De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aan de slag met de gezondheidsmatrix

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aan de slag met de gezondheidsmatrix"— Transcript van de presentatie:

1 Aan de slag met de gezondheidsmatrix
Deze PowerPoint kan gebruikt worden om kort toe te lichten hoe je aan de slag kan met de gezondheidsmatrix. Meer informatie vind je op de website Naam schoolondersteuner Datum, Plaats

2 Wat? De gezondheidsmatrix is een instrument om:
de beginsituatie in kaart te brengen en meteen ook te toetsen of deze situatie strookt met een kwaliteitsvol voedings- en bewegingsbeleid (piste 1). een overzicht te maken van acties die (naast hetgeen de school al doet) noodzakelijk zijn voor een kwaliteitsvolle werking rond voeding en beweging (piste2).

3 Een kwaliteitsvol beleid?
Als er binnen de school een afgewogen mix is van verschillende strategieën en verschillende werkingsniveaus.

4 De werkingsniveaus

5 Niveau 1: individuele leerlingen
Leerlingen met beperkingen vb. leerling met diabetes, leerling met fysieke handicap Risicoleerlingen vb. leerling met een te laag BMI, leerling die sedentair gedrag stelt Specifieke doelgroepen vb. kansengroepen (mensen met een lage SES, etnische minderheden)  Vaak individuele benadering en begeleiding nodig

6 Niveau 2: klas Voornamelijk voedings- en bewegingseducatie vb. kennisoverdracht via de actieve voedingsdriehoek Klasafspraken tussen leraar en leerlingen vb. toelating om water te drinken tijdens de les

7 Niveau 3: school Organisatie van educatie doorheen de leerjaren
Opzetten van schoolactiviteiten Werken aan sociale normen Gezondheidsbevorderend schoolklimaat Installeren van een schoolvisie Uitbouw van een gezonde omgeving  Gezondheidsbeleid is er ook voor de leerkrachten! (= personeelsbeleid)

8 Niveau 4: omgeving Samenwerking met schoolnabije en externe partners
Communicatie met ouders Deelname aan gezondheidsacties in de lokale gemeenschap (vb. brede school)

9 De strategieën Om de strategieën te duiden worden telkens voorbeelden gegeven op elk van de werkingsniveaus.

10 Strategie1: educatie Begeleidingsgesprek met een individuele leerling of subgroep van leerlingen. Leerinhouden rond voeding en beweging: kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes vb. via actieve voedingsdriehoek, gezondheidstests, … Deskundigheidsbevordering van het schoolteam vb. voedings- en bewegingsbeleid komt aan bod op pedagogische studiedag Informeren van ouders vb. info-avond gezonde voeding, nieuwsbrief, …

11 Strategie 2: structurele maatregelen
Tijdens bewegingstussendoortje wordt een alternatieve oefening voorzien voor leerling met een fysieke handicap. Bewegingstussendoortje Evenwichtig aanbod van dranken en tussendoortjes op school. Tijdens het oudercontact wordt gratis water aangeboden.  Bevorderen van de gezonde keuze

12 Strategie 3: afspraken Leerling met diabetes krijgt toestemming om blikje cola te drinken tijdens de les bij een te laag suikergehalte. Bij een verplaatsing met de fiets in klasverband, draagt iedereen een fluo-hesje. Leerlingen mogen water drinken tijdens de les. Ondersteuning bij het voedings- en bewegingsbeleid wordt opgenomen in de afsprakennota met het CLB.

13 Strategie 4: Zorg en begeleiding
Vroegdetectie vb. signaalfunctie van leraren in functie van eetstoornissen Organisatie en invulling van begeleidingstraject vb. begeleiding van leerling met eetstoornis Betrokkenheid van ouders bij begeleidingsproces van leerling.

14 Aan de slag… Piste 1: inventarisatie + toetsen kwaliteitsvol beleid
Werkgroep brengt in kaart wat er reeds gebeurt op school en probeert dit een plaats te geven in de matrix. Bij vermoeden van onvolledigheid: bevraging schoolteam

15 Aan de slag… Piste 2: losse acties  kwaliteitsvol beleid
Brainstorm in werkgroep Plaats geven in de matrix Optie: Bevraging van de vakwerkgroepen Hoe kunnen ze vanuit hun vak bijdragen aan het voedings- en bewegingsbeleid?

16 Aandachtspunten Ga aan de slag met mogelijke hiaten.
Niet eindeloos discussiëren over in welk vakje een bepaald initiatief thuishoort. Bij bevraging schoolteam: altijd resultaten terugkoppelen.

17

18 SUCCES!


Download ppt "Aan de slag met de gezondheidsmatrix"

Verwante presentaties


Ads door Google