De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Afvalverwerking in labo’s natuurwetenschappen Marc Verhaeghe Preventieadviseur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Afvalverwerking in labo’s natuurwetenschappen Marc Verhaeghe Preventieadviseur."— Transcript van de presentatie:

1 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Afvalverwerking in labo’s natuurwetenschappen Marc Verhaeghe Preventieadviseur T.I. Sint-Carolus, Sint-Niklaas Coördinerend preventieadviseur SG Sint-Nicolaas

2 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Afval in de lessen natuurwetenschappen chemisch afval radioactief afval dierlijk afval

3 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval Wetgeving Informatiebronnen Afvalverwijdering Tips

4 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval VLAREM II, afdeling 4.2.3 Emissienormen voor lozing in riolering pH tussen 6 en 9,5 t < 45 °C zvevende stoffen < 1 g/l extraheerbaar met petroleumether < 0,5 g/l lozing van gevaarlijke stoffen maximaal voorkomen emissiegrenswaarden voor laboratoria emissiegrenswaarden vastgelegd in milieuvergunning

5 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Lijst van gevaarlijke stoffen waarvan de lozing zoveel mogelijk moet voorkomen worden (bijlage 2C van VLAREM I) Organische halogeenverbindingen en stoffen waaruit in water dergelijke verbindingen kunnen ontstaan Organische fosforverbindingen Organische tinverbindingen Stoffen waarvan is aangetoond dat zij in of via het water een kankerverwekkende werking hebben Kwik en kwikverbindingen Cadmium en cadmiumverbindingen Persistente minerale oliën en uit aardolie bereide persistente koolwaterstoffen Persistente kunststoffen die in water kunnen drijven, zweven of die enig gebruik van het water kunnen hinderen.

6 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Lijst van gevaarlijke stoffen waarvan de lozing zoveel mogelijk moet voorkomen worden (bijlage 2C van VLAREM I) Zink Koper Nikkel Chroom Lood Selenium Arsenicum Antimoon Molybdeen Titaan Tin Barium Beryllium Boor Uranium Vanadium Kobalt Thallium Tellurium Zilver en verbindingen van deze stoffen

7 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Lijst van gevaarlijke stoffen waarvan de lozing zoveel mogelijk moet voorkomen worden (bijlage 2C van VLAREM I) Biociden en derivaten daarvan. Stoffen met een schadelijke werking op de smaak en/of geur van producten uit het water bestemd voor de mens, alsmede verbindingen waaruit dergelijke stoffen in het water kunnen ontstaan. Organische siliciumverbindingen die toxisch of persistent zijn en stoffen waaruit dergelijke verbindingen in het water kunnen ontstaan, met uitzondering van die welke biologisch onschadelijk zijn of die in water snel worden omgezet in onschadelijke stoffen. Anorganische fosforverbindingen en elementair fosfor. Niet-persistente minerale oliën en uit aardolie bereide niet- persistente koolwaterstoffen. Cyaniden, fluoriden. Stoffen die ongunstig inwerken op de zuurstofbalans, met name ammoniak, nitrieten.

8 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval VLAREM II, afdeling 4.2.3 Emissienormen voor lozing in riolering pH tussen 6 en 9,5 t < 45 °C zvevende stoffen < 1 g/l extraheerbaar met petroleumether < 0,5 g/l lozing van gevaarlijke stoffen maximaal voorkomen emissiegrenswaarden voor laboratoria emissiegrenswaarden vastgelegd in milieuvergunning

9 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen emissiegrenswaarden voor laboratoria (lozing in riolering) (bijlage 5.3.2 van VLAREM II) ondergrens pH6.0Sörensen bovengrens pH9.5Sörensen temperatuur45,0°Celsius afmeting zwevende stoffen10,0mm zwevende stoffen1000,0mg/l detergent15,0mg/l petroleum ether extr. stoffen500,0mg/l vlampunt> 50,0° Celsius geurhinderafwezig Kjeldahl stikstofv.g.t.gmg N/l totaal cadmium0,050Cd/l kwik en verbindingen0,010mg Hg/l totaal arseen0,010mg As/l

10 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval VLAREM II, afdeling 4.2.3 Emissienormen voor lozing in riolering pH tussen 6 en 9,5 t < 45 °C zvevende stoffen < 1 g/l extraheerbaar met petroleumether < 0,5 g/l lozing van gevaarlijke stoffen maximaal voorkomen emissiegrenswaarden voor laboratoria emissiegrenswaarden vastgelegd in milieuvergunning

11 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Informatiebronnen –Etiketgegevens R50 tot R59 en eventueel gevarensymbool N –WGK-code (D) WGK 3 : zeer watervervuilend WGK 2 : watervervuilend WGK 1 : licht watervervuilend (WGK 0 of nwg) : niet ingedeeld als watervervuilend –Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Chemisch afval

12 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Info op het veiligheidsetiket

13 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Informatiebronnen –Etiketgegevens R50 tot R59 en eventueel gevarensymbool N –WGK-code (D) WGK 3 : zeer watervervuilend WGK 2 : watervervuilend WGK 1 : licht watervervuilend (WGK 0 of nwg) : niet ingedeeld als watervervuilend –Veiligheidsinformatieblad (MSDS) Chemisch afval

14 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval Afvalverwijdering –WGK 0 en kleine hoeveelheden WGK 1 verwijderen via gootsteen of restafval Let op: sommige van deze stoffen zijn onmengbaar met water en kunnen daarom niet verwijderd worden via de gootsteen –Zuren en basen uit deze watergevarenklassen vooraf neutraliseren tot pH 6 - 9,5

15 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval WGK 0WGK 1 Actieve kool Aluminiumoxide Bariumcarbonaat Bariumsulfaat Calciumcarbonaat Lactose Stearinezuur Tin(IV)oxide Zetmeel Zwavel IJzer(II)oxide 1-Hexadecanol IJzer (poeder) … Ammoniumchloride Aceton Bariumchloride Calciumchloride Ethanol Chroom(III)chloride Ftaalzuur Natriumsulfaat Kaliumchloride Propaanzuur Glycerol IJzer(III)chloride Boorzuur …

16 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval Afvalverwijdering –WGK 0 en kleine hoeveelheden WGK 1 verwijderen via gootsteen of restafval Let op: sommige van deze stoffen zijn onmengbaar met water en kunnen daarom niet verwijderd worden via de gootsteen –Zuren en basen uit deze watergevarenklassen vooraf neutraliseren tot pH 6 - 9,5

17 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval Afvalverwijdering –Afval met milieugevaarlijke stoffen laten ophalen door erkende afvalophaler (lijst: http://www.ovam.be/O001P007_LijstenWebService_myjahiasite/ ) http://www.ovam.be/O001P007_LijstenWebService_myjahiasite/ –Sommige gemeenten aanvaarden chemisch afval uit schoollabo’s als KGA Problemen: vervoer attest voor afvalophaling

18 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval Opslag chemisch afval –Hoeveelheden > 3 l in onbreekbare recipiënten (PE, PP) –Grote hoeveelheden niet in leslokaal –Lekbak voorzien –Veiligheidsetiket –Vanaf 50 l licht ontvlambare stoffen gelden strenge brandveiligheidsvoorschriften

19 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Chemisch afval Tips om afval te reduceren –zoeken naar alternatieven met minder milieugevaarlijke stoffen –experimenten uitvoeren met kleine hoeveelheden –zelf vernietigen van afvalstoffen –volume/gewicht van afval reduceren

20 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Radioactief afval KB van 20/7/2001 vanaf Klasse III: Controle door erkend controleorganisme (vb: Controlatom) Aangifte bij Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Afvalverwijdering door NIRAS

21 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Radioactief afval Klasse IV (geen aangifteplicht) hoeveelheden radioisotopen onder vrijstellingsdrempel (vb: Th-232: 1 kBq, Ra-226 en U-238: 10 kBq) goedgekeurde toestellen met ingekapselde bronnen (vb: rookdetectoren) Klasse III beperkte hoeveelheden radioisotopen boven vrijstellingsdrempel

22 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Radioactief afval KB van 20/7/2001 vanaf Klasse III: Controle door erkend controleorganisme (vb: Controlatom) Aangifte bij Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Afvalverwijdering door NIRAS

23 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Dierlijk afval Vlaams Besluit Dierlijke afvalstoffen (24/5/1995) –dissectieafval = hoog-risicomateriaal (HRM) –voor gebruik van dode dieren of delen ervan als studie- of dissectiemateriaal heeft de school een toelating van OVAM nodig (VVKSO heeft voor al haar scholen deze erkenning bekomen) –vervoer van het materiaal van producent (slachthuis, slager) naar school moet gebeuren in lekvrije en afgedekte recipiënten; recipiënten en vervoermiddelen moeten schoon worden gehouden; de recipiënten moeten voorzien worden van een etiket met daarop vermeld de herkomst, de naam en aard van het dierlijk materiaal en de vermelding ‘niet voor menselijke consumptie’.

24 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Dierlijk afval Vlaams Besluit Dierlijke afvalstoffen (24/5/1995) –de school moet een register bijhouden met: de datum van ophaling het dierlijk afval; de naam van de producent (slachthuis, slager); hoeveelheid afgehaald materiaal en diersoort; de naam van de vervoerder; –het afval moet na bewerking opgehaald worden door een erkend ophaler of vervoerder van HRM (melding binnen de 24u; ophaling binnen de 2 dagen na melding) (sommige gemeenten organiseren ophaling van HRM via containerpark) –dierlijk afval moet in afwachting van ophaling afgedekt en lekvrij opgeslagen worden

25 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Infobronnen en nuttige adressen http://www.emis.vito.be/navigator (Vlaamse Navigator Milieuwetgeving)http://www.emis.vito.be/navigator www.ovam.be http://www.ovam.be/O001P007_LijstenWebService_myjahiasit e/ (lijst van erkende afvalophalers)http://www.ovam.be/O001P007_LijstenWebService_myjahiasit e/ http://www.milieueducatie.be/vlarempel/ (‘Vlarempel! Ik snap het’ – brochure)http://www.milieueducatie.be/vlarempel/ http://userpage.chemie.fu-berlin.de/~tlehmann/sicindex.html www.gevaarlijkestoffen.be

26 Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Infobronnen en nuttige adressen Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) Ravensteinstraat 36 1000 Brussel tel: 02 289 21 11 info@fanc.fgov.be http://www.fanc.fgov.be info@fanc.fgov.behttp://www.fanc.fgov.be Nationale instelling voor radioactief afval en verrijkte splijtstoffen (NIRAS) Kunstlaan 14 1210 Brussel tel: 02 212 10 11 http://www.nirond.be/ http://www.nirond.be/ http://www.fanc.fgov.be/nl/liens.htm (lijst erkende nucleaire controleorganismen)http://www.fanc.fgov.be/nl/liens.htm http://www.onderwijsinspectie.be/SO/indexso.htm (onderwijsinspectie met o.m. informatie over radioactieve bronnen op school)http://www.onderwijsinspectie.be/SO/indexso.htm


Download ppt "Heverlee, 29 augustus 2006Afvalverwerking in de lessen natuurwetenschappen Afvalverwerking in labo’s natuurwetenschappen Marc Verhaeghe Preventieadviseur."

Verwante presentaties


Ads door Google