De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Vlaams Parlement – Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media 3/12/2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Vlaams Parlement – Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media 3/12/2009."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Vlaams Parlement – Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media 3/12/2009

2 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Eén van de 13 homogene beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid - sinds 1 april 2006

3 Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media 4 bevoegde ministers sinds 13/07/2009: Cultuur: mevrouw Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Jeugd: de heer Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Sport: de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Media: mevrouw Ingrid Lieten, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

4

5 Strategische AdviesRaad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media (SARC) Strategische adviesraad Advies aan ministers over het gevoerde beleid door deskundigen in de beleidsvelden Cultuur, Jeugd, Sport en Media Opgericht 30/11/2007

6 SARC Afzonderlijke rechtspersoon Algemene raad –Conceptualisering cultuurbeleid door beleidsvelden in een samenhangende context en in een ruimer maatschappelijk kader te plaatsen –Advies over alle thema’s die meerdere beleidsvelden aanbelangen –Interne coördinatie van de adviezen van de sectorraden

7 SARC Vast bureau –Bestuur van de SARC –Samengesteld uit vertegenwoordigers van de sectorraden –Algemene voorzitter: Luk Verschueren Secretariaat: Iris Van Riet www.vlaanderen.be/sarc

8 SARC Sectorraden –Autonoom bevoegd –Rechtstreeks advies over hun specifiek beleidsveld –4 sectorraden: Kunsten en Erfgoed voorzitter: Johan Thielemans – secretaris: Hanne Schuermans Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen voorzitter: Fie De Greef – secretaris: Lieven De Clercq Sport voorzitter: Bart Vanreusel – secretaris: Lieven De Clercq Media voorzitter: David Stevens – secretaris: Hanne Schuermans

9 Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Secretaris-generaal Christine Claus | christine.claus@cjsm.vlaanderen.be christine.claus@cjsm.vlaanderen.be Bestaat uit: –Diensten van de secretaris-generaal –Domeincoördinatie –afdeling Beleid en Beheer afdelingshoofd JeanMarie Vandeursen | jeanmarie.vandeursen@cjsm.vlaanderen.be jeanmarie.vandeursen@cjsm.vlaanderen.be –Managementondersteunende Diensten afdelingshoofd Jan Vandenabeele | jan.vandenabeele@cjsm.vlaanderen.be jan.vandenabeele@cjsm.vlaanderen.be

10

11 kernopdrachten Verzorgen van de externe integratie en afstemming m.b.t. de beleidsvelden Cultuur, Jeugd, Sport en Media Instaan voor de coördinatie en aansturing van het wetenschappelijk onderzoek en innovatie Ontwikkelen van interacties en samenwerking met de marktsector Optimalisatie en realisatie van de investeringen in de beleidsvelden Cultuur, Jeugd en Sport Ondersteunen van de ministers bij beleidsontwikkeling, in het bijzonder bij beleidsplanning- en evaluatieproces Beleidsuitvoerende en residuaire taken: Alle beleidsuitvoering voortvloeiend uit de beleidsvoorbereiding die niet in een agentschap is ondergebracht –Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) Cultuurbeleid –CCP (contactpunt programma Cultuur van EC), Burgerschapscontactpunt –Beheer Fonds Culturele Infrastructuur –Beheer van overeenkomsten (CultuurNet, DEMOS, deBuren, VAF, Mediadesk, Cultuurinvest, Vlaams- Marokkaans Culturenhuis, Expertisecentrum voor Islamitische culturen in Vlaanderen, Stichting de Brakke Grond,,...)

12 kernopdrachten Sportbeleid –Medisch en Ethisch Verantwoord Sporten (MVS) –Voetballoket (samen met ROW) –Sportfacilitator (samen met PMV, Kenniscentrum PPS en BLOSO) Mediabeleid –Filmkeuring –Tax shelter audiovisuele werken (erkenning/attest voltooiing) –Beheer subsidiëringprojecten (experimentele projecten, mediaprojecten, nominatim subsidies...) –Beheer frequentiespectrum –Beheer van dotaties aan VRT Managementondersteunende Diensten Organisatieondersteunende functies en secretariaat managementorganen –Overkoepelende staftaken als aanspreekpunt voor ministerie / beleidsdomein (communicatie, begroting...) –Voorzitter en secretariaat managementorganen, stuurgroepen, werkgroepen, syndicaal overleg... –Voorbereiding en coördinatie standpunten CAG, SG-forum, strategische overlegplatformen –Secretariaat van Beleidsraad en Deelbeleidsraden en coördinatie van de voorbereiding op niveau van de administratie de Brakke Grond –Personeel in buitendienst –Infrastructuur in eigendom en onder huurcontract –Relatie met Stichting de Brakke Grond

13 missie Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media verbindt, ondersteunt, optimaliseert en innoveert het beleid op het gebied van cultuur, jeugd, sport en media. Het Departement Cultuur,Jeugd, Sport en Media voert deze missie uit binnen de wettelijke, reglementaire en contractuele bepalingen die erop van toepassing zijn. De beleidslijnen van de Vlaamse Regering en de bevoegde ministers geven de prioriteiten aan en leggen ook de personele en financiële middelen vast. Het departement voert deze missie uit in samenhang en samenwerking met de andere entiteiten binnen het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

14 visie Het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media is het eerste aanspreekpunt voor de ministers op het gebied van het formuleren, implementeren en evalueren van een performant beleid en een onmisbare partner bij alle ondersteunende processen. Daarnaast heeft het departement de kennis en capaciteit om de nodige gespecialiseerde constructies op te zetten en instrumenten uit te werken om tijdelijk of permanent samen met partners bepaalde beleidsdoelstellingen te realiseren. Het departement wordt vanwege de dienstverlening van een team van professionele medewerkers beschouwd als een referentie binnen de brede overheid.

15 beleidsthema’s transversaal –Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie –culturele competentie: cultuureducatie, cultuur en onderwijs, brede school… –interculturaliseren –internationaal beleid –tewerkstelling: Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA) – regularisering Derde Arbeidscircuit (DAC)

16 beleidsthema’s Cultuur –Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie –culturele diversiteit – Iedereen kan zetelen –interculturaliseren –participatie –culturele infrastructuur –culturele competentie: cultuureducatie, cultuur en onderwijs, brede school, levenslang en levensbreed leren + EVC… –CultuurContactPunt Vlaanderen –Europees BurgerschapsContactpunt –cultuurgemeente/stad van Vlaanderen –Cultuur en economie (o.a. CultuurInvest) –instellingen: internationaal (de Brakke Grond, deBuren, Vlaams-Marokkaans Huis Daarkom, Centrum voor Islam), participatie (Demos, CultuurNet Vlaanderen)… –cultuurindustrie (CultuurInvest) –CultuurPrijzen Vlaanderen –e-cultuur –internationaal cultuurbeleid –permanente vertegenwoordiging bij de Europese Commissie –audiovisueel/film (tax shelter) –innovatie –tewerkstelling –wetenschappelijk onderzoek

17 beleidsthema’s Jeugd overkoepelende thema’s van cultuur die ook van toepassing zijn op jeugd: –culturele diversiteit – Iedereen kan zetelen –culturele competentie: cultuureducatie, cultuur en onderwijs, brede school, levenslang en levensbreed leren + EVC… –infrastructuur –interculturaliseren –participatie –wetenschappelijk onderzoek –e-cultuur

18 beleidsthema’s Sport –Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie –experimenteel sportbeleid –proeftuinen sport van het Participatiedecreet –dopinglijn –gezond sporten –Medisch verantwoord sporten –sportinfrastructuur –interculturaliseren –internationaal sportbeleid –permanente vertegenwoordiging bij de Europese Commissie –communicatie Sport voor Allen-beleid –sportstad/gemeente van Vlaanderen –topsportploegen –Vlaams Sportinfrastructuurplan –voetballoket (stadions) –wetenschappelijk onderzoek

19 beleidsthema’s Media –aanpassing en herziening regelgeving –crisis in de mediasector: steun aan de mediasector en opvolging van de Staten-generaal –digitaal dividend –distributie en toegankelijkheid van de media (nieuwe platformen, digitale kloof en actieplannen) –dotaties aan VRT en VRM –e-cultuur –frequentieproblematiek –internationaal handelsbeleid –mediagebruik: nieuwe tendensen en evoluties, kenniscentrum mediawijsheid –radiosector: leefbaarheid, invoering van nieuwe soorten radio’s, opstellen van een nieuwe frequentieplan tegen 2016 –rechtsgeschillen –regelgeving –rol en taak van de VRT / nieuwe beheersovereenkomst –subsidie en steun aan de media (bestaande, nieuwe, evaluatie…) –Subsidiedossiers –permanente vertegenwoordiging bij de Europese Commissie

20 contact Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Arenbergstraat 9 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 69 77 Fax +32 2 553 69 70 www.cjsm.vlaanderen.be

21 contact Websites beheerd door het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media: Cultuur: www.vlaanderen.be/cultuur Jeugd: www.vlaanderen.be/jeugd Sport: www.vlaanderen.be/sport Media: www.vlaanderen.be/media Algemeen Cultuurbeleid: www.vlaanderen.be/cultuurbeleid De Brakke Grond: www.brakkegrond.nl Cijferboek (samenwerking met Agentschap Sociaal-Cultureel Werk): www.vlaanderen.be/cijferboek CultuurContactPunt Vlaanderen: www.vlaanderen.be/ccp Dopinglijn: www.vlaanderen.be/dopinglijn E-cultuur: www.vlaanderen.be/e-cultuur Gezondsporten: www.vlaanderen.be/gezondsporten Iedereen kan zetelen: www.vlaanderen.be/iedereenkanzetelen Interculturaliseren: www.vlaanderen.be/interculturaliseren Topsport: www.vlaanderen.be/topsport Vlaams Sportinfrastructuurplan: www.vlaanderen.be/sportinfrastructuur

22 Kunsten en Erfgoed Administrateur-generaal Jos Van Rillaer | jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be jos.vanrillaer@cjsm.vlaanderen.be Bestaat uit: –Diensten van de administrateur-generaal –Afdeling Kunsten –Afdeling Erfgoed –Buitendiensten: Kasteel van Gaasbeek, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde, Alden Biesen, Frans Masereel Centrum

23 Kunsten en Erfgoed Diensten van de administrateur-generaal –Staf en directiesecretariaat –Stafmedewerkers Personeel en Organisatie, Communicatie, Interne controle en begroting, ICT –Cel Ondersteuning

24 Kunsten en Erfgoed afdeling Kunsten Jan Verlinden, afdelingshoofd | jan.verlinden@cjsm.vlaanderen.be toegespitst op de uitvoering van het kunstenbeleid opdrachten: jan.verlinden@cjsm.vlaanderen.be –subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren binnen het beleidsveld kunsten –de ondersteuning van de commissies, beoordelingscommissies en commissies ad hoc binnen het beleidsveld kunsten –het aansturen van sectorale steunpunten

25 Kunsten en Erfgoed –de uitbouw van een internationaal sectoraal beleid met actoren binnen het beleidsveld kunsten –advies en overleg met het departement in functie van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie –het aansturen van de buitendiensten –….

26 kernopdrachten (tov beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed) het erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed de ondersteuning van de commissies, beoordelingscommissies en commissies ad hoc binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed het overleggen met gemeentebesturen en provinciebesturen omtrent de binnen de bevoegdheden van het agentschap vallende materies het aansturen en evalueren van sectorale steunpunten binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed het aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren omtrent de binnen de bevoegdheid van het agentschap gesitueerde sectoren het organiseren van cultuurspreidende initiatieven het uitbouwen van een internationaal sectoraal beleid met actoren binnen de beleidsvelden professionele kunsten en cultureel erfgoed het advies en overleg met het departement in functie van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie het aansturen van de buitendiensten het beheer van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap

27 Kunsten en Erfgoed missie Kunsten en Erfgoed draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse Regering, actief bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel-erfgoedlandschap. Wij gaan het engagement aan om een uniek en centraal knooppunt van expertise te worden. In onze permanente professionele ontwikkeling staan toekomstgerichtheid, resultaten, verantwoordelijkheid, enthousiasme en integriteit centraal.

28 beleidsthema’s kunsten architectuur audiovisuele kunsten beeldende kunst dans muziek muziektheater theater vormgeving kunstenaars instellingen Vlaamse Gemeenschap festivals kunsteducatie kunstencentra opnameprojecten publicaties sociaal-artistiek werkplaatsen internationaal kunstenbeleid tewerkstelling

29 Kunsten en Erfgoed afdeling Erfgoed Marina Laureys, afdelingshoofd | marina.laureys@cjsm.vlaanderen.be staat in voor de uitvoering van het cultureel-erfgoedbeleid opdrachten: marina.laureys@cjsm.vlaanderen.be –het toekennen van een kwaliteitslabel aan collectiebeherende cultureel- erfgoedorganisaties: musea, culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken –subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van actoren binnen het beleidsveld cultureel erfgoed –de bescherming van bijzonder roerend cultureel erfgoed –de ondersteuning van de commissies, beoordelingscommissies, commissies ad hoc en de Raad voor het Behoud van het roerend Cultureel Erfgoed binnen het beleidsveld cultureel erfgoed

30 Kunsten en Erfgoed –aansturen van het sectorale steunpunt –overleggen met gemeentebesturen en provinciebesturen omtrent de binnen de bevoegdheden van het agentschap vallende materies –de uitbouw van een internationaal sectoraal beleid met actoren binnen het beleidsveld cultureel erfgoed –het behoud en het beheer van de collectie van de Vlaamse Gemeenschap –het advies en overleg met het departement in functie van beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie –het aansturen van de buitendiensten –….

31 beleidsthema’s cultureel erfgoed kwaliteitslabel erfgoedconvenants publicaties tewerkstelling archiefbank Vlaanderen instellingen Vlaamse Gemeenschap immaterieel cultureel erfgoed topstukken uitvoer cultuurgoederen successierechten collectie Vlaamse Gemeenschap internationaal erfgoedbeleid

32 contact Kunsten en Erfgoed Arenbergstraat 9 B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 68 68 Fax +32 2 553 69 69 www.kunstenenerfgoed.be

33 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Administrateur-generaal An Vrancken | an.vrancken@cjsm.vlaanderen.be an.vrancken@cjsm.vlaanderen.be Bestaat uit: –Diensten van de administrateur-generaal –afdeling Jeugd –afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid

34 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Diensten van de administrateur-generaal –Secretariaat –Beleids- en managementondersteuning (Financiën en Begroting, Personeel, ICT, Communicatie en informatie, organisatieontwikkeling)

35 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen afdeling Jeugd Johan Van Gaens, afdelingshoofd | johan.vangaens@cjsm.vlaanderen.be met als teams: johan.vangaens@cjsm.vlaanderen.be –Beheer –Team Landelijk georganiseerd jeugdwerk –Team Jongerenprojecten –Team Jeugdbeleid (lokaal – Vlaams – internationaal)

36 Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen afdeling Volksontwikkeling en Lokaal Cultuurbeleid Geert Roelandts, afdelingshoofd | geert.roelandts@cjsm.vlaanderen.be met als teams: geert.roelandts@cjsm.vlaanderen.be –Staf en secretariaat –Team Sociaal-cultureel volwassenenwerk –Team Lokaal cultuurbeleid –Team Participatie

37 missie Het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen heeft als missie het stimuleren van een rijk en gedifferentieerd aanbod aan niet-commerciële sociaal- culturele activiteiten met als doel de algemene ontwikkeling van alle burgers - kinderen, jongeren en volwassenen - te bevorderen en de maatschappelijke en culturele participatie te verhogen.

38 kernopdrachten Erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren en evalueren van organisaties en individuele actoren Ondersteunen van beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers Aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen Aansturen en evalueren van sectorale steunpunten Aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren Organiseren van cultuurspreidende initiatieven Zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale sectorale contacten Beleidsgerichte input geven aan en overleggen met het departement met het oog op de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie Beheer van het Vlaams Cultureel Centrum Voeren De coördinatie van het Jeugd- en kinderrechtenbeleid Het uitlenen van kampeermateriaal voor de jeugd

39 beleidsthema’s sociaal-cultureel volwassenwerk organisaties voor amateurkunsten Vlaams Huis voor Amateurkunsten (Brussel) Forum voor Amateurkunsten

40 beleidsthema’s amateurkunsten gemeentelijk, lokaal cultuurbeleid openbare bibliotheken cultuurcentra

41 beleidsthema’s lokaal cultuurbeleid gemeentelijk, lokaal cultuurbeleid openbare bibliotheken cultuurcentra steunpunten convenanten met centrumsteden in de grootstedelijke gebieden

42 beleidsthema’s participatie Participatiedecreet verenigingsleven culturele en sportieve participatie van gedetineerden convenanten voor bibliotheekwerking in gevangenissen lokale netwerken vrijetijdsparticipatie van personen in armoede praktijkgerichte laagdrempelige educatie voor kansengroepen leesbevordering participatie van kansengroepen in cultuur, jeugdwerk en sport participatie in hobbyverenigingen aanbod voor kansengroepen in gemeenschapscentra tussenkomsten in het organiseren van een bijzonder cultuuraanbod

43 beleidsthema’s participatie Vlaamse Gebarentaal Adviescommissie Vlaamse Gebarentaal subsidiëring van Kennis- en informatieknooppunt rond Vlaamse Gebarentaal Circussen subsidiëring van circussen subsidiëring van Circuscentrum projecten in de circuskunsten

44 beleidsthema’s jeugdbeleid lokaal en regionaal jeugdwerk landelijk jeugdwerk jeugdcultuur experimenteel jeugdwerk participatie/com- municatie uitleendienst kampeermateriaal internationale projecten jeugdtoerisme tewerkstelling brede school verenigingslokalen coördinatie van jeugd- en kinderrechten

45 contact Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Arenbergstraat 9 – 4 e verdieping B-1000 Brussel Tel. +32 2 553 42 45 Fax +32 2 553 42 39 www.vlaanderen.be/sociaalcultureelwerk www.vlaanderen.be/lokaalcultuurbeleid www.vlaanderen.be/amateurkunsten www.vlaanderen.be/podium www.goudenvleugels.be www.jeugdbeleid.be www.vlaanderen.be/kinderrechten

46 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) Administrateur-generaal Paul Huvenne | paul.huvenne@kmska.be paul.huvenne@kmska.be De diensten van de administrateur-generaal zijn overkoepelend: –Directiesecretariaat –Interne communicatie en klachtenbeheer –Fondsenwerving –Informatiemanagement

47 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) De werking van het museum is opgedeeld in vier afdelingen: Bedrijfsvoering: –Financiën, Personeel, Logistiek –Gebouw, infrastructuur, onderhoud –Veiligheid, preventie, bewaking, onthaal

48 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) Collectiebehoud en -beheer –Collectiemanagement –Conservatie en Restauratie –Bibliotheek, archief, documentatiecentrum Collectieonderzoek –Onderzoek –Tentoonstellingen

49 Koninklijk Museum voor Schone Kunsten (KMSKA) Publiekswerking –Externe communicatie –Presentatie –Educatie –Marketing

50 contact Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) Leopold Dewaelplaats B-2000 Antwerpen Tel. +32 3 238 78 09 www.kmska.be

51 Voorstelling Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Vlaams Parlement – Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media 3/12/2009


Download ppt "Voorstelling Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media Vlaams Parlement – Commissie Cultuur, Jeugd, Sport en Media 3/12/2009."

Verwante presentaties


Ads door Google