De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inkoop Sociaal Domein Startbijeenkomst 16 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inkoop Sociaal Domein Startbijeenkomst 16 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inkoop Sociaal Domein Startbijeenkomst 16 mei 2014

3 Programma Voorwoord Weth. Bisscheroux (Eijsden-Margraten)
Het inkoopteam Stand van zaken Uitgangspunten inkoop Stroom 1: basisomzet 2015 Stroom 2: transitietafels Planning Afronding: gelegenheid voor vragen

4 Het inkoopteam Roel Kramer Marcel Simons Opdracht:
Toewerken naar contracten van gemeenten met zorgaanbieders Zorgen voor transitie en transformatie Brug slaan tussen subregio en zorgaanbieders

5 Het inkoopteam Ambtelijke ondersteuning
Projectcoördinator: Jeroen Hoenderkamp Financiële ondersteuning: Marie-José Smeets (coördinatie) expertgroep financiën Domeinverantwoordelijken: Wmo: Tanja Bytchkova, Guido Houben Jeugd: Ineke v.d. Laan, Bianca Vaessen Participatie: Pierre Steijns, Hans Cratsborn Juridische ondersteuning (contractueel en procesmatig) Schrijvers (verslagen, collegenota’s, contracten) Communicatie: Lysbeth den Dulk

6 Het inkoopteam Plaats in het besluitvormingsproces College College
Eijsden-Margraten College Gulpen-Wittem College Maastricht Inkoopteam Integrale ProjectGroep Directie Groep Portefeuille- houders Overleg College Meerssen College Vaals College Valkenburg a/d Geul

7 Stand van zaken algemeen
Opdracht van het Rijk aan alle gemeenten: Maak uitvoerende instellingen duidelijk hoe toegang wordt geregeld. Maak uitvoerende instellingen duidelijk hoe wordt ingekocht Houd regie op de financiën

8 Stand van zaken algemeen
Vertaling daarvan door Maastricht-Heuvelland gemeenten: Inrichten van een open en transparant proces om te komen tot overeenkomsten met alle aanbieders die aan afgesproken voorwaarden voldoen. Creëren gemeentelijke regierol middels basisteams, die verantwoordelijk zijn voor ‘1 gezin – 1 plan – 1 regisseur’ Komen tot meerjarige afspraken, gericht op innovatie en doelmatigheid Afstemming met Partnerschap Sociaal Domein Zuid Limburg

9 JEUGD PARTICIPATIE WMO
Stand van zaken JEUGD PARTICIPATIE WMO

10 Stand van zaken Jeugd Beleid: acht ambities
Meer ruimte voor eigen verantwoordelijkheid en kracht van ouders en jeugdigen 2. Versterken pedagogische omgeving van het kind 3. Tijdig signaleren én meteen actie ondernemen 4. Hulp is licht waar het kan, zwaar waar het moet Integraal, alle leefgebieden betrokken Veiligheid en rechtsbescherming voor de jeugdige 7. Sterk door samenwerken en resultaatgerichtheid (effectief en efficiënt) 8. Couleur locale

11 Stand van zaken Jeugd Vier dimensies

12 Stand van zaken Jeugd Het Transitie-arrangement
geldt voor Zuid-Limburg (18 gemeenten) 2. heeft alleen betrekking op 2015 3. is bedoeld voor cliënten en diegenen met aanspraak op zorg is gericht op zorgcontinuïteit gaat voor alle vormen van jeugdzorg uit van handhaving bestaande infrastructuur is gericht op het beperkten van frictiekosten gaat uit van nieuwe toegang met ingang van 2015 gaat uit van afspraken per aanbieder o.b.v. 80% budget 2012

13 Stand van zaken Jeugd Financiële aspecten 2015
Bundeling van geldstromen Efficiency taakstelling: oplopende korting tot 15% in 2017 Voorlopig budget 2015 subregio MH: € 47,6 miljoen Definitief budget afhankelijk van meicirculaire 2014, met maximale afwijking van 5% t.o.v. voorlopig budget Met ingang van 2016: andere verdeelsleutel (Cebeon) (dus kan de korting meer dan 15% worden)

14 Stand van zaken Jeugd In de tijd
nov 2013/jan 2014: TA in 18 raden behandeld feb 2014: beleidsplan vastgesteld in 18 gemeenten apr 2014: gesprekken gevoerd t.b.v. nadere uitwerking afspraken TA vóór de zomer: Concept uitvoeringsplan Concept verordening Vervolg TA gesprekken als opmaat voor inkoop

15 JEUGD PARTICIPATIE WMO
Stand van zaken JEUGD PARTICIPATIE WMO

16 Stand van zaken Participatie
Kenmerken Participatiewet Iedereen met arbeidsvermogen naar (regulier) werk Werk boven uitkering en werken naar vermogen Eigen verantwoordelijkheid burgers Eén regeling voor iedereen die kan werken naar Wwb-regiem: ca mensen Eén gebundeld re-integratiebudget: korting : oplopend tot ca. 25% I-deel voor uitkeringen bijstelling 2014: 8% minder

17 Stand van zaken Participatie
Kenmerken Participatiewet Wajong: volledig en duurzaam ao, herkeuring huidige groep WSW per afgesloten en afbouw Rechten huidige WSW-ers gewaarborgd Uitwerking Sociaal Akkoord in Werkkamer Indicatiestelling, loonwaardebepaling, toegangspoort en werkbedrijven Actieve rol werkgevers Quotum

18 Stand van zaken Participatie
Landelijk Aangenomen Tweede Kamer (akkoord SGP, D66 en CU): 20 februari 2014 Behandeling Eerste Kamer: 24 juni 2014 AMvB werkbedrijf: juli 2014 AMvB beschut werk: november 2014 Verordeningen re-integratie en cliëntenparticipatie: juli 2015

19 Stand van zaken Participatie
“Maastricht-Heuvelland werkt” Afstemming op hoofdlijnen in Tripool Beleidsvoorbereiding, in- en uitvoering in Maastricht-Heuvelland Vier deelprocessen Participatiewet Herstructurering WSW Podium 24 Onderzoek regionale uitvoering Sociaal Domein

20 Stand van zaken Participatie
Uitgangspunten beleidskader: Maastricht-Heuvelland werkt naar vermogen Eigen verantwoordelijkheid centraal Diagnose-plaatsing-ontwikkeling Regulier werk, gesubsidieerd werk, werken met behoud van uitkering, tegenprestatie, beschut werk, dagbesteding Instroom beperken en uitstroom bevorderen Eén (eu)regionale werkgeversbenadering Scholing/training Koppeling beheer openbare ruimte, (jeugd)zorg, Wmo en onderwijs én koppeling kernen/wijkaanpak

21 JEUGD PARTICIPATIE WMO
Stand van zaken JEUGD PARTICIPATIE WMO

22 Stand van zaken Wmo Hervorming Langdurige zorg

23 Stand van zaken Wmo Rijksbeleid

24 Stand van zaken Wmo Wetgevingsproces Aangenomen Tweede Kamer
8 juli plenair Eerste Kamer Amendementen: Mogelijkheid om indicatiestellingen te mandateren aan aanbieder Mantelzorger betrokken bij ondersteuningsplan Altijd schriftelijk verslag onderzoek PGB moet toereikend zijn voor voorziening Nog 80 andere amendementen…

25 Stand van zaken Wmo Stappenplan Conceptwet 14 januari 2014
Landelijk Conceptwet 14 januari 2014 Meicirculaire (€) 28 mei 2014 Staatsblad juli 2014 Overdracht gegevens juli 2014 Subregionaal (Maastricht & Heuvelland) Beleidskader 18 februari 2014 Verordening 1 november 2014 Beleidsplan 1 november 2014 Uitvoering per 1 januari 2015 Overgangsjaar 2015

26 Stand van zaken Wmo Overgangsregeling

27 Stand van zaken Wmo Verordening

28 Uitgangspunten INKOOP
Collegenota proeftuin 2014: Aanpak gericht op volledige uitvoering van wetten en taakstellingen Ruimte voor nieuwe aanbieders Gemeente voert regie over casus, product- en systeemniveau Toenemende ruimte voor initiatieven Versimpeling van het complexe en versnipperde stelsel Toepassen van de verantwoordelijkheidsladder Collegenota proeftuin 2014: Aanpak gericht op volledige uitvoering van wetten en taakstellingen Ruimte voor nieuwe aanbieders Gemeente voert regie over casus, product- en systeemniveau Toenemende ruimte voor initiatieven Versimpeling van het complexe en versnipperde stelsel Toepassen van de verantwoordelijkheidsladder

29 Uitgangspunten INKOOP
De verantwoordelijkheidsladder: Individuele voorziening Algemene voorzieningen Verleggen van zwaartepunt Sociaal netwerk Eigen kracht Preventieve voorzieningen

30 Uitgangspunten INKOOP
Vanuit klant perspectief: dichtbij wat kan specialistisch wat moet Preventieve voorzieningen

31 Uitgangspunten INKOOP
Continuïteit van zorg Cliënt heeft keuzerecht m.b.t. zorgaanbieder Zorgvraag staat centraal, niet het aanbod Open markt Gemeentelijke regie op inhoud, geld en uitvoering Vertrouwen in burgers, professionals en instellingen Geleidelijke transformatie

32 Uitgangspunten INKOOP
Wat betekent dit voor de zorgaanbieder? overgang van productgerichte naar resultaatgerichte indicaties meer “outcome” denken snel opschalen en afschalen ander inzicht in eigen kosten (her)bezinning op core business ofwel ER LIGGEN KANSEN Zorg voor markt onderscheidend vermogen!

33 Uitgangspunten INKOOP
Wat betekent dit ook? dat zorginstellingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun voortbestaan in welke vorm dan ook en voor alle daaruit voortvloeiende (frictie)kosten

34 Stroom 1: basisomzet 2015 Rijkskorting
Budget o.b.v. gemeentelijke begrotingen 2015 Budget uitvoeringskosten Budget stijgende zorgvraag Budget nieuw aanbod Budget zorgaanbieders *) De grootte van de vakken zegt niks over de omvang van de budgetten.

35 Stroom 2: transitietafels
Pré-ontwikkeltafel Doel: werkwijze om te komen tot (intentie)overeenkomsten, basisomzet 2015 en agenda transitie- en transformatietafels Werkwijze: directe en indirecte dialoog op basis van stellingen per gebied (financieel en procesmatig) twee bijeenkomsten en openbaar maken van verslagen Samenstelling: gemeente nodigt enkele zorgaanbieders uit

36 Stroom 2: transitietafels
Transitietafels (cfm pré-ontwikkeltafel) Doel: werkwijze om te komen tot overeenkomsten prijs, volume, budgettering, kwaliteit, doelmatigheid transitieresultaten Werkwijze: directe en indirecte dialoog op basis van stellingen per gebied (financieel, zorgproces, resultaat) meerdere bijeenkomsten en openbaar maken van verslagen Samenstelling: gemeente nodigt meerdere zorgaanbieders uit

37 Planning

38 Planning Belangrijke data 2014, vóór zomer:
20 mei uitvraag naar zorgaanbieders 23 mei pré-ontwikkeltafel 1 2 jun uiterste datum aanleveren uitvraag gegevens 4 jun uiterste datum reactie op pré-ontwikkeltafel 1 11 jun pré-ontwikkeltafel 2 18 jun uiterste datum reactie op pré-ontwikkeltafel 2 1-8 jul collegebesluiten basisomzet en -overeenkomst 2015

39 Planning Belangrijke data 2014, na zomer: 15 aug transitietafel 1
22 aug uiterste datum reactie op transitietafel 1 29 aug transitieltafel 2 5 sep uiterste datum reactie op transitietafel 2 11 sep concept overeenkomsten in besluitvormingsproces 1 okt collegebesluiten overeenkomsten 2015 Na 1 okt transformatietafels

40 Gelegenheid voor uw vragen
Afronding Gelegenheid voor uw vragen

41 Startbijeenkomst 16 mei 2014 Dank voor uw aanwezigheid
Einde Startbijeenkomst 16 mei 2014 Dank voor uw aanwezigheid


Download ppt "Inkoop Sociaal Domein Startbijeenkomst 16 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google