De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Professionalisering Havenbeheer Midden Brabant Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel.: 024 379 02 22

Verwante presentaties


Presentatie over: "Professionalisering Havenbeheer Midden Brabant Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel.: 024 379 02 22"— Transcript van de presentatie:

1 Professionalisering Havenbeheer Midden Brabant Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel.: 024 379 02 22 E-mail: irene.dongen@bciglobal.com Irene van Dongen Senior adviseur Havenconferentie Midden Brabant Oosterhout, 24 november 2010

2  Buck Consultants International, 2010 1 Inhoud 1.Introductie 2.Succesfactoren bij havenontwikkeling 3.Havenbeheer in binnenhavens 4.Aanpak professionalisering havenbeheer 5.Meerwaarde

3 Wat zien we in binnenhavens?

4  Buck Consultants International, 2010 3 1 Introductie Wat zien we in binnenhavens? Toename goederenoverslag Investeringen in haven en kades Recreatief medegebruik Wonen aan het water Maar ook… Achterstallig onderhoud infrastructuur Droge bedrijven aan het water Te weinig voorzieningen

5  Buck Consultants International, 2010 4 1 Introductie Wat zien we bij havengemeenten? Geen regie op havenontwikkeling en -beheer Veel afdelingen betrokken Taken havenmeester in beperkte tijd Te weinig contact met havenbedrijven Onvoldoende financiële middelen Verlangen naar samenwerking met andere havens

6 Succesfactoren bij havenontwikkeling

7  Buck Consultants International, 2010 6 2Succesfactoren bij havenontwikkeling Marktbasis en trends Vervoersvolume Concurrentie andere havens Groei in sectoren Ruimte en infrastructuur Beschikbare ruimte aan water Capaciteit weginfrastructuur Nautische toegang Mogelijkheden clustering bedrijven Milieuruimte Beleid Economie Ruimte Milieu Mobiliteit Natuur en Landschap Mensen en middelen Organisatiegraad Samenwerkingstructuur (netwerk) Financiën voor ontwikkeling Financiën voor beheer

8  Buck Consultants International, 2010 7 Nieuwe samenwerking tussen marktpartijen: Netwerken voor efficiënte afwikkeling van containerstromen tussen zeehavens en het achterland  Bijv. Transferia, Brabant Intermodal en Fresh Corridor Bestaande netwerken overslagbedrijven  Bijv. VITO en ROC-vereniging Voedingsbodem voor nieuwe netwerken:  Multimodaal vervoer op continentale trajecten  Ketenoptimalisatie forwarders, verladers, sea-terminals, inlandterminals, vervoerders 2Succesfactoren bij havenontwikkeling

9  Buck Consultants International, 2010 8 Havengemeenten verkennen samenwerkingsmogelijkheden:       Nieuwe havennetwerken:  Amsterdam Noordzeekanaalgebied  Regio Twente  Havens Limburg  Port of Utrecht  Drechtsteden  Kampen-Zwolle  Havens Midden Brabant  2Succesfactoren bij havenontwikkeling

10 Havenbeheer in binnenhavens

11  Buck Consultants International, 2010 10 3Havenbeheer in binnenhavens Financieel beheer Nautisch technisch beheer Economische ontwikkeling Begroting Facturatie havengelden Inspecties Onderhoudswerkzaamheden Monitoring schepen Toewijzen ligplaatsen Waarborgen veiligheid Toezicht en handhaving Serviceverlening binnenvaart Uitgifte bedrijfsgrond Vestigingsvoorwaarden Herstructurering Nieuwe infrastructuur Promotie van de haven Wat is havenbeheer?

12  Buck Consultants International, 2010 11 3Havenbeheer in binnenhavens Financieel beheer Nautisch technisch beheer Economische ontwikkeling Afdeling FinanciënAfdeling Openbare Werken Afdeling Civiele Techniek Afdeling Vergunningen & Handhaving Afdeling Economische zaken Afdeling Juridische Zaken Afdeling RO Grondbedrijf Wie zijn betrokken bij havenbeheer?

13  Buck Consultants International, 2010 12 3Havenbeheer in binnenhavens Financieel beheer Nautisch technisch beheer Economische ontwikkeling Afdeling FinanciënAfdeling Openbare Werken Afdeling Civiele Techniek Afdeling Vergunningen & Handhaving Afdeling Economische zaken Afdeling Juridische Zaken Afdeling RO Grondbedrijf Instrumenten bij integraal havenbeheer: Instrumenten: MJOP (meerjaren onderhoud) Havengeldverordening Etc. Instrumenten: MJOP (meerjaren onderhoud) Havengeldverordening Etc. Instrumenten: Havenverordening Vergunningen Economische beleidsagenda Mobiliteitsplan Herstructureringsopgave Etc. Instrumenten: Havenverordening Vergunningen Economische beleidsagenda Mobiliteitsplan Herstructureringsopgave Etc.

14 Aanpak professionalisering havenbeheer

15  Buck Consultants International, 2010 14 4 Aanpak professionalisering Welke stappen zetten we? We bouwen een sterk team We benoemen de motivatie We brengen de huidige situatie in kaart We werken aan kennisontwikkeling We verkennen de meerwaarde door samenwerking We maken concrete actieplannen …en bieden houvast bij implementatie

16  Buck Consultants International, 2010 15 We bouwen een sterk team Samenwerkingspartners: Publieke partijen Private partijen Gemeente(n) Rijkswaterstaat Provincie en/of regio Waterschap Watergebonden bedrijven Haven- gebruikers Branche- organisaties

17  Buck Consultants International, 2010 16 We bouwen een sterk team Stakeholders: Zeil- en watersportverenigingen Jachtbouwindustrie en maritieme toeleveranciers Cruise- en Chartervaart Recreatievaart (passanten en thuishaven) Sportvisserij Jachthavenbeheerders Verladers en overslagbedrijven Beroepsvaart (passanten en thuishaven) Veerdiensten Woonschipbewoners

18  Buck Consultants International, 2010 17 We benoemen de motivatie Waarom gaan we aan de slag? Kennisdelen Kwaliteit infrastructuur verbeteren Interne werkproces professionaliseren Nieuwe en betere externe dienstverlening te ontwikkelen Kosten te drukken en rendement te verbeteren Complexe (ruimtelijke) vraagstukken op te lossen Onze haven te profileren Etc.

19  Buck Consultants International, 2010 18 We benoemen de motivatie Meerwaarde: Wegwerken achterstallig onderhoud Rendement op gedane investeringen groter Bewustwording eigen verantwoordelijkheden Verbetering dienstverlening Koersvaste samenwerking in één team Basis voor duurzame ontwikkeling van binnenhavens Valkuilen: Onvoldoende aandacht voor best practices Te weinig sturing en communicatie Te grote sprongen voorwaarts Samenwerking wordt doel op zich

20  Buck Consultants International, 2010 19 We brengen de situatie in kaart Havenatlas: Alle faciliteiten Onderhoudstoestand Havengebruik Impact bedrijventerreinen Eigendomsverhoudingen Beleid Organisatiestructuur Havenbeheertaken Havenbegroting Havenbaten en -lasten Investeringen

21  Buck Consultants International, 2010 20 We werken aan kennis Havenbedrijf Rotterdam: Rijkswaterstaat, Directie Noord Brabant: Modal split garantie in erfpachtovereenkomst Vervoersmanagement (personen en goederen) Efficiënt en doelmatig ruimtegebruik in havens Havengeld in relatie tot schone binnenvaart Contractvorming met gemeenten en bedrijven Overlegstructuur RWS en havengemeenten Inventarisatie overnachtingsplaatsen

22  Buck Consultants International, 2010 21 We werken aan kennis Drechtsteden/Havenbedrijf Dordrecht: Amsterdam Noordzeekanaalgebied: Nautisch beheer Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Sliedrecht binnen Havenbedrijf Dordrecht Gemeenten dragen kosten Havenbedrijf naar rato van geïnde havengelden per haven. Identieke havenverordening Onderhoud en inspecties Dordrecht, andere gemeenten in voorbereiding Van haalplicht naar brengplicht Binnenhavens niet financieel dekkend Nautisch beheer Amsterdam, Velzen, Beverwijk, Zaanstad binnen Centraal Nautisch Beheer NZKG Haven Amsterdam financiert CNB, overige gemeenten betalen alleen voor nieuwe diensten Gemeenten autonoom beheer van havens NZKG Regionale havenverordening Onderhoud en inspectie uitbesteed Brengplicht Havengeld binnenvaart klein % in begroting CNB heeft een overeenkomst met het rijk en mandatering aan directeur CNB voor beheer op vaarroute NZK en sluisbediening IJmuiden

23  Buck Consultants International, 2010 22 We werken aan kennis Provincie Limburg: Gemeente Oss: Provinciaal havenoverleg en regionale aanpak (werkgroepen: ambtelijk, bestuurlijk, met bedrijven) Havenbeheer en gebiedsontwikkeling Opzet uitvoeringsagenda havenbeheer Jaarlijks Havenbeheerplan Interesse in gezamenlijke havenverordening Samenwerking op services aan de binnenvaart

24  Buck Consultants International, 2010 23 We verkennen samenwerking Autonomie Gemeenschappelijke regeling / overheids NV Uitbesteding van havenbeheertaken HavenbedrijfHavenschapHavenoverleg

25  Buck Consultants International, 2010 24 We maken concrete actieplannen Eerste stap: verbetermogelijkheden op lokaal niveau: Operationeel beheer: ‘Havenregisseur’ (ambtelijk) en ‘Havenwethouder’; Invulling havenmeesterschap nu en in de toekomst; Upgrading voorzieningenniveau en veiligheidsplan Professionaliseren registratie van in- en uitgaande schepen en havengeldinning Financieel beheer: Analyseren van de havenbaten versus –lasten; Haven(geld)verordening lokaal afstemmen op basis van een regionaal format; Nulmeting onderhoudstoestand voor opzet Meerjaren Onderhouds Programma (MJOP) Economische ontwikkeling: Intensiveren van de contacten met havengebruikers en watergebonden bedrijven; Visievorming ruimtebehoefte en herstructurering havengebieden

26  Buck Consultants International, 2010 25 We maken concrete actieplannen Volgende stap: verbetermogelijkheden door samenwerking: Kennisdeling door ambtelijk en bestuurlijk regionaal havenoverleg Gezamenlijke scheepsregistratie en monitoring (gemeenten samen met RWS) Harmonisatie haven(geld)verordeningen Ontwikkelen en afstemmen nieuwe dienstverlening voor de binnenvaart Gezamenlijke aanbesteding van havenonderhoudswerkzaamheden Verkennen opzet Regionaal Havenbedrijf Profilering regio als aantrekkelijk binnenvaartknooppunt …en bieden houvast bij implementatie

27 Vragen? Irene van Dongen Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel.: 024 379 02 22 E-mail: irene.dongen@bciglobal.com


Download ppt "Professionalisering Havenbeheer Midden Brabant Buck Consultants International Postbus 1456 6501 BL Nijmegen Tel.: 024 379 02 22"

Verwante presentaties


Ads door Google