De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOVEM Fons Maessen, Programma-adviseur Strategische woonkwaliteit Meerwaarde door energiebesparende maatregelen Klimaatbeurs Nrd. Holland, 08-04-’04.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOVEM Fons Maessen, Programma-adviseur Strategische woonkwaliteit Meerwaarde door energiebesparende maatregelen Klimaatbeurs Nrd. Holland, 08-04-’04."— Transcript van de presentatie:

1 NOVEM Fons Maessen, Programma-adviseur Strategische woonkwaliteit Meerwaarde door energiebesparende maatregelen Klimaatbeurs Nrd. Holland, 08-04-’04

2 Novem Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu Agentschap van het Ministerie van EZ Voert programma Kompas uit i.o.v. VROM

3 Duurzaam bouwen wonen werken recreëren Duurzame mobiliteit Duurzaam produceren Duurzame Energie-voorziening 500 pers. 2 vestigingen opdrachten van nederlandse (rijks)overheid en internationale instellingen Ruimtelijke ordening en infrastructuur Novem werkgebieden

4 Programma Workshop: Inleiding Strategische woonkwaliteit Discussie

5 Kompas 2004 Programma: CO 2 in de GO (“Kompas”) Deelprogram.: Woningbouw Subdeelprogram.: Woningcorporaties Onderwerp: Woonkwaliteit

6 Speelveld Facts and figures Penetratie van energiebesparende maatregelen in de sociale verhuursector o.b.v. KWR 2000+ Maatregel gevelisolatie isolatieglas dakisolatie bg-vloerisolatie HR-ketel bij ind.cv (= 70%) Aanwezigheid ca 55% ca 70% ca 60% ca 30% ca 25%

7 Speelveld Facts and figures Ca. 35% van 6,6 miljoen woningen in NL worden door wcp’s beheerd (54% is koop, 46% is huur) < 600 woningcorporaties (neemt af/veel fusies) Ca 11.000 nieuw gebouwd (van de 70.000) Ca 6.000 gesloopt (van de 15.000) Uitgave groot onderhoud/verbetering € 0,4 miljard Uitgave dagelijks of planmatig onderhoud € 2,1 miljard De woningbezetting daalt (nu 2,4)

8 Benadering corporaties

9 Een terugblik Aanpak landelijk - via de branches (Aedes) Nationale convenanten, instrumentgericht, techniek gericht (aanbodgericht) Energiebesparing was hot item

10 Een terugblik voorbeeld landelijke afspraken met de corporaties Isolatieconvenant (1991 t/m 1994) : NIP-onderdeel Verlenging isolatieconvenant met 1 jaar (1995 ) Intentieverklaring DuBo-Convenant (1996 t/m 1997) Convenant Duurzaam Bouwen (1998 t/m 2001) Nationaal Akkoord Wonen; art 4. Duurzaamheid en gezondheid (juli 2001 t/m 2005)

11 Speelveld en ontwikkelingen Fusies -> grotere corporaties die zelf hun boontjes doppen. Branches -> kunnen en willen de achterban niet dwingen. E-besparing is nauwelijks nog hot item (uit de top 5 beleidsvelden verdwenen) Corporatie is vraaggerichter / klantgericht gaan werken Ontvankelijker voor regionale/lokale aanpak.

12 Koerswijziging ingezet Inhoud: Meer afstemmen op onze markt (vraaggericht i.p.v. aanbodgericht) Benadering: Meer persoonlijk i.p.v. de landelijke insteek

13 Operationeel Uitvoering Project-voorber. en uitvoering tactisch Strat. kl. verbetering Sv-beheer Sv-beleidstrategisch Dir WONINGCORPORATIES Middenkader * management * strategie & beleid * woondiensten * technisch. beheer * project.ontwikkeling *financien * bedrijfsbureau

14

15 Voorraadbeleid algemeen Maat- schappelijke opgave Speciale bedrijfs- omstandig- heden Referenties / VoorbeeldenLokale opgave Specifieke samenstelling Bestaande kwaliteit complexen Te huisvesten huishoudens Strategie kiezen Gewenste kwaliteit per complex vaststellen Concept aanpak vaststellen Uitwerking / resultaten Ingrepen Slopen/herontwikkelen Instandhouden Doorexploiteren Verkopen Voorraadbeleid algemeen Maat- schappelijke opgave Speciale bedrijfs- omstandig- heden Referenties / VoorbeeldenLokale opgave Specifieke samenstelling Bestaande kwaliteit complexen Te huisvesten huishoudens Strategie kiezen Gewenste kwaliteit per complex vaststellen Concept aanpak vaststellen Uitwerking / resultaten Ingrepen Slopen/herontwikkelen Instandhouden Doorexploiteren Verkopen

16 Van taakveld naar kwaliteit

17 Overzicht taakvelden 1.Verruimen slaagkansen 2.Versterken samenhang woon- en zorgdiensten 3.Bevorderen eigen woningbezit en beheer 4.Vergroten betrokkenheid bewoners 5.Vergroten differentiatie woningaanbod 6.Reduceren woonlasten lagere inkomensgroepen 7.Huisvesting dak- en thuislozen 8.Verhogen woonkwaliteit 9.Energiebesparing en opwekking duurzame energie

18

19

20

21 Kwaliteiten van energiebesparende maatregelen inzichtelijk maken Voorbeeld: isolerend glas-> –inbraakveiligheid, –geluid van buiten, –comfort / koudeval/ tocht.

22 Koppelen kwaliteitsprofielen aan referentiewoningen kwaliteitsvraag kwaliteitsaanbod Keuze welke referentiewoning het meest geschikt is voor “verzorgd wonen” en met welke “andere kwaliteiten”is deze te voorzien Concept uitwerken -Plattegrond -Maatregelen -EI -Etc. 1. 2. 4. 5. 6. villa. 2-1 kap. Rijtjeswoning voor 1946. Rijtjeswoning 1946-1965. ………….. “andere kwaliteiten” Gewenste kwaliteitsprofielen - Comfort - Geluidsisolatie - Veiligheid -………. HR ++ glas Loggia dicht - Ruimte extra - Veiligheid -………. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Verzorgd wonen voor OUDEREN Toegankelijkheid Veilig Betaalbaar Comfort kwaliteiten

23 Catalogus

24 Voorraadbeleid algemeen Maat- schappelijke opgave Speciale bedrijfs- omstandig- heden Referenties / VoorbeeldenLokale opgave Specifieke samenstelling Bestaande kwaliteit complexen Te huisvesten huishoudens Strategie kiezen Gewenste kwaliteit per complex vaststellen Concept aanpak vaststellen Uitwerking / resultaten Ingrepen Slopen/herontwikkelen Instandhouden Doorexploiteren Verkopen Voorraadbeleid algemeen Maat- schappelijke opgave Speciale bedrijfs- omstandig- heden Referenties / VoorbeeldenLokale opgave Specifieke samenstelling Bestaande kwaliteit complexen Te huisvesten huishoudens Strategie kiezen Gewenste kwaliteit per complex vaststellen Concept aanpak vaststellen Uitwerking / resultaten Ingrepen Slopen/herontwikkelen Instandhouden Doorexploiteren Verkopen

25 Cd-rom

26

27

28 STRATEGISCH VOORRAADBELEID STRATEGISCH VOORRAADBEHEER STRATEGISCHE KLEINSCHALIGE VERBETERING - Mutatie onderhoud - Klachten onderhoud (klachten afhandeling) (dagelijks onderhoud) (juridisch onderhoud) - Planmatig onderhoud (meerjaren onderhoud) (cyclisch onderhoud) (contract onderhoud) -Renovatie / groot onderhoud

29 Overheidsbeleid UK (uitvoeringsnota klimaatbeleid) -> CO 2 emissiereductie 1999 NMWW (Nota Mensen Wensen Wonen) 2001 -> zeggenschap burgers, -> kwaliteitsverbetering woningen Nationaal Akkoord Wonen 2001-5 EU richtlijn (EPD) Klimaatbeleid gemeenten Kwaliteit van de ruimte (WSV,MOP,ISV,GSB,Dubo 2002-4)

30 Ontwikkelingen Energy performance directive (EPD) Energiepremieregeling (EPR / EPA) Energieprestatienorm (EPN EPC) Kompas programma

31 Ontwikkelingen Vanaf 2006 verplicht energiecertificaat op natuurlijke momenten –Koop/verkoop –Huur/verhuur –Nieuwbouw/renovatie grote gebouwen (grenswaarde verplicht) Bij nieuwbouw haalbaarheidsstudie DE-opties –M.n. Locatiegebonden Periodieke keuring installaties Verwarming / klimatisering (ouder dan 15 jaar, grote installaties om de 3 a 4 jaar) EPD (European Performance Directive on the Energy efficiency of buildings)

32 Energiecertificaat Is straks 10 jaar geldig (woninggebonden) Geeft inzicht in energieprestatie t.o.v. referentie –Nieuwbouw: EPN, Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) –Bestaande bouw: EPA, met Energie-Index (E.I.) Ontwikkelingen

33 EPN Aanscherping per 1 januari 2006 Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC)  0,8 NEN 5128 - 2003 wordt aangepast

34 Ontwikkelingen EPR - EPA Regeling 2003 is per 16 oktober beëindigd Regeling 2004 wordt momenteel ingevuld (met aandacht voor DE en EPA)

35 Ontwikkelingen Kompas voor energiezuinig wonen en werken Instrumenten voor ‘vraagbenadering’ (t.b.v. renovatie en kleinschalige verbetering) Toonaangevende projecten (voorbeelden uitdragen) Ontwikkelingen rond woningenergielabel Diverse activiteiten rond EPA Voorbereidingen aanscherping EPC !Face to face corporatiebenadering!

36 Een andere koers Van centraal naar decentraal Fusies hebben geleid tot grotere corporaties en projectontwikkelaars die zelf hun boontjes doppen. Branches kunnen en willen de achterban niet dwingen. Ontvankelijker voor regionale/lokale aanpak. Met maatregelen aanhaken bij andere taakvelden E-besparing is nauwelijks nog een los item voor corpo’s (uit de top 5 aandachtsgebieden verdwenen) Met besparing aansluiten bij hun bedrijfsvoering (gericht op marktvraag)

37 Strategisch voorraadbeleid/beheer Strategisch voorraadbeleid Ontwikkelen en uitvoeren van beleid om bij het beheer van woningen de huidige kwaliteit van de woningvoorraad (het aanbod) af te stemmen op de (te verwachten) vraag Strategisch voorraadbeheer Het geheel aan (concrete) technische beheerplannen van woningen, complexen en hun omgeving volgens het strategisch voorraadbeleid


Download ppt "NOVEM Fons Maessen, Programma-adviseur Strategische woonkwaliteit Meerwaarde door energiebesparende maatregelen Klimaatbeurs Nrd. Holland, 08-04-’04."

Verwante presentaties


Ads door Google