De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Overlegstructuren A. Landelijke communicatiestructuur en verantwoordelijkheden B. Overlegstructuur Enexis- contractors.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Overlegstructuren A. Landelijke communicatiestructuur en verantwoordelijkheden B. Overlegstructuur Enexis- contractors."— Transcript van de presentatie:

1 1 Overlegstructuren A. Landelijke communicatiestructuur en verantwoordelijkheden B. Overlegstructuur Enexis- contractors

2 A. Landelijke communicatiestructuur en verantwoordelijkheden

3 3 3 3 Overlegstructuren Landelijk: Communicatiestructuur Netbeheer Nederland

4 4 4 Stedin Endinet Enexis Mart Vossen Netbeheer Nederland Aliander Tennet Cogas DMWBWestland Infra Rendo Overlegstructuren Landelijk: Wie is wie binnen G.V.R.?

5 5 EI CI EC EI CvD Stipel Werk groep E B e s t u r (RvB) Commissie Examinering (gewenst) Bestuur O&O fonds WENb Uneto / VNI Bouwend Nederland Werk groep G GVR Netbeheer Nederland Werk groep E TISTIS Werk groep G Commissie opleidingen WENb Werk groep lesstof Bestuur O&O fonds EI EC CI Mogelijkheden voor CI Overlegstructuren Landelijk: Gewenste situatie

6 6 GVR 1 Voorzitter (vanuit de netbeheerders) 1 Secretariaat vanuit Netbeheer Nederland 1 Afgevaardigde per netbeheerder (minimaal 5) Ad hoc aanvulling met: 1 Opleidingsdeskundige vanuit O&O opleidingencommissie 1 Opleidingsdeskundige ‘niet WENb’ Nivo: IV-er, beleidsadviseur, beleidsbeslisser, veiligheiddeskundige Voorzitter + secretaris hebben geen stemrecht Opleidingsdeskundigen hebben geen stemrecht Haal- en brengplicht Beheren BEI-BS / VIAG en VWI’s Bepalen inhoud BEI-BS / VIAG en VWI’s Onderhoud BEI-BS / VIAG en VWI’s, onderhoud FAQ Bepalen aanwijzingenstructuur en vereiste opleidingsniveaus Vaststellen van gedoogsituaties en –periodes m.b.t. tijdelijk of niet voldoen aan regelgeving of diploma eisen Adviseren over lesmateriaal m.b.t. regelgeving Structureel overleggen met aannemerij over regelgeving, opleidingseisen en gedoogconstructies (GVR + bijeenkomst 2-3 /j) Adviserende/informatieve rol richting opleidingsinstituten of organen, waaronder opleidingscommissie O&O fonds Secretariaten van EC, CvD en GVR moeten onafhankelijk zijn en mogen niet door dezelfde persoon ingevuld worden Voorzitter CvD en voorzitter GVR mogen niet dezelfde persoon zijn. Overlegstructuren Landelijk: Deelnemers, rollen en verantwoordelijkheden

7 7 CvD 4 Netbeheerders 1 Voorzitter (vanuit netbeheerders) 1 Onafhankelijke secretaris 2 Bouwend Nederland 2 Uneto VNI 2-3 CI Nivo: bedrijfsleider, IV-er, HSE/VMK managers Secretaris heeft geen stemrecht CI heeft adviserende rol (expert), geen stemrecht Beheren en onderhouden uitvoeringsregels PCE en Huishoudelijk reglement CvD Beheren en onderhouden certificatieschema’s Eigenaar en beheer itembank theorie/praktijk Bepalen beschikbaarstelling itembank Beoordelen rapportages CI’s Audit CI PCE-secretariaat Financieren PCE-activiteiten Instellen en aansturen Werkgroep E Instellen en aansturen Werkgroep G Opdrachten verstrekken aan werkgroepen Communiceren over proces richting Bestuur Communiceren over relevante zaken richting EC en GVR Adviserende/informatieve rol richting exameninstituten en examencommissie O&O fonds Secretariaten van EC, CvD en GVR moeten onafhankelijk zijn en mogen niet door dezelfde persoon ingevuld worden Voorzitter CvD en voorzitter GVR mogen niet dezelfde persoon zijn CI vertegenwoordigt de EC in CvD Bijeenkomst 10 a 12 keer per jaar Na elke bijeenkomst vanuit secretariaat communicatie naar EC Overlegstructuren Landelijk: Deelnemers, rollen en verantwoordelijkheden

8 8 EC 1 Voorzitter, afkomstig van CI 1 Secretaris 1 Vertegenwoordiging van elke EI ?? Aantal deskundigen mbt examineren /analyseren. Profiel: HBO-nivo, functioneel en operationele betrokkenheid met Business Klankbordgroep + analysetaak Deelnemers zijn vertegenwoordiging van de gebruikers Ervaringen uitwisselen en verbeteringen voorstellen Analyseren rapportages EI’s Voorstellen verbeteringen en wijzigingen van de itembank (praktijk en theorie) aan CvD Voorzitter is afgevaardigde in CvD Elke CI regelt eigen onafhankelijke EC CI Acceptatie EI’s Audit examenproces Audit EI’s Inrichten EC Verstrekken certificaten Secretariaten van EC, CvD en GVR moeten onafhankelijk zijn en mogen niet door dezelfde persoon ingevuld worden Bijeenkomst 3 a 4 keer per jaar De CI richt een EC in Het is aan de CI om te kijken of ze aansluiten bij bestaande EC Een EI is aangesloten bij een CI Overlegstructuren Landelijk: Deelnemers, rollen en verantwoordelijkheden

9 9 Werkgroep CvD E / G 2-4 Inhoudsdeskundigen netbeheerders (E of G) 1-2 Inhoudsdeskundigen Bouwend Nederland / Uneto VNI Nivo: technisch specialist E of G, specialist HSE/VMK op HBO nivo Randvoorwaarden ; geen opleiders als lid. Inhoudelijke specialisten examinering Werkgroepen ingeschakeld door CvD en in opdracht van CvD aan het werk met een project / issue Uit de leden van de werkgroep wordt een voorzitter/projectleider aangewezen door de CvD Onderwerpen o.a. praktijkcases, itembank theorie, certificatieschema’s Lid CvD is aanspreekpunt en kan deel uitmaken van de werkgroep Werkgroep GVR E / G 4-6 Inhoudsdeskundigen netbeheerders (E of G) Ad hoc - Afvaardiging inhoudsdeskundigen Bouwend Nederland / Uneto VNI Nivo: technisch specialist E of G, specialist HSE/VMK op HBO nivo Inhoudelijke specialisten veiligheid-regelgeving E of G Werkgroepen ingeschakeld door GVR en in opdracht van GVR aan het werk met een project / issue Uit de leden van de werkgroep wordt een voorzitter/projectleider aangewezen door de GVR Lid GVR is aanspreekpunt en kan deel uitmaken van de werkgroep Ontwikkelen nieuwe VWI’s Aanpassing bestaande VWI’s Onderzoek specifieke issues regelgeving Overlegstructuren Landelijk: Deelnemers, rollen en verantwoordelijkheden

10 B. Enexis- contractors

11 11 Uitgangspositie en Doelstelling Keuze aannemersbeleid: de aannemer schuift verder op in de keten -> deze wordt nog meer dan voorheen deel van onze waardeketen Daarmee is een intensievere relatie met de aannemer nodig = effectieve communicatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau De communicatie met de aannemers dient eenduidig en op gezette momenten plaats te vinden. Op strategisch, tactisch en operationeel niveau dienen de juiste mensen aan tafel te zitten Infra Services wil haar implementatiekracht versterken

12 12 Enexis-Contractors Detaillering overlegstructuur

13 13 Overlegstructuur met de aannemers Lokaal Bovenregionaal Landelijk Korte termijn is 0 – 1 jaar ML termijn is 1 – 3 jaar Lange termijn is 3 – 5 jaar Operationeel korte termijn Tactisch ML termijn Strategisch Lange termijn

14 14 Landelijk Contractor Safety Board –Klankbordfunctie niet besluitvormend –BEI/VIAG en veiligheidsklimaat staan centraal –Input voor programma Contractorsdagen –HSE en Contractmanagement initiëren Contractorsdagen –Thematisch karakter; naast HSE ruimte voor generieke onderwerpen –Terugblik; HSE rapportages en trends, contract performance –Vooruitblik; veranderingen die op ons afkomen, scope 1 tot 3 jaar –Linking-pin naar bovenregionaal aannemersplatform –HSE en Contractmanagement initiëren

15 15 Bovenregionaal Aannemersplatform –Heeft een thematisch karakter in verlengde van contractorsdagen, maar… –Het werkproces en samenwerking staan centraal –Hier worden gezamenlijke initiatieven ontplooit dmv “splintergroepen” –Hier worden landelijke initiatieven vertaald naar de operatie –De verbindende schakel tussen strategie en operatie –Lijnmanagement AE&I en Aansluitingen initiëren Voorbeelden splintergroepen: –HSE expertgroep tbv vertaling BEI/VIAG procedures en werkoverdracht –Werkgroep contractbeheer

16 16 Lokaal E en G infodagen –Informerend karakter –Veranderingen van technisch aard staan centraal –Kennis en ervaringen uitwisselen tussen opdrachtgever en -nemer –AsM is initiatiefnemer Operationeel overleg IS regio - aannemer –Ad-hoc nav proces issues –Planningsoverleg

17 17 Performance overleg SQM (operationeel / lokaal) De performance van de aannemer staat centraal SQM rapportages wordt als input gebruikt Opvallende trends worden vertaald naar concrete verbeteracties voor de korte termijn BRM (tactisch / regionaal) Terugblik op de performance van het afgelopen half jaar Verbeterthema’s vaststellen met de scope van 1 jaar Vooruitblik korte termijn en MLT –Speerpunten beleid –Marktontwikkelingen –Technologische ontwikkelingen –Personele ontwikkelingen


Download ppt "1 Overlegstructuren A. Landelijke communicatiestructuur en verantwoordelijkheden B. Overlegstructuur Enexis- contractors."

Verwante presentaties


Ads door Google