De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Eben Haëzer, jongerenavond

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Eben Haëzer, jongerenavond"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Eben Haëzer, jongerenavond
Onderwerp: “schriftindeling” Hoe zit jouw bijbel in elkaar?

2 GOD spreekt door Zijn Woord
Wat God spreekt, zal gebeuren. Het spreken van God gaat altijd samen met doen, alleen niet altijd op hetzelfde moment. Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft Hij nu in het laatst dagen tot ons gesproken in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot lotgenieter van alles, door Wie Hij ook de eonen geschapen heeft. Heb. 1:1. Mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen, aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, en in het licht te stellen wat de bediening van het geheimenis inhoudt.

3 met zeven-mijls laarzen door het Oude Testament

4 God spreekt door Zijn Woord.
Wat zegt God als eerste in de bijbel? Er zij licht! En er was licht. Genesis 1:3 = God is Schepper. Tegen wie spreekt God het eerst in de bijbel? Tegen Zichzelf. Tegen Zichzelf??? Hoe zit dat? Gen. 1:26. Laat Ons mens -Adam- maken, naar ons beeld. God spreekt tot Adam, tot Eva (belofte over zaad), en tot de slang. De slang wordt vervloekt; Adam en Eva moeten de aardbodem bewerken. Genesis 3:22,23 Ω

5 Noach vond genade bij God.
Maak u een ark van goferhout. Genesis 6:14 Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u, en alle levende wezens, die bij u zijn, ……… Mijn boog stel Ik in de wolken. Gen. 9:8-17

6 God roept Abraham uit Ur
Abraham geloofde de Here, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid. Te dien dage sloot de Here een verbond met Abraham. Gen. 15 Vader, waar is het lam voor het brandoffer? God voorziet Zichzelf van een lam ten brandoffer, mijn zoon. Genesis 22:1-19 Ik zal u rijkelijk zegenen en uw nageslacht talrijk maken. Met uw nageslacht zullen alle volken gezegend worden. Wat is het teken van dit verbond? Ω

7 Tien Woorden van het verbond
Want gij zijt een volk, dat de Here uw God, heilig is; ú heeft de Here uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn. Omdat de Here u liefhad en de eed hield die Hij uw vaderen gezworen had. Deut. 7: 6 en 8 …. want op grond van deze woorden heb Ik (God) met u (Mozes) en met Israël een verbond gesloten, en Hij schreef op de tafelen de woorden van het verbond, de Tien Woorden. God woont in een tent onder het volk, en gaat voor hen uit, daags als een wolk en ‘s nachts als een vuurkolom, zichtbaar.

8 Kleine inventarisatie bijbelse geschiedenis
Hoeveel kun je er uit je hoofd opnoemen? Verhalen OudeTestament Verhalen NieuweTestament

9 Op zeven-mijls laarzen uit het Oude Testament
Op sandalen verder in het Nieuwe Testament: we ontmoeten Jezus Christus, Natanaël: Rabbi, Gij zijt De Zoon van God, de Koning Israël. Joh. 1:50 Paulus: de voeten aangebonden met de bereidvaardigheid van het evangelie van de vrede. Ef. 6:15

10 Het Nieuwe Testament Marcus (evangelist):
Begin van het evangelie van Jezus Christus, Zoon van God, gelijk geschreven staat bij de profeet Jesaja: Zie Ik zend mijn bode voor uw aangezicht uit, die uw weg bereiden zal; de stem van een, die roept in de woestijn: Bereidt de weg des Heren, maakt recht zijn paden, geschiedde het, dat Johannes doopte in de woestijn en de doop der bekering van zonden predikte.

11 Het Koninkrijk aangekondigd en verkondigd
Matteüs 4:17 Marcus 1:15 Lucas 4:43 Jezus: Bekeert u, want het koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. Johannes de Doper: De tijd is vervuld en het koninkrijk van God is nabij-gekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Jezus: Ook in andere steden moet Ik het evangelie van het koninkrijk Gods verkondigen want daartoe ben Ik uitgezonden. Hij zeide tot hen (discipelen): U is gegeven het koninkrijk van God, maar tot hen, die buiten staan, komt alles in gelijkenissen, … opdat zij zich niet bekeren en hun vergeven worde. Marcus 4:11, Jes. 6:9-10.

12 Wie werden aangesproken door de Here Jezus?
Jezus zelf zegt : Ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls (Matteüs 15:21) Jezus wijst zelf de 12 discipelen aan (Joh. 15:16): Maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt. Niet gij hebt Mij, maar Ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zou heengaan en vrucht dragen … Jezus geeft de twaalf discipelen dezelfde opdracht, zeggende: Wijk niet af op een weg naar heidenen, ga geen stad van Samaritanen binnen; begeef u liever tot de verloren schapen van het huis Israëls. Predik en zeg: Het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in zijn naam, doordat zij zijn tekenen zagen, die Hij deed; … Joh. 2:17 Het koninkrijk wordt verkondigd en door tekenen en wonderen geloofwaardig.

13 Het koninkrijk breekt aan! Of …??
Op ‘Palmpasen’ trekt de Heer op naar Jeruzalem. Het volk juicht de Koning van Israël toe. Één dag – meer niet. De Heer wordt gekruisigd, precies zoals de profeten voorzegd hadden. Het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Na de opstanding en hemelvaart van de Heer zullen de apostelen vanaf de Pinksterdag het evangelie van het Koninkrijk verspreiden. Wat moeten wij doen, broeders (mede-joden)? En Petrus antwoordde hun: Bekeer u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult het geschenk van de heilige Geest ontvangen. Hand. 2 En er kwam vrees over alle ziel en vele wonderen en tekenen geschieden door de apostelen. Velen werden toegevoegd. Het gaat goed met de eerste gemeente, ondanks tegenstand van oversten , oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem.

14 Een vreemde eend in de bijt, hoort hij er wel bij?
De tegenstand groeit. De nieuwe gelovigen worden zwaar vervolgd. Een grote tegenstander van de jonge gemeente is Saulus van Tarsus, een schriftgeleerde. Hij blaast dreiging en moord tegen de discipelen van de Heer. Mannen en vrouwen die van die weg (hodos) waren. Hand. 9:1,2. De Here Jezus zelf ‘haalt hem van de weg af’. Hij wordt op de meest bijzondere manier geroepen tot dienstwerk voor God. Hand. 9. Want hiertoe ben Ik u verschenen om u aan te wijzen als dienaar en getuige daarvan, dat gij Mij gezien hebt, en dat Ik aan u verschijnen zal, u verkiezende uit dit volk en de heidenen. Hand. 26:16, 17. Waren er niet genoeg discipelen? Zeker wel!! Weet Paulus ineens wat hij nu moet doen? Krijgt hij eerst les van de twaalf apostelen? Waar begint Paulus? Hoe is de ontmoeting met Petrus en de andere apostelen? Paulus durft nogal wat te zeggen tegen Petrus (over zijn voeten) Hij zegt eigenlijk dat Petrus niet goed kan lopen. Brief aan de Galaten , twee evangeliën, laten we eens lezen Gal. 1 en 2

15 Hoe kan ik (weg)wijs worden uit de tekst?
Er is een beproefd middel om te onderzoeken hoe je een bijbelgedeelte beter kan begrijpen. Stel jezelf steeds dezelfde vragen, en liefst in deze volgorde; dat gaat echt helpen. 1) Wie zegt hier iets? Wie is er aan het woord? 2) Tegen wie wordt het gezegd? (joden, grieken, romeinen)* 3) Wanneer wordt het gezegd? Wat is er voor en wat erna? ** 4) Wat wordt er gezegd? Wat is de boodschap? 5) Wat betekent het dan voor mij? Is het voor mij bestemd? * Er is een belangrijk verschil tussen joden en niet-joden, besnijdenis en onbesnedenheid. ** Er is bijvoorbeeld een bepaalde rangorde in de brieven van Paulus.

16 Orthopodeo – rechtop wandelen
(Orthopedie – het werk van de voetendokter) Paulus maakt een opmerking tegen Petrus dat hij niet “de rechte weg” bewandelt, hij loopt niet rechtop volgens de waarheid van het evangelie. Petrus doet het zelfde als de heidenen, maar schrikt ervan als zijn joodse broeders het zien en loopt gauw weg. Orthotomeo – het woord der waarheid recht snijden Bied jezelf aan bij God als beproefd, een onbeschaamde werker, het woord der waarheid recht snijdend. 2Tim.2:15 Neem tot voorbeeld een keur van gezonde woorden, die gij van mij gehoord hebt, in het geloof en liefde die in Christus Jezus is. 2 Tim. 1:13. Volkomenheidsbrieven.

17 Overzicht: in stappen naar onze tijd
Adam en Eva Noach en gezin Vele mensen Abraham Izaäk Jacob (Israël) zondvloed Egypte Nog meer mensen Vele volken Het volk Israël (joden) De Christus Apostelen Heidenen (niet-joden) Paulus Koninkrijks gemeente twee evangeliën ? Uitgeroepen gemeente Lichaam van Christus PAUZE

18 God heeft Paulus apart gezet
Petrus weet dat Paulus een andere wijsheid is gegeven. 2Petr.3:14-15 Ik vermaan u broeders, laten allen dezelfde dingen spreken ……. 1 Kor 1:10 Hierom is het dat ik , Paulus, voor jullie, de natiën (heidenen) laat weten, dat het beheer van de genade van God, dat aan mij is gegeven voor jullie, dat door onthulling het geheimenis aan mij bekendgemaakt is (zoals ik tevoren in het kort schreef, waardoor jullie bij het lezen bevatten kunnen wat mijn inzicht in het geheimenis van de Christus is, dat in andere generaties niet bekendgemaakt is aan de zonen van de mensen, zoals het nu onthuld werd, dat in de geest de natiën gezamenlijk-lotgenieters zijn en een gezamenlijk-lichaam en gezamenlijk-deelhebbers van de belofte in Christus Jezus door het evangelie waarvan ik dienaar werd in overeenstemming met het geschenk van de genade Gods dat mij gegeven is in overeenstemming met de werkzaamheid van Zijn kracht.

19 3 (rond)reizen en de reis naar Rome

20 Schriftindeling is een inzicht waarmee Gods Woord goed op zijn plek komt te staan.
Er zijn 2 evangeliën, van de besnijdenis en van de heidenen Er zijn brieven voor de besnijdenis en voor de heidenen God zet een aparte apostel in voor de heidenen Er is een rangorde in de brieven van Paulus Er is een toekomst voor de besnijdenis en één voor de heidenen Er zal een bruidsgemeente zijn en een lichaam van Christus Een bediening op aarde en één in de hemelen Pas na lange tijd laat God allen weer bij elkaar komen

21

22

23 Natuurlijk hebben we nog niet alles gehad!
Maar er is wel even tijd voor vragen: Wie heeft er een opmerking of een vraag? Jongerenavond Eben Haëzer – 24 september 2011 Samenstelling Hans van der Kleij Aanbeveling voor zelfstudie: Eben-Haezer Mededelingen voor reizigers – hoofdstuk schriftindeling, A .van der Wal Aan wie schreven nu feitelijk de apostelen? C. van Hoeven


Download ppt "Gemeente Eben Haëzer, jongerenavond"

Verwante presentaties


Ads door Google