De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebrochure SK Steenhuffel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebrochure SK Steenhuffel"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebrochure SK Steenhuffel
Foto: Gilbert Verbeken Seizoen

2 Wegwijs in deze brochure
Blz 1. Inleiding 2 2. Missie, visie en doelstelling 3 - 4 3. Krachtlijnen voetbalopleidingsvisie 5 - 6 4. Samenstelling bestuur 7 5. Organigram club 8 6. Contactgegevens 9 7. Adres en wegbeschrijving 10 8. Activiteitenkalender 11 9. Kalender wedstrijden 10. Jeugdtornooien 16 11. Wat wordt er van u verwacht ? 17 12. Lidgeld 18 13. Procedure bij ongeval 19 14. Intern reglement Informatiebrochure sks steenhuffel blz 1

3 1. Inleiding Beste spelers, ouders, sympathisanten,
Deze infobrochure moet een leidraad zijn voor ouders, spelers, trainers en alle sympathisanten om jullie welkom te heten en wegwijs te maken in onze club. Voor de nieuwelingen zal het een eerste kennismaking zijn met onze club, voor de ‘anciens’ een werkmiddel om de club nog beter te leren kennen. Via deze infobrochure willen we jullie inlichten waarvoor onze club staat. Welke onze visie is op voetbal en jeugdvoetbal in het bijzonder, welke onze doelstellingen zijn, welke ambitie wij hebben, welke waarden wij wensen bij te brengen aan onze spelers en medewerkers. Bovendien willen we jullie via dit kanaal informeren hoe de club functioneert en welke personen allemaal verantwoordelijkheid dragen. Zodoende trachten we de clubwerking via deze brochure zo transparant mogelijk te maken. Heel concreet is het de bedoeling dat, indien je met een bepaald probleem geconfronteerd wordt, je via deze brochure weet hoe te reageren of welke verant-woordelijke je hierover kan aanspreken. Verder willen we via deze brochure ook de gedragslijnen vastleggen voor spelers,ouders, trainers en ploegafgevaardigden. Dit vind je achteraan de brochure bij het ‘intern reglement’. Samenleven, zelfs in een voetbalclub, vereist het vastleggen van bepaalde regels. Indien iedereen zich aan deze regels houdt, wordt het voor iedereen prettiger om in deze club te vertoeven. Onze hoop is immers dat iedereen zich “thuis” kan voelen in onze club. Tenslotte is deze brochure ook een oproep naar meer betrokkenheid vanwege de ouders. Onze club steunt op de inzet van vrijwilligers. Indien iedereen zijn steentje bijdraagt in de werking van de club, op welke manier dan ook, of hoe klein zijn bijdrage ook is, zullen we erin slagen om de club nog efficiënter uit te bouwen, beter te structureren en professioneler te beheren, waarvan iedereen de vruchten zal plukken. Wij hopen dan ook dat indien we U aanspreken voor één of andere taak, U met een “ja graag” zal antwoorden. Eén van de grootste werkpunten dit jaar wordt onze communicatie naar de ouders en spelers toe. Als eerste stap wordt er op 8 september 2010 een infovergadering gehouden voor alle ouders waarvoor iedereen een persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen. Verdere informatie wordt verstrekt via het prikbord voor de jeugd (rechts van de toegang naar de kleedkamers), via onze website en via direct mailings. Een andere grote uitdaging is het behalen van een kwaliteitslabel voor onze jeugdwerking. In de eerste week van december zal onze club doorgelicht worden door een extern auditbureau FootPASS. Dit kwaliteitslabel is het resultaat van een objectieve kwaliteitsevaluatie. Hierbij komen alle aspecten van de jeugdwerking aan bod: zowel sportieve als meer organisatorische aspecten. Laten we er in ieder geval een seizoen van maken waarop iedereen achteraf met veel genoegen zal terugkijken. En … heeft U nog een bepaalde vraag of opmerking, zeg het ons gerust. Het bestuur Voetbalclub SK Steenhuffel Informatiebrochure sks steenhuffel blz 2

4 2. Missie, visie en doelstelling
De doelstelling van onze jeugdopleiding is tweeledig. Vooreerst trachten we de voetbalcapaciteiten te ontwikkelen en te verruimen doch anderzijds wensen we als club onze jeugd essentiële sociale waarden bij te brengen. 1. SPORTIEF Voor wat betreft de jongste spelertjes, willen wij alle kinderen die plezier beleven aan de voetbalsport, de kans geven om hun sport in een aangename omgeving en in de best mogelijke omstandigheden te kunnen uitoefenen, en dit ongeacht hun talent. Als lokale, kleinere voetbalclub achten we het onze taak om ook minder getalenteerde spelers de kans te geven om te voetballen. Daarom hanteren we dit jaar de 50%-regel. Iedere speler moet, in functie van zijn uithoudingsvermogen minstens 50% van de wedstrijdduur effectief spelen. SK Steenhuffel wil iedere jeugdspeler gelijke kansen bieden en dit ongeacht zijn of haar kwaliteiten. De jeugdspeler staat centraal in de opleiding en het wedstrijd-resultaat is in eerste instantie van ondergeschikt belang t.o.v. de ontwikkeling van de speler. Op latere leeftijd zal meer de nadruk gelegd worden op sportieve prestaties, waarbij plezier en prestatie een duo moeten zijn. Onze club streeft ernaar om zijn talentvolle jeugdspelers zo veel mogelijk te laten doorstromen naar het eerste elftal. Concreet streven we ernaar dat 1/3 van de spelers op het wedstrijdblad van de eerste ploeg een jeugdproduct (lees : minstens 5 jaar in de jeugd van SK Steenhuffel te hebben gespeeld onder de leeftijd van 21 jaar) is. We betrachten dan ook dat onze jeugdspelers zo degelijk mogelijk opgeleid en opgevoed worden en dit door,waar mogelijk, gediplomeerde trainers. Concreet worden onze jeugdtrainers begeleid door drie jeugdcoördinatoren die zorgen voor een uniforme opleiding in de club en worden alle jeugdspelers individueel opgevolgd via evaluatie-formulieren en waar nodig individueel bijgestuurd. De doelstelling van de eerste ploeg (momenteel derde provinciale) is een gedegen ‘provinciale’ ploeg te worden, waarvan de speelwijze zich kenmerkt door : attractief en effectief voetbal op basis van goede technische vaardigheden, een goede wedstrijdinstelling en goed uitgevoerd positiespel een aanvallend karakter, bij voorkeur door het spelen van pressievoetbal op de helft van de tegenstander gedurende een groot deel van de wedstrijd, gerichtheid op het scoren van doelpunten 2. SOCIAAL Naast de ontwikkeling en verruiming van de voetbalcapaciteiten van elke speler, hebben wij bijkomend als doel : het vormen van karaktereigenschappen zoals discipline, respect en sportieve strijdlust; het uitdragen van een sportief, strijdvaardig en vooruitstrevend imago als club, ploeg en organisatie. .../... Informatiebrochure sks steenhuffel blz 3

5 Hoe de club zich profileert hangt niet enkel af van het voetbal dat de jeugdelftallen op de grasmat brengen, maar ook – en in belangrijke mate – van de wijze waarop de club zich gedraagt, zowel uit als thuis. De gedragswijze van de club wordt bepaald door de individuele gedragswijze van elkeen die met SK STEENHUFFEL verbonden is: bestuursleden, trainers, afgevaardigden, spelers, ouders en supporters! Al deze groepen maken deel uit van de club en leveren – elk op hun manier – een stuk van de clubuitstraling. Iedereen moet en zal zich waardig gedragen of hij de partij gewonnen of verloren heeft. Het bestuur van de club hecht hier enorm veel belang aan! Ook de houding van iedereen tegenover de scheidsrechters is een onderdeel van de clubuitstraling is. Scheidsrechters beoefenen net als de voetbalspeler een hobby. De voetballer moet het gezag van de scheidsrechter leren aanvaarden. Deze waarde moet de jeugdspeler niet enkel leren van zijn trainer of afgevaardigde, maar ook van supporters langs het veld. Respect is een ander sleutelwoord dat je straks ook in het huishoudelijk reglement zult aantreffen. Respect uit zich in een beleefde houding tegenover collega spelers, trainers, afgevaardigden, bestuursleden, … en supporters. Het uit zich tevens in het samenwerken als team. Help elkaar, vorm één groep, wees één ploeg waarin iedereen bereid is voor elkaar door het vuur te gaan. Voetbal is immers in eerste instantie een ploegsport. Respect uit zich ook in het correct behandelen van het eigen materiaal en het materiaal van de club. Hou zeker de kleedkamers netjes en proper want deze worden dezelfde avond of ’s anderendaags nog door anderen gebruikt. Wees stipt en correct bij het naleven van afspraken; Kritiek formuleren is gemakkelijk, maar laat deze opbouwend zijn en breng deze tot bij de juiste personen. Het luidkeels en ongepast uiten van andere visies, zal niet getolereerd worden. Bespreek meningsverschillen discreet met de trainer, de respectievelijke coördinator of de sportief manager. Uit recent onderzoek, onder ruim 800 ouders met sportende kinderen, blijkt dat meer dan negen op de tien ouders (91%) zich in meer of mindere mate ergeren aan het gedrag van andere ouders langs de zijlijn. Het gaat hierbij om het opjutten van kinderen, vloeken en schelden, het wijzen van de scheidsrechter op een verkeerde beslissing en het adviseren van de trainers en begeleiders, … Cijfers die inderdaad niet liegen. Wanneer we ons zaterdag of zondagvoormiddag eventjes langs de lijn zetten, dan hoort u het al snel. Jonge kinderen krijgen van alles naar hun hoofd geslingerd : “zet druk naar voren”, “schieten”, “weg”, “passen”, “jullie slapen”, … Dit zijn slechts enkele voorbeelden van wat kinderen allemaal moeten slikken. Het lijkt vrij onschuldig, maar dat is het eigenlijk niet. Zwijgen we nog van wat ouders langs de lijn naar het hoofd van de scheidsrechter slingeren. Veel ouders zijn er zich niet van bewust dat zij een voorbeeldfunctie te vervullen hebben voor hun kinderen, en deze op dergelijke manier alles behalve invullen. Door de lichamelijkheid van de sport lopen bij de spelers de emoties vaak hoog op. Voeg daaraan toe dat er in de sport soms andere regels en gewoonten gelden dan in de samenleving, dan gebeurt het soms dat spelers zich schuldig maken aan onsportief gedrag, agressiviteit of intimidatie. Het is de verantwoordelijkheid van de sporter om niet in die val te trappen. Het bestuur van SK STEENHUFFEL wil daarom benadrukken dat wij als vereniging het begrip “fairplay” hoog in ons vaandel dragen. Daarom lijsten we in ons intern reglement een aantal sportieve afspraken op die steeds nageleefd dienen te worden. Bij niet naleving ervan kunnen sancties opgelegd worden door het bestuur. Informatiebrochure sks steenhuffel blz 4

6 3. Krachtlijnen voetbalopleidingsvisie
SPELER STAAT CENTRAAL plezier steun en vertrouwen geven supporteren (aanmoedigen, positieve coachen) luisteren en bereikbaar zijn geen druk naar resultaat speelgelegenheid wie traint, moet spelen m.a.w. iedere speler … speelt minimum een halve wedstrijd komt aan de beurt als bankzitter moet regelmatig aan de aftrap verschijnen de positie op het veld hangt af van … de categorie waarin hij/zij speelt : vanaf de categorie U 13 wordt rekening gehouden met de specifieke kwaliteiten van de speler de medespelers en hun specifieke kwaliteiten de ontwikkeling als voetballer (vb : een speler die moet werken aan zijn verdedigende kwaliteiten, moet ook eens in een verdedigende positie geplaatst worden)    leerplan Op basis van de psychologische, psychomotorische en lichamelijke ontwikkeling van de speler m.a.w. wat moeten de spelers kunnen op welke leeftijd : U6-U7 : ontdekken van de bal (coördinatieoefeningen). Voor de allerkleinsten is de bal nog de grootste weerstand. Pas als de speler de bal redelijk beheerst, komen de volgende weerstanden aan de orde : de medespeler en tegenstander. De 6-jarigen en de 5-jarigen die over de nodige basisvereisten beschikken spelen wedstrijden tegen andere ploegen. U8 – U13 : verwerven van technische en tactische basisvaardigheden (passing, controle, …). U14 – U21: functioneren in ploegverband (systeem in balbezit en balverlies) oefenstof uitdagend : aangepast aan het niveau van de groep gevarieerd : alle aspecten van het voetbal moeten aan bod komen doelgericht : wedstrijdvormen, oefenvormen gekozen i.f.v. een basisvaardigheid of een spelprobleem leerproces zelfontdekking : de speler moet het probleem zelf leren zien en ook oplossen gericht coachen : de speler helpen het probleem te zoeken en op te lossen evaluatie (zie doelstelling) amuseert het kind zich? maakt het kind progressie in z’n ontwikkeling als voetballer? .../... Informatiebrochure sks steenhuffel blz 5

7 opvoeding (zie leefregels) het gedrag op en naast het veld
Vervolg opvoeding (zie leefregels) het gedrag op en naast het veld verantwoordelijkheid krijgen (kleding, materiaal, tijd, …) rekening houden met anderen (ploegsport) indeling Op basis van de kalenderleeftijd (categorieën). Vanaf de derde kleuterklas zijn de kinderen welkom in onze club. !!! vanaf de categorie “U13” wordt rekening gehouden met de specifieke kwaliteiten van de speler op basis van het behaalde spelniveau tijdens training en/of wedstrijd, bepaald door : de ontwikkeling als voetballer op technisch - tactisch vlak (talent) de ontwikkeling als kind op psychologisch en lichamelijk vlak SPELCONCEPT zonevoetbal ( geen individuele mandekking) collectief positiespel met de bedoeling de gevarenzone (bal - doel) te gaan beheersen door een meerderheidssituatie te creëren rond de bal lopen in functie van: 1) de bal en het doel 2) de medespeler(s) 3) de tegenstander voordelen naar de ontwikkeling als voetballer : de speler leert … spelsituaties herkennen juiste keuze(s) maken naargelang de spelsituatie(s) initiatief nemen collectief denken communiceren zich concentreren economischer bewegen voordelen naar resultaat (winst of verlies) het geheel van 11 spelers is groter dan de som van 11 individualiteiten vlugge omschakeling van balbezit naar balverlies en omgekeerd economischer bewegen (verdeelde inspanningen) minder duels is minder blessures veldbezetting (rationele bezetting van de te bespelen ruimte) U7 - U9 K+4/4+K (ruitformatie) U10 - U11 K+7/7+K (dubbele ruit) U12 - U21 K+10/10+K (4 verdedigers in zone) Informatiebrochure sks steenhuffel blz 6

8 4. Samenstelling bestuur SKS
Paul THIELEMANS, Voorzitter, Tel 052/ – GSM 0477/ taken: - webmaster - persrelaties - organisatie jeugdstage Dirk WIJNS Secretaris, Tel 052/ – GSM 0494/ Taken: - gerechtigd bondscorrespondent - organisatie eetfestijn Rina MEYSMAN Penningmeester, Tel 02/ – GSM 0475/ Taken: - boekhouding - verantwoordelijke jeugdtornooi Ronny WYNS bestuurslid , Tel 052/ – GSM 0475/ Taken: - onderhoud terreinen - aankopen + gebruik kantine - aankopen ballen - financiën Danny AERTS bestuurslid, GSM 0498/ – Taken: - sponsoring - externe relaties - aankopen kledij, uitrusting,… Piet DE SMEDT verantwoordelijke jeugd, Tel 052/ – GSM 0486/ Taken: - coordinnatie trainers, afgevaardigden, TVJO’s - organisatie scheidsrechters - planning oefenwijdstrijden jeugd - organisatie kleedkamerverdeling Thora DE BOECK bestuurslid, Tel 052/ – GSM 0473/ Taken: - jeugdsecretariaat (inschrijvingen, kledij, lidgelden, brief- wisseling, adresbestanden ledenlijst,…) Informatiebrochure sks steenhuffel blz 7

9 Jeugdverantwoordelijke
5. Organigram Bestuur Jeugdvoorzitter Paul Thielemans Jeugdverantwoordelijke Piet De Smedt Jeugdsecretaris Thora De Boeck Eerste Ploeg Danny Aerts, Dirk Wijns, Ronny Wyns Sporttechnische commissie Postformatie T1 Bart Gruyaert T2 Joël Van den Driessche Keeperstrainer Tony Sarens Middenbouw Onderbouw TR beloften Kim Pierlot TR U21 Gert-Jan Mertens TVJO Patrick Cornelissens TR U17 Andrea Pecorella TR U15 TR U14 Armand Craen TR U13 Patrick & Janko Cnapelinckx TR U12 Geert Orinckx TR U11 Andrea Percorella Kris Snackaert TR U10 Bartel Lorenz & Gunter Slachmuylders TR U8-U9 Philippe Thienpont & Kamiel Moeyersoen TR U7 Erwin Van den Broeck & Niel Helsemans Cel Jeugdtornooi Rina Meysman Medewerkers Christiane Van den Eede (was kledij & reiniging kantine) Roger Thielemans & Petrus Sarens (onderhoud) Adrien Vranckaert (lijnen witten) Kantine: Martine Lissens Jenny Stoels Dyonise Boeykens Collette De Lauw Cois De Meersman Serge Deck Informatiebrochure sks steenhuffel blz 8

10 6. Contactgegevens U7 VAN DEN BROECK Erwin Trainer 052/ HELSEMANS Niel 052/ 0472/ U8 THIENPONT Philippe 052/ 0494/681035  MOEYERSONS Kamiel U9 PECCUE Tom 0479/ U 10 LORENZ Bartel 0476/573113  SLACHMUYLDERS Gunter 052/ 0479/ U11 PECORELLA Andrea 0488/ U12 ORINCKX Geert 052/   DE MAEYER Luc Afgevaardigde 052/ 0474/ U13 CNAPELINCKX Patrick 052/ 0479/ CNAPELINCKX Janko 0478/ VAN HOLSBEECK Marc 052/ 0496/ VERSPECHT Gerry 052/ 0474/ U 15 A CRAEN Armand 052/ 0476/ CLAUWAERT Dirk 052/ 0474/ U 15 B CORNELISSENS Patrick LAUWENS Koen 052/ 0479/ U 17 VANDEVOORDE Dirk 052/ 0486/ HELSEMANS Luc 0486/ U 21 MERTENS Gert-Jan 0473/ Zaterdag-reserven PIERLOT Kim 0473/ DE LAUW Chris 052/ Zondags-reserven KIEKENS Lesley 0473/ VAN RANST Rudy 052/ 0498/ Eerste ploeg GRUYAERT Bart 0475/ VAN DEN DRIESSCHE Joël Assistent-Trainer 0476/ SARENS Tony Keepertrainer 0479/ BRUSSELMANS Nico 0476/ TVJO ONDERBOUW TVJO MIDDENBOUW Kris Snackaert Patrick Cornelissens tel. 052/ , gsm 0499/ tel Informatiebrochure sks steenhuffel blz 9

11 7. Adres en wegwijzer De voetbalvelden van SK Steenhuffel vindt u op volgend adres: Plas 1, 1840 Steenhuffel Telefoon kantine : 052/ Bereikbaarheid met de wagen : Vanuit Antwerpen of Brussel kunt u onze accommodatie gemakkelijk bereiken via de A12 afrit Londerzeel Centrum (afstand 5,6 km). Volg de wegwijzer Steenhuffel of Brouwerij Palm. Aan de kerk van Steenhuffel neemt u vervolgens rechts de Brouwerijstraat richting Malderen. Enkele honderden meters verderop aan uw rechterzijde ter hoogte van Café Leireken is de ingang tot de parking. Bereikbaarheid met het openbaar vervoer (bus). - 21 (Dendermonde-Malderen-Steenhuffel) 41 (Aalst-Opwijk-Londerzeel Station) 44 (Aalst-Opwijk-Londerzeel Station) 251 (Brussel-Londerzeel-Malderen-Puurs) 655 (Steenhuffel – Kapelle o/d Bos) Opgelet, niet alle lijnen zijn altijd beschikbaar. U doet er dus goed aan om uw gemakkelijkste verbinding op te zoeken via de website van De Lijn ( Soms wordt er ook getraind op externe velden. U vindt hieronder het juiste adres hiervan: FC Malderen, Steenhuffelstraat 12, 1840 Malderen Vermahal, Karreveld 3, 1840 Malderen (indoor, aangepast schoeisel vereist) FC St Jozef Londerzeel, Stuikbergstraat 49, 1840 St Jozef Londerzeel Informatiebrochure sks steenhuffel blz 10

12 8. Activiteitenkalender
Dit jaar : 4 sep Kindervoetbalschool (terrein FC Malderen, 13u30-14u30) 8 sep Infoavond (kantine SK Steenhuffel) 11 sep Tweede pasdag (kantine, 10u00-15u00) 19 sep Fotoshoot thuiswedstrijden U15 en zondagsreserven 24 sep Fotoshoot U21 25 sep Fotoshoot thuiswedstrijden jeugd 13 okt Vergadering middenbouw (21u) 20 nov Kindervoetbalschool (te Steenhuffel, 10u30 tot 11u30) 9 nov Vergadering onderbouw (18u30) 24 nov Vergadering middenbouw (21u) 1 dec Sinterklaasfeest (kantine SK Steenhuffel) 4 & 5 dec 2010 Konijn- en kalkoenfestijn (kantine SK Steenhuffel) 12 dec Vergadering onderbouw (18u30) 19 dec Kerstmarkt Steenhuffel Volgend jaar : 5 jan Start indoortrainingen Vermahal (Malderen) 12 jan Vergadering middenbouw (21u) 22 jan Wafelactie SKS 29 jan Kindervoetbalschool (Vermahal, 10u30-11u30) 24 feb Vergadering middenbouw (21u) 9 maart 2011 Vergadering onderbouw (18u30) 26 & 27 maart 2011 Steak- en zalmfestijn (kantine SK Steenhuffel) 23 & 24 april e deel jeugdtornooi SKS 30 apr & 1 mei e deel jeugdtornooi SKS 7 mei Familiedag (datum nog onder voorbehoud) 11 mei Vergadering onderbouw (evaluatie seizoen) 13 juni Drankenstand Jaarmarkt Steenhuffel 18 juni Klusjesdag 24 juni Ploegvoorstelling seizoen Informatiebrochure sks steenhuffel blz 11

13 9. Kalender wedstrijden Hieronder vindt u per ploeg een overzicht van de competitiewedstrijden voor dit seizoen. Wij raden wel aan om steeds gebruik te maken van de meest up-to-date info die u terugvindt op onze website onder de rubriek ‘Aanduidingen’. Het gebeurt immers vaak dat er ploegen bijkomen of forfait geven. Op de website is de informatie altijd bijgewerkt en gelinkt aan de website van de voetbalbond. Ook vindt u op onze website informatie mbt afgelastingen. Als er andere wijzigingen of belangrijke berichten zijn, dan verneemt u deze steeds in de rubriek ‘NIEUWS’. Maak er een gewoonte van om deze minstens enkele keren per week te lezen. Datum U7 G Uitslag 4/09/2010 11:00 KFC.EPPEGEM A SK.STEENHUFFEL   -   11/09/2010 11:30 EENDR.PEIZEGEM 18/09/2010 SK.OPWIJK A 25/09/2010 KFC.MEISE A 2/10/2010 9:30 KFC.STROMBEEK A 9/10/2010 FC.RAMSDONK 23/10/2010 SJ.LONDERZEEL 30/10/2010 KSC.GRIMBERGEN A AMC 6/11/2010 FC.MERCHTEM 2000 A 13/11/2010 FC.BORGHT A 20/11/2010 FC.BLACK STAR N-O-H A 27/11/2010 KSC.WOLVERTEM A 4/12/2010 KSK.LONDERZEEL 18/12/2010 8/01/2011 13:00 15/01/2011 22/01/2011 12:00 29/01/2011 5/02/2011 10:00 19/02/2011 26/02/2011 5/03/2011 12/03/2011 19/03/2011 26/03/2011 2/04/2011 Datum U8H A Uitslag 4/09/2010 11:30 EENDR.MAZENZELE SK.STEENHUFFEL A PP 11/09/2010 FC.BORGHT A   -   18/09/2010 10:00 ASSE-ZELLIK 2002 A 25/09/2010 VK.LIEDEKERKE 2/10/2010 FC.EENDR.AFFLIGEM 9/10/2010 12:00 KSC.WOLVERTEM B 16/10/2010 L.TERALFENE A 23/10/2010 KSC.GRIMBERGEN A AMC 6/11/2010 9:30 SK.OPWIJK A 13/11/2010 KFC.MEISE A 21/11/2010 DILBEEK SP. A 27/11/2010 ASSE TER HEIDE 4/12/2010 13:00 EMI.ESSENE A 11/12/2010 KFC.EPPEGEM A 18/12/2010 8/01/2011 15/01/2011 22/01/2011 12:30 29/01/2011 5/02/2011 12/02/2011 12:45 19/02/2011 5/03/2011 12/03/2011 19/03/2011 26/03/2011 2/04/2011 9/04/2011 Datum U8 I B Uitslag 4/09/2010 14:00 EENDR.PEIZEGEM B SK.STEENHUFFEL B PP 11/09/2010 13:00 FC.BORGHT B   -   18/09/2010 11:00 K.DEL.LONDERZEEL 25/09/2010 VW.MOLLEM 2/10/2010 KSC.WOLVERTEM A AMC 9/10/2010 11:30 ASSE-ZELLIK 2002 B 16/10/2010 L.TERALFENE B 23/10/2010 EENDR.PEIZEGEM A 30/10/2010 FC.MERCHTEM 2000 6/11/2010 9:30 SK.OPWIJK B 13/11/2010 KFC.MEISE B 20/11/2010 T.RELEGEM 27/11/2010 KSK.LONDERZEEL 4/12/2010 EMI.ESSENE B 11/12/2010 KFC.EPPEGEM B 18/12/2010 8/01/2011 15/01/2011 22/01/2011 29/01/2011 12:00 5/02/2011 12/02/2011 11:15 19/02/2011 26/02/2011 12:30 5/03/2011 12/03/2011 19/03/2011 26/03/2011 2/04/2011 9/04/2011 Datum U10 G Uitslag 4/09/2010 14:00 KAPELLE SP. A SK.STEENHUFFEL   -   11/09/2010 13:00 EMI.ESSENE 18/09/2010 10:00 KFC.MEISE A 25/09/2010 RITTERKLUB JETTE 2/10/2010 ASSE-ZELLIK 2002 9/10/2010 KSC.WOLVERTEM B 16/10/2010 L.TERALFENE 23/10/2010 FC.EENDR.AFFLIGEM 30/10/2010 FC.MERCHTEM 2000 AMC 6/11/2010 12:00 SK.OPWIJK 13/11/2010 FC.GANSHOREN 20/11/2010 VW.MOLLEM 27/11/2010 ASSE TER HEIDE 4/12/2010 KSC.GRIMBERGEN B 11/12/2010 FC.RAMSDONK 18/12/2010 8/01/2011 15/01/2011 23/01/2011 9:30 29/01/2011 5/02/2011 12/02/2011 12:45 19/02/2011 26/02/2011 5/03/2011 12/03/2011 19/03/2011 26/03/2011 11:00 2/04/2011 9/04/2011 Informatiebrochure sks steenhuffel blz 12

14 Datum U11 L Uitslag 4/09/2010 10:00 KSC.GRIMBERGEN A SK.STEENHUFFEL   -   11/09/2010 11:30 K.DEL.LONDERZEEL 18/09/2010 12:00 KFC.MEISE A 25/09/2010 EENDR.PEIZEGEM AMC 2/10/2010 EMI.ESSENE 9/10/2010 11:00 VC.GR.BIJGAAR. A 16/10/2010 SJ.LONDERZEEL 30/10/2010 FC.MERCHTEM 2000 6/11/2010 SP.VILV-KONINGSLO 13/11/2010 KFC.MEISE B 20/11/2010 9:30 KFC.STROMBEEK B 27/11/2010 KFC.HEVER B 4/12/2010 15:00 T.RELEGEM 11/12/2010 EENDR.MAZENZELE A 18/12/2010 8/01/2011 15/01/2011 22/01/2011 29/01/2011 5/02/2011 12/02/2011 26/02/2011 13:00 5/03/2011 12/03/2011 19/03/2011 26/03/2011 2/04/2011 9/04/2011 Datum U12 G Uitslag 11/09/2010 9:30 SK.STEENHUFFEL SK.OPWIJK   -   18/09/2010 K.DEL.LONDERZEEL 25/09/2010 FC.BEIGEM 2/10/2010 K.STEENOKKERZEEL 16/10/2010 KFC.MUIZEN 23/10/2010 11:15 K.EUR.90 KRAAINEM A 30/10/2010 EENDR.PEIZEGEM 13/11/2010 KFC.MEISE 20/11/2010 13:00 KFC.STROMBEEK B 27/11/2010 SK.KAMPELAAR 4/12/2010 13:30 FC.MELSBROEK 11/12/2010 KFC.HUMBEEK 8/01/2011 12:30 15/01/2011 22/01/2011 11:00 29/01/2011 12:00 12/02/2011 13:15 19/02/2011 26/02/2011 14:00 12/03/2011 19/03/2011 26/03/2011 2/04/2011 9/04/2011 13:45 Datum U13 I Uitslag 11/09/2010 11:30 SK.STEENHUFFEL K.DEL.LONDERZEEL   -   18/09/2010 13:30 KFC.MEISE 25/09/2010 RITTERKLUB JETTE 2/10/2010 FC.EENDR.AFFLIGEM 9/10/2010 T.RELEGEM 16/10/2010 FC.RAMSDONK 23/10/2010 10:00 VW.MOLLEM 30/10/2010 FC.MERCHTEM 2000 6/11/2010 EMI.ESSENE 13/11/2010 KSC.WOLVERTEM AMC 21/11/2010 9:30 SJ.LONDERZEEL 27/11/2010 FC.KAP.O/D.BOS 11/12/2010 EENDR.MAZENZELE 8/01/2011 11:00 15/01/2011 22/01/2011 12:30 29/01/2011 13:00 5/02/2011 12/02/2011 19/02/2011 26/02/2011 11:15 5/03/2011 12/03/2011 19/03/2011 25/03/2011 19:00 9/04/2011 Datum U15 J A Uitslag 11/09/2010 14:30 SK.STEENHUFFEL A DILBEEK SP.   -   19/09/2010 9:30 FC.GANSHOREN 25/09/2010 RITTERKLUB JETTE 2/10/2010 MACCABI BRUSSELS 10/10/2010 FC.M-BRUSS-S C 16/10/2010 FC.EENDR.AFFLIGEM 23/10/2010 14:00 KSC.GRIMBERGEN A 30/10/2010 VC.GR.BIJGAARDEN 7/11/2010 ASSE-ZELLIK 2002 13/11/2010 KFC.MEISE A 20/11/2010 FC.STROMBEEK B 27/11/2010 ASSE TER HEIDE 4/12/2010 13:00 T.RELEGEM 11/12/2010 EENDR.MAZENZELE 8/01/2011 17:30 15/01/2011 23/01/2011 11:15 30/01/2011 5/02/2011 FC.M-BRUSSELS-S C 12/02/2011 10:00 19/02/2011 26/02/2011 5/03/2011 12/03/2011 15:00 19/03/2011 26/03/2011 2/04/2011 9/04/2011 Informatiebrochure sks steenhuffel blz 13

15 Datum U15 K B Uitslag 5/09/2010 9:30 SK.STEENHUFFEL B KSC.GRIMBERGEN B   -   11/09/2010 14:15 FC.MERCHTEM 2000 25/09/2010 11:30 KSC.WOLVERTEM 2/10/2010 13:00 FC.BEIGEM 10/10/2010 FC.KOS SCHAERBEEK 16/10/2010 15:00 FC.MELSBROEK 24/10/2010 FC.RAMSDONK 30/10/2010 K.DEL.LONDERZEEL A 7/11/2010 KSK.LONDERZEEL 13/11/2010 KFC.MEISE B 5/12/2010 K.DIEGEM SPORT B 18/12/2010 9/01/2011 23/01/2011 30/01/2011 5/02/2011 12:30 13/02/2011 19/02/2011 27/02/2011 6/03/2011 13/03/2011 3/04/2011 Datum U17 K Uitslag 4/09/2010 15:00 K.DEL.LONDERZEEL SK.STEENHUFFEL   -   11/09/2010 9:30 VW.MOLLEM 18/09/2010 17:00 KFC.MEISE B 25/09/2010 KCS.MACHELEN 2/10/2010 FC.KAP.O/D.BOS 10/10/2010 11:15 ASSE TER HEIDE 16/10/2010 KFC.HUMBEEK 23/10/2010 16:00 KSC.GRIMBERGEN 30/10/2010 FC.MERCHTEM 2000 6/11/2010 14:00 FC.PERK 13/11/2010 KFC.MEISE A 20/11/2010 11:45 ZEMST SP. 27/11/2010 KFC.PEUTIE 18/12/2010 8/01/2011 10:00 15/01/2011 23/01/2011 30/01/2011 5/02/2011 12/02/2011 14:30 19/02/2011 26/02/2011 13:00 5/03/2011 12/03/2011 19/03/2011 26/03/2011 Datum U21 G Uitslag 4/09/2010 11:00 EENDR.PEIZEGEM SK.STEENHUFFEL AMC 10/09/2010 20:00 FC.PERK   -   18/09/2010 14:45 KSC.WOLVERTEM 24/09/2010 FC.BEIGEM 1/10/2010 FC.EENDR.AFFLIGEM 10/10/2010 11:15 ZEMST SP. 15/10/2010 EENDR.MAZENZELE 23/10/2010 13:00 FC.RAMSDONK 29/10/2010 FC.MERCHTEM 2000 7/11/2010 ASSE-ZELLIK 2002 20/11/2010 FC.KAP.O/D.BOS 26/11/2010 V.HOFSTADE B 5/12/2010 KFC.VILVOORDE 18/12/2010 8/01/2011 14:00 14/01/2011 23/01/2011 9:30 29/01/2011 14:30 4/02/2011 13/02/2011 18/02/2011 26/02/2011 4/03/2011 18/03/2011 26/03/2011 15:30 1/04/2011 Datum Zat. Res. D Uitslag 3/09/2010 20:00 SK.VERBR.BRUG SK.STEENHUFFEL   -   11/09/2010 15:00 FC.BORGHT 17/09/2010 FC.BEIGEM 25/09/2010 RITTERKLUB JETTE A 2/10/2010 KFC.MALDEREN 9/10/2010 SJ.LONDERZEEL 16/10/2010 KFC.MUIZEN 23/10/2010 FC.RAMSDONK 30/10/2010 FC.MERCHTEM 2000 5/11/2010 20:30 KFC.MEISE A 13/11/2010 ZEMST SP. 20/11/2010 14:30 K.DEL.LONDERZEEL A 27/11/2010 FC.KAP.O/D.BOS A 4/12/2010 KFC.HUMBEEK A 11/12/2010 VK.WEERDE 18/12/2010 7/01/2011 15/01/2011 21/01/2011 29/01/2011 5/02/2011 12/02/2011 19/02/2011 25/02/2011 5/03/2011 12/03/2011 19/03/2011 26/03/2011 13:00 2/04/2011 9/04/2011 14:00 Informatiebrochure sks steenhuffel blz 14

16 Later toegevoegd: Zon. Res. C 3 PROV. F
Datum Zon. Res. C Uitslag 5/09/2010 9:30 SK.STEENHUFFEL EENDR.PEIZEGEM   -   12/09/2010 FC.BEIGEM 19/09/2010 KCVV.ELEWIJT 26/09/2010 KFC.MEISE 3/10/2010 RRC.BOITSFORT 10/10/2010 FC.KAP.O/D.BOS 17/10/2010 EENDR.MAZENZELE 24/10/2010 OUD-HEVERLEE LEUVEN 31/10/2010 RC.SCHAERBEEK 7/11/2010 KV.TERVUREN 14/11/2010 FC.MOORSEL 21/11/2010 EENDR.EIZER 28/11/2010 GLC.WOLUWE 5/12/2010 RWD.MOLENBEEK 2003 12/12/2010 KV.WOLUWE-ZAVENTEM 19/12/2010 9/01/2011 16/01/2011 11:15 23/01/2011 30/01/2011 6/02/2011 13/02/2011 20/02/2011 27/02/2011 6/03/2011 13/03/2011 20/03/2011 27/03/2011 3/04/2011 10/04/2011 Datum 3 PROV. F Uitslag 28/08/2010 19:30 SK.STEENHUFFEL SK.VERBR.BRUG A 1 - 0 5/09/2010 15:00 FC.MERCHTEM 2000     11/09/2010 FC.BORGHT   -   19/09/2010 FC.RAMSDONK 25/09/2010 KVK.WEMMEL A 3/10/2010 T.RELEGEM 9/10/2010 KFC.MEISE 17/10/2010 EENDR.MAZENZELE 24/10/2010 FC.JEUN MOLENBEEK 30/10/2010 VW.MOLLEM 6/11/2010 VK.BERCHEM A 13/11/2010 GLC.WOLUWE A 20/11/2010 K.DEL.LONDERZEEL 28/11/2010 14:30 KFC.HUMBEEK 5/12/2010 ASSE-ZELLIK 2002 A 12/12/2010 18/12/2010 9/01/2011 15/01/2011 22/01/2011 29/01/2011 20:00 6/02/2011 19/02/2011 26/02/2011 6/03/2011 19/03/2011 27/03/2011 2/04/2011 10/04/2011 17/04/2011 Later toegevoegd: Datum U9 J Uitslag 4/09/2010 11:00 FC.BORGHT A SK.STEENHUFFEL   -   11/09/2010 13:00 RSD.JETTE E 18/09/2010 KSC.WOLVERTEM B 25/09/2010 FC.EENDR.AFFLIGEM 2/10/2010 ASSE-ZELLIK 2002 9/10/2010 9:30 T.RELEGEM 16/10/2010 KSC.GRIMBERGEN B 23/10/2010 14:30 FC.MERCHTEM 2000 A 30/10/2010 VW.MOLLEM 6/11/2010 10:00 KFC.MEISE A 13/11/2010 ZEMST SP. A 20/11/2010 ASSE TER HEIDE 27/11/2010 EENDR.PEIZEGEM 4/12/2010 EENDR.MAZENZELE A 11/12/2010 SK.VERBR.BRUG 18/12/2010 8/01/2011 11:50 15/01/2011 12:30 22/01/2011 29/01/2011 5/02/2011 12/02/2011 11:30 19/02/2011 26/02/2011 5/03/2011 12/03/2011 13:30 19/03/2011 26/03/2011 2/04/2011 9/04/2011 11:15 Datum Zat. Reserven B Uitslag 03/09/2010 20:00 SK.STEENHUFFEL B SK.OETINGEN VC PP 11/09/2010 14:30 KHO.HUIZINGEN 17/09/2010 JS.ITTROISE 24/09/2010 FC.HERNE 02/10/2010 15:00 SP.EIZERINGEN 08/10/2010 SK.GOOIK 16/10/2010 ES.BRAINOISE 22/10/2010 KVC.ITNA ITTERBEEK 30/10/2010 SK.LEEUW 2 - 1 05/11/2010 FC.SCHEPDAAL B 13/11/2010 VC.KESTER   -   19/11/2010 KFC.MZ.TOLLEMBEEK 27/11/2010 K.BRUCOM SP. 03/12/2010 SK.VLEZENBEEK 10/12/2010 KFC.AV.LEMBEEK 18/12/2010 07/01/2011 15/01/2011 21/01/2011 28/01/2011 05/02/2011 11/02/2011 19/02/2011 25/02/2011 05/03/2011 11/03/2011 19/03/2011 25/03/2011 02/04/2011 08/04/2011 Informatiebrochure sks steenhuffel blz 15

17 10. Jeugdtornooien SK Steenhuffel organiseert ieder jaar rond het einde van de maand april een eigen jeugdtornooi, waaraan 50 tot 60 clubs deelnemen. Het is het grootste sportieve evenement binnen onze club. We onderlijnen de sportieve waarde ervan, maar tevens het financiële belang voor onze club. Het tornooi is noodzakelijk om onze jeugdwerking te kunnen blijven organiseren in optimale omstandigheden. Tijdens het tornooi crëeren we heel wat inkomsten uit de exploitatie van de kantine, de verkoop van snacks, uit de tombola, de entreegelden, de sponsoring, enzomeer. Het tornooi is in handen van een aprte cel binnen onze club, onder leiding van Rina Meysman. Dit jaar dient er gebouwd te worden aan een nieuwe ploeg die de organisatie van het tornooi voor zijn/haar rekening wil nemen. Zoals in elke club is het belangrijk dat er steeds input komt van nieuwe leden of sympathisanten. We lanceren dan ook een oproep aan al wie zich hiervoor geroepen voelt om zich hiervoor kandidaat te stellen. U kan zich hiervoor altijd bevragen bij Rina (tel 02/ of Het tornooi is een mooi gebeuren dat mensen dichter bij mekaar brengt. Er wordt in vriend- schap gewerkt in teamverband. Toch beperkt zich dit tot een 4 à 5-tal vergaderingen per jaar. Het tornooi vindt plaats gedurende 2 weekends, met uiteraard veel vrijwilligers die ook een handje komen toesteken. De data voor volgend jaar liggen vast : 23 & 24 april en 30 april & 1 mei Noteer deze alvast in uw agenda. Later wordt nog meegedeeld welke reeksen op welke data aantreden. Er is ook in onze website een aparte rubriek voor de tornooien. Daarin vindt u later nog meer info over ons tornooi, maar ook over de jeugdtornooien die wij op verplaatsing gaan spelen. Zo weet u precies wanneer u of uw kind na de competitie of tijdens de zomer deelneemt aan tornooien. We kunnen het niet genoeg benadrukken dat het van immens belang is om iedereen ervan te overtuigen dat we aan deze tornooien MOETEN deelnemen met SK Steenhuffel. Het is een wisselwerking. Wanneer wij afwezig blijven op deze tornooien, dan is het bijzonder moeilijk om voldoende clubs aan te trekken voor ons eigen jeugdtornooi. Daarom, doe er dus alles aan om uw weekends zorgvuldig te plannen rekening houdend met deze tornooi-agenda. We begrijpen dat dit soms moeilijk ligt (verlengde weekends, de eerste zomertemperaturen, voetbalmoe op het einde van het seizoen,…) maar een kleine inspanning getuigt ook hier van veel respect. Bij een last-minute cancelling krijgen we immers forse boetes. Wie geen deel uitmaakt van het organiserend comité van het tornooi, wordt op z’n minst toch verwacht om enkele uurtjes te komen helpen. Zo wordt de klus voor iedereen wat lichter. We zijn ook dankbaar aan al wie tombolaprijzen wil schenken. Informatiebrochure sks steenhuffel blz 16

18 11. Wat wordt er van u verwacht?
Onder het motto « Alles kan nog véél beter ! » doen we een oproep aan ALLE SPELERS EN OUDERS om meer betrokken te zijn bij de werking van onze club. Hieronder vindt u de opties (let wel, dit is een meerkeuzevraag, we verwachten dus dat u meermaals present zult tekenen) : Beurtrol kantine Vanaf dit seizoen starten we een totaal nieuw concept. Elke ploeg wordt minstens één tot twee keer per jaar verwacht in te staan voor de kantine tijdens jeugdthuiswedstrijden. We voorzien een beurtrol voor alle ploegen (ook het fanionteam), uitgenomen de zondags-reserven (daar zij de kantine openhouden tijdens wedstrijden van de eerste ploeg). We verwachten steeds dat er minimum 4 personen aanwezig zijn (meer mag ook), in shifts van 9u00 tot 13u00 en van 13u00 tot 17u00 (u kan dus kiezen tussen voor- of namiddag). Elke ouder of speler zal via de trainer of afgevaardigde aangespoord worden om aan te duiden welke shift hij/zij wenst te doen. Deze lijst zal ook op de website gepubliceerd worden zodat iedereen deze kan consulteren. We hopen dat niemand de dans zal ontspringen. Niets zo frustrerend om onderbezet te zijn tijdens zo’n dag! Welke taken? Niets moeilijk! Van rondgaan met de tombola, tot het schenken van koffie, bier of frisdranken, hot-dogs maken, afruimen, frigo’s vullen, vegen, vuilzakken leegmaken, enzomeer. Vergeet vooral niet om plezier te maken en de andere spelers of ouders beter te leren kennen. In andere Londerzeelse sportclubs is dit systeem al langer van toepassing. Hieronder vindt u de verdeling tot de jaarwisseling: 11/9 (U13), 25/9 (U15 A), 5/10 (U17), 16/10 (Zat. Reserven), 30/10 (U7), 13/11 (U12), 27/11 (U10), 11/12 (U8) en 18/12 (U11). In december volgt een nieuwe planning voor 2011. 2. Jeugdtornooi Zie vorige blz. Kort samengevat, we zoeken vrijwilligers om mee het tornooi te organiseren. Daarnaast doen we een oproep om tijdens het jeugdtornooi enkele uurtjes vrij te maken om te helpen. Interesse? Conctacteer Klusjesdag Op zaterdag 18 juni 2011 plannen we de ‘grote schoonmaak’. Met veel handen is dit klusje op een voormiddag geklaard. Noteer alvast deze datum in uw agenda, want vaak krijgen we te horen dat we dit te laat lieten weten. Nu even niet dus (). Meldt u bij Eetfestijnen Twee keer per jaar organiseert de club een eetfestijn, waarvan de inkomsten broodnodig zijn. We zijn met veel helpers, maar tijdens de voorbereiding (zaterdagochtend) en naar het einde toe (zondag na 15u) is elke extra hulp welkom. Contacteer 5. Tap Elke week zijn er trainingen en wedstrijden. Wie zich geroepen voelt om af en toe eens mee te helpen bij het tappen, aarzel niet om dit te melden. Dit hoeft geen wekelijkse verplichting te zijn, eerder een invallersrol. Neem contact op met 6. Website & Infoot Wenst u op onze website of in het clubblad « Infoot » foto’s of tekst gepubliceerd zien, een anekdote, een advertentie, of een raadsel… stuur uw materiaal door naar Informatiebrochure sks steenhuffel blz 17

19 12. Lidgeld Het lidgeld voor dit jaar dient betaald te worden uiterlijk op 31 augustus 2010! Zodoende is men speelgerechtigd voor de eerste wedstrijd. Het lidgeld bedraagt 180 €/speler (160 €/speler vanaf 2e gezinslid dat bij de club is aangesloten). Dit bedrag kan overgeschreven worden op rekeningnummer: met vermelding van reeks (vb: U7) en naam speler ! In het lidgeld is inbegrepen: • - Lidgeld KBVB, • - Verzekeringen, • - Bonnetje na iedere officiële wedstrijd (vriendschappelijke wedstrijden uitgezonderd), • - Trainingspak of regenvest van de club om te dragen voor en na de wedstrijden, • - Kortingsbonnen eetfestijn ter waarde van 20 € • - Uitrusting ( de spelers krijgen één paar kousen en één short mee die ze zelf meebrengen naar de wedstrijd) • - Deskundige begeleiding,… TIP: heel wat ziekenfondsen komen tussen in het lidgeld !! Vraag uw formulier aan en laat het ons invullen en ondertekenen. Zo geniet u alvast een tegemoetkoming! Dankzij uw inschrijving bij de Belgische Voetbalbond kan u soms ook voordeel doen tijdens bepaalde commerciële acties. Hou dit dus steeds goed in de gaten en vraag desnoods bij onze jeugdsecretaris uw ledennummer om hiervan gebruik te kunnen maken. Informatiebrochure sks steenhuffel blz 18

20 13. Procedure bij ongeval Wat te doen bij een sportongeval ?
•Vraag aan uw trainer of afgevaardigde een formulier “aangifte van ongeval” of • ga zo spoedig mogelijk naar een dokter van uw keuze of spoedgevallendienst. U kunt voortaan dit formulier ook downloaden via onze website. Ga hiervoor naar de rubriek “Links”. U zal het document vinden in een pdf-formaat. Klikken en downloaden. Laat de kant van het formulier “Medisch getuigschrift” invullen door uw arts. Indien kiné nodig is laat de arts het aantal behandelingen invullen. Let op: de verzekeringen van de KBVB betalen enkel het aantal aangevraagde kinebehandelingen terug. Vul zelf de kant “aangifte van ongeval” in met alle nodige gegevens. (Vb: naam ziekenfonds, aansluitingsnummer, …) + KLEVER MUTUALITEIT Dien de aangifte in binnen de 10 dagen na datum van het ongeval, best bij onze gerechtigd correspondent Dirk WIJNS, uw trainer of bij onze jeugdsecretaris Thora De Boeck. Als het dossier niet tijdig is ingediend, dan weigert de Voetbalbond uw aangifte. Bij volledige genezing: Laat controleonderzoek doen bij uw dokter. Dien alle onkosten in bij uw mutualiteit (erelonen, hospitalisatie, kiné…). Vraag naar een bewijs van terugbetaling van een sportongeval bij uw mutualiteit. Het bedrag dat niet terugbetaald wordt door uw mutualiteit is normaal gedekt door de verzekering van de KBVB (verminderd met een franchise), indien u alle bovenstaande verichtingen hebt opgevolgd. Om dit te bekomen moet u zo snel mogelijk alles bezorgen bij Dirk WIJNS of uw trainer: o Bewijs van terugbetaling door uw mutualiteit o Onkostennota van betaling van geneesmiddelen bij apotheek (geen o kastickets !) o Factuur van hospitalisatie (originele faktuur, geen kopie) o Attest van kinesist met alle vermelde behandelingen; o Neem steeds kopies voor uw eigen dossier !!! Let op: o Bij hospitalisatie is de opleg voor 1- of 2- persoonskamer niet verzekerd. o Voor “tanden” geldt een speciale regeling. o Geneesmiddelen waarvoor het ziekenfonds niet tussenkomt, worden ook niet betaald door de verzekering. •Het bedrag dat door de verzekeringen wordt terugbetaald,zal na goedkeuring, terugbetaald worden aan de ouders. Terugbetaling gebeurt maar eerst nadat het document van herstel is opgestuurd! U vindt alle documenten terug op onze website Informatiebrochure sks steenhuffel blz 19

21 14. Intern reglement Stiptheid
Voetbal is geen individuele sport, maar een ploegsport. Dit geldt niet alleen op het terrein tijdens een wedstrijd, maar ook tijdens, voor en na trainingen en wedstrijden. Een goede groepsgeest kan immers leiden tot betere resultaten Daarom is het ook essentieel dat iedereen op tijd op de afspraken verschijnt, en er altijd op tijd gestart kan worden op training of op tijd kan vertrokken worden naar een wedstrijd. Wij vragen u dan ook om de volgende afspraken te respecteren: Bij trainingen is de speler aanwezig in de kleedkamer ten laatste tien minuten voordat de training start. Elk team traint op vaste plaatsen op het A- of B-terrein (of te Malderen of bij St Jozef Londerzeel). Indien er nog andere teams met hun training bezig zijn, komen de spelers niet op het terrein voordat het andere team het trainingsveld verlaten heeft. Bij thuiswedstrijden zijn de spelers 40 minuten (pluimpjes t/m preminiemen) of 1 uur (miniemen t/m junioren) voor aanvang van de wedstrijd aanwezig in de kleedkamer. Bij uitwedstrijden zijn de spelers aanwezig op het uur dat aangegeven staat op de wedstrijduitnodiging. Wie rechtstreeks naar het terrein van de tegenstander gaat, verwittigt de trainer of afgevaardigde van zijn team. Vanaf de groep U12 jaar is de identiteitskaart (of voor kinderen jonger dan 12 jaar de kids-ID) verplicht om deel te nemen aan een wedstrijd. Kijk dus zeker of je die bij je hebt. Bij afwezigheid verwittig je de trainer of afgevaardigde via telefoon, sms (of mail indien goed op tijd). Na afloop van een training of wedstrijd verlaat het team in groep het terrein en gaat iedereen naar de kleedkamers totdat de afgevaardigde of trainer het sein geeft om deze te verlaten. Discipline Net als stiptheid is discipline één van de pijlers waarop een goede teambuilding gebouwd kan worden. Daarom vragen wij u aandacht te hebben voor volgende punten: Trainers, afgevaardigden, bestuursleden en andere vrijwilligers zetten zich (haast) belangeloos in om uw kind te laten voetballen in goede omstandigheden. Probeer tegenover deze mensen dus altijd beleefd te blijven. Het is verboden te roken in de accommodaties van de club. Als de trainer of afgevaardigde het woord neemt, luisteren de spelers totdat zij de mogelijkheid krijgen om hierop te reageren. Coaching van een wedstrijd gebeurt door de trainer, of bij diens afwezigheid, door de daartoe aangewezen persoon. Gelieve dus op een positieve manier te supporteren. Toon respect voor de scheidsrechter en de tegenstander. Problemen van spelers worden zoveel mogelijk rechtstreeks besproken met de trainer en / of afgevaardigde van het team. Eventueel kan u zich richten tot de jeugdverantwoordelijke. Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld. Water wordt een zeldzame grondstof. Spring er dus omzichtig mee om. Open geen twee drinkflessen water, maar één met de keer. Berg de lege flessen op in de zakken voor recycleerbaar afval. Hou de douches vrij van modder want anders verstoppen de afvoerbuizen en -putten. Roepen, duwen en trekken in de kleedkamers en in de gang is NIET nodig. Informatiebrochure sks steenhuffel blz 20

22 Kledij en verzorging Wedstrijdkledij: elke speler (uitgezonderd pluimpjes) zorgt zelf voor zijn voetbalshort, die hij tijdens het eerste jaar bij SK Steenhuffel ontvangt. Als deze te klein is, kan deze omgeruild worden bij de afgevaardigde van het team. Ook heeft elke speler recht op een paar kousen en een trainingspak of een regenvest. Gelieve bij wedstrijden dit trainingspak of regenvest mee te hebben. Een wedstrijdshirt blijft ste eds bij de club en wordt ook gewassen door de club. Gelieve steeds aangepaste kledij te dragen tijdens de trainingen. Tijdens de wintermaanden kan de trainer of TVJO verplichten om te trainen in een lange trainingsbroek. Het is verplicht om op trainingen beenbeschermers te dragen tot en met de U15 groep. Voetballen doe je ook best met goed gereinigde schoenen. Zorg dus al na een training of wedstrijd dat je schoenen ontdaan zijn van overtollige modder door deze te poetsen aan de borstels buiten aan de kleedkamers. Voetbal is ook een inspannende sport en dus zijn we na een training of wedstrijd bezweet. Voor een goede hygiëne willen wij u vragen om de kinderen steeds een douche te laten nemen. Probeer voor een training of wedstrijd ook te zorgen voor een licht verteerbare maaltijd en drink vooral niet te veel koolzuurhoudende dranken. Chips, snoep en fisdranken kunen dan ook niet in de kleedkamers getolereerd worden. Verloren kledij en andere zaken kan u terugvinden in de grote doos op het secretariaat. U kan deze bekijken door dit aan één van de trainers of afgevaardigden te vragen. Gelieve wel de trainingen en/of regenvestjes te voorzien van de naam van de speler. Infrastructuur De ingang van de kleedkamers bevindt zich aan de achterzijde van het gebouw. Deze kleedkamers worden gebruikt om zich om te kleden en te douchen. Voetbalschoenen worden gereinigd aan de borstels buiten en niet tegen de muren van de douches of kleedkamer. Oefenballen worden door de trainer en / of afgevaardigde uit de rekken gehaald. Oppompen van deze ballen gebeurt onder begeleiding van één van deze personen. Maar al te vaak wordt de pompnaald afgebroken en zitten de ploegen na u met de miserie! Na een training wordt al het materiaal teruggeplaatst op de daartoe voorziene plaatsen. Verplaats-bare doelen worden van het terrein gezet, tenzij het team na uw team ook gebruik gaat maken van deze doelen. Informatiebrochure sks steenhuffel blz 21

23 Richtlijnen naar de ouders toe
Zoals in het begin van dit reglement reeds gezegd, is voetbal een teamsport. Probeer daarom als ouder ook voor het team volledig en op een positieve manier te supporteren. Als er iets gebeurt waarmee u het niet eens bent, probeer dit dan op een constructieve manier te bespreken met ofwel de trainer van het team, ofwel de jeugdcoördinator. Het gebeurt dat uw zoon of dochter uitgenodigd wordt om te gaan trainen of testen bij een ander team. Wij zouden het appreciëren dat u dit meldt aan de jeugdcoördinator van de club, voordat u hieraan toezegt. Denk er tevens aan dat u in geval van kwetsuur, eigenlijk niet verzekerd bent bij deze andere club. Tracht in de mate van het mogelijke rekening te houden met de speeldata van uw kind tijdens de competitie en na het seizoen ook naar de tornooien toe. Racisme hoort niet thuis op en naast het voetbalveld. Laat je opmerken in positieve zin tijdens activiteiten die de club organiseert. Elke helpende hand maakt het mogelijk om uw kind in optimale omstandigheden in Steenhuffel te kunnen laten sporten. Wees dus actief ipv passief en bied je aan om mee te werken. Richtlijnen naar de trainers / afgevaardigden toe Studies primeren nog steeds; Spelers kunnen hiervoor dus niet gesanctioneerd worden. Zonder FUN geen goede teamspirit. Probeer op tijd in te spelen op pest-gedrag van bepaalde spelers. Coach steeds positief en probeer zoveel mogelijk te communiceren. Respecteer de vastgelegde trainingsuren, kleedkamerverdeling en terreinverdeling. Uitgezonderd duiveltjes komen alleen spelers, trainer en afgevaardigden in de kleedkamer. Zorg er steeds voor dat alle materiaal (incl. ballen) op de daartoe voorziene plaatsen teruggeplaatst worden. Ook de doelen moeten op het einede van een training op zijn plaats gezet worden. De trainer / afgevaardigde houdt toezicht op de spelers tot deze vertrokken zijn, ook bij de oudsten. Na elke competitiewedstrijd of tijdens een tornooi hebben de spelers en trainer / afgevaardigde recht op één drankje. Bij thuiswedstrijden worden deze bonnetjes afgehaald in de kantine. Op verplaatsing wordt er betaald en een bewijsje gevraagd. 4 x per jaar kunnen deze onkosten door- gegeven worden aan het bestuur. Hou de kinderen weg uit de kantine op dagen dat deze gesloten is. Alleen de kleedkamers dienen betreden te worden in dit geval. Het secretariaat dient eveneens enkel betreden te worden door bestuursleden. Trainers beschikken over hun trainerslokaal. Gebruik de EHBO-koffer wanneer nodig en berg alles terug mooi op. Meldt tijdig als een bepaald product is opgebruikt. Informatiebrochure sks steenhuffel blz 22


Download ppt "Informatiebrochure SK Steenhuffel"

Verwante presentaties


Ads door Google