De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ARKimedes-Fonds nv.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ARKimedes-Fonds nv."— Transcript van de presentatie:

1 ARKimedes-Fonds nv

2 Agenda De ARKimedesregeling
Markante gebeurtenissen, de ARKIV’s, de ARK-investeringen Verslag RvB, jaarrekening, verslag commissaris Vraagstelling Stemming Varia

3

4 De ARKimedesregeling Doel: verhoging aanbod van risicokapitaal aan starters en kmo’s in Vlaanderen (450 mln. euro) Initiatief van de Vlaamse overheid en ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV) Pioniersfunctie: Financieringsmechanisme dat samenwerkt met doch niet de plaats inneemt van professionele risicokapitaalverschaffers Oproep tot het brede publiek om middelen bijeen te brengen voor investeringen in de economische toekomst van de eigen Vlaamse regio

5 De ARKimedesregeling

6

7 Markante gebeurtenissen: Oprichting eerste ARKimedesfonds
ARKimedes-Fonds nv werd opgericht op 8 juni 2005 met euro startkapitaal Publieke emissie in september 2005 Kapitaalverhoging tot euro 90% gewestwaarborg 35% belastingskrediet Uitgifte obligatielening van euro 100% gewestwaarborg

8 Markante gebeurtenissen: ARKimedes-Fonds nv
Het ARKimedes-Fonds is een dakfonds…

9 Markante gebeurtenissen: Twaalf operationele ARKIV’s
… als dakfonds wordt er niet rechtstreeks, maar via de 12 ARKIV’s geïnvesteerd in Vlaamse starters en kmo’s

10 Markante gebeurtenissen: de ARKIV’s en hun focus
Focus qua stadia Sectorfocus ARKAFUND nv (Dexia/Corelio) Groei Vernieuwende kmo-initiatieven in Vlaanderen binnen de dienstensector van media, informatie, communicatie en telecom ARK-ANGELS FUND nv (BAN Vlaanderen) Alle Alle sectoren en uitsluitend co-investering met business angels Baekeland Fonds II nv (Associatie UGent) Zaai en early stage Spin-offs van onderzoekslabo’s van de geassocieerde instellingen Big Bang Ventures II Comm.VA. Early stage ICT Capital-E Arkiv nv Zaai, opstart en groei Spin-offs van IMEC Fortis Private Equity Arkimedes nv Alle sectoren 10

11 Markante gebeurtenissen: de ARKIV’s en hun focus
Focus qua stadia Sectorfocus GIMV ARKIV TECHNOLOGY FUND nv Early stage en groei ICT ING-Activator Fund nv Groei Alle sectoren KBC ARKIV nv KMOFIN nv (LRM) Alle QAT ARKIV nv Early en mid stage Milieu, hernieuwbare energietechnologieën, gezondheidszorg, vergrijzing en ICT Vesalius Biocapital ARKIV nv Early en later stage Life sciences 11

12 Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen
Het ARKimedes-Fonds alloceerde 104,7 mln. euro aan de twaalf operationele ARKIV’s

13 Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen
Tijdens het afgelopen boekjaar werden geen nieuwe ARKIV’s erkend: De toegekende erkenningsbelofte voor Privark Fund (9,8 mln. euro) doofde uit omdat de beoogde fondsenwerving niet werd gehaald Het ARKimedes-Fonds ontving één nieuwe aanvraag tot erkenning, maar aangezien alle middelen gealloceerd zijn, oordeelde de Raad van Bestuur geen nieuwe erkenningen meer toe te kennen

14 Markante gebeurtenissen: ARKIV-erkenningen
Intrekking erkenning FUNDUS II: Wegens een te uiteenlopend verwachtingspatroon werd de samenwerking stopgezet Op 12 juni 2008 werd een minnelijke schikking getroffen waarbij FUNDUS II-aandelen van het ARKimedes-Fonds werden verkocht voor de EV-waarde (450 thd euro) Oorspronkelijk 2,5 mln. gealloceerd waarvan 1,12 mln. euro werd volstort. Van het volstorte bedrag werd 450 thd gerecupereerd en 674 thd euro afgeschreven (509 thd vorig boekjaar en 164 thd huidig boekjaar)

15 Markante gebeurtenissen: Kapitaalverhogingen bij ARKIV’s
Kapitaalverhogingen waarin ARKimedes-Fonds participeerde: ARK-ANGELS FUND (BAN Vlaanderen) verhoogde het kapitaal tot euro, het ARKimedes-Fonds participeerde voor euro De Raad van Bestuur van GIMV ARKIV TECHNOLOGY FUND (voorheen GIMV ARKIV ICT FUND) beschikt over een notariële machtiging om het kapitaal te verhogen (tot max euro), hiervan werd gebruik gemaakt, het kapitaal werd verhoogd tot euro 15

16 Markante gebeurtenissen: Overzicht kapitaalvolstortingen
Tijdens het afgelopen boekjaar volstortte het ARKimedes-Fonds voor 16,8 miljoen euro kapitaal bij de ARKIV’s

17 Markante gebeurtenissen:
Eerste uitkeringen vanwege ARKIV’s: BBV II realiseerde twee exits (Qlayer en CV Warehouse). De gelden werden via twee kapitaalverminderingen voor een totaal van euro uitgekeerd naar de aandeelhouders. Daarvan ontving het ARKimedes-Fonds euro. 17

18 Markante gebeurtenissen: Algemeen economisch klimaat 2008/2009
Diepe wereldwijde economische crisis Wereldeconomie is in een diepe (historische) crisis terecht gekomen ARKIV’s werden gevraagd om hun participaties strikt op te volgen, toe te zien dat de doelondernemingen focussen op kernactiviteiten, en de kasposities van nabij op te volgen Omwille van het negatieve economische klimaat dienen de ARKIV’s de geplande doch nog niet gerealiseerde exit-gesprekken uit te stellen naar later, en ondertussen extra fondsen ter overbrugging naar deze participaties te voorzien 18

19 Markante gebeurtenissen: Investeringen door ARKimedes-Fonds
Met de huidige twaalf ARKIV’s is er in totaal euro aan durfkapitaal voorradig voor Vlaamse starters en kmo’s

20 Markante gebeurtenissen: Investeringen door ARKimedes-Fonds
De financiële vaste activa van het ARKimedes-Fonds Kapitaalparticipaties worden geboekt aan aanschaffingswaarde, waardeverminderingen worden geboekt i.g.v. duurzame minderwaarde of ontwaarding Jaarlijkse review van alle ARKIV-dossiers waarbij wordt ingeschat of elke ARKIV zijn business plan al dan niet zal kunnen realiseren Gezien het slechte economische klimaat wenst de raad van bestuur voorzichtigheidshalve een stap verder te gaan en reeds waardeverminderingen aan te leggen t.b.v. het pro rata deel van het ARKimedes-Fonds in de door de ARKIV’s gerealiseerde minderwaarden op hun participaties. Dit staat los van het gegeven dat de ARKIV’s alles in het werk stellen om hun business plannen te realiseren. 20

21 Markante gebeurtenissen: Waardering FVA van het ARKimedes-Fonds
De financieel vaste activa (FVA)van het ARKimedes-Fonds bedroegen 44 miljoen euro. Voorzichtigheidshalve werd er voor 3,2 miljoen euro waardeverminderingen aangelegd op de ARKIV’s.

22 Markante gebeurtenissen: Waardering FVA van het ARKimedes-Fonds
Intrinsieke waarde FVA volgens EVCA-richtlijnen Bij de eerste investering in een doelonderneming is de IW gelijk aan de aanschaffingswaarde van de participatie. Na een jaar wordt de IW per participatie jaarlijks opnieuw berekend. Bij deze jaarlijkse berekening zal de IW per participatie in schijven van 25% worden verminderd van zodra de doelonderneming ook maar enige achterstand t.o.v. haar business plan heeft opgelopen. Gezien de ARKIV’s vnl. in een vroeg stadium van de doelondernemingen investeren, kan de IW volgens de conservatieve EVCA-richtlijnen pas stijgen i.g.v. een nieuwe investeringsronde binnen de doelonderneming tegen een hogere waardering met intrede van een nieuwe investeerder of een bindend bod vanwege een derde. 22

23 Markante gebeurtenissen: de ARK-investeringen op volle kruissnelheid
De gerealiseerde ARK-investeringen op 31 maart 2009 bedroegen 75 miljoen euro. Inmiddels staat de teller op 83 miljoen euro. Voor een lijst van alle doelondernemingen verwijzen we naar het jaarverslag 23

24 Markante gebeurtenissen: ARK-investeringen door de ARKIV’s
Bron: de ARKIV’s 24

25 Markante gebeurtenissen: Kerncijfers op 31 maart 2009
Totale fondsgrootte van de 12 bestaande ARKIV’s: euro Toegezegd kapitaal door het ARKimedes-Fonds: euro De financiële vaste activa van het ARKimedes-Fonds: euro Som van alle ARK-investeringen: euro Tewerkstelling: FTE 25

26 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s
40 % van de middelen wordt geïnvesteerd in computergerelateerde ondernemingen. De sectoren industriële producten/diensten, consument gerelateerd, telecommunicatie en biotechnologie staan elk voor 10 % van de investeringen. 26

27 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s
69 % van de middelen wordt aangewend als groeifinanciering, 27 % voor opstart en 4% betreft zaaikapitaal 27

28 Markante gebeurtenissen: Investeringen door de ARKIV’s
81 % van de middelen wordt rechtstreeks geïnvesteerd in kapitaal, de overige 19 % via (achtergestelde) leningen 28

29

30 Jaarrekening: de balans
Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

31 Jaarrekening: de balans
kosten van oprichting en publieke emissie ( euro af te schrijven over 5 jaar) de financiële vaste activa omvatten de deelnemingen in de twaalf ARKIV’s (zie slide 19) Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

32 Jaarrekening: de balans
de thesauriebeleggingen omvatten o.a. euro bankdepots; euro commercial paper op maximaal drie maanden; euro geëffectiseerd papier (Baker Street Finance Ltd), gespreid over de tranches A1C, A2 en B; euro geëffectiseerd papier (Pembridge Square Finance), gespreid over de tranches A2, B en C; Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

33 Jaarrekening Economische context
In juli 2007 belandde de Amerikaanse hypotheek- en kredietmarkt in een zware crisis. De initiële aanzet betrof problemen in de Amerikaanse subprime hypotheekmarkt en een overaanbod in de VS van zeer grote leveraged private equity en investment deals. De onzekerheid omtrent de impact van de subprime crisis op de banken leidde in 2007 tot een algemene financiële crisis. Tal van (ook zeer grote) financiële instellingen geraakten in ernstige problemen. De problemen binnen de financiële wereld breidden in de tweede jaarhelft van 2008 uit tot een algemene recessie. Het ziet ernaar uit dat huidige wereldwijde economische crisis één van de grootste wordt uit onze geschiedenis. 33

34 Jaarrekening Bijsturingen sinds de uitbraak van de wereldwijde economische crisis Het is binnen de huidige uitzonderlijke context dat het ARKimedes-Fonds de thesauriebeleggingen beheert naar best vermogen. Sedert de 2de jaarhelft 2007 werd al meermaals bijgestuurd, telkens met herallocatie naar bankdepots/spaarrekening. Verder had de raad van bestuur sinds september 2007 de intentie om ook nog de Baker Street en Pembridge Square beleggingsprodukten af te bouwen. Dit zijn gestructureerde produkten die voor 85% bestaan uit kredieten aan corporates en institutionelen, de overige 15% zijn ABS-en. De crisis heeft de verhandeling van dit papier sinds augustus 2007 stil gelegd en de voorbije maanden hebben zich in de portefeuille defaults voorgedaan. Het blijft voorlopig afwachten in hoeverre de crisis de terugbetaling in hoofdsom en coupons zal kunnen aantasten (per jaareinde zijn deze nog intact). 34

35 Jaarrekening Bijsturingen sinds de uitbraak van de wereldwijde economische crisis Gezien de impact van de crisis moeilijk te voorspellen is en teneinde het ARKimedes-Fonds enigszins af te schermen van de uitzonderlijke volatiliteit op de financiële markten, heeft het fonds besloten om voor Baker Street en Pembridge Square een indekking te voorzien voor 80% van het nominale intekenbedrag uitoefenbaar op de economische vervaldatum van beide beleggingen (2016/2017). Hiervoor wordt trimestrieel een premie betaald die nooit hoger zal zijn dan de couponinkomsten uit onderliggende activa. Het ARKimedes-Fonds boekt voorzichtheidshalve beide beleggingen tegen de 80% indekkingswaarde. T.o.v. de 5,6 mln. euro geboekte waardeverminderingen, staan 3,173 mln. euro aan reeds in het verleden geïnde couponinkomsten. Het ARKimedes-Fonds focust nu op de ARK-investeringen. 35

36 Jaarrekening: de balans
voornamelijk op een hoogrentende zichtrekening pro ratering van te ontvangen rente-inkomsten Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

37 Jaarrekening: de balans
de tijdens de publieke emissie in 2005 geplaatste obligatielening euro start-kapitaal en euro opgehaald via publieke emissie voornamelijk de nog openstaande beheer-vergoeding de via de swap gefinancierde coupons van de obligatielening verhoogd met de gekapitaliseerde intrest pro rata gedeelte van de couponlast van de obligatielening met betaaldatum 12 oktober 2009 Bedragen zijn uitgedrukt in eenheden en in euro

38 Jaarrekening: de resultatenrekening
o.a euro coupons OBL; euro gekapitaliseerde rente swap; euro afschrijving kosten emissie OBL; euro waardeverminderingen thesauriebeleggingen; euro premies; euro bankkosten euro beheervergoeding; euro accountant; euro commissaris; euro jaarverslag en AV afschrijving kosten van oprichting en publieke aandelenemissie euro geboekte waardeverminderingen op FVA; euro afboeking resterende boekwaarde op FUNDUS II opbrengsten uit thesauriebeleggingen

39 Verslag Raad van Bestuur: Resultaat

40 Verslag Raad van Bestuur: Buitenbalansverplichtingen
Interest-swap Het ARKimedes-Fonds heeft met KBC een interestswap afgesloten. Uit deze swap ontvangt het ARKimedes-Fonds jaarlijks een vast bedrag van euro, waarmee het de jaarlijkse coupons van de obligaties betaalt. In ruil dient het ARKimedes-Fonds aan KBC één interestbedrag ( euro) te betalen op de einddatum ( ) van de swap, tevens de einddatum van de obligaties. Kapitaalverhoging GIMV ARKIV TECHNOLOGY FUND De raad van bestuur kan beslissen om nieuwe aandelen uit te geven en zo het kapitaal van de ARKIV te verhogen tot maximaal euro. Aandeel ARKimedes-Fonds in dit bedrag euro. Indekking 80% hoofdsom Baker Street en Pembridge

41 Verslag Raad van Bestuur: IW per aandeel op 31 maart 2009
Eigen vermogen: euro Aantal aandelen: Intrinsieke waarde per aandeel: 203,04 euro p.a. Oorspronkelijke uitgifteprijs (z. korting): 250,00 euro p.a. Waarvan gewaarborgd door Vl. Gewest: 225,00 euro p.a. Belastingkrediet per aandeel: 87,5 euro p.a. NB plafond belastingkrediet 875 euro per belastingplichtige de obligatiehouders genieten van een gewestwaarborg t.b.v. 100% van de hoofdsom.

42 Verslag van de commissaris
Een goedkeurende verklaring over de rekeningen per 31 maart 2009 werd afgeleverd door de commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren. In deze verklaring wordt geen enkel voorbehoud op de officiële jaarrekening gemaakt.

43 Verslag Raad van Bestuur: Vooruitzichten
Gezien de aard van de activiteit, (indirecte) durfkapitaalinvesteringen voor starters en kmo’s in een vroege levensfase, zullen de resultaten zich voorlopig negatief ontwikkelen tot het ogenblik dat er meerwaarden door de ARKIV’s worden gerealiseerd en uitgekeerd. De desinvesteringen zullen zich vnl. in de 2de helft van de levensfase van de ARKIV’s situeren. Het huidige negatieve economische klimaat maakt dat de ARKIV’s hun exitplannen dienen uit te stellen. De crisis heeft ook op het ARKimedes-Fonds een voorname invloed. Het ARKimedes-Fonds biedt het voordeel van de risicospreiding in de investeringsportefeuille, maar tevens het nadeel dat men voor uitkeringen afhankelijk is van de ARKIV’s. Ondertussen ziet ARKimedes van nabij toe dat alle ARKIV’s alles in het werk stellen om hun business plannen te realiseren. De ARK-investeringen zitten nog steeds op kruissnelheid: 84 doelondernemingen werden gefinancierd voor een bedrag van 75,2 mln. euro (goed voor arbeidsplaatsen). Het aantal nieuwe kwalitatieve deals neemt wel door de crisis af. De lancering van een tweede ARKimedesfonds in 2010 wordt onderzocht en een externe marktbevraging is lopende.

44

45

46 Stemming Niet-voorlezing van de officiële documenten
Goedkeuring van de jaarrekening en bestemming van de resultaten ( euro over te dragen verlies huidig boekjaar) Kwijting bestuurders Kwijting commissaris

47 Jaarresultaten per 31 maart 2008

48


Download ppt "ARKimedes-Fonds nv."

Verwante presentaties


Ads door Google