een globaal kwalificatiebeleid. Jongeren moeten zoveel mogelijk gekwalificeerd hun volwassen leven beginnen. 2.Keuzebegeleiding is eigenlijk (leer)trajectbegeleiding. Keuzebegeleiding en leertrajectbegeleiding horen samen. 3.Keuzebegeleiding is ook steeds een begeleiding van keuzeprocessen van ouders. De impact van ouders is doorslaggevend bij keuzeprocessen. 4.Goed kiezen maakt deel uit van de (gewone) programma’s. Het is niet goed dat te beperken tot enkele “informatiebeurzen”. Baan-brekend Vraag 2: Wat betekent dit voor het schoolbeleid? (1)

18 5.De school moet keuze- en (leer)trajectbegeleiding integreren in de hele pedagogische en didactische aanpak. Vooral een veel bredere manier van evalueren van leerlingen is van doorslaggevend belang. 6.Studiekeuzebegeleiding / studietrajectbegeleiding op school veronderstelt inbedding in een globaal beleid voor leerlingenbegeleiding. Leerlingenbegeleiding op school moet geprofessionaliseerd worden. Andere hefbomen? Vraag 2: Wat betekent dit voor het schoolbeleid? (2) Baan-brekend

19 Vraag 3: Wat betekent dit voor het CLB? (1) 7.De CLB’s moeten de scholen sterker ondersteunen om de keuze- en (leer)trajectbegeleiding professioneel aan te pakken. Ieder CLB moet beschikken over een helicopterperspectief van het hele onderwijsveld in al zijn complexiteit en de keuzes die leerlingen en ouders daarin kunnen maken. 8.Het CLB moet de rol van “informatiebemiddelaar” over het leerlingendossier sterker opnemen. Informatie over de leertrajecten van een leerling moet sterker kunnen doorstromen naar de verantwoordelijken voor studiekeuze en (leer)trajectbegeleiding en naar de ouders. Een goed elektronisch systeem voor leerlingendossiers (zoals het gezondheids- en welzijnsinformatieplatform) kan een oplossing bieden. Baan-brekend

20 Vraag 3: Wat betekent dit voor het CLB? (2) 9.Elk CLB moet een specifieke deskundigheid bezitten inzake beroepsgerichte keuzes én begeleiding van trajecten in beroepsgericht onderwijs. 10.De CLB-medewerker moet aanwezig kunnen zijn als de klassenraad cruciale beslissingen neemt over de leertrajecten van leerlingen. 11.De afsprakennota en de bijzondere bepalingen worden veel te weinig benut om een afstemming te bereiken tussen het beleid van de school en het CLB-beleid. Andere hefbomen ? Baan-brekend

21 Vraag 4: Wat betekent dit voor de samenwerking met een breder netwerk? 12.De overheid moet een driepartijensamenwerking stimuleren op een lokaal / regionaal niveau de onderwijssector (school, CLB) tussen de associaties HO en de consortia volwassenenonderwijs VDAB, sociaal-economische sectoren Baan-brekend

22 Vraag 5: Samenwerking met andere schoolnabije ondersteuners (pedagogische begeleidingsdienst) 13.Er is een te grote overlapping in de ondersteuningopdracht van de pedagogische begeleidingsdienst enerzijds en het CLB anderzijds. 14.De ondersteuning door de pedagogische begeleidingsdienst neemt af naarmate er meer specifieke en individuele ondersteuning voor een leerling nodig is. Het CLB ondersteunt de initiatieven die gericht zijn op een individuele leerling; de pedagogische begeleidingsdienst ondersteunt het zorgkrachtig beleid in de school. Baan-brekend

23 Vraag 6: Kritische voorwaarden 15.Er is een sterkere beleidsafstemming nodig inzake versterking van keuzebegeleiding en leertrajectbegeleiding. Er zijn nu te veel initiatieven die elkaar overlappen en die elkaar soms tegenwerken of waarvan de samenhang niet duidelijk is. Baan-brekend


Download ppt "Peter Van der Hallen Voorzitter Mireille Gillebeert VDAB Baan-brekend."

Verwante presentaties


Ads door Google