De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de Da Vinci Code? Maria Magdalena is in Leonardo Da Vinci’s schilderij Het laatste Avondmaal. V-vorm is het symbool voor de Heilige Graal (= symbool.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de Da Vinci Code? Maria Magdalena is in Leonardo Da Vinci’s schilderij Het laatste Avondmaal. V-vorm is het symbool voor de Heilige Graal (= symbool."— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de Da Vinci Code? Maria Magdalena is in Leonardo Da Vinci’s schilderij Het laatste Avondmaal. V-vorm is het symbool voor de Heilige Graal (= symbool van vrouwelijke godin, belichaamd door Maria van Magdala). De M zou dan staan voor het mannelijke antwoord: Johannes werd altijd wat vrouwelijk afgebeeld en bij Da Vinci nog sterker; de V gaat om ruimtewerking = geen code

2 De Da Vinci Code Een geheim genootschap (Priorij van Sion)
900 jaar geleden opgericht Het geheim: - Maria van Magdala was de vrouw van Jezus - Zij was door Jezus gekozen om zijn kerk te leiden Maria vluchtte met dochter Sarah naar Frankrijk - Afstammelingen van Christus leefden in het geheim, beschermd door de Priorij - De priorij deed aan verering van Maria M. als godin en ‘heilige graal’, en als goddelijke moeder, net als de vroege christenen. (P244) - De masculine machtskerk heeft deze traditie de kop in gedrukt.

3 Déjà vu?

4 Centrale these ontleend aan
Holy Blood, Holy Grail. Het verschil: Het boek Holy Blood, Holy Grail verkocht kopieën, De Da Vinci Code bijna 40 miljoen in meer dan 50 talen ! De priorij bestaat pas korte tijd. Fascistische invloed is aanwijsbaar (hypernationalisme, door mythen gevoed). Vele beweringen zijn ontsproten aan de fantast Pierre Plantard (grootmeester van de priorij van Sion , zegt hij). De zgn. perkamenten waaruit blijkt dat Da Vinci, Newton, Victor Hugo e.a. lid waren van de priorij, zijn nep !

5 Waarom bezorgd zijn over een roman?
De theorieën over de Bijbel, Jezus en de vroege kerk worden in de mond van de twee meest onderlegde karakters gelegd. “De Nag Hammadi geschriften vertellen een alternatieve geschiedenis uit de tijd van Jezus en Maria van Magdala.” (Dan Brown) ‘Prof.’ Teabing noemt deze teksten “de vroegste christelijke records” en de “ongewijzigde evangeliën” . “Ik begon als een scepticus Ik werd een gelovige.” (Dan Brown) 1. deze zijn Leigh Teabing, een British royal historian en Robert Langdon, een Harvard professor van Religious Symbology. Dit gives readers het impression dat het theories espoused by Teabing en Langdon zijn true. 2. Dit quote comes van het ABC special: “Jezus, Maria, en Da Vinci.” Dan Brown zegt he began his research on De Da Vinci Code as een skeptic over het ideas presented in het roman. maar, he zegt, his research made een believer out van him.

6 Claims in de Da Vinci Code I:
Jezus is door keizer Constantijn om politieke redenen vergoddelijkt op het Concilie van Nicea (325) Met een krappe meerderheid is het besluit aangenomen. Antwoord: (a) de goddelijkheid van Jezus stond niet ter discussie tijdens Nicea, wel de aard ervan. De vraag was of Jezus een lagere soort god was, c.q. een hoogste engel (vgl. Jehovahs Getuigen) of dat Hij God was. (b) bijna niemand twijfelde in de eerste jaren na Jezus’ opstanding aan de goddelijkheid van Jezus, dat blijkt uit het NT (evangeliën zowel als apostolische brieven), maar ook uit vele geschriften van kerkvaders uit de 2e en 3e eeuw (ruim voor Nicea).

7 Claims in de Da Vinci Code II:
De 4 evangeliën uit het NT zouden het accent leggen op de goddelijkheid van Jezus. De 4 evangeliën zijn een keuze uit meer dan 80 evangeliën die circuleerden in de vroege kerk. Antwoord: (a) juist de gnostische evangeliën leggen niet de nadruk op de menselijkheid, maar op de goddelijkheid van Jezus, maar niet in de zin van incarnatie/‘vleeswording’’ (God die mens werd). In de gnostische evangeliën is Jezus een heel zweverig figuur. In de NT-ische evangeliën echter blijkt duidelijk dat Jezus mens en God was. (b) Tientallen jaren na de 4 NT-ische evangeliën zijn er door ‘New Age’-achtige leraren nog een paar ‘evangeliën’ geschreven, waarvan er 5 zijn er gevonden, geen 80 !

8 Wat zijn de Nag Hammadi documenten ?
Bij toeval ontdekt in 1945 bij het Egyptische dorp Nag Hammadi 13 in het leer gebonden delen met daarin 52 geschriften 1. Dit is in upper Egypt. 2. Dr. Bart Ehrman, een New Testament scholar at het University van North Carolina at Chapel Hill, vertelt how het bedouin zijn initially reluctant to smash het sealed jar open because they feared dat een evil genie might be inside. However, na thinking het matter over, they decided dat there might also be gold inside! So het smashed het jar open en found… 3. Dr. Ehrman vertelt deze story in een lecture series produced by De Teaching Company, Lost Christianities: Christelijke Scriptures en het Battles over Authentication, (Chantilly, Virginia: Parts 1 en 2, 2002).

9 Wat zijn de Nag Hammadi Documenten ?
De boeken zijn verkocht aan het Museum van Oudheden in Cairo. Among het fifty-two tractates found in het Nag Hammadi library zijn mystical reflections on het origin van het gods, het origin van het world, en het origin van het human race. maar there zijn many books met titles similar to those in het New Testament.

10 Wat zijn de Nag Hammadi Documenten?
De boeken bevatten Evangeliën (bijv. van Thomas en Filippus) Handelingen (bijv. Petrus en de Twaalf Apostelen), Brieven (bijv. Petrus aan Filippus) Apocalypsen (bijv. van Paulus en Petrus). Waarom zijn deze boeken niet in de Bijbel? Dit naturally raises questions over het nature van het New Testament canon. Wat is het “canon”? En what sort van criteria did het early kerk fathers apply as helpful aids in recognizing those writings die zijn truly inspired by God?

11 Criteria van Canoniciteit
“De canon is de lijst van die geschriften die door de kerk als documenten van goddelijke openbaring worden erkend.” F.F. Bruce vier criteria: Oud Apostolisch = geschreven door een apostel Orthodox = in lijn met de overlevering Geaccepteerd = in gebruik bij en beproefd door de christelijke gemeente 1. Wat is het “canon”? F.F. Bruce zegt deze: “De canon…” 2. Wat sort van criteria did het early kerk fathers use to help them determine whether or not een particular writing was truly inspired by God? A. Ancient = De boek had to be geschreven near het time van Jezus en Zijn original followers. Dit tends to exclude any writings dated na het first century A.D. B. Apostolic = De boek had to be geschreven by een apostle or een companion van een apostle. Consider our vier evangeliën. C. Orthodox = De boek had to be consistent met het teachings already accepted as having come van Jezus en Zijn original followers. D. Accepted = De boek had to be widely recognized en accepted by een large proportion van het orthodox Christelijke kerk. * I take deze criteria van Bart D. Ehrman, Lost Christianities: Christelijke Scriptures en het Battles Over Authentication (Chantilly, Virginia: De Teaching Company: Course Guidebook, part 2, 2002), 37.

12 Wanneer zijn de Nag Hammadi teksten geschreven?
Teabing beweert dat de Nag Hammadi teksten “de vroegste Christelijke records” zijn (P245). maar elk boek in het NT is ouder! alle boeken in het NT zijn geschreven in de eerste eeuw A.D. de Nag Hammadi teksten zijn geschreven in de tweede en derde eeuw A.D.

13 Wie schreef deze documenten?
De Gnostici Gnosis (grieks) = kennis hoofdleer: redding komt door geheime, esoterische kennis. Evangelie van Philippus: “Wie gnosis verkrijgt, wordt niet langer een christen, maar een Christus”. Evangelie van Thomas: “Dit zijn de geheime woorden, die Jezus de Levende heeft gesproken…” De dialoog van de Verlosser: “Klop op jezelf als op een deur en loop op jezelf als op een rechte weg, want als je op de weg loopt is het onmogelijk dat je verdwaalt. (…) Open de deur voor jezelf opdat je leert kennen, wat is (…)” Wij zien bewijs voor deze hoofdleer in what is probably het meest bekende van de Nag Hammadi teksten, Het Evangelie van Thomas.

14 De gnostische “Evangeliën” van Filippus en Maria Magdalena
‘Prof’ Leigh Teabing zegt dat deze evangeliën het volgende leren: Maria was de vrouw van Jezus. De moeder van Zijn kind Zij zou de kerk leiden na Jezus’ dood Let’s now focus our attention on those gnostisch “evangeliën” specifically mentioned by Dan Brown in De Da Vinci Code. We’ll begin met De Evangelie van Maria [Magdalene].

15 Inhoud van het "Evangelie" van Maria
Petrus zei tegen Maria: "Zuster, we weten dat de Verlosser meer van jou gehouden heeft dan van de andere vrouwen. Zeg ons de woorden van de Verlosser zoals jij je die herinnert, die jij kent maar wij niet kennen en die we ook nog niet hebben gehoord." Maria antwoordde en zei: "Wat voor jullie verborgen is zal ik jullie bekendmaken" Zij beschijft dan een visioen over het afdalen van de ziel voorbij vier heersende machten tot zijn rust. 1. To help ons better understand het quotation van deze Evangelie in Brown’s roman, let me briefly set het stage met een few remarks over het context in die het quotation occurs. 2. Dit is part van gnostisch mythology en need not detain ons here.

16 Het "Evangelie" van Maria
Andreas verwerpt deze openbaring, niet gelovend dat deze van Christus kwam. Petrus nam het woord en sprak over dezelfde dingen. Hij vroeg hun over de Verlosser: "Zou hij werkelijk buiten ons om en niet openlijk met een vrouw gesproken hebben? Moeten wij ons soms omkeren en allemaal naar haar luisteren? Heeft hij aan haar de voorkeur gegeven boven ons?". 2. De words van Peter begin het quotation in Brown’s roman. 3. Although not quoted in Brown’s roman, immediately na Peter speaks we read het volgende in De Evangelie van Maria: “Then Maria wept en zei to Peter, ‘My brother Peter, what do jij think? Do jij think dat I thought deze up myself in my heart, or dat I am lying over het Savior?”

17 Het "Evangelie" van Maria Wat leert deze tekst NIET?
dat Maria Jezus’ vrouw was. dat Maria moeder was van Jezus’ kind. dat Maria de kerk zou moeten leiden. maar what does deze text NOT teach? It doesn’t teach any van het things affirmed by Teabing in het roman! Nowhere does deze Evangelie state: 1. dat Maria was Jezus’ vrouw… etc.

18 Het "Evangelie" van Maria: wat leert deze tekst ?
Maria ontving een speciale openbaring van Jezus die de mannelijke discipelen niet kregen. Jezus hield meer van Maria van Magdala dan van andere vrouwen en meer dan van zijn mannelijke discipelen Betekenis hiervan: mogelijk symbolisch. Petrus representant van de ‘orthodoxie’, Maria van het ‘gnosticisme’. Als dat zo is, dan claimen de gnostici (‘Maria’) een speciale openbaring, zelfs als de orthodoxen (‘Petrus’) dit niet aanvaarden. Wat does deze Evangelie mean? How should we understand it? How should it be interpreted? 1. In het first place, het is possibly symbolic. De use van figurative, or symbolic, language is common in gnostisch literature. Wanneer was deze text geschreven?

19 Het "Evangelie" van Maria
Opgesteld in de late 2e eeuw (honderd jaar na de NT-ische evangeliën). Historische betrouwbaarheid uitermate gering. Geeft Het Evangelie van Filippus dan aan dat Maria en Jezus getrouwd waren? 1. Contrary to what het roman implies, deze text could not hebt been geschreven by Maria Magdalene - or any van Jezus’ other original followers. They would hebt been long dead by het time deze Evangelie was geschreven. 2. Most likely het original author was not even interested in recording accurate geschiedenis. As I mentioned previously, het text should probably be read non-literally.

20 Het "Evangelie" van Filippus
“En de metgezellin van de Heiland is Maria Magdalena. Jezus hield meer van haar dan van alle andere discipelen en kuste haar vaak op de mond. De andere discipelen waren daar boos over en spraken hun afkeuring uit. Ze zeiden tegen hem: ‘Waarom houdt u meer van haar dan van ons?’” [236] Teabing: “Zoals elke Aramase geleerde je zal vertellen, betekent het woord metgezellin in die dagen, letterlijk echtgenoot.” Wat zijn we to make van deze? Dit passage provides het strongest textual bewijs voor het marriage van Jezus thesis. 1. Notice het very first sentence. In het roman, Teabing clinches his argument dat Maria en Jezus zijn married by stating… (see next slide).

21 Het "Evangelie" van Filippus
Antwoord: (1) Dit stuk is niet in Aramees geschreven maar Koptisch (& wellicht Grieks origineel) (2) vertaling van koinonos als ‘metgezellin’ is prima (3) als Maria Jezus’ vrouw was, waarom was men dan zo verbolgen (mag je als man je vrouw niet zoenen dan – oei!) (4) kussen op de mond kan beter geestelijk worden gezien, vgl. Bernard van Clairvaux. 1. Dit sounds like pretty strong bewijs. zijn Maria en Jezus actually married na all? 2. It’s important to point out dat deze Evangelie was oorspronkelijk geschreven in Grieks. Therefore, what het term “companion” may hebt meant in Aramaic is irrelevant. De Evangelie wasn’t geschreven in Aramaic; it was geschreven in Grieks.

22 Het "Evangelie" van Filippus
De vertaling van het manuscript klopt niet, omdat het is beschadigd. De gevonden tekst is: “And the companion of the [...] Mary Magdalene. [...] loved her more than all the disciples, and used to kiss her often on her mouth. The rest of the disciples [...]. They said to him "Why do you love her more than all of us?" The Savior answered and said to them,"Why do I not love you like her? When a blind man and one who sees are both together in darkness, they are no different from one another. When the light comes, then he who sees will see the light, and he who is blind will remain in darkness." 1. Thus, we need to ask over het meaning van het Grieks term, koinonos. 2. Dr. Darrell Bock points out dat deze term can mean...

23 Samenvatting Niet oud Niet apostolisch Niet orthodox Niet geaccepteerd
Wat kunnen we zeggen over de niet -canonieke gnostische evangeliën waarop Brown zich beroept ter ondersteuning van zijn theorieën? Niet oud Niet apostolisch Niet orthodox Niet geaccepteerd Geen steun voor Brown’s theorieen 2. deze evangeliën (unlike het vier canonical evangeliën) zijn not geschreven during het time van Jezus en Zijn vroegste followers (I.e. in het first century). Rather, zij zijn later, tweede en derde century productions. 3. deze evangeliën zijn geschreven neither by apostles, nor by companions van het apostles. All van deze people zijn dead by het time deze Documenten zijn geschreven. 4. deze evangeliën zijn not orthodox in their theology. They teach een different view van God, Christus, man, salvation, en what happens to een person na dood. deze evangeliën zijn not consistent met het original teachings van Jezus en Zijn vroegste followers. 5. Unlike het vier canonical evangeliën, deze evangeliën zijn never widely accepted or recognized as authentic en inspired by het early Christelijke kerk. 6. Finally, even het non-canonical evangeliën cited by Brown, when examined very carefully, zijn seen NOT to support his theories. Nowhere do deze evangeliën actually teach dat Jezus was married to Maria Magdalene. Nowhere do they teach dat he fathered een child by her. En nowhere do they teach dat Jezus intended Maria to lead het kerk na his dood. deze evangeliën simply don’t support Brown’s theories in het roman.

24 Claims in de Da Vinci code III
Langdon: “De christelijke symboliek draagt onmisken-baar sporen van heidense religies. Egyptische zonne-schijven werden de aureolen van christelijke heiligen. Afbeeldingen van Isis, die haar op wonderbaarlijke wijze verwekte zoon Horus de borst geeft, werden de blauw-druk voor onze hedendaagse beelden van de Heilige Maagd met het kindje Jezus. Bijna alle elementen van het katholieke ritueel : de mijter, het altaar, de doxologie en de communie - het ‘eten van God’ – zijn rechtstreeks afkomstig uit vroegere heidense religies.”

25 Claim III Het antwoord: het christendom heeft inderdaad dingen overgenomen, maar: bewust en met een gewijzigde inhoud. Het christelijke avondmaal (communie) bijv. had inhoudelijk gezien een unieke betekenis, een heel andere dan het heidense avondmaal. Dit geldt voor alle genoemde zaken: uiterlijke analogie, innerlijk een geheel nieuwe betekenis.

26 Claims in de Da Vinci code IV
Natuuraanbidding is een natuurlijke en wenselijke zaak. De vrouwelijke helft van alle dingen is het ‘heilige vrouwelijke’ of de ‘vrouwelijke godin’. Godin aanbidding is een oude [zelfs: de oudste!] en dus legitieme religieuze uiting. Machtige mannen in de vroege kerk logen tegen de wereld over Jezus, Maria van Magdala en godinnenverering. Constantijn en zijn opvolgers voerden een propaganda oorlog die het heilige vrouwelijke demoniseerde en de godin uit het christelijk geloof weghaalde.

27 op natuurverering. Onze verre voorouders stelden zich voor dat de
“Het pentragram is een voorchristelijk symbool dat betrekking heeft op natuurverering. Onze verre voorouders stelden zich voor dat de wereld uit twee helften bestond, de mannelijke en de vrouwelijke (…) Yin en yang). Als het mannelijke en vrouwelijke in evenwicht waren, was er harmonie in de wereld.” (P39-40). Antwoord: 5 kruisig pentagram met 1 punt omhoog [de zgn.‘Christusster’], is rozekruizers symbool en staat voor quinta essentia. Met 2 punten omhoog: in gebruik bij satanisten, die er hun Bafomet- kop in afbeelden. In beide standen vinden we de ster in de vrijmetselarij. De kabbalah kent de 5-puntige ster ook, alsmede de 6 puntige ster (Davidsster): omdat David en Salomo als grote kabbalisten werden afgeschilderd. De 6-puntige ster bestaat uit een combinatie van een goddelijke en een duivelse triade of driehoek.

28 “De vroegste vorm van godsdienst was gebaseerd op de goddelijke orde van de natuur. De godin Venus en de planeet Venus waren een en dezelfde. De godin had een plek aan de nachtelijke hemel en was onder vele namen bekend: Venus, de Oostelijke Ster, Ishtar, Astarte, allemaal invloedrijke vrouwelijke begrippen die sterk verband houden met moeder natuur en moeder aarde.” (p. 40) Antwoord: dat een vorm van godinnen-aanbidding de vroegste vorm van godsdienst was, is niet bewezen, maar is wel een geliefd axioma (zeg maar: dogma) in vele takken van New Age & Wicca.

29 De herdefiniering van de graal (nl
De herdefiniering van de graal (nl. geen beker, maar een vrouw – meer nog: een godin) wordt serieus genomen tot op het eind: “Als het gefluister van geesten in het donker weerklonken er vergeten woorden. De zoektocht naar de heilige graal is de zoektocht om voor het gebeente van Maria Magdalena te kunnen neerknielen. Een tocht om te kunnen bidden aan de voeten van de verstotene. In een plotselinge opwelling van eerbied liet Robert Langdon zich op zijn knieen zakken. Even dacht hij een vrouwenstem te horen… die vanuit de diepte van de aarde eeuwenoude wijsheden tegen hem fluisterde.” - P429

30 Vergoeilijking, zelfs indirect pleidooi voor rituele seks in de Da Vinci code
Het Hebreeuwse woord voor Gods aanwezigheid in de tempel van Salomo ‘Shekinah’, is vrouwelijk : dus bewijs dat de aanbidding van het goddelijke vrouwelijke ook bij Israel bekend en gepraktiseerd werd. Implicatie: ook rituele seks werd gepraktiseerd in het oude Israel, net als bij de heidense (godinnen) religies! Dit zou de aloude traditie zijn van het ‘hieros gamos’ = heilige huwelijk. YHWH – de joodse heilige naam voor God staat voor androgynie: nl. Het mannelijke Jah en het vrouwelijke Havah = Eva.

31 ANTWOORD: De taalkundige beweringen zijn onzin
Hedendaagse wiccans en New Agers claimen net als Dan Brown dat de oudste godsdienst ooit die van godinnenverering was. Dit is onjuist, godinnen werden niet ‘los’ c.q. als hoogste vereerd. Rituele seks komt vandaag voor in takken van hekserij en New Age. Ook in de tantra van het zwaar occulte tibetaans boeddhisme. Eveneens tot ver in de 20e eeuw - illegaal zelfs nog vandaag - in het hindoeisme, waar jonge meisjes werkten als tempelprostituee. Vroeger vond men het bij de Baälsdienst De Bijbel verbiedt het duidelijk: zie Deut 23:17 en 1 Kon. 14:24

32 Jeremia 44:16 ‘Wij schenken geen gehoor aan wat u in de de
Godinnenverering in de Bijbel Jeremia 44:16 ‘Wij schenken geen gehoor aan wat u in de de naam van de HEER tegen ons gezegd hebt. 17 Wij doen onze geloften gestand, wij blijven voor de koningin van de hemel wierook branden en wij blijven haar wijnoffers brengen. (…). 18 Maar sinds we ermee opgehouden zijn, hebben we gebrek aan alles en komen we om door het zwaard en de honger.’ 19 En de vrouwen zeiden: ‘Wij hebben voor de koningin van de hemel wierook gebrand, wij hebben haar wijnoffers gebracht en koeken met haar beeltenis gebakken, maar dat gebeurde natuurlijk met medeweten van onze mannen.’ 20 Jeremia zei tegen de Judeeërs, de mannen en vrouwen die hem dit antwoord gaven: (…) 22 De HEER kon jullie niet meer verdragen vanwege jullie kwalijke praktijken en gruwelijke daden. Daarom is jullie land de woestenij geworden die het nu is, een verschrikkelijke plaats waar niemand meer woont, waarvan de naam als een vloek wordt gebruikt. 1 Kon. 11:33, “Ik breng deze scheuring teweeg omdat ze mij verlaten hebben en Astarte zijn gaan vereren, de godin van de Sidoniërs, en Kemos, de god van Moab, en Milkom, de god van de Ammonieten. . ”

33 CONCLUSIE over de Da Vinci Code
Meeslepend geschreven FLAUWEKUL Het boek is een roman en beslist geen geschiedenisboek. Het bevat veel aangetoonde onjuistheden die onwetende lezers negatief kunnen beïnvloeden in hun mening over de betrouwbaarheid van de totstandkoming van bijbel, kerk en christendom. Bepaald zinvol om te lezen als je te maken hebt met niet-christenen met weinig kennis van zaken. Velen van hen zijn zeker beïnvloed geworden door de ‘spannende’ thesen van deze thriller.

34 “Bijbel of New Age” Jezus Christus is onze Heer en Verlosser !
© Interkerkelijke Werkgroep “Bijbel of New Age” met dank aan Probe Ministries, Richardson, TX onder bronvermelding mag in ongewijzigde vorm vrij gebruik worden gemaakt van deze presentatie


Download ppt "Wat is de Da Vinci Code? Maria Magdalena is in Leonardo Da Vinci’s schilderij Het laatste Avondmaal. V-vorm is het symbool voor de Heilige Graal (= symbool."

Verwante presentaties


Ads door Google