De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Parochies binnenstebuiten Tweede ronde gesprekken over katholieke kerkelijke presentie in de stad Amersfoort.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Parochies binnenstebuiten Tweede ronde gesprekken over katholieke kerkelijke presentie in de stad Amersfoort."— Transcript van de presentatie:

1 Parochies binnenstebuiten Tweede ronde gesprekken over katholieke kerkelijke presentie in de stad Amersfoort

2 Binnenstebuiten De projectgroep heeft al vrij snel besloten de projectnaam te veranderen van het algemene ‘Betrokken op mensen’ naar ‘Binnenstebuiten’. Daarvoor zijn drie redenen: 1.Het duidt de missionaire beweging aan, van gesloten naar open 1.Het duidt aan dat we iets kwijt zijn geraakt waarnaar we opnieuw op zoek zijn. 1.Het duidt de noodzaak tot verandering aan. Het verder liggende projectdoel: een missionair parochieverband

3 Doel van deze bijeenkomst 1.Rapportage uit de eerste ronde gesprekken –Algemeen en per parochie –Uitmondend in een foto van de parochie 2.Vooruitblik naar de komende jaren –Wat willen we pastoraal realiseren? Opbrengst is input voor pastoraal beleidsplan –Naar wat voor kerk zijn we onderweg?

4 Opbouw presentatie 1.Algemene indrukken uit de eerste gespreksronde 2.St. Franciscus Xaverius-parochie: de mensen zeggen 3.SFX-parochie in enkele cijfers 4.De foto 5.Evaluatie

5 1. Algemene indrukken uit de eerste gespreksronde Op enkele hoofdlijnen : a.De betekenis van de parochie b.Missionair: de relatie kerk en wereld c.De cultuurproef d.Zorg om de toekomst 1.Ervaringen van zorg 2.Enkele gegevens achter de zorg; lidmaatschap en kerkgang 1.kerkelijke gezindte

6 1.a De betekenis van de parochie De top 4 bestaat uit de volgende betekenisvelden: de parochie biedt een plek waar een gelovige samen met anderen zijn geloof kan vieren en delen. de parochie biedt een plek waar een gelovige tot rust kan komen, midden in de hectiek van het dagelijkse leven (met werk, een gezin en allerhande activiteiten daarnaast). De parochie biedt een plek waar een gelovige actief zijn leven kan overdenken ( van geboorte tot nu en/of van maandag tot zaterdag). De parochie biedt een plek waar een gelovige andere mensen kan ontmoeten.

7 In afnemende belangrijkheid een tweede groep betekenissen : De parochie biedt troost en steun bij het verwerken van een verlies of moeilijke situaties en gebeurtenissen in het leven van mensen. De parochie biedt een plek om de herinnering aan dierbare doden levend te houden. De parochie is hoedster van een aantal verhalen en waarden die een ouder graag zijn kinderen meegeeft op hun weg naar volwassenwording. De parochie biedt het houvast van een christelijke levensstijl. De parochie betekent alles: het is de verbinding met de buitenwereld. Deelname aan vieringen is de reden om de deur uit te komen. De parochie is een dierbare herinnering (plezierige jeugd) aan vroeger, die levend gehouden moet worden. Al met al een rijke oogst.

8 1.b Missionair: de kerk in de wereld Missionair is niet iets extra’s naast het bestaande het is ook geen doel op zich. Het duidt aan een bepaalde houding, gedrag, een manier van kijken en werken. Beoogd wordt het in zichzelf opgesloten zijn van geloofsgemeenschappen te doorbreken. De aandacht wordt verlegd van binnen naar buiten, naar contact maken met de werkelijkheid waarin wij kerk-zijn, contact maken met moderne mensen die zoeken naar zin en misschien ook wel naar God, maar niet meteen het hele religiepakket van de katholieke kerk willen. Woorden die de missionaire houding aanduiden zijn: openheid, ontmoeting, gastvrijheid, identiteit, trots, contact maken, doelgroepen.

9 Missionaire gemeenschap - De meningen over of een gemeenschap missionair is of niet lopen uiteen van ‘ dat zijn we niet, het ontbreekt ons daarvoor aan menskracht, we zijn alleen maar bezig met overleven en de eigen groep’ tot en met ‘we willen een gastvrije herberg zijn, een ontmoetingsplaats zijn in de wijk waar bewoners op verhaal bij elkaar kunnen komen’. Kerk en wereld - In de beleving van een meerderheid van de mensen die ik sprak zijn kerk en wereld twee gescheiden werelden. Ze zien de parochie geen bijdrage leveren aan de buurt, de stad of de wereld. Ze zien de parochie blijkbaar ook geen bijdrage leveren aan het maatschappelijke bestaan van de gelovige parochiaan als burger, werknemer, buurvrouw, vrijwilligster bij de sportclub, of leggen niet onder die noemer de verbinding. Enkele gemeenschappen zijn nadrukkelijk op zoek naar een betekenisvolle relatie tussen de parochie en de wijk en komen daarin ook waardevolle zaken op het spoor.

10 1.c De cultuurproef Een belangrijke verklaring waarom parochies moeite hebben met het ontwikkelen van een missionaire houding is gelegen in de heersende organisatiecultuur. De cultuurproef onderscheidt 4 organisatieculturen: familie, innovatie, markt en hierarchie. De familiecultuur is in elke gemeenschap de dominante cultuur. In enkele gemeenschappen komt innovatie als een goede tweede uit de bus. De familiecultuur: Een zeer vriendelijke werkomgeving die lijkt op een grote familie en waar mensen elkaar kennen. De leidinggevenden stimuleren en ondersteunen. Mensen zijn verbonden aan de organisatie door loyaliteit en traditie. De betrokkenheid is groot. In de organisatie wordt grote waarde gehecht aan onderlinge samenhang en moreel. De organisatie is succesvol als de klanten naar tevredenheid worden geholpen en er voor de mensen (in de organisatie) wordt gezorgd. De organisatie hecht grote waarde aan samenwerking, meedenken en overeenstemming. De innovatiecultuur: Een dynamische, ondernemende en creatieve werkomgeving. De mensen durven nieuwe dingen aan te gaan en nemen risico's. De leidinggevenden worden beschouwd als vernieuwers en risiconemers. Mensen voelen zich verbonden met de organisatie door hun bereidheid te experimenteren en te vernieuwen. De nadruk ligt op ondernemend en vernieuwend zijn en het aanboren van nieuwe kansen. Succes betekent voor deze organisatie nieuwe projecten en diensten aanbieden. Het is belangrijk hierin voorop te lopen! De organisatie stimuleert individueel initiatief en vrijheid.

11 De cultuurproef Flexibiliteit en vrijheid van handelen Intern gericht extern gericht en integratie en differentiatie Stabiliteit en beheersbaarheid familieinnovatie hiërarchiemarkt 0 100

12 1.d Zorg om de toekomst Zorg om de toekomst van de eigen parochie en daarmee hand in hand Zorg om het voortbestaan van katholiek gelovig leven is iets wat de beleving van kerk-zijn bij veel gelovigen domineert. Welke ervaringen bepalen de zorg?

13 1. Ervaringen van zorg De volgende elementen doen de gelovigen met zorg naar de toekomst kijken: 1.Onze gemeenschap wordt kleiner 2.Onze gemeenschap vergrijsd 3.Onze gemeenschap heeft personeelstekort of de dreiging ervan 4.Onze gemeenschap is alleen nog bezig met overleven 5.Onze gemeenschap heeft geen gezicht, is stuurloos 6.Onze gemeenschap is een eiland 7.Onze gemeenschap herhaalt wat mij nog aanspreekt maar mijn kinderen niet meer. Voor alle duidelijkheid, niet elke gemeenschap kent alle zorgen en niet elke gemeenschap kijkt zorgwekkend naar de toekomst.

14 2. Enkele gegevens achter die zorg De ontwikkeling van het aantal ingeschreven parochianen van het parochieverband Amersfoort over 1995 t/m 2006; was 25838 (in 1995) is nu 18478 (in 2006). Daling ondanks forse groei van de gemeente: was 87.000 (in 1985) is nu 138.000 (in 2007). De trend voor 2010 (14232), 2015 (10534) en 2020 (6836) is ook opgenomen. Bron: Kaski

15 Ontwikkeling kerkgang in het parochieverband Amersfoort 1995 -2006 De zitcapaciteit bedraagt 3126, de bezetting is 1398 (in 2006), was 2650 (in 1995). De trend over 2010 (1078), 2015 (611) en 2020 (144) is ook opgenomen. Bron: Kaski

16 Religie en geloofsbeleving (1) Onderverdeling kerkelijke gezindte in procenten voor de gehele stad. Het beeld per wijk is heel verschillend. Bron: Religie en geloofsbeleving in Amersfoort (Stadspeiling 2007)

17 Religie en geloofsbeleving (2) Vindt u zichzelf een religieus of spiritueel persoon? –28% ja, religieus (en spiritueel) –13% ja spiritueel, maar niet religieus –59% nee, geen van beide Hoe vaak neemt u deel aan religieuze bijeenkomst? –6% enkele keren per week –8% ongeveer 1 keer per week –6% 1 of enkele keren per maand –15% 1 of enkele keren per jaar –65% zelden of nooit

18 Opbouw presentatie 1.Algemene indrukken uit de eerste gespreksronde 2.St. Franciscus Xaverius-parochie: de mensen zeggen

19 2. SFX-parochie: de mensen zeggen

20 De SFX-parochie in 7 items 7. toekomst 6. samenwerking 5. Pastoraal programma 4. Kerk in de wereld 3. medewerkers 2. beleid 1. zelfdefinitie SFX-parochie

21 Toelichting 1.zelfdefinitie: hoe beschrijft de gemeenschap zichzelf, wat is haar eigen, haar identiteit? 2.beleid: hoe ziet deze gemeenschap haar missie, en is er op grond daarvan sprake van een pastorale beleidsvisie en leiding die richting geeft? 3.medewerkers: welke positie hebben medewerkers en welke begeleiding ontvangen zij? 4.kerk in de wereld: op wat voor manier is de parochie aangesloten op de leefomgeving? welke presentie van kerk is gewenst in dit deel van de stad? 5.pastoraal programma: hoe waarderen de deelnemers het pastorale programma naar inhoud en uitvoering? 6.samenwerking: wat ervaren de deelnemers aan samenwerking en welke verwachtingen heeft de parochie naar de toekomst? 7.toekomst: is er onder de deelnemers bestaanszekerheid over de eigen parochie en de doelen die zij realiseert?

22 Zelfdefinitie De SFX-parochie is... –een gemeenschap van zoekers –gastvrij –zelfbewust en overtuigd –eigenzinnig, bereid een eigen koers te varen Keerzijde: eigengereid, arrogant en moeilijk in de omgang –een gemeenschap met een historisch bewustzijn De SFX-parochie heeft… –Een praktijk van debat en discussie Kritisch–loyaal katholiek Herintroductie van de patroonheilige: –zijn zoals St. Franciscus Xaverius: als gemeenschap open staan voor en instellen op veranderende omstandigheden en nieuwe mensen

23 Beleid Missie: als parochie getuigen van Jezus Christus –We staan voor een positieve kijk op het leven; –We leven vanuit geloof, hoop en liefde –Dat deze houding in de wereld en in mensen tot bloei mag komen Visie: De Kerk, dat zijn wij. Er is een beleidsplan, opgebouwd rond 3 thema’s –Gastvrijheid, spiritualiteit en ethische bezinning –Ook: bewust beleid rond liturgie en voorgaan Er is sprake van leiding die richting geeft om dit plan te realiseren.

24 Medewerkers Tijdens de gesprekken was dit geen groot thema. Er is vrijheid van handelen, in overleg. De kerk, dat zijn wij leidt tot het besef dat de vrijwillige inzet van de leden het belangrijkste kapitaal is. Daarom… –Is er gestructureerde aandacht van het bestuur voor de gang van zaken in een werk- of projectgroep. –Is er een pastoraal coördinator benoemd –is er een pastoraatsgroep gestart.

25 De cultuurproef SFX-parochie Flexibiliteit en vrijheid van handelen Intern gericht extern gericht en integratie en differentiatie Stabiliteit en beheersbaarheid familieinnovatie hiërarchiemarkt 0 100

26 Toelichting bij de cultuurproef Kenmerken van de familiecultuur: –Grote mate van zelfstandigheid van werkgroepen –Welkom heten en zijn, persoonlijke benadering –In kleinere circuits zorgen mensen voor elkaar Kenmerken van de innovatiecultuur: –Inzet van eigen voorgangers –Bewuste keuze voor andersoortige ivp woco-vieringen –Nieuwe initiatieven zoals de geloofs-maatijdgroepen Kenmerken van de marktcultuur: –Afwezig, maar bij nader inzien: Kwaliteit van de liturgie, De ‘regionalen’ kiezen bewust, regionale aantrekkingskracht Openstelling van de kerk, rondleidingen, Kenmerken van de hiërarchie-cultuur: –Er is vrijheid van handelen en… –Duidelijke leiding

27 Kerk in de wereld De SFX-parochie is… –Kerk in een historische binnenstad –Beelddrager van een religieuze cultuur en traditie Aandacht voor toerisme en dagjesmensen Het zwaartepunt ligt bij… –De liturgie en kerk op zondag Vertroebeld relatie en opdracht naar samenleving –Op zoek naar openingen Inhuren van dak- en thuislozen via stichting X Bezoekwerk ism stichting Ravelijn Regionale parochie bepaalt marges

28 Pastoraal programma De nadruk ligt op goedverzorgde liturgie –Slaat aan getuige licht stijgend kerkbezoek Nieuwe lijn: –Huiskamer-groepen Kleinschalig, ontmoeting rond een bijbelverhaal en persoonlijke ervaring Kerk op maandag, aanvulling en tegenwicht Deelname aan programma… –Helpt geloof te vieren en levend te houden –Brengt samenhang in het dagelijks leven –Geeft steun en troost

29 Samenwerking Zelfbewust kiest SFX-parochie voor eigen kracht en oplossingsvermogen, daarom… –Terughoudend in opdracht tot samenwerken Keerzijde: ook onervaren en onnodig argwanend –Er tekent zich een verandering af: SFX-parochie doet echt mee, anderen merken het. –Samenwerken het liefst zo concreet mogelijk Ervaringen met jongerenwerk positief De kerk, dat zijn wij… en dan pas de anderen.

30 Toekomst Twee geluiden klinken… 1.De parochie staat er goed voor, –Qua organisatie, profiel en uitstraling, kwaliteit, vitaliteit 2.De parochie is kwetsbaar want… –Generatie 30-ers en 40-ers ontbreekt –Instroom van jongeren stagneert –Vertrek eigen pastor vergt omschakeling Maar: omvang blijft op peil door zij-instromers en herintreders

31 Opbouw presentatie 1.Algemene indrukken uit de eerste gespreksronde 2.St. Franciscus Xaverius-parochie: de mensen zeggen 3.SFX-parochie in enkele cijfers

32

33

34

35 Opbouw presentatie 1.Algemene indrukken uit de eerste gespreksronde 2.St. Franciscus Xaverius-parochie: de mensen zeggen 3.SFX-parochie in enkele cijfers 4.De foto - Welke opmerkingen of aanvullingen zijn voor dit moment gewenst? 5. Evaluatie

36 Evaluatie De foto roept een bepaalde emotie op over hoe de SFX-parochie er voor staat. We kennen 4 gradaties toe: 1.Zonnig 1.Licht bewolkt 1.Bewolkt 1.Onweer Vraag: welke glimlach komt er op uw gezicht?

37 De SFX-parochie in 7 items 7. toekomst 6. samenwerking 5. Pastoraal programma 4. Kerk in de wereld 3. medewerkers 2. beleid 1. zelfdefinitie SFX-parochie

38 Pauze

39 Pastoraal programma van het parochieverband Elke gemeenschap is verschillend, maar… –we zijn allen een in Christus, in de eucharistie worden we Lichaam van Christus. –Dat is gelovige voedingsbodem voor samenwerking. Samenwerking heeft zin als men ervaart: –Elkaar als parochies aan te vullen –Als de afzonderlijke parochies er vitaler van worden –Als het helpt pastorale voorzieningen en vormen van kerk-zijn te realiseren die het vermogen van afzonderlijke parochies te boven gaan.

40 Input voor het concept-pastoraalplan Aan de hand van 3 vragen: 1.Wat kan de SFX-parochie bijdragen aan het verband? 2.Waar heeft de SFX-parochie het verband voor nodig? 3.Wat zou de SFX-parochie met het verband gezamenlijk willen oppakken?

41 Vervolg Maart-April - 2 e ronde langs de parochies April – bijeenkomsten profielvelden olv van de pastores met een profiel Mei - schrijven concept-pastoraalplan Juni – bespreken met team Juni – bespreken met stuurgroep Juli-Augustus – eerste herziening plan September – presentatie aan alle gemeenschappen


Download ppt "Parochies binnenstebuiten Tweede ronde gesprekken over katholieke kerkelijke presentie in de stad Amersfoort."

Verwante presentaties


Ads door Google