De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Strategische woonkwaliteit

Verwante presentaties


Presentatie over: "Strategische woonkwaliteit"— Transcript van de presentatie:

1 Strategische woonkwaliteit
Meerwaarde door energiebesparende maatregelen NOVEM Fons Maessen, Programma-adviseur Klimaatbeurs Nrd. Holland, ’04

2 Novem Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu
Agentschap van het Ministerie van EZ Voert programma Kompas uit i.o.v. VROM

3 Ruimtelijke ordening en
Novem werkgebieden 500 pers. 2 vestigingen opdrachten van nederlandse (rijks)overheid en internationale instellingen Duurzaam bouwen wonen werken recreëren Duurzaam produceren Duurzame mobiliteit Ruimtelijke ordening en infrastructuur Duurzame Energie-voorziening

4 Programma Workshop: Inleiding Strategische woonkwaliteit Discussie
Het programma ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: zie sheet

5 Kompas 2004 Programma: CO2 in de GO (“Kompas”)
Deelprogram.: Woningbouw Subdeelprogram.: Woningcorporaties Onderwerp: Woonkwaliteit Kompas in opdracht van Vrom

6 Speelveld Facts and figures Penetratie van energiebesparende maatregelen in de sociale verhuursector o.b.v. KWR 2000+ Maatregel gevelisolatie isolatieglas dakisolatie bg-vloerisolatie HR-ketel bij ind.cv (= 70%) Aanwezigheid ca 55% ca 70% ca 60% ca 30% ca 25% Dat nog het nodige te doen is is hier te zien Begane groenvloer isoleren in voorkomende gevallen is maar bij 30% Bij 70 % van de corporatiewoningen is sprake van individuele verwarming. Daarvan heeft slechts 25 % een HR ketel

7 Speelveld Facts and figures
Ca. 35% van 6,6 miljoen woningen in NL worden door wcp’s beheerd (54% is koop, 46% is huur) < 600 woningcorporaties (neemt af/veel fusies) Ca nieuw gebouwd (van de ) Ca gesloopt (van de ) Uitgave groot onderhoud/verbetering € 0,4 miljard Uitgave dagelijks of planmatig onderhoud € 2,1 miljard De woningbezetting daalt (nu 2,4) Enkele branchegegevens Het aandeel (nu 35%) op de totale woningmarkt is afgenomen (ca 2,4 milj Het aantal corpo’s daalt verder 2002 is 588 Investeringen zijn groot Goede woningen worden verkocht, slechte gesloopt en er wordt nauwelijks nog nieuw gebouwd

8 Benadering corporaties

9 Een terugblik Aanpak landelijk - via de branches (Aedes)
Nationale convenanten, instrumentgericht, techniek gericht (aanbodgericht) Energiebesparing was hot item Korte toelichting geven op veranderingen bij de koepel over de laatste paar jaar fusie NWR/NCIV tot Aedes onderdelen vercommercialiseren Aedes ontwikkeld door van een echte brancheorganisatie naar meer de rol van belangenorganisatie Dubo voor hun geen item meer. Alleen nog gezamenlijke inkoop voor Aedes nog interessant (woon energie?) Rol verandert de afgelopen jaren van een actieve naar een zeer passieve. Ondanks dit toch het NAW getekend?. Vreemd?

10 Een terugblik voorbeeld landelijke afspraken met de corporaties
Isolatieconvenant (1991 t/m 1994) : NIP-onderdeel Verlenging isolatieconvenant met 1 jaar (1995 ) Intentieverklaring DuBo-Convenant (1996 t/m 1997) Convenant Duurzaam Bouwen (1998 t/m 2001) Nationaal Akkoord Wonen; art 4. Duurzaamheid en gezondheid (juli 2001 t/m 2005) Vroeger werkte dit nu niet meer Bij convenant en NAW achterban niet gecommitteerd

11 Speelveld en ontwikkelingen
Fusies -> grotere corporaties die zelf hun boontjes doppen. Branches -> kunnen en willen de achterban niet dwingen. E-besparing is nauwelijks nog hot item (uit de top 5 beleidsvelden verdwenen) Corporatie is vraaggerichter / klantgericht gaan werken Ontvankelijker voor regionale/lokale aanpak. Veel fusies heeft geleid tot grotere en sommige zeer grote corporaties (> verhuureenheden) Aedes niet meer actief / instrumentontwikkelaar Andere thema/beleidsvelden belangrijk (differentiatie, wonen-zorg, veiligheid, etc)

12 Koerswijziging ingezet
Inhoud: Meer afstemmen op onze markt (vraaggericht i.p.v. aanbodgericht) Benadering: Meer persoonlijk i.p.v. de landelijke insteek 2003 in teken onderzoek om beter aan te kunnen sluiten bij de vraagzijde (kom ik zo op terug) De inhoud 2004 in teken van de overdracht van deze informatie op een meer persoonlijke manier De wijze van benaderen wat hebben we gedaan: Hoe lopen bedrijfsprocessen Wat is voor hun wel van belang Hoe kunnen we daarop aansluiten De inhoud (hoe we dus op de vraagzijde denken te moeten aansluiten) ligt ik verder toe Daarna klankborden over de benadering Allereerst het proces bij woningverbetering

13 WONINGCORPORATIES strategisch Sv-beleid Dir Sv-beheer Middenkader
tactisch Strat. kl. verbetering Project-voorber en uitvoering Operationeel Uitvoering * management * strategie & beleid * woondiensten * technisch. beheer * project.ontwikkeling *financien * bedrijfsbureau

14 ‘figuur van opgave tot aanpak: De beleidsvorming vindt plaats a.d.h.v.
Maatschappelijke taakvelden/beleidsvelden-> differentiatie, woonzorg etc Spec omstandigheden-> rijk arm. Organisatievorm ed Lokale opgave: lokale afspraken Samenstelling voorraad-> studenten, monumenten, Bestaande complexen-> Goed onderhouden etc Wat is gewenste kwaliteit / strategische kwaliteit Welke stategie Voorbeelden

15 Voorraadbeleid algemeen Voorraadbeleid algemeen
Speciale Speciale Ingrepen Ingrepen Maat Maat - - bedrijfs bedrijfs - - Slopen/herontwikkelen Slopen/herontwikkelen schappelijke schappelijke omstandig omstandig - - Instandhouden Instandhouden opgave opgave heden heden Doorexploiteren Doorexploiteren Verkopen Verkopen Gewenste Gewenste kwaliteit per kwaliteit per Concept Concept Strategie Strategie Uitwerking / resultaten Uitwerking / resultaten complex complex aanpak aanpak kiezen kiezen vaststellen vaststellen vaststellen vaststellen Specifieke Specifieke Bestaande Bestaande Referenties / Referenties / Te huisvesten Te huisvesten Lokale opgave Lokale opgave samenstelling samenstelling kwaliteit kwaliteit Voorbeelden Voorbeelden huishoudens huishoudens complexen complexen Bepalend zijn toch wel de taak- en beleidsvelden

16 Van taakveld naar kwaliteit

17 Overzicht taakvelden Verruimen slaagkansen
Versterken samenhang woon- en zorgdiensten Bevorderen eigen woningbezit en beheer Vergroten betrokkenheid bewoners Vergroten differentiatie woningaanbod Reduceren woonlasten lagere inkomensgroepen Huisvesting dak- en thuislozen Verhogen woonkwaliteit Energiebesparing en opwekking duurzame energie

18

19 Van taakvelden naar kwaliteitsprofielen
Betaalbare woningen voor ouderen Betaalbare woningen voor gezinnen Betaalbare woningen voor kleine huishoudens Wonen met extra dienst-verlening voor ouderen Intensief beheer van woonomge-ving en gebouw Ruim wonen Wonen met extra luxe en comfort Wonen met extra luxe en comfort voor ouderen Wonen met extra luxe en comfort met toekomst-waarde* 1. Sociale veiligheid gebouw en directe omgeving 2. Inbraakveiligheid 3. Toegankelijkheid gebouw en directe omgeving 4. Toegankelijkheid woning en vertrekken 5. Bereikbaarheid voorzieningen 6. Staat van onderhoud gebouw en directe omgeving 7. Identiteit gebouw 8. Identiteit van woninguitrusting en afwerking 9. Luxe uitstraling gebouw 11. Woninggrootte en ruimtelijkheid 12. Gebruiksmogelijkheden en flexibiliteit 13. Gebruiksgemak uitrusting en installatie 14. Gezond binnenklimaat 15. Comfortabel binnenklimaat (thermisch/akoestisch) 10. Luxe uitstraling woninguitrusting en afwerking basisniveau boven basisniveau zo hoog mogelijk niveau Kwaliteit Bevorderen eigen woningbezit van met name lage inkomens- groepen Stedelijke vernieuwing o.m. door verhogen woonkwaliteit Investeren in het kader van energie- besparing en opwekking duurzame energie (CO2 reductie) Verruimen slaagkansen en keuzevrijheid woningzoeken-den met bescheiden inkomen Reduceren woonlasten lagere inkomens-groepen Versterken samenhang tussen woon-/ zorgdiensten en verbeteren van assortiment woondiensten Vergroten betrokkenheid bewoners bij vitalisering van buurten en wijken Het leveren van een bijdrage aan de huisvesting van dak- en thuis-lozen Vergroten differentiatie woning-aanbod Beleids- en Taakvelden Marktsegmenten uitgangsniveau Figuur 2 (zoals oorspronkelijk gebouwd) (bouwbesluit) (meer dan bouwbesluit) *Prestaties zijn gelijk aan ‘wonen met extra luxe en comfort’ echter voorbereid op toekomstige voorzieningen/verbeteringen

20

21 Kwaliteiten van energiebesparende maatregelen inzichtelijk maken
Voorbeeld: isolerend glas-> inbraakveiligheid, geluid van buiten, comfort / koudeval/ tocht.

22 kwaliteitsaanbod kwaliteitsvraag
Koppelen kwaliteitsprofielen aan referentiewoningen Gewenste kwaliteitsprofielen “andere kwaliteiten” 1. villa. Comfort - Geluidsisolatie - Veiligheid -………. 1. 2. 2-1 kap. HR++ glas 2. Rijtjeswoning voor 1946. 3. 4. Rijtjeswoning Verzorgd wonen voor OUDEREN - Ruimte extra - Veiligheid -………. 4. Loggia dicht 5. ………….. 5. 6. 6. kwaliteiten Keuze welke referentiewoning het meest geschikt is voor “verzorgd wonen” en met welke “andere kwaliteiten”is deze te voorzien Toegankelijkheid Veilig Betaalbaar Comfort -Plattegrond -Maatregelen -EI -Etc. Concept uitwerken kwaliteitsvraag kwaliteitsaanbod

23 Catalogus

24 Voorraadbeleid algemeen Voorraadbeleid algemeen
Speciale Speciale Ingrepen Ingrepen Maat Maat - - bedrijfs bedrijfs - - Slopen/herontwikkelen Slopen/herontwikkelen schappelijke schappelijke omstandig omstandig - - Instandhouden Instandhouden opgave opgave heden heden Doorexploiteren Doorexploiteren Verkopen Verkopen Gewenste Gewenste kwaliteit per kwaliteit per Concept Concept Strategie Strategie complex complex Uitwerking / resultaten Uitwerking / resultaten aanpak aanpak kiezen kiezen vaststellen vaststellen vaststellen vaststellen Specifieke Specifieke Bestaande Bestaande Referenties / Referenties / Te huisvesten Te huisvesten Lokale opgave Lokale opgave samenstelling samenstelling kwaliteit kwaliteit Voorbeelden Voorbeelden huishoudens huishoudens complexen complexen Nu hebben we o.b.v. de vraag produkten/voorbeelden uitgewerkt -> Vraag is dan hoe de corporaties hier het beste mee te bereiken: de benadering

25 Cd-rom

26

27

28 STRATEGISCH VOORRAADBELEID STRATEGISCH VOORRAADBEHEER STRATEGISCHE
KLEINSCHALIGE VERBETERING -Renovatie / groot onderhoud - Mutatie onderhoud - Klachten onderhoud (klachten afhandeling) (dagelijks onderhoud) (juridisch onderhoud) - Planmatig onderhoud (meerjaren onderhoud) (cyclisch onderhoud) (contract onderhoud)

29 Overheidsbeleid UK (uitvoeringsnota klimaatbeleid) > CO2 emissiereductie 1999 NMWW (Nota Mensen Wensen Wonen) > zeggenschap burgers, -> kwaliteitsverbetering woningen Nationaal Akkoord Wonen EU richtlijn (EPD) Klimaatbeleid gemeenten Kwaliteit van de ruimte (WSV,MOP,ISV,GSB,Dubo ) Wat is het overheidsbeleid tav energie waar de corporaties mee van doen hebben wet stedelijke vernieuwing meerjaren ontwikkelplannen innovatieprogramma stedelijke vernieuwing groten stedenbeleid beleidsprogramma dubo

30 Ontwikkelingen Energy performance directive (EPD)
Energiepremieregeling (EPR / EPA) Energieprestatienorm (EPN EPC) Kompas programma

31 Ontwikkelingen EPD (European Performance Directive on the Energy efficiency of buildings) Vanaf 2006 verplicht energiecertificaat op natuurlijke momenten Koop/verkoop Huur/verhuur Nieuwbouw/renovatie grote gebouwen (grenswaarde verplicht) Bij nieuwbouw haalbaarheidsstudie DE-opties M.n. Locatiegebonden Periodieke keuring installaties Verwarming / klimatisering (ouder dan 15 jaar, grote installaties om de 3 a 4 jaar)

32 Ontwikkelingen Energiecertificaat
Is straks 10 jaar geldig (woninggebonden) Geeft inzicht in energieprestatie t.o.v. referentie Nieuwbouw: EPN, Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) Bestaande bouw: EPA, met Energie-Index (E.I.)

33 Ontwikkelingen EPN Aanscherping per 1 januari 2006
Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)  0,8 NEN wordt aangepast

34 Ontwikkelingen EPR - EPA Regeling 2003 is per 16 oktober beëindigd
Regeling 2004 wordt momenteel ingevuld (met aandacht voor DE en EPA)

35 Kompas voor energiezuinig wonen en werken
Ontwikkelingen Kompas voor energiezuinig wonen en werken Instrumenten voor ‘vraagbenadering’ (t.b.v. renovatie en kleinschalige verbetering) Toonaangevende projecten (voorbeelden uitdragen) Ontwikkelingen rond woningenergielabel Diverse activiteiten rond EPA Voorbereidingen aanscherping EPC !Face to face corporatiebenadering!

36 Een andere koers Van centraal naar decentraal
Fusies hebben geleid tot grotere corporaties en projectontwikkelaars die zelf hun boontjes doppen. Branches kunnen en willen de achterban niet dwingen. Ontvankelijker voor regionale/lokale aanpak. Met maatregelen aanhaken bij andere taakvelden E-besparing is nauwelijks nog een los item voor corpo’s (uit de top 5 aandachtsgebieden verdwenen) Met besparing aansluiten bij hun bedrijfsvoering (gericht op marktvraag) Nieuwe koers: Vroeger:e- maatregelen, instrumenten of technieken (zonneboilers) verkopen Nu: vanuit de marktvraag (zie ook marktonderzoek rescon) Maken van marktconcepten

37 Strategisch voorraadbeleid/beheer
Ontwikkelen en uitvoeren van beleid om bij het beheer van woningen de huidige kwaliteit van de woningvoorraad (het aanbod) af te stemmen op de (te verwachten) vraag Strategisch voorraadbeheer Het geheel aan (concrete) technische beheerplannen van woningen, complexen en hun omgeving volgens het strategisch voorraadbeleid


Download ppt "Strategische woonkwaliteit"

Verwante presentaties


Ads door Google