De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

I nwerkingtreding van het f inanciële l uik van het g emeentedecreet Jo Waterloos Gemeenteontvanger 22 januari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "I nwerkingtreding van het f inanciële l uik van het g emeentedecreet Jo Waterloos Gemeenteontvanger 22 januari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 I nwerkingtreding van het f inanciële l uik van het g emeentedecreet Jo Waterloos Gemeenteontvanger 22 januari 2007

2 f inanciële l uik : overzicht 6 items : -Visum -Strategisch meerjarenplan & budget -Overheidsopdrachten -Betalingsverkeer & kasbeheer -Daden van beschikking – daden van beheer -Budgethouderschap

3 1. Visum I.Wetgeving + memorie van toelichting : -GD art. 94 (financieel beheerder) -GD art. 160 (budgethouderschap) -GD art. 166 (rapportering fb)

4 1. Visum II. Overgangsbepalingen (ABB 2006/19) -Tot uiterlijk 01/10/2007 -Alle uitgaven boven de 5.500,00 € (excl. Btw) : visumplicht -Alle uitgaven onder de 5.500,00 € (excl. Btw) : géén visumplicht

5 1. Visum III. Praktische uitwerking -= voorafgaande krediet- & wetmatigheidscontrole -Door : financieel beheerder (ontvanger) -Ook na 01/10/2007 : alle uitgaven > 5.500,00 € : visum -Gemeenteraad : kan bepalen welke uitgaven < 5.500,00 € én dagelijks beheer onder visum vallen -Wanneer visum ? -Overheidsopdrachten : vóór betekening gunning -Lonen : vóór aanstelling -Subsidies : vóór beslissing toekenning (budget <>reglement) -Grensbedrag : over ‘normale’ of ‘totale’ looptijd verbintenis

6 1. Visum III. Praktische uitwerking -Bij (gemotiveerde) weigering visum : college kan viseren -Beslissing (+ deze van fb) aan gouverneur -Uitvoerbaar na toezichtstermijn -Financieel beheerder rapporteert éénmaal per semester aan gemeenteraad -Elke budgethouder & elk lid van college kan visum vragen (ook al valt de uitgave buiten de visumplicht)

7 1. Visum IV. To Do -Kennisname college -Communicatie personeelsleden -Afspraken praktische werking aanvraag & verlenen visum -Stappenplan naar deadline (01/10/2007) -Voorbereiding verdere afbakening < 5.500,00 € -Beslissing GR over verdere afbakening (voor 01/10) -Beslissing GR over ‘normale looptijd verbintenissen)

8 2. Strategisch Mjp & Budget I. Wetgeving -GD Art. 146 (nog niet in werking) -GD Art. 147 (nog niet in werking) -GD Art. 148 -GD Art. 149 -GD Art. 150 -GD Art. 151

9 2. Strategisch Mjp & Budget II. Overgangsbepalingen & praktische uitwerking -(voorlopig) niet : strategisch Mjp -(voorlopig) wel : algemeen beleidsprogramma (art. 242 bis NGW) -Σ strategische beleidsplannen -Looptijd : legislatuur -Vóór einde 2007 én vóór beraadslaging college budget 2008 -Aan : gemeenteraad

10 2. Strategisch Mjp & Budget II. Overgangsbepalingen & praktische uitwerking -Ook : meerjarig financieel beleidsplan (budget) -Aard en omvang voorgenomen beleid & dienstverlening -De beoogde doelstellingen -De financiële gevolgen -Wie ? -Secretaris : ontwerp algemeen beleidsprogramma (redactie) -Ontvanger : ontwerp meerjarig financieel beleidsplan (redactie) -In overleg met het MAT

11 2. Strategisch Mjp & Budget II. Overgangsbepalingen & praktische uitwerking -Ook : Beleidsnota -Beleid gemeente in boekjaar -Concretisering beleidsdoelstellingen -Met verwijzing naar het algemeen beleidsprogramma (en niet naar het strategisch Mjp aangezien niet in voege) -Antwoord op : -Wat willen we bereiken (doelstellingen) -Wat gaan we daarvoor doen (actieplannen) -Wat gaat dat kosten (ramingen uitgaven en ontvangsten) -Hoe gaan we dat betalen (belastingen, subsidies, …) -Wanneer ? In de loop van het eerste kwartaal 2007

12 2. Strategisch Mjp & Budget III. To Do -Opmaak ‘beleidsnota’ cfr. art. 150 GD (uiterlijk 31/03/2007) -Opmaak ‘algemeen beleidsplan’ cfr. art. 242 bis NGW (vóór eerste beraadslaging cbs over budget 2008) -Budgetwijziging (rekening houdende met voorgaande) -Communicatie overgangsmaatregelen aan personeel

13 3. Overheidsopdrachten I. Wetgeving -GD. Art. 43 (gemeenteraad) -GD. Art. 57 (college burgemeester en schepenen) -GD. Art. 160 (budgethouderschap)

14 3. Overheidsopdrachten II. Overgangsbepalingen -In voege sedert 01/01/2007 -Overgangsbepaling tot 01/10/2007 voor begrip ‘dagelijks bestuur’ -Inmiddels : delegaties art. 234 NGW van toepassing

15 3. Overheidsopdrachten III. Praktische invulling -Bevoegdheden overheidsopdrachten (zie schema) -Vroeger : betaalbaarstelling nu : goedkeuring -Vroeger : college nu : budgethouder -Indien GR of CBS budgethouder : goedkeuring kan gedelegeerd worden aan secretaris -Concreet : -Wijze van gunnen & voorwaarden : gemeenteraad -Behalve voor dagelijks bestuur : college (of gedelegeerde) -Behalve indien nominatief in budget : college (of gedelegeerde) -Voeren gunningsprocedure : budgethouder (college of …)

16 4. Betalingsverkeer & Kasbeheer I. Wetgeving -GD. Art. 163

17 4. Betalingsverkeer & Kasbeheer II. Overgangsbepalingen -(Uiterlijk) tot 01/10/2007 : dubbele handtekening -Inmiddels : Art. 136 NGW : wettelijkheids- en regelmatigheidscontrole door ontvanger -Kasbeheer : in voege sedert 01/01/2007 (verantwoordelijkheid secretaris) -Onmiddellijke inningen : art. 138 § 2 NGW tot gemeenteraad nieuwe voorwaarden heeft bepaald

18 4. Betalingsverkeer & Kasbeheer III. Praktische invulling : betalingsverkeer -Voor girale betalingen : dubbele handtekening -Secretaris (of gemachtigde) : eerste elektronische handtekening = controle wettelijkheid & regelmatigheid -Ontvanger (of gemachtigde) : tweede elektronische handtekening = bepaling datum betalingsopdracht in functie van beschikbare thesaurie) -Ontvanger : kan in principe niet weigeren

19 4. Betalingsverkeer & Kasbeheer III. Praktische invulling : betalingsverkeer Noot 1 : -Géén wettelijkheids- en regelmatigheidscontrole door ontvanger -Maar 1 : art. 29 Wb Strafvordering : “de ambtenaar die kennis krijgt van een misdaad of wanbedrijf moet daarvan aangifte doen” -Maar 2 : art. 108 § 2 GD : “de personeelsleden die in de uitoefening van hun ambt nalatigheden, misbruiken of misdrijven vaststellen, brengen hun hiërarchische meerdere hiervan onmiddellijk op de hoogte

20 4. Betalingsverkeer & Kasbeheer III. Praktische invulling : betalingsverkeer Noot 2 : -Delegatie eerste handtekening -Probleem bij delegatie aan personeelslid financiële dienst : functiescheiding : -Deze personeelsleden zitten reeds eerder in uitgavencyclus (ondersteuning ontvanger bij visum, registratie en aanrekening facturen) -Ontvanger kan zelf (permanent of bij afwezigheid) zijn tweede handtekening delegeren, en kan dit enkel aan personeelsleden van de financiële dienst -Probleem van evaluatie/beoordeling

21 4. Betalingsverkeer & Kasbeheer III. Praktische invulling : kasbeheer -Chartale betalingen (normale procedure) -Secretaris -Kan gedelegeerd worden -Chartale inningen (normale procedure) -Secretaris -Kan gedelegeerd worden (advies ontvanger) -Secretaris (of gedelegeerde) kan ontvangstbewijs geven -Secretaris (of gedelegeerde) kan géén kwijting geven

22 4. Betalingsverkeer & Kasbeheer III. Praktische invulling : kasbeheer -Uitgaven onmiddellijke betaling -Secretaris kan provisie ter beschikking stellen -Onder de voorwaarden bepaald door de gemeenteraad -Enkel voor uitzonderingen : indien werk/levering/dienst onmiddellijk moet vereffend worden -Ontvangsten met onmiddellijke inning -Secretaris kan personeelsleden ‘belasten’ met inning -Wanneer inning samenvalt met invorderingsrecht -Onder de voorwaarden bepaald door de gemeenteraad

23 4. Betalingsverkeer & Kasbeheer IV. To Do -Overdracht kas aan de secretaris -Invoering systeem dubbele handtekening -(optioneel) : delegatie kasbeheer door secretaris aan personeelslid (functiescheiding !) -(optioneel) : delegatie eerste handtekening door secretaris aan personeelslid (functiescheiding !) -(optioneel) : delegatie ontvangsten met onmiddellijke inning aan inningsambtenaren -(optioneel) : delegatie chartale inningen -Provisies voor geringe exploitatie-uitgaven : voorwaarden gemeenteraad -Bepalen voorwaarden voor ‘belasting’ met inning : gemeenteraad

24 5. Daden van beschikking/beheer I. Wetgeving -GD. Art. 43 (gemeenteraad) -GD. Art. 57 (college)

25 5. Daden van beschikking/beheer II. Overgangsbepalingen -Er zijn géén overgangsbepalingen : treedt in voege met ingang van 01/01/2007

26 5. Daden van beschikking/beheer III. Praktische invulling -Principe : daden van beschikking = gemeenteraad -Principe : daden van beheer = college -Taak gemeenteraad : afbakening begrip ‘dagelijks bestuur’ -Vervolgens : daden van beschikking onder dagelijks bestuur = bevoegdheid college -Ook : daden van beschikking die nominatief in budget staan = bevoegdheid college

27 5. Daden van beschikking/beheer IV. To Do -Afbakening begrip dagelijks bestuur -Evaluatie/nominatief benoemen daden van beschikking bij opmaak budget

28 6. Budgethouderschap I. Wetgeving -GD. Art 158 (definitie) -GD. Art 159 (bevoegdheden) -GD. Art 160 (budgethouderschap – overheidsopdrachten)

29 6. Budgethouderschap II. Overgangsbepalingen -Géén : de bepalingen gaan per 01/01/2007 in voege

30 6. Budgethouderschap III. Praktische invulling -Budgethouderschap = taakstellend -Afspraken maken over doelstellingen -Afspraken maken over budget -Overdracht van verantwoordelijkheid -Delegatiebesluit : -Tijdsduur -Bedoeling -Bevoegdheden + middelen -Graad van autonomie -Monitoring, rapportering, evaluatie (+ en -)

31 6. Budgethouderschap III. Praktische invulling -Jaardoelstellingen dienen aan te sluiten bij beleidsprogramma & beleidsnota -Afspraken zijn SMART -Specifiek -Meetbaar -Aanvaard -Realistisch -Tijdsgebonden

32 6. Budgethouderschap III. Praktische invulling -College = hoofdbudgethouder (behalve zaken die uitgesloten zijn) -Dagelijks beheer : kan gedelegeerd worden aan secretaris, ambtenaar, wijkcomité of burgerinitiatief -Uit te werken : -Wie ? Kan niet geweigerd worden doch dient in functieomschrijving voorzien te worden -Hoe ? (software, afspraken, …) -Hoeveel ? -Opleiding ?

33 6. Budgethouderschap III. Praktische invulling -Budgethouder : -Bepaalt wijze van gunnen en voorwaarden (voor aangelegenheden van dagelijks beheer of die nominatief in het budget staan) -Voert gunningsprocedure (voor alles) -Keurt factuur goed -Staat in voor facturatie van opbrengsten

34 6. Budgethouderschap III. Praktische invulling -Rapportering : -Personeelsleden aangesteld door secretaris : éénmaal per kwartaal aan secretaris -Secretaris aangesteld door college : éénmaal per kwartaal aan college -Personeelsleden aangesteld door college : éénmaal per kwartaal aan college -College : éénmaal per semester aan gemeenteraad

35 6. Budgethouderschap IV. To Do -Afbakening begrip dagelijks bestuur (gemeenteraad) -Bepalen domeinen voor verdere delegatie (college) -Rondvraag/overleg potentiële budgethouders -Afspraken softwareleverancier -Bepalen kredieten, doelstellingen, wijze van rapporteren, monitoring, … -Delegatiebesluiten (divers) -Aanpassing functiebeschrijvingen

36 6. Budgethouderschap IV. To Do -Beslissing welke facturen die secretaris goedkeurt voor het college -Afspraken met budgethouders over ontvangsten/invorderingsstaten -Afbakening visum voor gedelegeerde budgetten -…


Download ppt "I nwerkingtreding van het f inanciële l uik van het g emeentedecreet Jo Waterloos Gemeenteontvanger 22 januari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google