De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

‘Duizend op Zuid’ lessen uit de Burgertop Karín Fraai / Astrid Kroos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "‘Duizend op Zuid’ lessen uit de Burgertop Karín Fraai / Astrid Kroos."— Transcript van de presentatie:

1 ‘Duizend op Zuid’ lessen uit de Burgertop Karín Fraai / Astrid Kroos

2 Waarom een Burgertop voor Zuid? Opzet en uitvoering Resultaten Lessen Agenda 2

3 Uitgangspunten: Voor behalen doelstellingen NPRZ bewoners cruciaal Kracht van vernieuwing en verandering in bewoners zelf Toetsmoment voor programma Waarom een burgertop voor Zuid? 3

4 1000 op Zuid School en Werk centraal Persoonlijke uitnodiging o.b.v. aselecte steekproef Ronde tafelgesprekken Geen beloning Niet ‘wat willen jullie’, maar ‘wat willen wij’ Online discussie Uitgangspunten 4

5 http://vimeo.com/58319036vimeo.com/58319036

6 4 rondes: –Leven op Zuid –School –Werk –Wat wilt u zelf bijdragen? Informatie en ideeën ophalen en meteen verwerken Plenaire terugkoppeling Oproep voor meedenken Standjes Opzet Programma 6

7 1035 aanmeldingen 100 aanmeldingen voor de online discussie voor de 2 sessies te samen 135 discussieleiders 40 studenten/trainees en griffiemensen t.b.v. algemene ondersteuning Aanmeldingen 7

8 8 Aanwezigen Rond de 700 bewoners 400 ingevulde formulieren 39 deelnemers online discussie 130 discussieleiders 35 studenten/trainees en griffiemensen t.b.v. algemene ondersteuning

9 Verdeling Etniciteit Autochtoon 50 % Turks/Marokkaans 13 % Surinaams/Antilliaans 13 % Overig niet-Westers 15 % Westers 9% Leeftijd 18-24 5% 25-34 13% 35-44 18% 45-64 24% 55-64 22% 65-74 13% 75 e.o. 6% 9

10 Wat vonden de mensen van de dag 10

11 Wat vonden de mensen van de dag Conclusie: Mensen waren positief tot zeer positief over het gesprek dat zij hebben kunnen voeren. Mensen zijn positief neutraal over het geloof dat het NPRZ aan de slag gaat. 11

12 Wat vonden de mensen van de dag Conclusie: Mensen zijn positief tot zeer positief over deze vorm van burgerparticipatie. De meeste mensen zullen een volgende keer weer komen. Gemiddelde cijfer voor de hele dag: 8 - 12

13 Wat vonden de mensen van de dag? Opmerkingen op het enquête formulier: Mensen vragen naar terugkoppeling van de dag Mensen hopen dat er nu echt doorgepakt wordt Mensen hopen dat er wat met de uitkomsten van de dag wordt gedaan Ten aanzien van de organisatie Slecht geluid, koud, te weinig eten/drinken Mooi, gezellig, vooral herhalen Meer ruimte voor initiatieven bewoners 13

14 BURGERTOP

15 Ronde : Leven op Zuid nu Herkent u zich in het beeld van de problemen van Zuid? - Problemen herkend en onderkend, ook wens positieve insteek - Niet overal is hetzelfde aan de hand! 15 Bent u het eens met de keuze om als eerste met school en werk aan de slag te gaan? Grotendeels instemmend. Wel behoefte aan aandacht voor: - wonen, - veiligheid, schoon en heel, leefbaarheid, - armoedebestrijding - positie ouderen, taal, - zorg om bezuinigingen buurthuizen, bibliotheken etc.

16 Ronde : School Wat vindt u van de plannen? Plannen komen grotendeels overeen met ideeën/wensen van bewoners. Ideeën: o.a. opvoedingsondersteuning, ouders contract laten ondertekenen, scholen moeten meer samenwerken, snuffelstages 16 Er ligt een grote taak bij de ouders? Bewoners bevestigen dit maar signaleren ook belemmeringen zoals: taal, tijdgebrek, cultuur, kennis van leerstof, kennis Nederlandse arbeidsmarkt etc. Ideeën: ouders ondersteunen, samen huiswerk maken

17 Ronde : School Meer tijd op school doorbrengen is goed voor de kinderen. Aandacht wordt gevraagd voor: maatwerk kwaliteit sport en spelen en andere vaardigheden leefwereld van kinderen Ideeën: schakel buurt in om lesuren te vullen, weekendschool voor leerlingen VO, weekendschool 17

18 Ronde : School 18 Ouders moeten zich meer met de school, leren, beroepskeuze van hun kinderen bemoeien. - ouders kunnen zelf actieve rol spelen bij beeldvorming beroepen - ga uit van het kind, - rol van CITO dominant - ook zorgen over juiste kennis bij ouders Scholieren die kiezen voor techniek en zorg gaan een mooie toekomst tegemoet. - rond zorg negatief beeld; voor techniek telt het minder zwaar. - keuze moet wel bij kind passen - meer techniek in opleidingen - meer voorlichting door bedrijfsleven

19 Ronde : Werk Wat vind u van de plannen? - iedereen onderkent de noodzaak van werken. - vrijwilligerswerk wordt gezien als goed begin - financiële prikkel werk - niet werken is te klein. - functioneren UWV en SoZaWe - positie ouderen op de arbeidsmarkt gemist. -Ideeën: vrijwilligerswerk meer status, geldkraan stukje bij beetje dichtdraaien, mensen die actiever solliciteren een 19 “Iedereen moet iets doen voor zijn/haar geld. Ook als je een uitkering hebt.” - moet voor iedereen gelden, niet alleen voor Zuid - vrijwilligerswerk als opmaat, passend en naar vermogen. - tijdelijk onder niveau werken moet kunnen - controle mag niet leiden tot meer bureaucratie.

20 Ronde : Werk “Er zijn voldoende banen voor Zuid” Algemeen beeld bij bewoners: Waar zijn die banen dan? - Mismatch > kwalificatie en vraag arbeidsmarkt - (Onterecht) Niet accepteren werk onder niveau - Concurrentie met laag betaalde arbeidsmigranten - Eisen werkgevers onnodig hoog; (leeftijd)discriminatie - Te weinig verschil loon uit werk versus uitkering - Ontbreken netwerk, - Onvoldoende begeleiding vanuit UWV en SoZaWe. 20 “Als je op tijd komt, normaal omgaat met collega’s en doet wat je gevraagd wordt vind je werk.” - Geldt alleen voor behouden werk > eerst kans krijgen Taalbeheersing, juiste opleiding, ervaring en netwerk zijn belangrijker. Ondanks alles toch ook: houding en mentaliteit.

21 Ronde : Participatie Vind u dat er genoeg mensen actief zijn op Zuid? -Te weinig vrijwilligers, hoog verloop - Bereidheid inzet voor buurt en school - rond de 40 aanmeldingen voor meedenken met programma 21

22 Mensen die aangeven (meer) actief in de wijk te willen worden 22 155 individuele personen willen contact over mogelijkheden participeren 217 willen informatie over de ontwikkelingen in het programma

23 Resultaten Online discussie 23 Belang programma wordt bevestigd. Verbeterpunten volgens online deelnemers: -Duidelijkheid van bestuur, goede samenwerking, meer betrekken burgers -Meer variatie in winkels en cultuur, bewoners, ondernemers en groen -Geld om de juiste ondersteuning te kunnen bieden School -Programma biedt kansen voor de toekomst -Focus op zorg en techniek is goed, geeft focus en biedt kansen -Goed dat school en thuissituatie wordt meegenomen -Commitment van bedrijfsleven nodig voor stages en helpt bij orientatie en beeldvorming in de praktijk -Aandacht voor taalbeheersing

24 Vervolg resultaten Online discussie 24 Kritische noten t.a.v. school -Angst dat alleen wordt gefocust op scholieren met achterstand en dat de middenmoot en talentvolle leerlingen vergeten worden -Focus op het beroep en niet het talent van de scholier. Deelnemers vinden dat het juist moet uitgaan van talent van de leerling -Het beeld dat van leerkrachten wordt geschetst vindt men te negatief en gaat voorbij aan realiteit. Welke belemmeringen ziet men -Onbekendheid met beroepen -Imagoprobleem zorg en deels techniek -Niet alleen markt, maar ook talent relevant Tips -Kijk niet alleen naar de leertijd, maar naar kwaliteit en ook variatie in sport etc. -Zorg voor voldoende (snuffel)stageplekken, organiseer kennismakingsdagen -Herintroduceer betaalde bedrijfsopleidingen

25 Vervolg resultaten Online discussie 25 Werk -Woonomgeving is reden wegtrekken kansrijken -Focus niet op betaald werk maar op werk -Dreigen gaat niet helpen, welwillende kopgroep interesseren -Vraag naar concretisering plannen Welke problemen ziet men: -Leeftijd -Lage aantrekkelijkheid baan in techniek: imago, loon, werkomgeving, bereikbaarheid havens vanaf Zuid -Ontbrekende match: opleiding, leeftijd en andere factoren Tips -Bedrijven moeten in mensen investeren > bedrijfsscholen -Ouderen omscholen en zorg dat ze weer aan de slag kunnen -Wees creatief bij sluiten openbare voorzieningen, gebruik werklozen

26 Vervolgacties 26 Deelgemeenten hebben namen en contactgegevens van de 155 mensen tbv participatie in de wijk en koppelen aan Vrijwilligerscentrale, PIT 010, Stichting Lokaal, Buurt Bestuurt etc. NPRZ informeert over resultaten o.a. via: Bedankbrief en kaart Speciale pagina Stadskrant Nieuwsbrief per email Vernieuwde website www.duizendopzuid.nl Twitter Z40 1.Worden aangehaakt op Bewoners Adviesraad 2.April kennismakingsessie hierin afgesproken welke rol: advies, voortgang bewaken en ambassadeurs

27 Vervolgacties 27 Bewoners -Verzoek buurthuizen vervolg geven (deelgemeenten) -Taalbeheersing School: -Leertijd uitbreiding voor bovenbouw primair onderwijs en VO -Waakzaam zijn of ondersteuning ouders met wijkteams voldoende geborgd is, of dat er nog een groep ouders buiten valt (wellicht taal). -Imago zorg: minder gunstig dan bij techniek. Welke stappen kan de werkgever richting potentiële werknemers doen?

28 Vervolgacties 28 Werk Duidelijkheid scheppen over beschikbaarheid werk Financiële prikkel om aan het werk te gaan vergroten Betere begeleiding naar werk vanuit instanties/NPRZ, aanhaken bij aanpak Feijenoord, Bloemhof, Hillesluis W&I i.s.m. wijkteams Flankerend beleid: concurrentie arbeidsmigranten, discriminatie, te hoge eisen werkgevers, malafide uitzendbureaus Veilig Aantal zichtbare extra’s voor Zuid, invullen i.s.m. de driehoek

29 Vervolgacties 29 Communicatie Ook aandacht voor positieve kanten van Zuid en deze meer belichten > dilemma Jongerentop: samen met jongeren en o.m. studenten hogeschool Rotterdam nadenken op welke wijze dit zou kunnen. 2e Burgertop: over 2 jaar ? Overig, niet specifiek voor NPRZ Ouderen Schoon en Heel Leefbaarheid Armoedebestrijding Bibliotheken

30 Lessen 30 Top: -Mooie module luisteren naar de stad -Inspirerend door de grote getallen > betrokkenheid, trots -Bereidheid mensen om uren mee te doen -Heel veel informatie opgehaald -Voldoende ruimte voor het individu -Aanvullend op andere vormen (o.a. deelgemeenten) Tip: -Diverse praktische zaken: catering t/m geluid -Bijdrage bewoners zelf iets meer ruimte geven -Interactiever maken programma (bijv. filmpje) -Opvolging > tijd -Terugkoppeling strak georganiseerd, minder uitgevoerd -Online discussie: waardevolle opbrengst, maar duur middel


Download ppt "‘Duizend op Zuid’ lessen uit de Burgertop Karín Fraai / Astrid Kroos."

Verwante presentaties


Ads door Google