De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Duizend op Zuid’ lessen uit de Burgertop

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Duizend op Zuid’ lessen uit de Burgertop"— Transcript van de presentatie:

1 ‘Duizend op Zuid’ lessen uit de Burgertop
Karín Fraai / Astrid Kroos

2 Agenda Waarom een Burgertop voor Zuid? Opzet en uitvoering Resultaten
Lessen Opbouw van de presentatie 2

3 Waarom een burgertop voor Zuid?
Uitgangspunten: Voor behalen doelstellingen NPRZ bewoners cruciaal Kracht van vernieuwing en verandering in bewoners zelf Toetsmoment voor programma Waarom een burgertop voor Zuid? Nationaal Programma om Rotterdam Zuid ogh opleidingsniveau, arbeidsparticipatie en woonkwaliteit over 20 jaar hetzelfde niveau brengen als het gemiddelde van de G4 (Zuid met inwoners 5e stad van NL, scoort 3x slechter op alle niveaus in vergelijking met rest G4 etc.) Een van de belangrijkste uitgangspunten was dat bewoners cruciaal zijn voor het behalen van de doelen van het NPRZ. In het Uitvoeringsplan dat 4 juli 2012 is gepresenteerd, staan de mensen van Zuid dan ook voorop. Ze zetten zich in als ouder, hebben werk of zoeken werk, doen iets voor gezin of buurt. gedachte is dat kracht in bewoners zelf zit. Naast alle inspanningen van overheden (rijk, (deel)gemeente, corporaties, scholen, bedrijven en zorginstellingen) is het de inzet, doorzettingsvermogen en creativiteit van bewoners zelf die moeten zorgen dat het beter wordt op Zuid. - Burgertop ook als toetsmoment of we met de uitgangspunten NPRZ op de goede weg zitten 3

4 Uitgangspunten 1000 op Zuid School en Werk centraal
Persoonlijke uitnodiging o.b.v. aselecte steekproef Ronde tafelgesprekken Geen beloning Niet ‘wat willen jullie’, maar ‘wat willen wij’ Online discussie Uitgangspunten: Uitvoeringsplan is gemaakt met als uitgangspunt dat school en werk de beste garanties zijn voor een beter leven. Dit zijn naast wonen dat meer op de lange termijn speelt, de fundamenten voor een beter Zuid. Bovendien zijn het zaken waar bewoners hier zelf grotendeels invloed op hebben. Doelstelling was met 1000 mensen op Zuid praten over hun eigen toekomst. Vooraf is de nodige discussie gevoerd over hoe mensen te bereiken. Voor ons was het belangrijk dat we niet met de usual suspects het gesprek aangaan. Daarom: mensen aselect gekozen Persoonlijke uitnodiging van burgemeester Aboutaleb Om de respons te verhogen 2x nabelronde gedaan (leuk iets te vertellen over je eigen ervaringen daarmee) mensen mochten ook iemand mee nemen Opzet: persoonlijke gesprekken aan tafels olv een gespreksleider: laagdrempelig op een vrije zaterdagochtend, dus niet onder werktijd geen financiële beloning om mee te doen (wel zonnebloem als aardigheidje achteraf) gesprek aangaan obv gerichte stellingen: dus niet wat willen jullie, maar wat willen wij…. online platform voor niet genodigden 4

5 Via de link videoimpressie laten zien (staat op Hier iets vertellen over de opzet van het programma: Aanwezigheid minster Blok van Wonen en Rijksdienst Amsterdamse burgemeester Van der Laan (steun G4) Burgemeester en wethouder Karakus allen de mensen aan de deur hand gegeven uiteraard ook Marco Pastors podium voor de overige partners in het programma: onderwijsinstellingen en bedrijfsleven

6 Opzet Programma 4 rondes: Leven op Zuid School Werk
Wat wilt u zelf bijdragen? Informatie en ideeën ophalen en meteen verwerken Plenaire terugkoppeling Oproep voor meedenken Standjes 6

7 Aanmeldingen 1035 aanmeldingen
100 aanmeldingen voor de online discussie voor de 2 sessies te samen 135 discussieleiders 40 studenten/trainees en griffiemensen t.b.v. algemene ondersteuning 7

8 Aanwezigen Rond de 700 bewoners 400 ingevulde formulieren
39 deelnemers online discussie 130 discussieleiders 35 studenten/trainees en griffiemensen t.b.v. algemene ondersteuning 8 8

9 Verdeling Etniciteit Autochtoon 50 % Turks/Marokkaans 13 %
Surinaams/Antilliaans 13 % Overig niet-Westers 15 % Westers % Leeftijd % % % % % % 75 e.o % 9

10 Wat vonden de mensen van de dag
10 10

11 Wat vonden de mensen van de dag
Conclusie: • Mensen waren positief tot zeer positief over het gesprek dat zij hebben kunnen voeren. • Mensen zijn positief neutraal over het geloof dat het NPRZ aan de slag gaat. 11 11

12 Wat vonden de mensen van de dag
Conclusie: • Mensen zijn positief tot zeer positief over deze vorm van burgerparticipatie. • De meeste mensen zullen een volgende keer weer komen. • Gemiddelde cijfer voor de hele dag: 8- 12 12

13 Wat vonden de mensen van de dag?
Opmerkingen op het enquête formulier: Mensen vragen naar terugkoppeling van de dag Mensen hopen dat er nu echt doorgepakt wordt Mensen hopen dat er wat met de uitkomsten van de dag wordt gedaan Ten aanzien van de organisatie Slecht geluid, koud, te weinig eten/drinken Mooi, gezellig, vooral herhalen Meer ruimte voor initiatieven bewoners 13 13

14 BURGERTOP

15 Ronde : Leven op Zuid nu Herkent u zich in het beeld van de problemen van Zuid? - Problemen herkend en onderkend, ook wens positieve insteek - Niet overal is hetzelfde aan de hand! Bent u het eens met de keuze om als eerste met school en werk aan de slag te gaan? Grotendeels instemmend. Wel behoefte aan aandacht voor: - wonen, - veiligheid, schoon en heel, leefbaarheid, armoedebestrijding positie ouderen, taal, zorg om bezuinigingen buurthuizen, bibliotheken etc. Herkend u zich in het beeld van de problemen van Zuid? Ronde gestart met geven van een schets van het leven op Zuid: wat is er aan de hand? Idee was dat men tijdens deze ronde lekker kon leeglopen: alles waar men zich zorgen over maakt (leefbaarheidsissues, kapotte lanterenpalen etc.) kon tijdens deze ronde boven tafel komen, om daarna gericht te kunnen praten over school en werk. Problemen worden herkend en onderkend, maar de roep om een positieve insteek is ook nodig. Ook wordt aangegeven dat differentiatie tussen de wijken nodig is: niet overal is hetzelfde aan de hand! Hier uiten bewoners veel zorgen over jeugdoverlast, veiligheid en doen oproep voor steun voor ouders: opvoedingsondersteuning. Bent u het eens met de keuze om als eerste met school en werk aan de slag te gaan? Grotendeels instemmend. Wel behoefte aan aandacht voor andere beleidsterreinen: wonen, veiligheid, schoon en heel, leefbaarheid, armoedebestrijding en ouderen. Ook aandacht voor beheersing van de Nederlandse taal, noodzaak van instanties om te luisteren naar burgers en de bezuinigingen vooral op buurthuizen, bibliotheken etc. 15 15

16 Ronde : School Wat vindt u van de plannen?
Plannen komen grotendeels overeen met ideeën/wensen van bewoners. Ideeën: o.a. opvoedingsondersteuning, ouders contract laten ondertekenen, scholen moeten meer samenwerken, snuffelstages Er ligt een grote taak bij de ouders? Bewoners bevestigen dit maar signaleren ook belemmeringen zoals: taal, tijdgebrek, cultuur, kennis van leerstof, kennis Nederlandse arbeidsmarkt etc. Ideeën: ouders ondersteunen, samen huiswerk maken Plannen komen grotendeels overeen met ideeën/wensen van bewoners. Op de meest gesignaleerde knelpunten zijn al activiteiten gestart of voorzien (taal). Wel aandachtspunten voor uitvoering Enkele tafels missen: veilige schoolomgeving, volwassenenonderwijs, HAVO/VWO, spijbelen en schooluitval Er ligt een grote taak bij de ouders? Bewoners bevestigen dit maar signaleren ook belemmeringen zoals: taal, tijdgebrek, cultuur (zowel straat als herkomst), kennis van leerstof, kennis Nederlandse arbeidsmarkt etc. Dit betekent ondersteunen daar waar nodig ook door de school. 16 16

17 Ronde : School Meer tijd op school doorbrengen is goed voor de kinderen. Aandacht wordt gevraagd voor: maatwerk kwaliteit sport en spelen en andere vaardigheden leefwereld van kinderen Ideeën: schakel buurt in om lesuren te vullen, weekendschool voor leerlingen VO, weekendschool Hier is aarzeling te zien. Aandacht wordt gevraagd voor: - maatwerk (bv. alleen meer tijd op school waar sprake is van taalachterstand, alleen voor de kinderen met leerachterstanden, programma per kind, etc.) zorgen dat kwaliteit van de 10 uur extra gegarandeerd is (zowel qua inhoud als qua docenten) - aandacht voor sport en spelen (afhankelijk leeftijd) en andere niet aan taal en rekenen gebonden vaardigheden - leefwereld van kinderen niet beperken tot school en thuis. 17 17

18 Ronde : School - keuze moet wel bij kind passen
Ouders moeten zich meer met de school, leren, beroepskeuze van hun kinderen bemoeien. - ouders kunnen zelf actieve rol spelen bij beeldvorming beroepen ga uit van het kind, rol van CITO dominant ook zorgen over juiste kennis bij ouders Scholieren die kiezen voor techniek en zorg gaan een mooie toekomst tegemoet. - rond zorg negatief beeld; voor techniek telt het minder zwaar. - keuze moet wel bij kind passen meer techniek in opleidingen meer voorlichting door bedrijfsleven Ouders moeten zich meer met de school, leren, beroepskeuze van hun kinderen bemoeien. Vergelijkbare aandachtspunten als bij de andere stellingen. Richting beroepskeuze enkele nieuwe punten: Ga altijd uit van het kind (!), rol van CITO dominant, ouders kunnen meer doen. Scholieren die kiezen voor techniek en zorg gaan een mooie toekomst tegemoet. Twijfels bij toekomstvastheid in het algemeen. Voor zorg negatief beeld (bezuinigen, zwaar, vies en veel uren, weinig geld). Voor techniek telt het minder zwaar. Voorwaarde is dat keuze wel past bij het kind. Verbetering zoeken bij technischer maken opleidingen, bedrijfsleven kan zelf stappen maken richting leerlingen bijv. door voldoende voorlichting te geven. 18 18

19 Ronde : Werk Wat vind u van de plannen? - iedereen onderkent de noodzaak van werken. vrijwilligerswerk wordt gezien als goed begin financiële prikkel werk - niet werken is te klein. functioneren UWV en SoZaWe positie ouderen op de arbeidsmarkt gemist. Ideeën: vrijwilligerswerk meer status, geldkraan stukje bij beetje dichtdraaien, mensen die actiever solliciteren een “Iedereen moet iets doen voor zijn/haar geld. Ook als je een uitkering hebt.” - moet voor iedereen gelden, niet alleen voor Zuid - vrijwilligerswerk als opmaat, passend en naar vermogen. - tijdelijk onder niveau werken moet kunnen - controle mag niet leiden tot meer bureaucratie. Ook hier is veel steun voor de plannen, maar opvallend was dat men niet altijd helder had welke plannen op het gebied van werk. Kan samenvallen met last minute uitvallen van een spreker en Wat vind u van de plannen? Iedereen onderkent de noodzaak van werken. Vrijwilligerswerk wordt gezien als goed begin. De financiële prikkel tussen inkomen uit werk en een uitkering is te klein. Daarnaast ondervinden ze veel problemen met functioneren UWV en SoZaWe (bureaucratisch, weinig voelbare begeleiding). Tot slot wordt de positie van ouderen op de arbeidsmarkt gemist. Iedereen moet iets doen voor zijn/haar geld. Ook als je een uitkering hebt. Benadrukt wordt dat dit voor iedereen moet gelden en vrijwilligerswerk mag echt werk niet verdringen! Verdere aandachtspunten zijn: vrijwilligerswerk moet opmaat zijn, naar vermogen en passend (anders verlies motivatie) maar ook (tijdelijk) onder niveau, controle mag niet leiden tot meer bureaucratie, begeleiding (UWV maar ook vanuit bedrijven) 19 19

20 Ronde : Werk “Er zijn voldoende banen voor Zuid”
Algemeen beeld bij bewoners: Waar zijn die banen dan? - Mismatch > kwalificatie en vraag arbeidsmarkt (Onterecht) Niet accepteren werk onder niveau Concurrentie met laag betaalde arbeidsmigranten Eisen werkgevers onnodig hoog; (leeftijd)discriminatie Te weinig verschil loon uit werk versus uitkering Ontbreken netwerk, Onvoldoende begeleiding vanuit UWV en SoZaWe. “Als je op tijd komt, normaal omgaat met collega’s en doet wat je gevraagd wordt vind je werk.” - Geldt alleen voor behouden werk > eerst kans krijgen Taalbeheersing, juiste opleiding, ervaring en netwerk zijn belangrijker. Ondanks alles toch ook: houding en mentaliteit. Er zijn voldoende banen voor Zuid Gesignaleerde belemmeringen zijn: geen juiste kwalificaties, niet accepteren werk onder niveau (wat volgens sommigen terecht is en anderen niet), concurrentie laag betaalde arbeidsmigranten, werkgevers stellen volgens bewoners onnodig hoge eisen, discriminatie, mentaliteit, klein verschil loon versus uitkering, ontbreken netwerk, onvoldoende begeleiding vanuit UWV en SoZaWe. Als je op tijd komt, normaal omgaat met collega’s en doet wat je gevraagd wordt vind je werk. Bewoners vinden dat dit niet helpt bij het vinden van werk, hoogstens behouden ervan. Taal spreken, juiste opleiding, ervaring en netwerk zijn belangrijker. En ondanks alles toch ook houding en mentaliteit. Belemmeringen zijn crisis, leeftijd, afkomst. 20 20

21 Ronde : Participatie Vind u dat er genoeg mensen actief zijn op Zuid?
Te weinig vrijwilligers, hoog verloop Bereidheid inzet voor buurt en school rond de 40 aanmeldingen voor meedenken met programma Vind u dat er genoeg mensen actief zijn op Zuid? Bewoners vinden dat de groep vrijwilligers nog te klein is. Als mensen al meedoen is verloop groot en zijn het vaak dezelfde mensen die actief zijn. Roep om sociale cohesie, elkaar leren kennen, helpen en oprecht aanspreken. Ook hier wordt gewezen op sluiting buurthuizen en verlies bindmiddel in wijk. Zien graag initiatieven o.h.g. van veiligheid, schoon en heel, activiteiten voor kinderen en jongeren (o.m. sport, kunst). Ook bereidheid om zelf zaken op te pakken: van helpen op school,schouwen in de wijk, tot sportlessen en ondersteuning van zwakkeren/ouderen. 21 21

22 Mensen die aangeven (meer) actief in de wijk te willen worden
155 individuele personen willen contact over mogelijkheden participeren 217 willen informatie over de ontwikkelingen in het programma 22 22

23 Resultaten Online discussie
Belang programma wordt bevestigd. Verbeterpunten volgens online deelnemers: Duidelijkheid van bestuur, goede samenwerking, meer betrekken burgers Meer variatie in winkels en cultuur, bewoners, ondernemers en groen Geld om de juiste ondersteuning te kunnen bieden School Programma biedt kansen voor de toekomst Focus op zorg en techniek is goed, geeft focus en biedt kansen Goed dat school en thuissituatie wordt meegenomen Commitment van bedrijfsleven nodig voor stages en helpt bij orientatie en beeldvorming in de praktijk Aandacht voor taalbeheersing 23 23

24 Vervolg resultaten Online discussie
Kritische noten t.a.v. school Angst dat alleen wordt gefocust op scholieren met achterstand en dat de middenmoot en talentvolle leerlingen vergeten worden Focus op het beroep en niet het talent van de scholier. Deelnemers vinden dat het juist moet uitgaan van talent van de leerling Het beeld dat van leerkrachten wordt geschetst vindt men te negatief en gaat voorbij aan realiteit. Welke belemmeringen ziet men Onbekendheid met beroepen Imagoprobleem zorg en deels techniek Niet alleen markt, maar ook talent relevant Tips Kijk niet alleen naar de leertijd, maar naar kwaliteit en ook variatie in sport etc. Zorg voor voldoende (snuffel)stageplekken, organiseer kennismakingsdagen Herintroduceer betaalde bedrijfsopleidingen 24 24

25 Vervolg resultaten Online discussie
Werk Woonomgeving is reden wegtrekken kansrijken Focus niet op betaald werk maar op werk Dreigen gaat niet helpen, welwillende kopgroep interesseren Vraag naar concretisering plannen Welke problemen ziet men: Leeftijd Lage aantrekkelijkheid baan in techniek: imago, loon, werkomgeving, bereikbaarheid havens vanaf Zuid Ontbrekende match: opleiding, leeftijd en andere factoren Tips Bedrijven moeten in mensen investeren > bedrijfsscholen Ouderen omscholen en zorg dat ze weer aan de slag kunnen Wees creatief bij sluiten openbare voorzieningen, gebruik werklozen 25 25

26 Vervolgacties Deelgemeenten hebben namen en contactgegevens van de 155 mensen tbv participatie in de wijk en koppelen aan Vrijwilligerscentrale, PIT 010, Stichting Lokaal, Buurt Bestuurt etc. NPRZ informeert over resultaten o.a. via: Bedankbrief en kaart Speciale pagina Stadskrant Nieuwsbrief per Vernieuwde website Twitter Z40 Worden aangehaakt op Bewoners Adviesraad April kennismakingsessie hierin afgesproken welke rol: advies, voortgang bewaken en ambassadeurs 26 26

27 Vervolgacties Bewoners
Verzoek buurthuizen vervolg geven (deelgemeenten) Taalbeheersing School: - Leertijd uitbreiding voor bovenbouw primair onderwijs en VO - Waakzaam zijn of ondersteuning ouders met wijkteams voldoende geborgd is, of dat er nog een groep ouders buiten valt (wellicht taal). - Imago zorg: minder gunstig dan bij techniek. Welke stappen kan de werkgever richting potentiële werknemers doen? 27 27

28 Vervolgacties Werk Duidelijkheid scheppen over beschikbaarheid werk
Financiële prikkel om aan het werk te gaan vergroten Betere begeleiding naar werk vanuit instanties/NPRZ, aanhaken bij aanpak Feijenoord, Bloemhof, Hillesluis W&I i.s.m. wijkteams Flankerend beleid: concurrentie arbeidsmigranten, discriminatie, te hoge eisen werkgevers, malafide uitzendbureaus Veilig Aantal zichtbare extra’s voor Zuid, invullen i.s.m. de driehoek 28 28

29 Vervolgacties Communicatie
Ook aandacht voor positieve kanten van Zuid en deze meer belichten > dilemma Jongerentop: samen met jongeren en o.m. studenten hogeschool Rotterdam nadenken op welke wijze dit zou kunnen. 2e Burgertop: over 2 jaar ? Overig, niet specifiek voor NPRZ Ouderen Schoon en Heel Leefbaarheid Armoedebestrijding Bibliotheken 29 29

30 Lessen Top: Mooie module luisteren naar de stad
Inspirerend door de grote getallen > betrokkenheid, trots Bereidheid mensen om uren mee te doen Heel veel informatie opgehaald Voldoende ruimte voor het individu Aanvullend op andere vormen (o.a. deelgemeenten) Tip: Diverse praktische zaken: catering t/m geluid Bijdrage bewoners zelf iets meer ruimte geven Interactiever maken programma (bijv. filmpje) Opvolging > tijd Terugkoppeling strak georganiseerd, minder uitgevoerd Online discussie: waardevolle opbrengst, maar duur middel 30 30


Download ppt "‘Duizend op Zuid’ lessen uit de Burgertop"

Verwante presentaties


Ads door Google