De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vaars 3 tot 5 jaar oud - volledig rood

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vaars 3 tot 5 jaar oud - volledig rood"— Transcript van de presentatie:

1 Vaars 3 tot 5 jaar oud - volledig rood
De rode vaars Vaars 3 tot 5 jaar oud - volledig rood

2 JONGE KINDEREN OPGEVOED IN DE TEMPELHOVEN OM DE PRIESTERS TE HEILIGEN

3 DE JONGE LEVITEN WERDEN VANAF HUN GEBOORTE DAAR OPGEVOED EN ZIJ WAREN DE ENIGEN DIE DE PRIESTERS KONDEN HEILIGEN DAAR ZIJ MAAGDELIJK WAREN.

4 DE KINDEREN ZOUDEN DE KOHEN –PRIESTERS HEILIGEN
De priesterlijke zwangere vrouw moest van haar kinderen bevallen in de tempelhoven en hen daar laten tot ze 8 jaar oud waren om hen te oefenen voor het ritueel van de water reinigingen

5 De jonge kinderen werden naar de poel van Siloam gezonden om het water voor de as van de Rode Vaars te halen, het water van de poel had een naam, het werd YEHSHUA(verlossing)genoemd De vloer van de Tempel was hol. Er was een ruimte van een handbreed tusen de grond en de vloer als een voorzorgsmaatregel om niet onrein te worden .Volgens de Farizeeën zouden ze doorheen onrein kunnen worden de vloer ingeval iemand onder de vloer zou begraven zijn ..

6 AFDALEN NAAR DE POEL VAN SILOAM OM WATER TE HALEN VOOR HET RITUEEL .

7 De Hoge Priester die de Rode Vaars dood buiten het kamp

8 De mengeling van sederhout, scharlaken draad, en hysop om de mensen te besprenkelen.
-Hout=menselijkheid -Scharlaken draad = zonde -Hyssop = genezing -Water =Heilige Geest

9 Het volk moest gereinigd worden vooraleer naar de tempel te gaan om YHVH te aanbidden

10 Kohen HaGadol ( Hoge priesters ) bereiden het water voor de reiniging

11 Water vertegenwoordigd de H Geest
Hyssop bevat genezende eigenschappen Water vertegenwoordigd de H Geest

12 Hyssop bloem

13 Rood als schaduw voor zonde
Wol wordt scharlaken geverft met de tola'at shani - de crimson (karmozijn) worm, (Latijn - armenian conchial).

14 Hoe kan een priester onrein worden
HET MYSTERIE VAN DE ASSEN VAN HEILIGING WAS NIET GEMAKKELIJK UIT TE LEGGEN, ZELFS KONING SALOMON KON HET RITUEEL NIET VERSTAAN . Hoe kan een priester onrein worden zonder een onrein persoon of voorwerp aan te raken. Melaatsen Vrouw in Niddah ( menstruatie) Aanraken van een dood dier Aanraken of zitten op iets onrein

15 Dit waren de meest voorkomende manieren om als onrein beschouwd te worden
***Tot aan hoofdstuk 19 van Numeri welk een schaduw is van het werk van de Messias en hoe Hij Heiliging zou brengen voor Israël .Daarvoor elke bijbelse vereiste van het offer vervullend ***

16 WE HEBBEN KENNISGEVING DAT BIJ HET OFFEREN VAN DE RODE VAARS ER EEN ALTAAR WAS WAAROP HET OFFER ZOU AANVAARD WORDEN. YEHSHUA ZEI: Matteüs 23:18En heeft iemand bij het altaar gezworen, dat betekent niets; maar heeft iemand bij de gave, die daarop ligt, gezworen, dan is hij gebonden. 19 Gij blinden, immers, wat is meer, de gave of het altaar, dat de gave heiligt?

17 *Christendom leert dat Yehshua stierf ten Noorden van de Stad*
De Mishnah zegt in Middoth 2:4 Al de muren op de tempelberg waren hoog, met uitzondering van de Oosten muur, zodat de Priester die de Rode Vaars verbrandde op de top van de Olijfberg stond en in staat was zo direct in de ingang van het Heiligdom te zien wanneer het bloed gesprenkeld werd.

18 WAAR IS HET ALTAAR WAAR YAHSHUA STIERF?
YAHSHUA WAS EEN OFFER EN VOLGENS DE THORA HEILIGT HET ALTAAR DE OFFERGAVE DE VRAAG? WAAR IS HET ALTAAR WAAR YAHSHUA STIERF? Wat mensen zagen toen Yahshua stierf Het voorhang scheurde Er was een tuin Er waren ook graven Lucas 23:44-48 Mattheeüs 27:50-54 Marcus 15:37-39

19 WAT WAS HET ZALVINGSPROCES VOOR DE KOHEN HaGADOL (HOGEPRIESTER)?
Gedurende de eerste en tweede tempelperiode De Hogepriesters werden gezalft op de Olijfberg Een andere naam voor die berg was de Berg van Zalving De manier om de Priester te zalven was met het Teken van de TAV (t) ziet er in Paleo Hebreeuws uit als een kruis De assen van de Rode Vaars werden op drie plaatsen in Israel bewaart,de Olijfberg, in de Tempelhoven in een speciale kamer en de rest werd gezonden naar alle steden in het land waar Leviten waren. Dit geeft ons een hint waarom Yehshua op een kruis stierf, wat het teken van de T is in het Paleo Hebreeuwse schrift.

20 Dit offer was ook het kenteken van de verlossing en de nalatenschap van Israël aan Abraham gegeven.
Genesis 15:1-21 Hierna kwam het woord des HEREN tot Abram in een gezicht: “Vrees niet, Abram, Ik ben uw schild; uw loon zal zeer groot zijn”. 2 En Abram zeide: “Here HERE, wat zult Gij mij geven, daar ik kinderloos heenga en de bezitter van mijn huis, dat zal deze Damascener Eliëzer zijn”. 9 En Hij zeide tot hem: “Haal Mij een driejarige jonge koe, een driejarige geit, een driejarige ram, een tortelduif en een jonge duif”.

21 10 Hij haalde die alle voor Hem, deelde ze middendoor en legde de stukken tegenover elkander, maar het gevogelte deelde hij niet. 11 Toen de roofvogels op de dode dieren neerstreken, joeg Abram ze weg. 12 Toen de zon op het punt stond onder te gaan, viel een diepe slaap op Abram. En zie, hem overviel een angstwekkende, dikke duisternis. 13 En De Here zeide tot Abram: “Weet voorzeker, dat uw nakomelingen vreemdelingen zullen zijn in een land, dat het hunne niet is, en dat zij hen dienen zullen, en dat die hen zullen verdrukken, vierhonderd jaar”.

22 17 Toen de zon was ondergegaan, en er dikke duisternis was, zie, een rokende oven met een vurige fakkel, welke tussen die stukken doorging. 18 Te dien dage sloot de HERE een verbond met Abram, zeggende: “Aan uw nageslacht zal Ik dit land geven, van de rivier van Egypte tot de grote rivier, de rivier de Eufraat”:

23 GENESIS 15 LEGT PROFETISCH UIT WAAROM YAHSHUA MOEST STERVEN ,
OM MET HET VERBOND MET ISRAEL TERUG IN ERE TE HERSTELLEN. ELIEZER = HULP VAN YHVH VAARS = VROUWELIJKE SCHADUW VAN ISRAEL YHVH WANDELDE TUSSEN DE STUKKEN VAN HET ONVOORWAARDELIJK VERBOND VIJF VERSCHILLENDE SOORTEN DIEREN HETZELFDE ALS IN LEVIETEN VIJF = GENADE 400 JAAR = 4, 4,000 YEHSHUA KWAM OP DE 4de DAG VANAF DE SCHEPPING OP HET 4,000 STE JAAR DIT HOOFDSTUK TOONT ONS HET PLAN VAN VERLOSSING EN DE ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE VAN ONZE SCHEPPER DIE ZIJN PLAN VOOR HERSTEL SCHETST*

24 DE OLIJFBERG BUITEN HET KAMP, BERG VAN ZALVING ,
STIEREN EN GEITEN WERDEN DAAR ALS OFFERGAVEN NAARTOE GEBRACHT daar werd ook Yehshua naartoe gebracht Hebreeën13:9-13

25 Het offeren van een vaars die geen juk droeg impliceert ook schuld en oordeel.
Deuteronomium 21:1-9 1“Wanneer men in het land dat de HERE, uw God, u in bezit zal geven, in het open veld iemand vindt liggen, die vermoord is, zonder dat men weet, wie hem gedood heeft, 2 dan zullen uw oudsten en rechters uitgaan en de afstand meten van de vermoorde naar de steden in de omtrek. 3 En de oudsten van de stad die het dichtst bij de vermoorde gelegen is, zullen een jonge koe nemen, waarmee nog geen werk gedaan is, die nog in geen juk heeft getrokken. 4 De oudsten van die stad zullen de jonge koe brengen naar een dal, dat altijd water heeft en bewerkt noch bezaaid is, en daar in het dal de jonge koe de nek breken.

26 5 De priesters, de zonen van Levi, zullen naar voren treden want hen heeft de HERE, uw God, verkoren om Hem te dienen en te zegenen in de naam des HEREN; naar hun uitspraak zal elk rechtsgeding en elk geval van lichamelijk letsel beslecht worden . 6 En al de oudsten van die stad – zij, die het dichtst bij de vermoorde wonen – zullen hun handen wassen boven de jonge koe, waarvan in het dal de nek gebroken is, 7 en zij zullen betuigen: “Onze handen hebben dit bloed niet vergoten en onze ogen hebben het niet gezien. 8 Doe verzoening voor uw volk Israël, dat Gij bevrijd hebt, HERE, en leg geen onschuldig bloed in het midden van uw volk Israël. Dan zal het bloed voor hen verzoend zijn’. 9 Zo zult gij het onschuldig bloed uit uw midden wegdoen, want zo doet gij wat recht is in de ogen des HEREN.

27 Zo werd ook op deze manier onschuldig bloed vergoten voor de schuld van Israel.De vereiste om zonder juk te zijn betekent vrijheid van slavernij aan een ander religieus systeem.

28 Matteüs 27:24 Toen Pilatus zag, dat niets baatte, maar dat er veeleer oproer ontstond, nam hij water, wies zich de handen ten aanschouwen van de schare en zeide: Ik ben onschuldig aan zijn bloed; gij moet zelf maar zien, wat ervan komt. HET OORDEEL TEGEN YEHSHUA EN DE DADEN VAN PILATUS ZIJN VERGELIJKBAAR MET HET RITUEEL DAT MEN IN DEUT. 21 VINDT

29 YEHSHUA IN NUMERI 19 ROOD ZONDE VAARS HEIFER( VROUWELIJK ) ISRAEL SMET ZONDIG JUK DOGMA VAN MENSEN ELEAZER HULP VAN YHVH BUITEN HET KAMP OLIJFBERG 7 KEER PERFECT PLAN VAN YHVH HOUT MENSELIJKHEID HYSSOP GENEZENDE EIGENSCHAPPEN SCHARLAKEN ROOD/ZONDE TOT ZELFS YEHSHUA BEGRAVEN BIJ ZONSONDERGANG MAN DIE REIN IS NICODEMUS, JOSEPH OF ARIMATHEA REINE PLAATS YEHSHUA BEGRAVEN IN EEN NIEUW GRAF

30 Deuteronomium 9:16 Toen zag ik, en zie, gij hadt gezondigd tegen de HERE, uw God; gij hadt u een gegoten kalf gemaakt, gij hadt u gehaast om af te wijken van de weg, die de HERE u geboden had; 17 toen greep ik de twee tafelen, wierp ze met beide handen weg en verbrijzelde ze voor uw ogen. 18 Daarop wierp ik mij voor de HERE neder, zoals de eerste maal, veertig dagen en veertig nachten – brood at ik niet en water dronk ik niet – vanwege heel uw zondig bedrijf: dat gij deedt wat kwaad is in de ogen des HEREN en Hem krenktet.

31 19 Want ik vreesde de toorn en de grimmigheid, waarmede de HERE tegen u toornig geworden was, zodat Hij u wilde verdelgen. Maar ook ditmaal hoorde de HERE naar mij. 20 Ook op Aäron was de HERE zozeer vertoornd, dat Hij hem wilde verdelgen; daarom bad ik toen ook voor Aäron. 21 Maar het voorwerp uwer zonde, het kalf dat gij gemaakt hadt, nam ik, verbrandde het met vuur, vergruizelde het en vermaalde het grondig, totdat het tot stof gestoten was; en het stof wierp ik in de beek, die van de berg afvloeit.

32 In het boek JOHANNES geeft de apostel ons een hint ( remez) over de bruiloft in Kana
Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet volgens het reinigingsgebruik der Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. 1. zes = 6,000 /tijd van de mensheid voor de komst van de Messias 2. water = Ruach (Heilige Geest) 3. steen = Rots (Yehshua is de Rots)

33 De plaats voor de offers
VELE DINGEN WERDEN BUITEN HET KAMP GEDAAN IN OVEREENSTEMMING MET HET OFFERSYSTEEM IN DE THORA De plaats voor de offers Godslasteraars Leviticus 24:10-16 STIEREN Numeri 19:1-9 Jom Kippur (stier & geit) Leviticus 16:26-27 Het inwijdings Offer Exodus 29:10-14 Olijfberg de Plaats van Lofprijs 2 Samuel 15:29-32

34 Onbedoelde zonde van de Gezalfde Priester (Leviticus 4:3-12)
Onbedoelde zonde van de Hele gemeenste van Israël (Leviticus 4:13-21) De Assen van alle brandoffers (Leviticus 6:8-11) Zondeoffer bij inwijding (Leviticus 8:13-17) Zondeoffer voor het Volk (Leviticus 9:7-11) Melaatsen typologie van ZONDE worden buiten het kamp genomen (Leviticus 13:40-46) (Numeri 5:1-4)

35 BIJBELSE NAMEN VAN DE OLIJFBERG EN TEMPELDIENST RITUEEL
Buiten het kamp Buiten de Poort Reine plaats Berg van Zalving Berg waar Elohim was Aanbidding

36 IN DE BIJBELSE GESCHIEDENIS HEBBEN ZICH TEN OOSTEN VAN DE OLIJFBERG BETEKENISVOLLE GEBEURTENISSEN VOORGEDAAN ADAM WERD OOSTWAARTS UIT DE HOF VERDREVEN, Bereshit 5 Gen.3:24) KAIN LEEFDE TEN OOSTEN IN NOD (te bewegen) (Bereshit (Gen.4:16) ABRAM SLOEG ZIJN TENTEN HIER OP ( Bereshit (Gen.12:8) LOT REISDE OOSTWAARTS RICHTING SODOM (Bereshit (Gen.13:11) CHERUBIM WAREN DAAR ( Bereshit(Gen. 3:24)

37 STAMMEN AAN DE OOSTKANT GAAN EERST (Numeri 10:5)
JUDAH LEGERDE TEN OOSTEN VAN DE TABERNAKEL(Numeri 2:3) MOSES EN AARON LEGERDEN TEN OOSTEN VAN DE TABERNAKEL(Numeri 3:38) DE TIEN STAMMEN VAN IRAEL WERDEN OOSTWAARTS ALS GEVANGENEN GENOMEN (2 Koningen 17:6) TWEE STAMMEN WERDEN OOSTWAART S IN GEVANGSCHAP GENOMEN (2 Koningen 25:21) DE OLIJFBERG WAS EEN PLAATS WAAR MENSEN YHVH AANBADEN (2 Samuel 15:30-32)

38 THE SHEKINAH ( GLORIE ) VAN YHVH TROK
ZICH OOSTWAARTS TERUG (Ezechiël 10:18-19 & 11:22-23) DE OLIJFBERG ZAL BIJ DE TWEEDE KOMST VAN DE MESSIAS SPLIJTEN (Zacharia 14:1-5) MESSIAS WERD GEKRUISIGD OP DE OLIJFBERG MESSIAS WERD BEGRAVEN IN DE OLIJFBERG MESSIAS STEEG OP DE OLIJFBERG TEN HEMEL OP

39 Psalm 51:7 Jes 52:15; Jer 33:8; Heb 10:22
Ezechiël vertelt ons over de profetie van heiliging bij de komst van de Messias Ezechiël 36:25 Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; Psalm 51:7 Jes 52:15; Jer 33:8; Heb 10:22 26 Een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven.

40 BIJBELSE AANDUIDINGEN DIE BEWIJZEN WAAR YEHSHUA STIERF
Heb 13:10 Wij hebben een altaar, waarvan zij, die de dienst voor de tabernakel verrichten, niet mogen eten. 11 Want van de dieren, waarvan het bloed als zondoffer door de hogepriester in het heiligdom werd gebracht, werd het lichaam buiten de legerplaats verbrand. 12 Daarom heeft ook Yehshua, ten einde zijn volk door zijn eigen bloed te heiligen, buiten de poort geleden. 13 Laten wij derhalve tot Hem uitgaan buiten de legerplaats en zijn smaad dragen. 14 Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

41 Buiten het Kamp = Olijfberg
Buiten de Poort = Oosten Poort die de Olijfberg overziet Vers 12 vertelt ons duidelijk dat Yehshua buiten het kamp was gebracht

42 Met dank aan Rico Cortes
De originele presentatie is te vinden op: Nederlandse vertaling S.Van Goethem


Download ppt "Vaars 3 tot 5 jaar oud - volledig rood"

Verwante presentaties


Ads door Google