De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een bundeling van krachten Kris Peeters, Minister economie & buitenlands beleid Ingrid Lieten, Minister innovatie & wetenschappelijk onderzoek Jo Vandeurzen,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een bundeling van krachten Kris Peeters, Minister economie & buitenlands beleid Ingrid Lieten, Minister innovatie & wetenschappelijk onderzoek Jo Vandeurzen,"— Transcript van de presentatie:

1

2 Een bundeling van krachten Kris Peeters, Minister economie & buitenlands beleid Ingrid Lieten, Minister innovatie & wetenschappelijk onderzoek Jo Vandeurzen, Minister welzijn, volks- gezondheid en gezin Philippe Muyters, Minister werk

3 Opdrachtverklaring Op een aantoonbare wijze en door innovatie het aanbod van kwaliteitsvolle zorg verbeteren en verantwoord ondernemerschap in de zorgeconomie stimuleren

4 Uitdagingen Bron: Werk maken van werk

5 Zorg in evolutie

6 Mogelijke oplossingen inclusie bevorderende technologie assistieve technologie monitoring applicaties zorg-ict voeding

7 Werkwijze Samenbrengen kennisinstellingen, industrie & zorgactoren Streven naar kruisbestuiving Context structurele uitwisseling: zorgvernieuwingsplatform Gebruik bestaand instrumentarium met nieuwe beleidsmaatregelen in een consistente benadering over de gehele innovatiecyclus

8 Impulsloket Flanders’ Care Verschillende agentschappen niet altijd even bekend zijn bij het publiek Hele kluwen aan subsidies binnen Vlaamse Overheid Impulsloket als aanspreekpunt en wegwijzer Bedoeling om bestaande instrumenten optimaal in te zetten voor zorgsector IWT PMV Z&G FIT

9 NaamWat? Flanders’ Care InvestPortefeuille risicokapitaal bij PMV Flanders’ Care LabelAandacht vestigen op ‘zinvolle’ initiatieven (nog niet operationeel) DemonstratieprojectSubsidiëring van projecten die ontwikkelde prototypes aan de realiteit toetsen Instrumenten Impulsloket Flanders’ Care

10 DEMONSTRATIEPROJECTEN CALL 2 & CALL 3

11 CALL 2 Demonstratieproject: call 2 Klassiek demonstratieproject Samenwerkingsverband tussen een onderneming & een zorgactor (eventueel ook een kennisinstelling) Toename kwaliteit van de zorg voor gebruiker en mogelijkheid tot valorisatie Budget 1,000,000 € Max. toegekend bedrag per project 200,000€ Sluiting call 2 op 12 maart 2012 om 12u

12 CALL 3 Demonstratieproject: call 3 Zorginnovatief demonstratieproject Zorgactor (eventueel ook een onderneming en/of kennisinstelling) SOCIAAL ONDERNEMERSCHAPSPOTENTIEEL Budget 5,00,000 € Max. toegekend bedrag per project 100,000€ Sluiting call 2 op 12 maart 2012 om 12u

13 IMPLEMENTATIE DEMONSTRATIE RESEARCH & DEVELOPMENT INTERNATIONALE VALORIZATIE Wat is een demonstratieproject?

14 REALITEITSTOETS VAN ONTWIKKELDE PROTOTYPES MARKT UITROL COMMERCIALISATIE ONTWIKKELING VISIE VAN DE GEBRUIKER KLINISCHE DATA Wat is een demonstratieproject?

15 SAMENWERKINGS OVEREENKOMST ! ZORGNOOD = VRAAG EFFECTMETING  MEERWAARDE VAN INNOVATIE ZORGACTOR + BENCHMARK  BESTAANDE  DUURZAAMHEID  INTERNATIONALISERING COMMERCIALISATIE KENNISBESCHERMING ZORGACTORONDERNEMING Wat is een demonstratieproject?

16 Call 2: klassiek demonstratieproject STELLEN EEN SCHRIFTELIJKE SAMENWERKINGS OVEREENKOMST OP ERKEND & ACTIEF IN THUISMILIEU OF PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG + KBO EXPLOITATIEZETEL IN VLAANDEREN GEEN VEREISTE PARTNER ONTVANGT MAXIMAAL 20% VAN DE PROJECTBEGROTING !

17 Call 3: zorginnovatief demonstratieproject ERKEND & ACTIEF IN THUISMILIEU OF PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG DEELNAME ONDERNEMER OF KENNISINSTELLING IS GEEN VEREISTE, MAAR EEN MOGELIJKHEID ERKEND & ACTIEF IN THUISMILIEU OF PREVENTIEVE GEZONDHEIDSZORG VOORAF DRAAGKRACHT ORGANISATIE NAGAAN MET IMPULSLOKET EN RELEVANTE OVERHEID INDIEN EEN ANDERE PARTNER SUBSIDIES ONTVANGT, IS AFSLUITEN SAMENWERKINGOVEREEN- KOMST VERPLICHT

18 Thema’s call 2 & 3  Preventie, met prioriteit aan de 6 gezondheidsdoelstellingen -voeding en beweging - tabak, alcohol en drugs - borstkankeropsporing - zelfmoordpreventie (niet inbegrepen de klinische testing van medicijnen) - terugdringen van ongevallen in de privésfeer - infectieziekten en vaccinatie (niet inbegrepen de klinische testing van antibiotica en vaccinaties)  Zelfredzaamheid, revalidatie, zo lang mogelijk thuis blijven wonen  Isolement doorbrekend en/of mantelzorg ondersteunend  Gegevensdeling m.b.v. ICT FINALITEIT IN DE THUISOMGEVING !

19 Prioritaire doelgroepen Personen met dementie Ouderen Personen met een beperking

20 Beoordeling: zorgspoor criteria kwaliteitsvolle zorg CRITERIA VAN KWALITEITSVOLLE ZORG EFFECTIVITEIT PATIËNTGESTUURD TIJDIGHEID EFFICIËNTIE TOEGANKELIJKHEID VEILIGHEID CREATIE VAN MAATSCHAPPELIJK GEDRAGEN MEERWAARDE INPASBAAR IN ZORGTRAJECTEN

21 Call 2 & 3: criteria kwaliteitsvolle zorg  Effectiviteit: zorgt de interventie voor betere resultaten dan alternatief inclusief alternatief van niets doen?  Efficiëntie: vermijden van verspilling van uitrusting, benodigdheden, ideeën en energie  Patiëntgestuurdheid: respectvol inspelen op de voorkeuren, behoeften en waarden van de individuele patiënt/gebruiker. Deze dient betrokken te worden bij alle klinische beslissingen  Tijdigheid: verminderen/vermijden van wachttijden en soms schadelijke vertraging SCORE TOEGEKEND VOOR ELK CRITERIUM

22 Call 2 & 3: criteria kwaliteitsvolle zorg  Toegankelijkheid: de kwaliteit van zorg varieert niet naar gelang persoonlijke kenmerken zoals geslacht, etniciteit, geografische locatie en sociaaleconomische status  Veiligheid: -het risico op fouten dient te worden verminderd en de veiligheid van de patiënt/de gebruiker moet gewaarborgd zijn. -meer aandacht voor systemen die helpen bij het voorkomen en het inperken van fouten SCORE TOEGEKEND VOOR ELK CRITERIUM

23  Bijdrage tot nieuwe producten, diensten en vermarkting  Real life testomgeving + uitwerking commercieel plan (markt, doelgroep, kostprijs, toegevoegde waarde, ….)  Kennis van de toekomstige markt  Andere initiatieven op internationaal vlak  Innovatief: in vergelijking tov. alternatieven  voortraject  Bescherming  Inhoudelijke en methodologische opbouw van het project Call 2: beoordeling: economisch spoor

24  Bijdrage tot nieuwe producten, diensten en vermarkting  Real life testomgeving + uitwerking commercieel plan (markt, doelgroep, kostprijs, toegevoegde waarde, ….)  Kennis van de toekomstige markt  Andere initiatieven op internationaal vlak  Sociaal ondernemerschapspotentieel  Innovatief: in vergelijking tov. alternatieven  voortraject  Bescherming  Inhoudelijke en methodologische opbouw van het project Call 3: beoordeling: economisch spoor

25 Call 2: klassiek demonstratrieproject subsidie 1.000.000€ 200.000€ ENKEL PERSONEELSKOSTEN SUBSIDIABEL, GEEN OVERHEAD- OF WERKINGSKOSTEN  SAMENWERKING TUSSEN EEN ZORGACTOR, EEN ONDERNEMER EN EVENTUEEL EEN KENNISINSTELLING  SUBSIDIE BEDRAAGT 80% VAN DE AANVAARDE PROJECTKOSTEN  EFFECTIEVE LOONKOST KAN TOT 100% WORDEN BETOELAAGD  MINIMAAL 20% EIGEN INBRENG IN NATURA OF CASH, MET MINIMUM 10% AAN CASH  VLAAMSE KENNISINSTELLINGEN KOMEN IN AANMERKING ALS ZE WEZENLIJK BIJDRAGEN AAN DE FINALISATIE VAN HET PROJECT. MAXIMAAL 20% VAN DE PROJECTBEGROTING MAG DOOR HEN INGENOMEN WORDEN

26 Call 3: zorginnovatief demonstratieproject subsidie  SUBSIDIE BEDRAAGT 80% VAN DE AANVAARDE PROJECTKOSTEN  EFFECTIEVE LOONKOST KAN TOT 100% WORDEN BETOELAAGD  MINIMAAL 20% EIGEN INBRENG IN NATURA OF CASH, MET MINIMUM 10% AAN CASH 500,000€ 100,000€ ENKEL PERSONEELSKOSTEN SUBSIDIABEL, GEEN OVERHEAD- OF WERKINGSKOSTEN

27 Uitbetaling van de subsidie UITBETALING IN 3 SCHIJVEN: 1.30 % ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun  demonstratieproject is opgestart 2.30 % ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun  demonstratieproject is voor 50 % uitgevoerd 3.40 % ten vroegste 30 dagen na de beslissing tot toekenning van de steun  demonstratieproject is afgerond SCHULDVORDERING VERSLAGGEVING

28 Procedure 1.Aanvraagformulier invullen met hulp van de handleiding 2.Opstellen projectbegroting aan de hand van de controlerichtlijnen 3.Samenwerkingsovereenkomst laten handtekenen door de betrokken partijen 4.Deze documenten indienen bij Impulsloket Flanders’ Care ten laatste op maandag 12 maart 2012 om 12u 5.Controle op ontvankelijkheid 6.Screening assessment cel (AO, FIT, IWT, PMV, Z&G, WVG,…) 7.Conclusies voorleggen aan Interministerieel Comité DOCUMENTEN TE VINDEN OP WWW.FLANDERSCARE.BE

29 Contact IMPULSLOKET FLANDERS’ CARE Agentschap Ondernemen Koloniënstraat 56 – 6 de verdieping 1000 Brussel 0800 97 200 www.flanderscare.be flanderscare@vlaanderen.be


Download ppt "Een bundeling van krachten Kris Peeters, Minister economie & buitenlands beleid Ingrid Lieten, Minister innovatie & wetenschappelijk onderzoek Jo Vandeurzen,"

Verwante presentaties


Ads door Google