De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud Introductie Succesfactoren bij havenontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud Introductie Succesfactoren bij havenontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

0 Professionalisering Havenbeheer Midden Brabant
Irene van Dongen Senior adviseur Havenconferentie Midden Brabant Oosterhout, 24 november 2010 Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel. : Buck Consultants International

1 Inhoud Introductie Succesfactoren bij havenontwikkeling
Havenbeheer in binnenhavens Aanpak professionalisering havenbeheer Meerwaarde  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

2 Wat zien we in binnenhavens?
Buck Consultants International

3 1 Introductie Wat zien we in binnenhavens? Toename goederenoverslag
Investeringen in haven en kades Recreatief medegebruik Wonen aan het water Maar ook… Achterstallig onderhoud infrastructuur Droge bedrijven aan het water Te weinig voorzieningen  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

4 1 Introductie Wat zien we bij havengemeenten?
Geen regie op havenontwikkeling en -beheer Veel afdelingen betrokken Taken havenmeester in beperkte tijd Te weinig contact met havenbedrijven Onvoldoende financiële middelen Verlangen naar samenwerking met andere havens  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

5 Succesfactoren bij havenontwikkeling
Buck Consultants International

6 2 Succesfactoren bij havenontwikkeling
Marktbasis en trends Vervoersvolume Concurrentie andere havens Groei in sectoren Ruimte en infrastructuur Beschikbare ruimte aan water Capaciteit weginfrastructuur Nautische toegang Mogelijkheden clustering bedrijven Milieuruimte Beleid Economie Ruimte Milieu Mobiliteit Natuur en Landschap Mensen en middelen Organisatiegraad Samenwerkingstructuur (netwerk) Financiën voor ontwikkeling Financiën voor beheer  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

7 2 Succesfactoren bij havenontwikkeling
Nieuwe samenwerking tussen marktpartijen: Netwerken voor efficiënte afwikkeling van containerstromen tussen zeehavens en het achterland Bijv. Transferia, Brabant Intermodal en Fresh Corridor Bestaande netwerken overslagbedrijven Bijv. VITO en ROC-vereniging Voedingsbodem voor nieuwe netwerken: Multimodaal vervoer op continentale trajecten Ketenoptimalisatie forwarders, verladers, sea-terminals, inlandterminals, vervoerders  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

8 2 Succesfactoren bij havenontwikkeling
Havengemeenten verkennen samenwerkingsmogelijkheden: Nieuwe havennetwerken:  Amsterdam Noordzeekanaalgebied  Regio Twente  Havens Limburg  Port of Utrecht  Drechtsteden  Kampen-Zwolle  Havens Midden Brabant  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

9 Havenbeheer in binnenhavens
Buck Consultants International

10 3 Havenbeheer in binnenhavens
Wat is havenbeheer? Financieel beheer Nautisch technisch beheer Economische ontwikkeling Begroting Facturatie havengelden Inspecties Onderhoudswerkzaamheden Monitoring schepen Toewijzen ligplaatsen Waarborgen veiligheid Toezicht en handhaving Serviceverlening binnenvaart Uitgifte bedrijfsgrond Vestigingsvoorwaarden Herstructurering Nieuwe infrastructuur Promotie van de haven  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

11 3 Havenbeheer in binnenhavens
Wie zijn betrokken bij havenbeheer? Financieel beheer Nautisch technisch beheer Economische ontwikkeling Afdeling Financiën Afdeling Openbare Werken Afdeling Civiele Techniek Afdeling Vergunningen & Handhaving Afdeling Economische zaken Afdeling Juridische Zaken Afdeling RO Grondbedrijf  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

12 3 Havenbeheer in binnenhavens
Instrumenten bij integraal havenbeheer: Financieel beheer Nautisch technisch beheer Economische ontwikkeling Afdeling Financiën Afdeling Openbare Werken Afdeling Civiele Techniek Afdeling Vergunningen & Handhaving Afdeling Economische zaken Afdeling Juridische Zaken Afdeling RO Grondbedrijf Instrumenten: MJOP (meerjaren onderhoud) Havengeldverordening Etc. Instrumenten: Havenverordening Vergunningen Economische beleidsagenda Mobiliteitsplan Herstructureringsopgave Etc.  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

13 Aanpak professionalisering havenbeheer
Buck Consultants International

14 4 Aanpak professionalisering
Welke stappen zetten we? We bouwen een sterk team We benoemen de motivatie We brengen de huidige situatie in kaart We werken aan kennisontwikkeling We verkennen de meerwaarde door samenwerking We maken concrete actieplannen …en bieden houvast bij implementatie  Buck Consultants International, 2010 Buck Consultants International

15 We bouwen een sterk team
Samenwerkingspartners: Publieke partijen Private partijen Gemeente(n) Watergebonden bedrijven Rijkswaterstaat Haven- gebruikers Provincie en/of regio Branche- organisaties Waterschap  Buck Consultants International, 2010

16 We bouwen een sterk team
Zeil- en watersportverenigingen Jachtbouwindustrie en maritieme toeleveranciers Cruise- en Chartervaart Recreatievaart (passanten en thuishaven) Sportvisserij Jachthavenbeheerders Verladers en overslagbedrijven Beroepsvaart Veerdiensten Woonschipbewoners Stakeholders:  Buck Consultants International, 2010

17 We benoemen de motivatie
Waarom gaan we aan de slag? Kennisdelen Kwaliteit infrastructuur verbeteren Interne werkproces professionaliseren Nieuwe en betere externe dienstverlening te ontwikkelen Kosten te drukken en rendement te verbeteren Complexe (ruimtelijke) vraagstukken op te lossen Onze haven te profileren Etc.  Buck Consultants International, 2010

18 We benoemen de motivatie
Meerwaarde: Wegwerken achterstallig onderhoud Rendement op gedane investeringen groter Bewustwording eigen verantwoordelijkheden Verbetering dienstverlening Koersvaste samenwerking in één team Basis voor duurzame ontwikkeling van binnenhavens Valkuilen: Onvoldoende aandacht voor best practices Te weinig sturing en communicatie Te grote sprongen voorwaarts Samenwerking wordt doel op zich  Buck Consultants International, 2010

19 We brengen de situatie in kaart
Havenatlas: Alle faciliteiten Onderhoudstoestand Havengebruik Impact bedrijventerreinen Eigendomsverhoudingen Beleid Organisatiestructuur Havenbeheertaken Havenbegroting Havenbaten en -lasten Investeringen  Buck Consultants International, 2010

20 We werken aan kennis Havenbedrijf Rotterdam:
Modal split garantie in erfpachtovereenkomst Vervoersmanagement (personen en goederen) Efficiënt en doelmatig ruimtegebruik in havens Havengeld in relatie tot schone binnenvaart Rijkswaterstaat, Directie Noord Brabant: Contractvorming met gemeenten en bedrijven Overlegstructuur RWS en havengemeenten Inventarisatie overnachtingsplaatsen  Buck Consultants International, 2010

21 We werken aan kennis Drechtsteden/Havenbedrijf Dordrecht:
Nautisch beheer Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht binnen Havenbedrijf Dordrecht Gemeenten dragen kosten Havenbedrijf naar rato van geïnde havengelden per haven. Identieke havenverordening Onderhoud en inspecties Dordrecht, andere gemeenten in voorbereiding Van haalplicht naar brengplicht Binnenhavens niet financieel dekkend Amsterdam Noordzeekanaalgebied: Nautisch beheer Amsterdam, Velzen, Beverwijk, Zaanstad binnen Centraal Nautisch Beheer NZKG Haven Amsterdam financiert CNB, overige gemeenten betalen alleen voor nieuwe diensten Gemeenten autonoom beheer van havens NZKG Regionale havenverordening Onderhoud en inspectie uitbesteed Brengplicht Havengeld binnenvaart klein % in begroting CNB heeft een overeenkomst met het rijk en mandatering aan directeur CNB voor beheer op vaarroute NZK en sluisbediening IJmuiden  Buck Consultants International, 2010

22 We werken aan kennis Provincie Limburg: Gemeente Oss:
Provinciaal havenoverleg en regionale aanpak (werkgroepen: ambtelijk, bestuurlijk, met bedrijven) Havenbeheer en gebiedsontwikkeling Opzet uitvoeringsagenda havenbeheer Gemeente Oss: Jaarlijks Havenbeheerplan Interesse in gezamenlijke havenverordening Samenwerking op services aan de binnenvaart  Buck Consultants International, 2010

23 We verkennen samenwerking
Autonomie Uitbesteding van havenbeheertaken Gemeenschappelijke regeling / overheids NV Havenoverleg Havenbedrijf Havenschap  Buck Consultants International, 2010

24 We maken concrete actieplannen
Eerste stap: verbetermogelijkheden op lokaal niveau: Operationeel beheer: ‘Havenregisseur’ (ambtelijk) en ‘Havenwethouder’; Invulling havenmeesterschap nu en in de toekomst; Upgrading voorzieningenniveau en veiligheidsplan Professionaliseren registratie van in- en uitgaande schepen en havengeldinning Financieel beheer: Analyseren van de havenbaten versus –lasten; Haven(geld)verordening lokaal afstemmen op basis van een regionaal format; Nulmeting onderhoudstoestand voor opzet Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) Economische ontwikkeling: Intensiveren van de contacten met havengebruikers en watergebonden bedrijven; Visievorming ruimtebehoefte en herstructurering havengebieden  Buck Consultants International, 2010

25 We maken concrete actieplannen
Volgende stap: verbetermogelijkheden door samenwerking: Kennisdeling door ambtelijk en bestuurlijk regionaal havenoverleg Gezamenlijke scheepsregistratie en monitoring (gemeenten samen met RWS) Harmonisatie haven(geld)verordeningen Ontwikkelen en afstemmen nieuwe dienstverlening voor de binnenvaart Gezamenlijke aanbesteding van havenonderhoudswerkzaamheden Verkennen opzet Regionaal Havenbedrijf Profilering regio als aantrekkelijk binnenvaartknooppunt …en bieden houvast bij implementatie  Buck Consultants International, 2010

26 Vragen? Irene van Dongen Buck Consultants International Postbus 1456
6501 BL Nijmegen Tel. : Buck Consultants International


Download ppt "Inhoud Introductie Succesfactoren bij havenontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google